rutbe terfi davasi

Emniyet teşkilatında rütbe terfi işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda makalemiz Emniyet Teşkilatındaki Polis Amirleri rütbe terfi işlemleri ve yetkili kurullar tarafından verilen “Terfi Etmez” ve “Kadrosuzluk Nedeniyle Terfi Etmez kararlarına karşı açılacak “Emniyet Rütbe Terfi Davaları” ile ilgilidir.

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan personelin disiplin işlemleri ile rütbe terfi işlemleri arasında yakından ilişki vardır. Rütbe terfi edecek personeli belirlerken aldığı disiplin cezalarına bakılır. Durdurma cezaları terfi süresini uzatmakta ve disiplin cezaları liyakatin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Emniyet rütbe terfi işlemleri, rütbeli personelin kariyer planlamasında oldukça önemli yere sahiptir. Bu nedenle hukuka aykırı bir şekilde verilmeyen rütbelerde açılacak idari dava süreci bu yazımızda detaylı olarak anlatılacaktır.

Polis amirleri sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür.

Emniyet rütbe bekle süreleri aşağıdaki gibidir;

emniyet rütbe bekleme suresi ne kadar

Emniyet rütbe terfi davaları için dava açma süreniz 60 gündür. Bu süre rütbe terfilerin internette yayınlanmasından itibaren başlar.

Rütbe Terfi Davası Nedir?

Rütbe terfi işlemlerinde “Kıdem ve Liyakat” esas teşkil etmektedir. Mevzuat değişimi dışında personelin “rütbe terfi davaları” ile ilgili olarak İdare Mahkemeleri tarafından, idarenin tesis ettiği işlemler en fazla “Kıdem ve Liyakat” yönünden iptal edilmektedir.

Genelde personelin liyakat hususunun tespitinin, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının gerekçelerinden anlaşılacağı üzere; “objektif olmadığı düşünülen ve yeterli somut bilgi belgeye dayanmayan değerlendirmeyle ortaya konulmasının hukuk kuralları ve mevzuata aykırılık oluşturduğu” belirtilmektedir. Bu gerekçeler ile yapılan liyakat değerlendirmesiyle kişilerin terfi ettirilmemesi işlemi de hukuka aykırı olduğundan kişiler lehine karar vermektedir.

Bu gerekçeler dikkate alındığında liyakat değerlendirmesi;

 • Somut bilgi belgelere dayandırılmalıdır.
 • Kıdemi az olanların kıdemi fazla olanlara göre öncelikli terfi ettirildiği durumlarda kullanılan takdir yetkisinin hukuksal gerekçesinin sicil, disiplin cezası gibi açık ve somut olarak ortaya konulması,
 • Her disiplin cezasının ve sicil durumunun zaman ve nitelik olarak  terfice engel olmayacağı hususunun değerlendirmede dikkate alınması gerekmektedir.

Bu hususlara azami dikkat edilerek kullanılacak takdir yetkisi kurum içerisindeki personel tarafından kabul görecek,  dışarıdan da kuruma bakışlar o derece olumlu olacaktır. Bu aynı zamanda emniyet teşkilatına duyulan güveni ve prestiji artıracaktır.

