Fuhuş Suçu ve Cezası – TCK 227. Madde

Fuhuş Suçu ve Cezası – TCK 227. Madde

fuhus sucu cezasi

Fuhuş suçu, bir kimsenin para karşılığında başka bir kimseyle cinsel ilişkiye girmesi sağlamaktır. Türk Ceza Kanunu madde 227’ de düzenlenen fuhuş suçu ile kişilerin ve özellikle çocukların fuhuşa teşviki, sürüklenmesi fiillerinin hangi koşullarda suç oluşturduğu hususunda düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler yapılırken, Türkiye’nin fuhuşla mücadele ile ilgili olarak milletlerarası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri göz önünde bulundurulmuştur.  Fuhuş suçu, TCK 227. maddede “Genel ahlaka karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir. Maddede korunmak istenen hukuki değer toplumun ar ve haya duygusu olduğu açıklanmıştır.  TCK’nın 227. maddesine göre fuhuş suçu olarak nitelendirilerek cezalandırılan suçlar şunlardır:

 • Çocuğun fuhşu suçu (TCK 227/1. madde)
 • Fuhşa teşvik etme suçu (TCK 227/2. madde)
 • Fuhşu kolaylaştırma suçu (TCK 227/2. madde)
 • Fuhşa aracılık etme suçu (TCK 227/2. madde)
 • Fuhuş için yer temin etme suçu (TCK 227/2. madde)
 • Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk etme (TCK 227/4. madde)

Fuhuş suçundan mağdurun cinsiyetinin bir önemi yoktur. Kadın, erkek ve LGBTİ bireyleri bu suçun mağduru olabilir. Suçun mağduru fuhuş yaptırılan kişidir.  Türkiye’nin fuhuşla mücadele konusundaki milletlerarası yükümlülüklerini ihtiva eden anlaşmalardan 4 Mayıs 1910 tarihinde Paris’te imzalanmış olan “Beyaz Kadın Ticaretinin Zecren Men’ine Dair Milletlerarası Sözleşmeye göre; Başkasının ihtiraslarını tatmin için, fuhuş maksadıyla, hatta suç kurbanının rızası ile olsa bile, bir kadın ya da küçük bir kızın fuhuş için hizmetlerini taahhüt eden, böyle birisini kendisiyle beraber ve kendisinden sonra götüren veya bir yandan diğer bir yere sevk eden kimseler, suçun kurucu unsurları çeşitli ülkelerde işlenmiş bulunsalar da cezalandırılırlar.” denmiştir.

fuhus sucu cezasi nedir
fuhus sucu cezasi nedir

Fuhuş Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 227. Maddesinde Fuhuş suçu düzenlenmiştir. Maddeye göre, çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa fuhşun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla çocuk tedarik etmek veya barındırmak ya da çocuğun fuhşuna aracılık etmek, suç olarak tanımlanmıştır. Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek de ayrı bir suç oluşturmaktadır. Fuhuş suçu ile toplumun ar ve haya duyguları ile birlikte genel ahlakı korunmaya çalışılmıştır.

Fuhuş ile ilgili düzenlemeler taraf olduğumuz; 30 Eylül 1921 tarihli “Kadın ve Çocuk Ticaretinin Men ve Zecrine Dair Beynelmilel Cenevre Mukavelesi”, 11 Ekim 1933 tarihli “Reşit Kadın Ticaretinin Men’ine Dair Beynelmilel Cenevre Mukavelesi”, 2 Aralık 1949 Tarihli “İnsan Ticaretinin ve Başkasının Fuhşunu Sömürmenin İlgası Hakkında Sözleşme” ile de fuhuşun, insan kişiliğinin haysiyet ve değeriyle bağdaşmadığı konusunda mutabık olunmuştur.

Fuhuş Suçu – Md. 227
Dayanak5237 sayılı TCK 227. madde
Şikayet TCK 227/1  ve  TCK 227/2  madde şikayete tabi değildir.
Zamanaşımı 15 yıllık zamanaşımı süresi vardır.
Tutuklama ve Adli KontrolTutuklama ve adli kontrol kararı verilebilir.
UzlaşmaTCK 227/1 madde için uzlaşma hükümleri uygulanmaz.
Etkin PişmanlıkFuhuş suçunda etkin pişmanlık söz konusu olabilir.
İyi Hal İndirimiŞartları oluşmuşsa cezada TCK 62’ye ⅙’ya kadar indirim yapılabilir.
Memurluğa EtkisiBu suç memuriyete engel değildir. Ceza 1 yıldan fazla olursa engel olabilir.
Görevli MahkemeTCK 227.  madde asliye ceza mahkemesinde görülür.
CezasıTCK 227 basit halinin cezası çocuksa  4-10 yıl, yetişkin ise 2-4 yıldır.

