İdare Hukuku

En İyi İdare Hukuku Avukatı

İdari Avukat

En iyi idare hukuku avukatı kelimesi internette fazlasıyla aranmaktadır. Bu durum bilgi kirliliğine neden olmaktadır. İdare hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk branşıdır. Her alanda olduğu gibi idare hukukunda da en iyi avukat kim ise onunla yola çıkmak, dava açmak istenir. Müvekkiller için doğrusu budur. Hayatımızın tüm alanlarında en doğrusunu ve en iyisini seçmek isteyen kişilerin idare hukukunda da avukatını seçerken en iyi idare hukuku avukatını seçmelidir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesinde, dava dilekçesinin idare mahkemesine teslimi sonrasında, yani dava açılmasıyla birlikte dava dilekçesinde idari yargı merciince öncelikle incelenmesi gereken bazı hususları belirlenmiştir.

İlk inceleme şartları aynı zamanda dava şartıdır. Dava şartları yargılamanın her aşamasında idare mahkemesi tarafından resen dikkate alınır.

İlk incelemede temel amaç davanın her aşamasında aranan bu şartları davanın başında kontrolünün sağlanıp yargılamanın ilerleyen aşamalarında gereksiz uzamalara sebep olmamaktır. Bu nedenle ilk inceleme usul ekonomisi yönünden oldukça önemli bir araçtır. Bu nedenle idare hukuku avukatı ile davanızı yürütmeniz davanızın uzamaması ve olumlu sonuçlanması bakımından önemlidir.

2577 sayılı Yasanın 14. maddesinde düzenlenen ilk inceleme konuları sırasıyla;

 • Görev ve yetki,
 • İdari merci tecavüzü,
 • Ehliyet,
 • İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı,
 • Süre aşımı,
 • Husumet,
 • Dilekçenin 3. ve 5. maddelere göre düzenlenmesidir.

ilk inceleme konuları yönünden aranan şartlara aykırılığın tespiti halinde Kanunun 15. maddesinde idari yargı merciinin izleyeceği yol belirlenmiştir.

Kavramlar arasında büyük bir farklılık ve tezatlık  vardır. Çünkü  en iyi idare hukuku avukatı, en iyi ankara idare hukuku avukatı veya en iyi polis okulu avukatı gibi sürekli olarak internet üzerinde aramalar yapılmaktadır. Yapılan bu aramalarda konuyla ilgisi olmayan, avukatlık ile ilgisi bulunmayan hatta bu alanda alakasız sonuçlar çıkabilmektedir. Bunun en büyük sebebi bilgi kirliği ve internet dünyasının art niyetidir.

İdare Hukuku Avukatı Ankara

Devletin ve kamu gücünü kullanan tüm organları hukuk kurallarına uyma yükümlülüğü ve yargı denetiminde olması gerekliliğinin bir sonucu olarak idari yargı yolu ortaya çıkmıştır.

İdareye ve idari faaliyetlere özgü kuralların ortaya konulduğu, kendi içinde kendine yeten hukuk rejimine idari yargı sistemi denir.

Bazı meslektaşların  Türkiye’nin en iyi idare hukuku avukatı, Ankara’ın en iyi idare hukuku avukatı, en iyi idare hukuku avukatı gibi nitelemeler kullandığını gördüğümüzde oldukça şaşırmaktayız. İdare hukuku gibi hayati öneme sahip bir davada,  sıkıntılı bir psikoloji ile idare hukuku avukatı arayışında olan vatandaşlarımızın, böyle ibarelerle karşılaşıp yanılmamaları, iyi bir idare hukuku avukatı ararken mağdur olmamaları için idare hukuku avukatı seçiminde nelere dikkat etmeleri gerektiğini makalemizde tek tek belirttik.

Diğer taraftan  en iyi idare hukuku avukatı şeklinde bir betimleme yapmak ne kadar doğrudur? İdare hukukunun hangi alanında  en iyi idare hukuku avukatını aramaktayız? En iyi idare hukuku avukatı  mı, en iyi polis okulu avukatı  mı ya da en iyi kamulaştırma hukuku avukatı mı? Yoksa en iyi Ankara idare hukuku avukatı  mı?

law

İdare hukuku, polis okulu davaları veya memur disiplin hukuku alanında  siz de en iyi idare hukuku avukatını  arıyorsanız kesinlikle bir ön araştırma yapmalısınız. Aradığınız kişi idare hukuku alanında en iyi avukat mı, tuttuğunu koparan avukat mı? Bu araştırmayı yaptıktan sonra davayı en iyi idare hukuku avukatı ile yürütmeniz en doğrusu olacaktır.

