Memur Hukuku

Emniyet Rütbe Terfi Davaları

Emniyet rütbe terfi davaları son zamanlar sıkça karşılaşılan ve bir çok mağduriyete neden olan dava türlerindendir. Polis amirlerinin rütbe terfileri 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre:

 • Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır.
 • Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar
 • Kurullarda personelin rütbe terfiinin görüşülebilmesi için;
  • Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması,
  • Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,
  • Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,
  • Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, şarttır.
 • Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.
 • Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfilerinde değerlendirilmez. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır
 • Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini bir yıl geciktirir.
 • Bir üst rütbeye terfi etmek için belirlenen diğer şartları taşımakla birlikte, belirlenen rütbedeki hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan terfi edemeyen personele bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlar ödenir.

Rütbe terfi işlemleri maddi ve özlük hakları başta olmak üzere polis amirlerinin mesleki hayatlarını ve kariyerlerini doğrudan etkileyen işlemlerdir. İdari işlem olmaları itibariyle idari yargı denetimine tabi olan rütbe terfi işlemlerine karşı, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde hukuki yollara başvurulması gerekmektedir.

Rütbe Terfi Davası

İdari yargı denetimine tabi olan rütbe terfi işlemlerine karşı, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde hukuki yollara başvurulması halinde, bu hak arayış sürecinin kazanılıp kazanılmayacağı birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

2020 yılında rütbe terfi alamayan ve bu soruyu tarafımıza soran kişiler için Danıştay 5. Daire’nin 2017/15741 E. 2019/4657 K. sayılı ve 11.09.2019 tarihli kararı emsal niteliği teşkil etmektedir. İlgili karar;

“ İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesince İdari Dava Daireleri Kurulunun bozma kararına uymak suretiyle verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 55. maddesinin 14. fıkrasında değişiklik yapan 5337 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 03/05/2005 tarihinden önce 3201 sayılı Yasanın 55. maddesinin 14. fıkrasında yer alan ” … askerlik hizmeti, … süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.” şeklindeki düzenleme uyarınca, davacının askerlik hizmeti süresinin rütbe terfiinde değerlendirilmesi gerektiği halde, bu yolda bir işlemin tesis edilmediği belirtilmiştir. Bu durumda, davacının askerlikte geçen hizmet süresi ile ilgili olarak 3201 sayılı Yasanın 55 maddesinin 14. fıkrasının 5337 sayılı Yasa ile değişmeden önceki şeklinde yer alan ” …askerlik hizmeti, …süreleri rütbe terfiinde değerlendirilir.” hükmünün öngördüğü değerlendirmeyi yapmayan, dolayısıyla Yasa hükmünün gereğini yerine getirmeyen davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir. İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.”

şeklinde olup kişinin şartları sağlaması halinde rütbe terfi kazanacağını, aksi halde hükmün öngördüğü değerlendirmeyi yapmayan dolayısıyla yasa hükmünün gereğini yerine getirmeyen davalı idarece tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptalinin sağlanacağı görülmektedir.

Rütbe Terfi Kurulu Kararına İtiraz / Rütbe Terfi İtiraz Dilekçesi

Kanun ve Yönetmelik yazılı maddi hata nedeniyle yazılı sınav sonuçlarına itiraz haricinde rütbe terfi işlemleri için herhangi bir itiraz yolu ve usulü öngörmemektedir. Bununla birlikte, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. maddesi çerçevesinde rütbe terfi işlemlerine karşı kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

Rütbe terfi işlemlerine karşı yapılacak itirazlarda işleme neden itiraz edildiği, işlemde var olduğu düşünülen yanlışlıklar veya hatalar, mevzuata veya hukuka aykırılıklar açıklanmalı ve yapılması gereken işlemler izah edilmelidir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak için başvuru ve cevap sürelerine dikkat edilmelidir.

Rütbe Terfi Dava Dilekçesi Örneği / Rütbe Terfi İdare Mahkemesi

Rütbe terfi işlemleri ile ilgili davalar Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı açılır. Dava açma süresi işlemin tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür. Yetkili mahkeme ilgili personelin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu m. 33/3)

Dava dilekçesinde kıdem ve sicil başta olmak üzere mesleki durum hakkında bilgi verilmeli, terfi için gereken şartların sağlandığı açıklanmalı, terfi ettirilmeme işleminin hukuka aykırılık nedenleri izah edilmelidir. Talep sonucunda terfi ettirilmeme işleminin iptali ile birlikte yoksun kalınan maddi ve özlük haklarının tazmini istenmelidir.

Rütbe Terfi 2020

Rütbe terfi işlemleri maddi ve özlük hakları başta olmak üzere polis amirlerinin mesleki hayatlarını ve kariyerlerini doğrudan etkileyen işlemlerdir. İdari işlem olmaları itibariyle idari yargı denetimine tabi olan rütbe terfi işlemlerine karşı, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde hukuki yollara başvurulması gerekmektedir.

Rütbe terfi 2019 yılında alamayanlar; idare mahkemesine, 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmalıdır. bu süre hak düşürücü süredir. İdare Mahkemesi tarafından bu işlemin iptaline karar verilmesi gerekecektir. Yukarıda bu konuya ilişkin görüşümüzü izah ettik. İdari dava avukatı ile sürecinizi yürütmeniz sizlerin menfaatine olacaktır. Emniyet rütbe terfi davaları idare mahkemesine açılır.

Başa dön tuşu