Polis Rütbe Şekli Polis Rütbeleri Rütbede En Az Bekleme Süresi Görev Unvanları
pastedGraphic.png Polis Memuru Büro Memuru, Ekip Memuru,Tim Memuru, Karakol Memuru, Nokta Memuru, Devriye Memuru, Koruma Memuru, Trafik Memuru, Telsiz Memuru, Memur
pastedGraphic_1.png Başpolis Memuru Ekip Amiri, Tim Amiri, Devriye Amiri, Grup Amiri, Grup Amir Yardımcısı, Ekip Amir Yardımcısı, Büro Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
pastedGraphic_2.png Kıdemli BaşpolisMemuru Ekip Amiri, Tim Amiri, Grup Amiri, Büro Amir Yardımcısı, Grup Amir Yardımcısı, Büro Memuru, Ekip Memuru
pastedGraphic_3.png Komiser Yardımcısı 4 Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı, Sınıf Komiseri, Öğretim Görevlisi, Pilot
pastedGraphic_4.png Komiser 4 Grup Amiri, Ekip Amiri, Tim Amiri, Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri Yardımcısı Sınıf Komiseri, Trafik İstasyonu Amir Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot
pastedGraphic_5.png Başkomiser 3 Karakol Amiri, Büro Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, İlçe Emniyet Komiseri, Birlik Amiri, Tim Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Trafik Kayıt ve Tescil Büro Amiri, Karakol Amir Yardımcısı, Sınıflar Amiri, Grup Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot
pastedGraphic_6.png Emniyet Amiri 3 İlçe Emniyet Amiri, Bürolar Amiri, Birlik Amiri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Ekipler Amiri, Tim Amiri, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Büro Amiri, Trafik İstasyon Amiri, Sınıflar Amiri, Öğretim Görevlisi, Pilot
pastedGraphic_7.png 4. Sınıf Emniyet Müdürü 2 Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi, Pilot, İlçe Emniyet Müdürü
pastedGraphic_8.png 3. Sınıf Emniyet Müdürü 2 Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, Öğretim Görevlisi, Pilot
pastedGraphic_9.png 2. Sınıf Emniyet Müdürü 2 Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Polis Müfettişi, Hukuk Müşaviri, İlçe Emniyet Müdürü, Polis Akademisi Bölüm Başkanı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Polis Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı, Enstitü Sekreteri, Öğretim Görevlisi, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Havacılık Müdürü, Pilot
pastedGraphic_10.png 1.Sınıf Emniyet Müdürü 2 Daire Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, İl Emniyet Müdürü,Polis Başmüfettişi,Öğretim Görevlisi, Merkez Emniyet Müdürü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Akademisi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Emniyet Müşaviri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü, Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi, Pilot
pastedGraphic_10.png 1.Sınıf Emniyet Müdürü (1.Derece) Yaş Haddi Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Merkez Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri
pastedGraphic_11.png Sınıf Üstü Emniyet Müdürü Yaş Haddi Emniyet Genel Müdürü

Rütbe Terfi Davaları Liyakatin Belirlenmesi

 • Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgileri,
 • Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetleri,
 • Bulunduğu rütbede affa uğramış olsa bile adli mercilere tarafından verilen cezalar,
 • Bulunduğu rütbede affa uğramış olsa bile idari mercilere tarafından verilen disiplin cezaları,
 • Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgileri,
 • Rütbe terfi sınavları sonucunda elde ettiği başarı durumları dikkate alınarak liyakat belirlenir.

Emniyet Rütbe Terfi Kurulları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde rütbe terfi işlemleri için iki ayrı kurul bulunmaktadır. Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser rütbelerindeki emniyet personelinin bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi etmesinde Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu yapar. Emniyet amirleri ile 4. ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlerinin terfileri işlemlerini ise Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu yapmaktadır. Bu 2 kuralda oy çokluğu ile karar alır.

1. Merkez Değerlendirme Kurulu

Merkez Değerlendirme Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Merkez Değerlendirme Kurulu; üst rütbeye yükselmek için, Kurul gündemine alınan Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek ve hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme Kurulunca tespit edilecek olan üst rütbedeki kadro miktarına göre terfilerini önermekle görevlidir.

 • Emniyet Genel Müdürünün onayı ile toplanır.
 • Her yıl Mayıs ayında salt çoğunluk ile toplanır.
 • Oy çokluğu ile karar alır.
 • Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy tarafında karar alınır.
 • Bakan onayı ile yıl içerisinde birden fazla defa da toplanabilir.
 • Kararlar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

2. Yüksek Değerlendirme Kurulu

Yüksek Değerlendirme Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder.

a)Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısını, hizmet ihtiyacına göre her yıl tespit etmek.

b)Üst rütbeye yükselmek için Kurul gündemine alınan Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve (a) bendine uygun olarak terfilerini önermek.

c)Bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran Emniyet Amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin iki yıl süreyle göreve devam etmesini teklif etmek. ç) Bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran Emniyet Amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülenleri teklif etmek

 • Bakan onayı ile toplanır.
 • Her yıl Mayıs ayında salt çoğunluk ile toplanır.
 • Oy çokluğu ile karar alır.
 • Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy tarafında karar alınır.
 • Bakan onayı ile yıl içerisinde birden fazla defa da toplanabilir.
 • Kararlar Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Kurullar 3 türlü karar alabilir.

Terfi eder: Liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında, terfi edeceği rütbede boş kadro bulunması halinde verilir.

Kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez: Boş kadro bulunmaması halinde verilen karardır. Kadrosuzluk sebebi ile terfi edemeyen personel, sonraki yıllarda bir üst rütbeye terfi için öngörülen sınavlar ve yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimden muaf tutulur. Aynı zamanda bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlar ödenir.

Terfi etmez: Bir üst rütbeye terfi etmek için yetersiz görülen personel için verilen karardır.

Emniyet rütbe terfi davaları terfi etmez ve kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez kararlarına karşı açılan davadır. 