İdare Hukuku Avukatı Ankara Danışmanlığı Nedir? Türk hukuk sistemi içerisinde davalar arasında en çok dava açılan alanlardan biri olan idare hukuku aynı zamanda kendi içerisinde de pek çok dava türünü bulundurmaktadır. İdare Hukuku Davaları olarak sıklıkla karşılaşılan, yürütme durdurma istemli iptal davaları, kamulaştırma davaları, polis okulu mülakat ve sağlık davaları, güvenlik soruşturması davaları, tayin davaları, disiplin davaları olmaktadır.

Bunların dışında kalan görevden uzaklaştırma ve görevden çıkarma  gibi hususlar da yine idare hukuku alanını ilgilendiren konulardan olmaktadır.

İdare Hukuku Nedir?

İdare hukuku; Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen kamu hukuku dalıdır.

İdari davalar ise  kişilerin devlet ile veya devlet nezdinde ki şirketlere açtığı davalardır. İdari  davalar; devlet kurumları tarafından yapılan işlere karşı idari yargıda dava açılması demektir. Bu yolla açılan davalarda idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenir, yerindeliği denetlenmez. İdari davalar idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde veya Danıştay’da açılır.

İdare hukukunda, İdari Yargılama Kanunu idari yargının esaslarına düzenlemiştir. Aynı şekilde Anayasa, Türk İdari Teşkilatına yönelik düzenlemeler, yönetmelikler, genelgeler ve diğer idari işlemler idare hukukunun temelini oluşturmaktadır. Ancak kanunlarda açıkça tanımlanmış olmasına rağmen birçok farklı uyuşmazlık nedeniyle idari dava açılabilmektedir.

İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari davalarda yetkili mahkemeler, idari işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yer mahkemeleri olmakla beraber (özel düzenlemeler saklı kalmak şartıyla), idari davanın içeriğine göre idare mahkemeleri ve Danıştay mahkemelerine başvurulması gerekir.

Davanın açılabilmesi için davacı olan taraf, dava gerekçeleri ve ellerinde delillerle birlikte bir dava dilekçesi başvurulmalıdır. Açılacak iptal davasında yürütme durdurma talep edilmelidir.

İdari davalar oldukça karmaşık davalar olup dava dilekçeler üzerinden yürüdüğü için dava dilekçesi alanında uzman idare hukuku avukatlarından danışmanlık ve vekalet hizmeti alınmasında fayda vardır.

En Çok Açılan İdari Davalar

İdarenin kamu gücü kullanarak ilgilisinin rızasına bağlı kalmaksızın tek taraflı irade beyanıyla tesis etmiş olduğu işlemler idari işlemlerdir. Kurum içi düzenin sağlanması, kamu hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülmesinin temini amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlileri için birtakım disiplin kuralları öngörülmüştür. Bu kurallara aykırı davranma hali disiplin suçunu oluşturmakta ve yasada önceden düzenlenmiş bulunan disiplin cezalarından uygun olanının verilmesini şarttır.

İdare hukukunda sayısız gerekçe ile dava açılabilir. En çok açılan idari davalara örnek olarak sayılabilecek bazı dava konuları şöyledir:

 • Kamulaştırma Davaları.
 • Meslekten İhraç.
 • Polis Okulu Mülakat Davaları.
 • Tayin.
 • İdarenin Sorumluluğu Nedeniyle Açılacak Tam Yargı( Tazminat) Davaları.
 • Memur Davaları.
 • Polis Okulu Sağlık Davaları.
 • Askeri Lise Davaları.
 • Memur Emekliliği İle İlgili Davalar.
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu’ndan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar.
 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları.
 • Görevden Çıkarma Davaları.
 • Malpraktis Davaları.
 • İmar Davaları.
 • Görevden Uzaklaştırma.
 • Maden Davaları
 • Enerji Davaları.
 • Disiplin Cezaları.
 • Sağlık Sebebiyle Öğrencilik ve Memurluktan Atılma Davaları.
 • İdari Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklar.

Yürütme Durdurma İstemli İptal Davası Ne Kadar Sürer?