Fuhuş Suçunun Şartları Nelerdir?

Fuhuş suçu Türk Ceza Kanununda Topluma Karşı Suçlar başlığının yedinci bölümü olan Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup, içerisinde farklı suç tipleri barındırmaktadır. Maddede belirtilen suçların oluşması için gereken şartlar;

 • Çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, çocuk fuhşuna aracılık etmek,
 • Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da aracılık etmek,
 • Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanmak,
 • Fuhşu kolaylaştırmak için hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak,
 • Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa teşvik etmek,

Fuhuş Suçunun Unsurları

 • Fail

Fuhuş suçunun faili herkes olabilir, 227. maddesinde bu suçun faili olacak kişinin belli bir nitelikte olması aranmamıştır, bu nedenle anılan suç faili bakımından özgü suçlardan değildir. Ancak maddenin beşinci fıkrasına göre, bu suçun eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi hali cezanın artırılması nedeni olarak öngörülmüştür.

 • Mağdur

Madde düzenlemesinde suçun mağduru, kendisine fuhuş yaptırılacak olan kimsedir. Maddenin birinci fıkrasında düzenlenen suçun mağduru ancak bir çocuk olabilir. Çocuk terimi aynı kanunun 6. maddesi uyarınca 18 yaşını tamamlamamış kimseyi anlatmak için kullanılmaktadır. Çocuğun, kadın veya erkek olması arasında fark yoktur. Birinci fıkra gereği mağdur, 18 yaşını bitirmemiş herkes olabilir. Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen suçun mağduru ise ancak yetişkinler olabilir. Burada yetişkin ibaresinden anlaşılması gereken, 18 yaşını doldurmuş kimselerdir. Bu kişinin kadın veya erkek olması ve evli olup olmaması arasında fark yoktur. 18 yaşını doldurmuş herkes bu suçun mağduru olabilir.

 • Suçun Hukuki Konusu

Fuhuş suçunun konusu, mağdurun bedenidir. Fuhşu, bir insanın arasında duygusal bağ olmayan başka bir kimseye, ayrım gözetmeksizin ve yarar karşılığı vücudunu kullanma izni vermesi biçiminde tanımlayınca, bu suçun konusunun insan vücudu olduğu ortaya çıkacaktır. Bu durumda, 900’lü hatlar vasıtası ile telefonda yapılan cinselliğe yönelik konuşmalar fuhuş sayılmayacağından, insanın vücudu dışındaki şeyler, bir kimsenin sesi veya görüntüsü gibi, bu suçun konusunu oluşturmayacaktır.

 • Fiil

Türk Ceza Kanununun 227. maddesi düzenlemesinden suçun hareket unsurunu, maddenin birinci ve ikinci fıkrasını ayrı ayrı ele alarak incelemekte fayda vardır. Maddenin birinci fıkrasında düzenlenen suçun hareket unsuru, çocuğu fuhşa teşvik etmek, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için tedarik etmek, fuhuş için barındırmak ve fuhşa aracılık etmektir. Maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine göre fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması fuhşa teşvik sayılır.

Fuhuş maksadıyla tedarik etmek ise, kendisinden başka birisinin cinsel arzularını tatmin amacıyla, fuhuş yapacak mağdurun araştırılıp bulunması, temin edilmesi, sağlanması veya elde edilmesidir. Barındırmak ise, failin egemenlik alanına girmiş mağdurun fuhuş yapması amacıyla bir yere yerleşmesini ve yaşamasını sağlamaktır. Fuhşa aracılık etmekten kasıtsa, mağdur ile cinsel arzularını tatmin etmek isteyen kimsenin bir araya gelmesini, buluşmasını sağlamaktır.