Rütbe Terfi Sınavları

Bir üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek için yapılacak yazı ve sözlü sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonları tarafından yapılır.

Sınavların ilk aşaması yazılı sınavdır. Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almaları gerekir. 50 puan üstü alanlar sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınav sonuçlarına maddi hata olduğu gerekçesiyle sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 24 saat içinde Polis Akademisi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden elli ve üstü puan alanlar başarılı sayılır. Emniyet rütbe terfi davaları yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına karşı da açılabilir.

Yazılı ve sözlü aşamada başarılı olan rütbeli personel yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitime alınır. Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda elli ve üzerinde puan alan personel başarılı sayılır. İlk üç aşamayı başarılı tamamladıktan sonra dördüncü aşama kurul değerlendirilmesidir. Kurul değerlendirilmesi sonucunda rütbeler verilir.

Polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülmesi kıdem sıralamasına göre yapılır. Rütbelere terfiler ise Kurul gündemine alınma şartlarını taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır.

Polis amirlerinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası Genel Müdürlükçe her yıl Mart ayında duyurulur. Taksirlik suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri boyunca rütbe terfi işlemleri geri bırakılır. Aynı şekilde her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini 1 yıl geciktirir.

Polis amirlerinin üst rütbeye terfiinin Merkez veya Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için;

 • Bulunulan rütbe için öngörülen bekleme süresinin tamamlanmış olması,
 • Bulunulan rütbede, kurul gündemine alındığı tarih itibarıyla son performans puanı da dahil olmak üzere, zorunlu en az bekleme süresi kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı alınmış olması,
 • Rütbe terfi yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,
 • Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan hizmetiçi eğitimde başarılı olunması,
 • Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya birinci bölgede geçici görevli olmamak kaydıyla halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması şarttır.

Bu şartlar varsa kurul görüşür.

1. Emniyet Rütbe Terfi Sözlü Sınav

Emniyet rütbe terfi sürecinde personele yazılı ve sözlü sınav yapılır. Sözlü sınav 28. madde de düzenlenmiştir. Sözlü sınavdaki konu ve ağırlık dağılımı;

(1) Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almış olanlar, sözlü sınava tabi tutulur.

(2) Sözlü sınav için oluşturulan komisyon üyeleri, sınava girecek personelden en az bir üst rütbede olmak zorundadır.

(3) Sözlü sınav komisyonları üst rütbeye terfi edecek personeli;

a)Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b)Bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği (15 puan),

c)Temsil ve maiyetindeki personelini sevk ve idare kabiliyeti (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d)Analitik düşünme, problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği (15 puan),

e)Planlama, eşgüdüm ve denetim becerileri (15 puan),

konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

2. Emniyet Rütbe Terfi Yazılı Sınav

Bir üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve kültür düzeyi sınav ile ölçülür. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği 27. maddesinde yazılı sınav hususu düzenlenmiştir. Emniyet rütbe terfi işlemlerine ilişkin bu düzenlemede polis meslek mevzuatı, ceza muhakemesi ve ceza hukuku, anayasa, idare hukuku, Atatürk ilkeleri, insan hakları, genel kültür derslerinden sorular sorulur. Soru dağılımı ve konular aşağıdaki gibidir.

(1) Üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek üzere yapılacak yazılı sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonlarınca yapılır.

(2) Yazılı sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a)Polis meslek mevzuatı %40.

b)Ceza muhakemesi ve ceza hukuku %10.

c)Anayasa hukuku %10.

ç)İdare hukuku ve idari yargı %10.

d)Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10.

e)İnsan hakları %10.

f)Genel kültür %10.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonuçları adaylara duyurulur.

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulur. https://www.pa.edu.tr/

Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurullarının Değerlendirme ve Karar Usulü

(1) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulları, terfi edecek personel hakkında;

a) Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgilerini,

b) Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetlerini,

c) Bulunduğu rütbede, affa uğramış veya ertelemeye dair hüküm verilmiş olsa bile, adli mercilerce verilen cezalarını,

ç) Bulunduğu rütbede, affa uğramış olsa bile, verilen disiplin cezalarını,

d) Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgilerini,

e) Bu Yönetmelikte belirtilen Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yapılan sınavlar sonucunda elde ettiği başarı durumlarını,

dikkate alarak belirleyecekleri liyakat koşullarına göre değerlendirerek, edinecekleri kanaate göre oy çokluğu ile karar verirler.