Yürütme durdurma istemli iptal davalarında yetkili mahkemeler İdare Mahkemeleri olup, idari işlemi tesis eden idarenin  bulunduğu adresin bağlı olduğu yerin mahkemesinde dava açılır

Açılacak olan davanın süresi, her hukuki davada olduğu gibi öncelikli olarak mahkemenin yoğunluğuna bağlı olduğu gibi, işlemin ispatlanabilecek delillerin toplanması, dilekçelerin cevaplanma süresi ve dosyanın tekemmül etmesine göre değişiklik göstermek ile beraber ortalama yürütme durdurma kararı için 3-4 ay, nihai yani yerel mahkeme kararı için ortalama 1 yıldır.

Dava tecrübesi ile idare hukuku avukatı ankara ve civar illerdeki idari davaları da dahil olmak üzere, tüm idari davalar için bulunduğunuz ilde danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İdari Dava – Vergi Hukuku Avukatı Ankara

İdare avukatı, idare hukuku alanında uzmanlaşmış olan avukata verilen isimdir. Yaptığımız tanımlardan da anlaşılacağı üzere idare hukuku hem çok geniş bir hukuk dalı hem de çok ayrıntılı bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla bu alanda uzmanlaşmak ciddi anlamda emek ve tecrübeyi gerektirmektedir. Çünkü idare hukuku pek çok alt dalı da kapsamaktadır.

İdare hukuku alanında en çok sorun yaşanan veya hakkında kişilerin en fazla hak mahrumiyeti yaşadığı davalardan olmaktadır. Bu nedenle idare hukuku alanını ilgilendiren davalarda hukuki danışmanlık almak ya da  İdare Hukuku Avukatı ve Danışmanlık yardımıyla süreci yönetmek davalardan zararla ayrılmamak adına önemli olmaktadır.

İdare hukuku uzmanlık gerektiren bir alandır. Bu alanda faaliyet gösteren Ankara idare hukuku avukatlarına ulaşabilmek için uzun ve detaylı bir araştırma yapmak gereklidir. Maalesef ki internet çağında bilgiye ulaşmak ne kadar kolaysa yanlış bilgiye ulaşmakta o derece kolaydır. Bu sebeple daha öncesinde idare hukukunda uzmanlaşmış avukattan destek almanız sizlerin menfaatine olacaktır.

İdari davalarda haklarınızın etkin bir şekilde korunabilmesi hususunda idare hukuku için idare hukukuna bakan avukatlar bulmanız gerekir.

Bundan korunmanın en iyi yolu ise en iyi idare hukuku avukatını değil alanında uzmanlaşmış en iyi idare hukuku avukatını bulmaktır. Avukatlık mesleği yapısı gereği tüm davaları üstlenebilmeye olanak sağlayan bir meslektir. Avukatların idare hukuku, ceza hukuku, aile hukuku, sigorta hukuku gibi hukukun tüm alanlarında dava almasına engel yoktur. Bu denli geniş ve grift yapıda olan hukuk alanında  ihtisaslaşma artık bir mecburiyettir.  Bu sebeple Kadim Hukuk ve Danışmanlık  avukatları belli alanlarda eski meslek geçmişleri gözetilerek uzmanlaşma, ihtisaslaşma yoluna gitmiştir. İdare hukuku da bunlardan biridir. İdare hukuku yapısı gereği uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır.

İdare Hukuku Avukatı Ücretleri 2019de Ne Kadar?

İdare hukuku avukatı ne kadar alır, idari dava ücretleri gibi konular idari dava avukatı arayanların çok sık aradığı sorulardandır. İdare hukuku avukatı ücreti yasalarla belirlenmiş olmasına rağmen taraflar arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Her davanın içeriğine, avukatın vereceği emeğe ve dikkate göre değişmektedir.

İdare hukuku kişiler için hayati öneme sahip bir alan olduğu için talep edilen ücret diğer davalara göre farklılık gösterebilmektedir. Ankara idare hukuku avukatları bu sebeple kendileri fiyat belirlemekte özgürdürler. En iyi idare hukuku avukatı ücretini belirlerken bu kriterler doğrultusunda serbestçe kararlaştırır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak idare hukuku alanında, özellikle memur disiplin hukuku, polis okulu davaları, güvenlik soruşturması davaları, polis okulu sağlık davaları, memur tayin davaları, okuldan ilişiğin kesilmesi gibi spesifik alanlarda dava aşamalarında en iyi ve en sorunsuz hizmeti sağlamak amacıyla, insan haklarına saygı ve hukuk devleti ilkelerinden hareketle müvekkillerimizin hukuki ihtiyaçlarını evrensel hukuk normlarına uygun, güvenilir ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla faaliyet göstermedir.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

En yukarı çık