Maddenin ikinci fıkrasında düzenlenen suçun hakaret unsuru, yetişkin bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, fuhşun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek ve yer temin etmektir. Maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen “Fuhuş amacıyla ülkeye insan sokan veya insanların ülke dışına çıkmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre cezaya hükmolunur” biçimindeki hüküm, bu eylemin zaten TCK madde 80. İnsan Ticareti Suçu gibi düzenlenmesi nedeniyle 80. madde içerisine “fuhuş yaptırmak maksadıyla” ibaresi işlenmiştir. Hangisi sanık lehine sonuç doğuracaksa, o madde hükmü uygulanacaktır.

 • Suçun Manevi Unsuru

TCK’nın 227. maddesinde düzenlenen fuhuş suçu, ancak kasten işlenebilir, taksirle işlenmesi olanağı bulunmamaktadır. Bu suç doğrudan kastla işlenebileceği gibi, olası kastla da işlenebilir. Suçun oluşması için genel kast yeterlidir, failin özel bir amaçla veya saikle hareket etmesine gerek yoktur;

 • Fuhuş suçu yönünden failin genel kastı içerir.
 • Birinci fıkra yönünden mağdurun çocuk olduğunu ve yaptığı hareketle mağduru fuhuş yapmaya teşvik ettiğini, kolaylaştırdığını, barındırdığını, aracılık ettiğini vs istemeyi içerir.
 • İkinci fıkra yönünden failin mağduru fuhuş yapmaya teşvik ettiğini, bunun yolunu kolaylaştırdığını, fuhşa aracılık ettiğini ve fuhuş için yer temin ettiğini bilmesi yeterlidir.
 • Nitelikli Unsurlar

Suçun temel şekline ilave edilen ve cezanın artırılmasını veya indirilmesini gerektiren hallere, suçun nitelikli halleri denmektedir. Böyle durumlarda kanunda belirtilen suçun basit halinin yanında ek bir hareket, bir unsur ortaya çıkacaktır. Kanunun 227. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında cezayı artırıcı hallere yer verilmiştir.

 • Dördüncü fıkrada: fiilden kaynaklanan sebeple artırıcı nedenlere yer verilmiştir. Buna göre, cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kimseye, birinci ve ikinci fıkralara göre verilen ceza artırılır.
 • Beşinci fıkrada ise, şahıstan kaynaklanan nitelikli hale yer verilmiştir. Buna göre, maddenin1-4. fıkralarındaki suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kimseler tarafından veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlenir ise faile verilen ceza artırılacaktır.
 • Altıncı fıkraya göre, bir ila beşinci fıkralarda tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, daha ağır cezalara hükmedilecektir. Ancak, ayrıca suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılmaya engel teşkil etmemektedir.
Fuhuş suçuna ilişkin temyiz incelemesinde görevli daire; Yargıtay 18. Ceza Dairesidir.

Fuhuş Suçunun Cezası Nedir?

Fuhuş suçunun cezasında ceza kanununda yetişkinler ve 18 yaşından küçükler olmak üzere 2 farklı yaptırımlar öngörülmüştür.

 • Yetişkinler İçin Fuhuş Suçunun Cezası

 • Bir kişiyi fuhşa teşvik eden, fuhşun yolunu kolay kılan veya aracılık eden, fuhuş için yer temin eden kişiye TCK 227/2 gereği iki yıldan dört yıla kadar süreli hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası verilir.
 • Çocukların fuhşa sürüklenmesi suçunda faile TCK 227/1 gereği dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası verilir.
 • Bir kimse, bir başkasına yönelik cebir, tehdit kullanır veya hile ile yahut çaresiz durumundan yararlanır ve fuhşa sevk ederse bu durumda, yukarıda ifade edilen fıkra üzerine hükmedilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılarak verilir.
 • Fuhuş suçunun; eş, üstsoy, kayın üstsoy, evlan edinilen, kardeş, vasi, öğretici, eğitici, bakıcı, koruma ve gözetim sorumluluğu bulunan kişiler veya kamu görevi yahut hizmet ilişkisinden doğan nüfuzun kötüye kullanılarak işlenmesi durumunda ceza, yarı oranda artırılarak verilir.
 • Suç işleme maksadı ile kurulmuş bir örgüt faaliyeti kapsamında fuhuş suçlarının işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranda artırılarak verilir.
 • Fuhuş suçları nedeniyle, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.
 • Çocuklar İçin Fuhuş Suçunun Cezası (Onsekiz Yaşından Küçükler)