(2) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamındaki mesleki bilgi, beceri ve davranışları bakımından personel hakkında yapılacak değerlendirmede; bu Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek (Ek-1) Birim Değerlendirme Komisyonu Görüş Formu dikkate alınır.

(3)Hizmet ihtiyacı sebebiyle her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısına göre yapılan liyakat değerlendirmesi sonucunda, ilgili personelin durumuna göre “Terfi Eder.”, “Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.”, “Performans Puanına Göre Terfi Eder.”, “Terfi Etmez.” veya “Kadrosuzluktan Terfi Etmez ” kararları verilir.

(4) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede; soruşturma açılmasına neden olan ihbar veya şikayetlerin personeli mağdur etmek amacıyla yapıldığı yönünde Kurul üyelerinde kanaat oluşması halinde, yapılan soruşturma ve kovuşturmalar dikkate alınmaz. Ancak liyakatli olduğu değerlendirilmekle birlikte soruşturma ve kovuşturma sonucunun beklenilmesi uygun görülen personel hakkında “Soruşturma Sonucuna Göre Terfi Eder.” kararı verilebilir.

(5) Son performans puanı kurul tarihi itibarıyla doldurulmamış olmakla birlikte, liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında “Performans Puanına Göre Terfi Eder.” kararı verilir.

(6) Kurul üyeleri veya raportör, Kurulda kendileri ile ilgili görüşme olması halinde, görüşme süresince toplantıya ve oylamaya katılamaz. Üyenin ayrılması, toplantının devamına ve karar alınmasına engel teşkil etmez.

Emniyet Rütbe Terfi Kıdem Sırası

Emniyet teşkilatında bulunduğunuz rütbenin kıdem sıralaması Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 13. Madde uyarınca yapılır. Bu madde kapsamında;

(1) Kıdem sırasının tespitinde;

a)Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan,

b)Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan,

c)Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan,

ç) Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde sicil numarası daha küçük olan, polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır.

Emniyet teşkilatı personelinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası, Genel Müdürlükçe her yıl için bir defaya mahsus olmak üzere belirlenerek Mart ayında duyurulur.

Emniyet Rütbe Terfi 2021

Emniyet rütbe terfi işlemleri 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Bu kanun ve yönetmelik kapsamında terfi işlemleri her yıl mayıs ayında kurullarda görüşülür. Haziran ayında ise açıklanır. 2020 yılı için 18.06.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü rütbeli personelin rütbe terfi sonuçları açıklanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde rütbe terfi işlemleri için iki ayrı kurul bulunmaktadır. Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser rütbelerindeki emniyet personelinin bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi etmesinde Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu yapar. Emniyet amirleri ile 4. ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlerinin terfileri işlemlerini ise Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu yapmaktadır. Bu 2 kuralda oy çokluğu ile karar alır.

Polis Rütbe Terfi Nasıl Olur?

Rütbe terfi işlemleri, rütbeli personelin kariyer planlamasında oldukça önemli yere sahiptir. Bu nedenle hukuka aykırı bir şekilde verilmeyen rütbelerde açılacak idari dava süreci bu yazımızda detaylı olarak anlatılacaktır.

3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Yasası’nın 55. Maddesi uyarınca;

“Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise bu maddede öngörülen sınav ve eğitim şartı saklı kalmak üzere liyakate göre yapılır.”

hükmü gereği hangi esaslar kapsamında rütbe terfi işleminin yapılacağı ya da yapılmayacağı düzenlenmiştir. 55. madde uyarınca; kıdem, sınav ve eğitim şartları saklı olmak kaydıyla rütbe terfi işlemi liyakat esasına göre yapılır. Diğer yandan üstte belirttiğimiz yönetmelikte benzer bir hükme yer vererek, polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülebilmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise 12. maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla liyakate göre yapılacağı düzenlenmiştir.

2021 yılında emniyet rütbe terfi sonuçlarında personelin neredeyse hepsi “Kadrosuzluktan Terfi Etmez” kararıyla terfi alamadılar. Kıdem sıralamasında daha önde olan personelin bu şekilde rütbe alamaması hukuka aykırı olup idari dava yolu ile iptali gereklidir.

EGM Rütbe Terfi

Emniyet rütbe terfi davaları son zamanlar sıkça karşılaşılan ve bir çok mağduriyete neden olan dava türlerindendir. Polis amirlerinin rütbe terfileri 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre:

 • Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır.
 • Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar
 • Kurullarda personelin rütbe terfiinin görüşülebilmesi için;

-Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması,

-Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,

-Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,

-Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, şarttır.

 • Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.
 • Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfilerinde değerlendirilmez. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır
 • Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini bir yıl geciktirir.
 • Bir üst rütbeye terfi etmek için belirlenen diğer şartları taşımakla birlikte, belirlenen rütbedeki hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan terfi edemeyen personele bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlar ödenir.

Rütbe terfi işlemleri maddi ve özlük hakları başta olmak üzere polis amirlerinin mesleki hayatlarını ve kariyerlerini doğrudan etkileyen işlemlerdir. İdari işlem olmaları itibariyle idari yargı denetimine tabi olan rütbe terfi işlemlerine karşı, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde hukuki yollara başvurulması gerekmektedir. Emniyet rütbe terfi davaları bu nedenle önemli ve titizlikle yürütülmesi gereken idari davalardandır.

A ve B Grubu Polis Amirleri Rütbe Terfi İşlemleri

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesindeki en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar A, komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar B grubunu oluşturmaktadır. B grubu 2015 yılı öncesinde polis memurluğundan komiser yardımcılığına atanan polis amirleridir.

B grubu polis amirlerinin komiser yardımcılığı ve komiser rütbesinde bekleme süresi 6 yıldır. B grubu polis amirlerinin A grubuna geçmesi için;

 • En az 4 yıllık yükseköğretim kurumunu bitirmeleri gerekir.
 • Başkomiser rütbesinde A grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.
 • Emniyet amiri olmak için yapılan yazılı, sözlü sınav ve hizmetiçi eğitimden başarılı olmak.
 • Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından emniyet amiri rütbesine terfi ettirilmiş olmak.

Rütbe Terfi Kurulu Kararına İtiraz Dilekçesi

Kanun ve Yönetmelik yazılı maddi hata nedeniyle yazılı sınav sonuçlarına itiraz haricinde rütbe terfi işlemleri için herhangi bir itiraz yolu ve usulü öngörmemektedir. Bununla birlikte, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. maddesi çerçevesinde rütbe terfi işlemlerine karşı kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

Rütbe terfi işlemlerine karşı yapılacak itirazlarda işleme neden itiraz edildiği, işlemde var olduğu düşünülen yanlışlıklar veya hatalar, mevzuata veya hukuka aykırılıklar açıklanmalı ve yapılması gereken işlemler izah edilmelidir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak için başvuru ve cevap sürelerine dikkat edilmelidir.

Rütbe Terfi Dava Dilekçesi Örneği

MALTAYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                 Duruşma İstemlidir.

Davacı : İsim-Soyisim-Tc- Adres

Vekili   : Av. Umur YILDIRIM

Davalı : Emniyet Genel Müdürlüğü

Emniyet Genel Müdürlüğü Ayrancı Mahallesi Dikmen Caddesi No:11 06100 ÇANKAYA/ANKARA

Dava Konusu : Malatya Emniyet Müdürlüğünde …. sicil numarasıyla komiser yardımcısı olarak görev yapan müvekkilimin, bir üst rütbeye

terfiinin yapılması kapsamında ….. tarihinde yapılan yazılı sınavdan … notu, sözlü mülakattan …. notu almasına rağmen Emniyet Genel

Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunca hukuka aykırı bir şekilde terfii uygun bulunmayarak başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptali

istemiyle açılmıştır. İşbu müvekkilimin başarısız sayılmasına dair işlemin açıkça hukuka aykırı ve telafisi güç ve imkansız zararlar doğuracak

nitelikte olması, ayrıca aşağıda arz edilen nedenlerle aynı zamanda uygulamakla etkisi tükenecek işlem niteliğinde olması nedeniyle öncelikle idarenin savunması alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına ve neticede iptaline karar verilme isteminden ibarettir.

Tebliğ Tarihi : 28.05.2018

Açıklamalar

Müvekkilim 12.09.2005…

08.09.2009 tarihinde Polis Akademisi’ne başlayan müvekkilim 28.06.2014 tarihinde 3,12 diploma notuyla mezun olmuştur. Yine okulda derslerde gösterdiği başarı ve üst düzey ingilizce seviyesinden dolayı 1 dönem Erasmus eğitimi kapsamında yurtdışında eğitim görmüştür.

Şark Görevini;

… sicil numarasıyla Komiser Yardımcısı olarak görevini sürdürmekte olan müvekkilimin, bir üst rütbeye terfiinin yapılması kapsamında ….. tarihinde yapılan yazılı sınavdan … notu, sözlü mülakattan …. notu almasına rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunca terfii uygun görülmemiştir.

