Güvenlik Soruşturması Davasını Kazananlar

Güvenlik Soruşturması Davasını Kazananlar

guvenlik sorusturmasi davasini kazanma

Güvenlik soruşturması davasını kazananlar mahkeme kararının idareye tebliğden itibaren 30 gün içinde göreve başlarlar. Bu süreç hiçbir şekilde 30 günü geçemez. Anayasa gereği idare mahkemesi kararları 30 gün içinde uygulanmak zorundadır.

Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan memur adayları 60 gün içinde idare mahkemesine yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. İdare mahkemesi yargılama sürecinde yürütme durdurma kararı veya nihayetinde iptal kararı vermesi durumunda idare (kurumunuz) kararı uygulamak zorundadır. Bu süre en fazla 30 gündür. Güvenlik soruşturmanız ile ilgili olarak açtığınız davada aldığınız iptal kararının kurum tarafından uygulanmaması durumunda ivedilikle durumu izah eden bir dilekçe ile kurumunuza başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu durum görevi ihmal etme anlamına gelmekte olup hakkınızda uygulanması gerekip uygulanmayan bu karar maddi ve manevi olarak hak kaybına neden olduğu sürece ilgili memurdan rücu hakkınız da bulunmaktadır.

[vc_message message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-triangle”]Güvenlik soruşturması davasını kazananlar boşta geçen süre boyunca mahrum kaldıkları tüm parasal ve özlük haklarını idareden faizi ile alabilirler. Bunun için iptal davasını kazanmaları gerekir. İptal davası sonucunda maaşları, SGK ödemeleri, ek gelirler ve faizlerini idareden alabilirler.[/vc_message]

Güvenlik Soruşturması Davasını Kazananlar Tazminat Alabilir mi?

İdare mahkemesine 2 tür dava açılabilir. Bunlardan ilki iptal davası, ikincisi tam yargı davasıdır. İptal davasında; işlemin iptali talep edilir. İdare mahkemesi yapılan yargılama neticesinde işlemi iptal ettiği takdirde idari işlem hiç tesis edilmemiş gibi hüküm ve sonuç doğurur. Yani güvenlik soruşturmanız olumsuz sonuçlanması durumunda iptal davası açabilirsiniz. Açılan bu davada mahkeme işlemi hukuka aykırı bulması durumunda atamanız gerçekleştirilir. Bu durumda maddi ve manevi tazminata hükmedilmez. Sadece hukuka aykırı işlem iptal edilir.

İkinci dava türü ise tam yargı davasıdır. Bu dava çeşidinde hukuka aykırı idari işlemin iptali ile birlikte işlemden kaynaklı maddi ve manevi tazminat talep edilir.Güvenlik soruşturması davasını kazananlar tam yargı davası açması durumunda tazminat hakları idare tarafından 30 gün içinde ödenir.

Birinci dava türünü yani iptal davasını açmanız durumunda tazminata hükmedilmez. İptal davasından sonra idareye başvurarak maddi manevi tazminat talep edebilirsiniz. İptal davasından sonra idareye tazminat başvurusu yapılarak, 60 gün içinde verilen cevaba göre tam yargı davası açılabilir. Güvenlik soruşturmasından nelere bakılır ? Bu sorunun cevabı için makalemizi okuyabilirsiniz.

2577 sayılı İYUK’da, tam yargı davalarında dava açma süresi ayrıca düzenlenmiştir. İdari işlemlerden kaynaklanan tam yargı davaları için 12.maddede düzenlenmiştir. İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay yahut idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler.

Güvenlik Soruşturması Aile Emsal Karar

Kardeşi hakkında istihbari bilgi olan kişi hakkında Ankara 9. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararı;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde “Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A) Genel şartlar: … 8. (Ek: 3/10/2016 – KHK-676/74 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/60 md.) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.” koşulu aranmakta ise de; davacının erkek kardeşi hakkında TGB eylem etkinliğe katıldığına yönelik istihbari bilgi esas alınarak işlem tesis edildiği, fakat etkinliğin ve etkinliği düzenleyen oluşumun niteliği, legal olup olmadığı, etkinlikle ilgili izin alınıp alınmadığı gibi konular hakkında herhangi bir araştırmanın yapılmadığı ve Mahkememize bu hususlarla ilgili herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı; Güvenlik Soruşturması Komisyonu tarafından değerlendirme yapılırken hangi hukuki ve nesnel kriterlerin uygulandığı hususunun da izah edilemediği görülmektedir.

Hal böyle olunca; davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumsuz kabul edilme gerekçesine yer verilmediği ve ara kararına cevaben bu hususta soyut istihbari bilgi dışında herhangi bir bilgi ve belge sunulmadığı da göz önüne alındığında, herhangi bir somut veriye dayanılmadan tesis edildiği sonucuna varılan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 244,30-TL  yargılama gideri ile AAÜT uyarınca duruşmalı işler için belirlenen 2.075,00.-TL avukatlık ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 28/06/2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.”

[vc_message]Kararın detaylarını buradan okuyabilirsiniz.[/vc_message]

X
kadim hukuk ve danışmanlık