 • Çocuğun Fuhuş Suçu Cezası: Çocuğu fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. (TCK 227/1. madde)
 • Cebir, Hile, Tehdit Kullanma veya Çaresizlikten Yararlanma Suretiyle Çocuğun Fuhuş Suçu Cezası: Çocuğa karşı fuhuş suçunun; cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. (TCK 227/4. madde)
 • Akraba veya Yakın İlişkide Olan Kişilerin Çocuğa Karşı Fuhuş Suçunun Cezası: Fuhuş suçlarının eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (TCK 227/5. madde)
 • Çocuğa Karşı Örgütlü Fuhuş Suçunun Cezası: Çocuğu karşı fuhuş suçunun, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıda fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (TCK 227/6. madde)
fuhus sucu sartlari
fuhus sucu sartlari

Fuhuş Suçunun Özel Görünüşleri

 • Teşebbüs

TCK m.35 teşebbüsü kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması hali olarak düzenlenmiştir. Suça teşebbüste fail suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen, elinde olmayan nedenlerden dolayı bunu gerçekleştirememektedir. Bu durumda ise kişiye tamamlanmış suça oranla daha az bir ceza verilmektedir. Birinci fıkrada düzenlenen suça teşebbüs olanaklı gözükmemektedir. Maddenin ikinci fıkrası gereği hareketler kısımlara bölünebildiği oranda teşebbüs mümkün olabilecektir. Fuhuş için yer temin edilme eyleminde de teşebbüs mümkündür.

 • İştirak

Bu suça iştirakin her türlüsü mümkündür. İştirak konusunda genel hükümler uygulanacaktır. Burada fuhuş yapan kimsenin, suçun mağduru olduğundan, bu suça iştirak edemeyeceğine dikkat edilmelidir. Suçun mağduru, başka kadının fuhşuna aracılık ederse, bu durumda diğer kimsenin fuhşuna aracılık etmiş sayılır. Mağdur ile cinsel ilişkiye giren kimse ise, bu eylem suç teşkil etmeyeceğinden, suça iştirak etmiş sayılmayacaktır. Mağdurla cinsel ilişkiye gire kimse aynı zamanda mağduru başkaları ile ilişkiye girmesi için fuhşa teşvik etmişse, doğal olarak bu suçu işleyebilecektir.

 • İçtima

Suçların içtimai, bir kişinin birden fazla ceza kanunu hükmünü ihlal etmesi ve bu sebepten de birden fazla suçtan sorumluluk doğması halinde oluşmaktadır. Suçların içtimai kurumu ceza sorumluluğunun sınırlarını daraltıcı niteliktedir. İçtimai hükümlerine göre kişinin bir veya birden çok fiille, ceza kanununun aynı hükmünü veya farklı hükümlerini bir veya birden çok kez ihlal etmesi, dolayısı ile failin birden çok suçtan değil yalnızca tek bir suça göre cezalandırılmasıdır. TCK m.44 fikri içtimai şöyle tanımlamaktadır: ‘’İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşumuna sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.’’

Fail, her biri ayrı eylemle olmak üzere birden fazla kimseyi fuhşa teşvik eder, fuhşun yolunu kolaylaştırır, bu maksatla tedarik eder veya barındırırsa veya aracılık ederse ya da birine cebir veya tehdit uygular ise mağdur sayısınca suç oluşur. Bu durumda TCK 43 oluşmadığından, zincirleme suç hükümleri uygulanmaz.

Fail, aynı mağduru birden fazla defa fuhuş yapması için teşvik eder, fuhşun yolunu kolaylaştırır, barındırır, tedarik ederse bu durumda aynı mağdura karşı suç, birden fazla defa işlendiğinden zincirleme suç hükümleri uygulanır. Yine fail, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında, birden fazla mağduru, tek bir hareketle fuhuş için teşvik eder, barındırır veya fuhşa aracılık eder ise, zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır. Fuhuş suçunun işlenmesi amacıyla, aynı zamanda mağdurun hürriyeti de kısıtlanmış ise, gerçek içtima hükümleri uygulanarak, faile hem TCK 227 hem de 109. maddesi uyarınca ceza verilecektir.