Hukuka aykırılığı aşağıda ayrıntılı bir biçimde arz ve izah edileceği üzere; uyuşmazlık konusu Komiser Yardımcısı rütbesinden Komiser rütbesine terfi ettirilmemesine yönelik; açıkça hukuka aykırı işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle Sayın Mahkemeniz nezdinde başvuruda bulunma zaruretimiz hasıl olmuştur.

Hukuki Açıklamalarımız

1980 T.C. Anayasası ile de açıkça koruma altına alındığı üzere; kanun önünde eşitlik ilkesi Anayasamızın ve bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez bir unsurudur ve hiçbir Devlet organı yahut idari makam bu hususu ihlal edemez.
Anayasamızın 2. maddesinde “Türkiye Cumhuriyetinin Hukuk Devleti olduğu”, 10. maddesinde “herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, bu maksatla alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamayacağı, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımayacağı, Devlet organları ile idari makamların bütün işlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden olan “hukuk devleti” ilkesi, vatandaşlarına hukuk güvenliğini sağlayan, idarenin hukuka bağlılığını amaç edinen, buna karşılık kamu gücünün sınırsız, ölçüsüz ve keyfi kullanılmasını önleyen en önemli unsurlardan biridir. Nitekim hukuk devleti ilkesinin yaşama geçirilmesini sağlayacak araçlar arasında Anayasanın 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Anayasanın 125. maddesinde de, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu kuralına yer verilmiştir. Bahsi geçen hukuk devleti ilkesi karşısında idarenin, yargısal denetim yapılmasını ortadan kaldıracak ya da bu denetimin yapılmasını imkansız kılacak işlem ve eylemlerde bulunması mümkün değildir. İdarenin müvekkilim hakkında, Anayasayı ihlal etmesi ve takdir yetkisini aşması suretiyle tesis ettiği işlem açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Memurların özlük haklarının kanunlarla düzenleneceği, rütbe terfi işlemlerinin de birer özlük hakkı olması nedeniyle memurlar ve diğer kamu görevlileri terfileri hususunda yasal güvenceye kavuşturulmuştur.

Anayasamızın 128. maddesinin ikinci fıkrasında, “…memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin Kanunla düzenleneceği, ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.” denilmek suretiyle memurlar ve diğer kamu görevlileri, özlük hakları bakımından yasal güvenceye kavuşturulmuştur. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin ve bu bağlamda Emniyet Teşkilatı mensuplarının statü haklarını doğrudan etkileyen Rütbe Terfi İşlemlerinin “diğer özlük işleri” kavramı kapsamına girdiğine kuşku bulunmamaktadır. Kanuni düzenleme ilkesi, düzenlenen alanda temel ilkelerin kanunla konulmasını ve çerçevenin kanunla çizilmesini ifade etmektedir. Bu niteliği taşıyan ve yasal düzenleme ile uzmanlık ve teknik konulara ilişkin ayrıntıların belirlenmesi hususunda yürütme organına yetki verilmesi kanuni düzenleme ilkesine aykırılık oluşturmaz. Emniyet Teşkilatı Mensuplarının statü haklarını doğrudan etkileyen Rütbe Terfi İşlemleri, Anayasamızın yukarıda yer alan hükümleri gereğince Kanunla düzenlenmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle idarenin bahse konu terfi vermemesi konusu açıkça belirtildiği üzre kanunla düzenlenmesi gerektiği Anayasa ile güvence altına alınmış bir husustur ve idari işlemle kısıtlanması açıkça hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 3. maddesinde “sınıflandırma”, “kariyer” ve “liyakat” ilkeleri bu kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş olup sistemin eşit imkanlarla uygulanmasını sağlamak amacıyla Devlet Memurları için bir çeşit güvenlik sağlama yöntemidir.
Kariyer ilkesi Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamak; liyakat ilkesi ise Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini yeterlilik sistemine dayandırmak ve sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmak olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere Kanun, devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara sınıfları içerisinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlanmasını, sınıflar içinde ilerleme ve yükselme istemlerinin liyakat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramları yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği de tabiidir.

Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime imkan tanıyacak şekilde yapılması esas olmalıdır. İdari işlemin yetki ve şekil gibi salt usule ilişkin unsurları ile sınırlı olmak üzere yapılan yargısal denetimin, hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi temin etmeyeceği açıktır. Nitekim 2577 sayılı Kanunun 2. maddesinin (1/a) bendi gereğince iptal davalarının, idari işlemlerinin yetki ve şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime tabi tutulması zorunlu bulunmaktadır. Dolayısıyla sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak alt yapının tüm unsurlarıyla oluşturulmasını sağlamak hukuka bağlı idarenin görevidir. Mülakatından ….. almış olan müvekkilimin konuya ehil olması konusu zaten aldığı yüksek puandan ve eğitim notlarından açıkça anlaşılmaktadır. Bu bağlamda müvekkilimin kariyer ve liyakat ilkeleri uyarınca terfi alamaması idari işlemin konu yönünden sakat olması sonucunu doğurmakta ve hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

10.05.2015 tarihli, 29351 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve yasal dayanağını 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunundan alan, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte üst rütbeye terfi ettirilecek personelin hangi şartlarda uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

Anılan yönetmeliğin 27. maddesinde; üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek üzere yapılacak yazılı sınavların, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonlarınca yapılacağı; yazılı sınavda sorulacak soruların konuları ve oranlarının, a) Polis Meslek Mevzuatı %40, b) Ceza Muhakemesi ve ceza hukuku %10, c) Anayasa Hukuku%10, ç) İdare Hukuku ve İdari Yargı %10, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10, e) İnsan Hakları %10, f) Genel Kültür %10 olduğu, yazılı sınavın yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği, hüküm altına alınmıştır. Aynı yönetmeliğin 2016/8770 KArar sayılı yönetmelikle değişik 28. maddesinde, (1) yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almış olanların sözlü sınava tabi tutulacağı, (2) Sözlü sınav için oluşturulan komisyon üyelerinin, sınava girecek personelden en az bir üst rütbede olmak zorunda olduğu, (3) Sözlü sınav komisyonlarının üst rütbeye terfi edecek personeli; a)yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan), b) bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği (15 puan), c)temsil ve mahiyetini personelini sevk ve idare kabiliyeti(15 puan), ç) özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan), d) analitik düşünme , problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği (15 puan), planlama eşgüdüm ve denetim becerileri (15 puan) konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirileceği, her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanının tespit edileceği, (4) sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı kuralına yer verilmiştir.

Bu bağlamda müvekkilimin yapılan yazılı sınavdan aldığı ….. not ve sözlü sınavdan aldığı not …. olmak üzere, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirtilmiş tüm hususlar fazlasıyla sağlanmıştır. Müvekkilim bırakın başarısız olmayı, ortalamanın üzerinde puanlar almış ve terfii fazlasıyla hak etmiştir. Bu nedenle terfi ettirilmemesi hususu açıkça hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Müvekkilimin performansı, Kurum İçi Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde belirlenen “Performans Değerlendirme Ölçütleri”ne göre Komiser Yardımcılığı rütbesinde görev aldığı 5 yıl içerisinde “ÇOK İYİ” olarak değerlendirilmiştir.

Müvekkilim Polis Akademisi’nden mezuniyetinden sonra birçok kademede görev almış ve Emniyet Teşkilatı’na verdiği 5 yıllık hizmet süresince Performans Değerlendirme Amirlerince her zaman iyi değerlendirme raporu almış, yine bu süre içerisinde başarılı çalışmalarından ötürü ….. kez Başarı Belgesi,…. kez Üstün Başarı Belgesi ve ….. kez 657 sayılı kanun kapsamında para ödülü ve 3201 sayılı kanun kapsamında …. maaş taltifi ile ödüllendirilmiştir. Devlet memurlarının tabi olduğu kariyer ve liyakat şartları ile terfinin uzman ve ehil memurlara verilmesi müvekkilimin bu türlü üstün başarıları ile dolu meslek yaşamında terfi alması için bile başlı başına bir nedenken, yazılı ve sözlü sınav notu yeterli hatta gerekenin üzerinde olan müvekkilimin terfi alamaması hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer sebeplerle, müvekkilimin 2018 Yılı Rütbe Terfileri itibarıyla ………….tarihinde yapılan sözlü sınavda …..almasına rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Değerlendirme Kurulunca hukuka aykırı bir şekilde terfii uygun bulunmayarak başarısız sayılmasına dair dava konusu işlemin

 • İptaline karar verilmesini,
 • Yargılama ve diğer giderlerin idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. …..07.2018

                                      Davacı Vekili
                                  Av. Umur Yıldırım

Emniyet Rütbe Terfi Emsal Karar

Danıştay 12. İdari Dava Dairesi 2008/2480 Karar

“… Dosyanın incelenmesinden, davacının 328 kişilik kıdem listesinde 100. Sırada yer aldığı, davacının sicil ortalamasının 96 olduğu, listede terfi eden 80 kişiden 23 kişinin davacıdan önce 56 kişinin davacıdan sonra yer aldığı, ayrıca davacının hiçbir disiplin cezasından söz edilmediği ve liyakati konusunda da olumsuz bir hususun ileri sürülmediği anlaşıldığından, kıdem olarak davacıdan daha sonrakilerin terfi ettirilerek kıdem ve liyakat konusunda yetersizliği ileri sürülmeyen davacının terfi ettirilmemesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.”

Danıştay 5. İdari Dava Dairesi 2016/ 19186 Esas 2019 / 2062 Karar 20.03.2019 Karar Tarihi

Davalı idarenin, emniyet amirlerinin terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de, bu yetkisinin, mevzuatta öngörülen kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturmalar gibi ölçütlerin gözetilerek kullanılması, belirtilen ölçütlerin terfi işlemlerinde uygulanması sırasında da, eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin zorunlu sonucudur. Eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın yapılıp yapılmadığının ise ancak, söz konusu ölçütlerin, terfi işlemlerinde nasıl dikkate alındığının idarece açıklanması sonucunda anlaşılabileceği açıktır.

Dosyada yer alan Yüksek Değerlendirme Kurulu kararında yer verilen gerekçeler, uyuşmazlık konusu terfi döneminde terfiyi hak eden ve terfi ettirilen personele ilişkin listeler ile listelerde yer alan personelin kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturma bilgileri dikkate alındığında, davalı idarece liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin uygulanmasında, eşit, objektif ve istikrarlı şekilde işlem tesis edildiğinin ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Danıştay 5. İdari Dava Dairesi 2016/ 20907 Esas 2019 / 332 Karar 15.01.2019 Karar Tarihi

“…Olayda; dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla Merkez Değerlendirme Kurulu kararında yer verilen gerekçeler, uyuşmazlık konusu terfi döneminde terfiyi hak eden ve terfi ettirilen personele ilişkin liste ile bu listede yer alan personelin kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturma bilgileri göz önünde bulundurulduğunda; davalı idarece liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin, rütbe terfiine aday davacı yönünden eşit, objektif ve istikrarlı bir şekilde uygulanmadığı anlaşılmakta ise de, gelinen aşamada meydana gelen yeni hukuki durumlar, davacı hakkında Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinin E:2017/656 sayısına kayıtlı olarak açılan ceza davasında verilen karar ile bu karara konu fiillerin; temadi etmesi, nitelik ve ağırlığı ile örgütün büyük bir gizlilik ve takiye içinde Devleti ele geçirmek amacıyla yasadışı faaliyetlerde bulunduğu da dikkate alındığında, 2014 yılı terfi dönemine etkisinin olacağı açıktır.

Bu durumda; mevcut listedeki personelin rütbe terfiine ilişkin olarak yukarıda değinilen hususlar da gözönünde bulundurulmak suretiyle, davacının durumunun liyakat yönünden “yeniden” değerlendirilmesi gerektiği açık olduğundan İdare Mahkemesinin temyize konu kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir.”

Emniyet Rütbe Terfi İptal Davası

Emniyet rütbe terfi işlemleri maddi ve özlük hakları başta olmak üzere polis amirlerinin mesleki hayatlarını ve kariyerlerini doğrudan etkileyen işlemlerdir. İdari işlem olmaları itibariyle idari yargı denetimine tabi olan rütbe terfi işlemlerine karşı, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde hukuki yollara başvurulması gerekmektedir.

Devre kıdem sıralaması sizden sonra gelen bazı personelin terfi ettirilmiş olması, terfi ettirilenler arasında disiplin cezası alan rütbelilerin olması ve performans puanı ortalaması sizden daha düşük olanların terfi ettirilip, sizin terfi alamamanız birlikte değerlendirilmesinde; terfi ettirilmeme işleminiz hukuka aykırı olacaktır. Bu nedenle iptal davası ile işlemin iptali gereklidir.

Emniyet rütbe terfi davaları İdare Mahkemesine açılır. Emniyet rütbe terfi işlemlerine karşı idare mahkemesine iptal davası açılabilir. İptal davası rütbe terfilerin ilan edilmesinden itibaren 60 gün içinde görev yaptığınız ilde idare mahkemesine açılır. Açılacak iptal davasında yürütme durdurma talep edilebilir. Fakat yürütme durdurma çıkma ihtimali bu davalarda oldukça düşüktür. Emniyet rütbe terfi davaları idari dava avukatı ile yürütülmesi menfaatinizin korunması bakımından önemlidir.
Paylaş