Fuhuş Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı

 • Adli Para Cezası

Yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından, hükümlünün bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir. Fuhuş suçunun cezası olarak hapis cezası ve adli para cezası beraber düzenlenmiştir. Fuhuş suçunun cezası olarak hali hazırda adli para cezasının düzenlenmesinden ötürü zaten adli para cezasına hükmolunacaktır. Bu sebeple ayrıca hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

 • Erteleme

Mahkemece yargılanan kişinin suçlu olduğu tespit edilmiş ve kişi hakkında hapis cezası hükmedilmiştir. Ancak, mahkeme tarafından kişiye verilen hapis cezasının, cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi halinde erteleme kararı verilmiş olacaktır. Erteleme kararının şartlarından olan hükmedilen cezanın 2 yıl ve daha az olması şartının gerçekleşmesi Fuhuş suçunun düzenlendiği kanunun 227. maddesinin 3. fıkrası açısından mümkün gözükmektedir.

 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur. Fuhuş suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının miktarı 3. fıkra gereği 2 yıl ve daha altı olabileceği için suçu işleyen hakkında Hagb kararı verilmesi somut olaya göre mümkün olabilecektir.

Fuhuş Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma Aşaması

 • Fuhuş Suçunda Soruşturma Aşaması

Fuhuş suçunun basit hali şikâyete tabi bir suç olmadığından yani re ’sen takip edilecek bir suç olduğundan dolayı savcılık ihbar üzerine veya kendiliğinden soruşturma aşamasını başlatacaktır. Eğer savcı, yeterli delilin var olduğuna kanaat getirirse iddianame düzenleyecektir. Aksi halde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir. Halk arasında bu karara takipsizlik kararı da denmektedir. Savcının iddianame düzenleyebilmesi için, suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe söz konusu olmalıdır. Böyle bir şüphe şartının şart koşulmasının nedeni, yargının iş yükünün gereksiz davalarla artırılmaması ve insanların gereksiz yere yargılanmamasıdır.

 • Fuhuş Suçunda Kovuşturma Aşaması

Kovuşturma aşamasında; suç üzerine soruşturma aşaması tamamlanmıştır. Artık bir ceza mahkemesinde dava açılmış demektir. Kovuşturma aşamasında; yargılama makamı, savcılık makamı ve savunma makamının işbirliği söz konusudur. Savcının düzenlediği iddianamenin Mahkeme tarafından kabul edilmesi ile kovuşturma aşamasına geçilmiştir. Kovuşturma aşamasında ceza mahkemeleri görevli olacaktır. Kovuşturma evresi son evredir. Kovuşturma aşamasının sonunda faile verilecek cezaya hükmolunur. Eğer sanık suçsuz bulunursa beraatına hükmedilecektir.

Fuhuş Suçunda Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Gözaltı kararı savcının kararı ile şüphelinin polis ya da jandarma tarafından özgürlüğünün geçici bir süreliğine sınırlanmasını sağlayan karardır. Gözaltına alma kararı için hakim kararı aranmamaktadır. Gözaltı kişinin özgürlüğünün sınırlandığı anda başlamaktadır. Dolayısıyla aslında şüphelinin yakalandığı anda gözaltı süresi başlamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 91. maddesinde gözaltına ilişkin düzenlemeler mevcuttur. İlgili maddeye göre gözaltı süresi yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünde zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan bu düzenlemeye göre Fuhuş suçunda Cumhuriyet savcısının vereceği kararla şüpheli gözaltına alınabilecektir.

Tutuklama kararı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda en ağır koruma tedbiri olarak düzenlenmiştir. Tutuklama kararı da gözaltı kararı gibi geçici bir koruma tedbiridir. CMK’nın 100. maddesinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, soruşturma ya da kovuşturma evresinde şüpheli ve sanık için tutuklama kararı verilebilir. Ancak verilecek olan tutuklama kararı verilmesi beklenen ceza ve işin önemi ile ölçülü olmalıdır. Ceza yargılamasında asıl olan sanık ya da şüphelinin tutuksuz bir biçimde soruşturma ya da kovuşturmasına devam edilmesidir. Dolayısıyla tutuklama hali her zaman istisnai bir nitelikte olan koruma tedbiridir. Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. Dolayısıyla Fuhuş suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe uyandıracak somut deliller mevcutsa, fail hakkında tutuklama kararı verilebilir.

Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

 • Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Fuhuş suçunun basit hali şikayete tabi olmayan suçlardan olduğu için şikayet süresi bulunmamaktadır. Savcılığa, polise veya jandarmaya bulunduğunuz suç duyurusunun niteliği ihbar şeklindedir. Söz konusu zamanaşımı süresi Fuhuş suçu için; yetişkinlerin fuhuş suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıl, çocuğa karşı işlenen fuhuş suçunun zamanaşımı süresi 15 yıldır.

 • Uzlaşma

Ceza hukukunda uzlaşma Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. ve 254. maddelerinde düzenlenmiştir. Suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir. Uzlaşma şikâyetten vazgeçme değildir. Fuhuş suçu uzlaşma kapsamında düzenlenen suçlardan biri olmadığı için uzlaşmaya tabi değildir.

 • Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş bir kişisel cezasızlık ya da cezada indirime sebep olan kurumdur. Etkin pişmanlık hükümleri, Türk Ceza Kanunu’nda her suç tipi için düzenlenmemiştir. Kimi suç tipleri için öngörülen etkin pişmanlık hükümleri, kanunilik ilkesi gereğince yalnızca düzenlenmiş olduğu suç tipleri bakımından uygulanabilecek bir hukuki müessesedir. Fuhuş suçu için etkin pişmanlık söz konusu değildir.

 • Görevli Mahkeme

Güveni kötüye kullanma suçuna bakmakla görevli mahkeme, 5235 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereğince suç için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı itibariyle Asliye Ceza Mahkemesidir. Bu suçun maddenin ikinci fıkrasına göre nitelikli halinin vuku bulması neticesinde ise bu durumda da görevli mahkeme yine Asliye Ceza Mahkemesidir.

Söz konusu davada yetkili mercii ise; fuhuş için teşvikin, kolaylaştırmanın, tedarikin, barındırmanın, aracılığın yapıldığı yerdeki yargı merciidir. Fuhşun yapıldığı yargı mercii değildir.

Fuhuş Suçuna İlişkin Örnek Yargıtay Kararları

18.CD. 08.01.2019; 2016/18750- 2019/283

 • Fuhuş Suçu ve Cezası
 • TCK 227. Madde

Sanığın, fuhuş yapan bayanın isim ve telefon numarası bulunan kartvizitleri, seyir halindeki motosikletinden yerlere rastgele atması şeklindeki eyleminin, hükümden sonra 6763 sayılı kanunun 18. maddesi eklenen TCK’nın 227/3ç maddesi kapsamında yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu.


18.CD. 09.01.2019; 2016/17775- 2019/934

 • Fuhuş Suçu ve Cezası
 • TCK 227. Madde

Mağdur Radila’nın sanık Sedik’in sanık Bircan’ı kendilerini fuhuş için erkeklere götürdüğünü bildiği, mağdur Elmira’nın da sanık Bircan vasıtasıyla para karşılığında çok sayıda erkekle fuhuş yaptıkları, ayrılmak istediklerinde ise sanık Bircan’ın kendilerini tehdit ettiği, sanık Sedik’in de bu amaçla sürekli yanlarında bulunduğu, sanık Sedik’in fuhuştan elde edilen paraları kullandığı, bundan dolayı sanıklardan şikâyetçi olduğu, şeklinde anlatımları karşısında sanığın fuhuş suçunu tehdit suretiyle gerçekleştirdiğinin anlaşılması karşısında, sanığın mağdur sayısında TCK’ nın 227/2*4 ve 43. maddeleri uyarınca mahkûmiyeti yerine, eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle beraatına karar verilmesi.


Fuhuş Suçu Örnek Suç Duyurusu

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MAĞDUR MÜŞTEKİ : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adresi

VEKİLİ             : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

ŞÜPHELİ         : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) -Adresi

SUÇ                  : Fuhuş (TCK m.227)

SUÇ TARİHİ   : …/…/….

KONU            : Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılması ve soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikâyet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR 

 • Burada müvekkil hakkında, kim olduğuna ve şüpheli tarafından Fuhuş suçunun nasıl konu edildiğine ilişkin bilgilere yer verilmelidir.
 • Yaşanılan olay ayrıntılı bir biçimde izah edilmelidir.
 • Burada ise, yaşanılan olaya ilişkin hangi delillerin olduğundan bahsedilmelidir.
 • Dilekçenin ekinde yer verilecek delillerin neler olduğu belirtilmelidir.

HUKUKİ SEBEPLER   : TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    : Tanık, yemin, video kaydı, fotoğraf görüntüleri, mesajlar ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederiz.

      Müşteki Vekili

 Av. Umur YILDIRIM

        İmza

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık