rutbe terfi davasi

Emniyet teşkilatında rütbe terfi işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu tarafından yapılmaktadır. Bu kapsamda makalemiz Emniyet Teşkilatındaki Polis Amirleri rütbe terfi işlemleri ve yetkili kurullar tarafından verilen “Terfi Etmez” ve “Kadrosuzluk Nedeniyle Terfi Etmez kararlarına karşı açılacak “Emniyet Rütbe Terfi Davaları” ile ilgilidir.

Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan personelin disiplin işlemleri ile rütbe terfi işlemleri arasında yakından ilişki vardır. Rütbe terfi edecek personeli belirlerken aldığı disiplin cezalarına bakılır. Durdurma cezaları terfi süresini uzatmakta ve disiplin cezaları liyakatin belirlenmesinde önem arz etmektedir. Rütbe terfi işlemleri, rütbeli personelin kariyer planlamasında oldukça önemli yere sahiptir. Bu nedenle hukuka aykırı bir şekilde verilmeyen rütbelerde açılacak idari dava süreci bu yazımızda detaylı olarak anlatılacaktır.

Polis amirleri sırası ile Komiser Yardımcısı, Komiser, Başkomiser, Emniyet Amiri, Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü, Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü, Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, Sınıf Üstü Emniyet Müdürüdür.

Emniyet rütbe bekle süreleri aşağıdaki gibidir;

emniyet rütbe bekleme suresi ne kadar

Emniyet rütbe terfi davaları için dava açma süreniz 60 gündür. Bu süre rütbe terfilerin internette yayınlanmasından itibaren başlar.

Rütbe Terfi Davası Nedir?

Rütbe terfi işlemlerinde “Kıdem ve Liyakat” esas teşkil etmektedir. Mevzuat değişimi dışında personelin “rütbe terfi davaları” ile ilgili olarak İdare Mahkemeleri tarafından, idarenin tesis ettiği işlemler en fazla “Kıdem ve Liyakat” yönünden iptal edilmektedir.

Genelde personelin liyakat hususunun tespitinin, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay kararlarının gerekçelerinden anlaşılacağı üzere; “objektif olmadığı düşünülen ve yeterli somut bilgi belgeye dayanmayan değerlendirmeyle ortaya konulmasının hukuk kuralları ve mevzuata aykırılık oluşturduğu” belirtilmektedir. Bu gerekçeler ile yapılan liyakat değerlendirmesiyle kişilerin terfi ettirilmemesi işlemi de hukuka aykırı olduğundan kişiler lehine karar vermektedir.

Bu gerekçeler dikkate alındığında liyakat değerlendirmesi;

 • Somut bilgi belgelere dayandırılmalıdır.
 • Kıdemi az olanların kıdemi fazla olanlara göre öncelikli terfi ettirildiği durumlarda kullanılan takdir yetkisinin hukuksal gerekçesinin sicil, disiplin cezası gibi açık ve somut olarak ortaya konulması,
 • Her disiplin cezasının ve sicil durumunun zaman ve nitelik olarak  terfice engel olmayacağı hususunun değerlendirmede dikkate alınması gerekmektedir.

Bu hususlara azami dikkat edilerek kullanılacak takdir yetkisi kurum içerisindeki personel tarafından kabul görecek,  dışarıdan da kuruma bakışlar o derece olumlu olacaktır. Bu aynı zamanda emniyet teşkilatına duyulan güveni ve prestiji artıracaktır.

Rütbe Terfi Davaları Liyakatin Belirlenmesi

 • Bulunduğu rütbedeki performans değerlendirme, başarı ve üstün başarı belgesi bilgileri,
 • Mesleki bilgi, beceri ve davranışları ile geçmiş hizmetleri,
 • Bulunduğu rütbede affa uğramış olsa bile adli mercilere tarafından verilen cezalar,
 • Bulunduğu rütbede affa uğramış olsa bile idari mercilere tarafından verilen disiplin cezaları,
 • Hakkında devam etmekte olan soruşturma ve kovuşturma bilgileri,
 • Rütbe terfi sınavları sonucunda elde ettiği başarı durumları dikkate alınarak liyakat belirlenir.

Emniyet Rütbe Terfi Kurulları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde rütbe terfi işlemleri için iki ayrı kurul bulunmaktadır. Komiser yardımcısı, komiser ve başkomiser rütbelerindeki emniyet personelinin bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi etmesinde Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu yapar. Emniyet amirleri ile 4. ve 3. Sınıf Emniyet Müdürlerinin terfileri işlemlerini ise Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu yapmaktadır. Bu 2 kuralda oy çokluğu ile karar alır.

1. Merkez Değerlendirme Kurulu

Merkez Değerlendirme Kurulu; Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Merkez Değerlendirme Kurulu; üst rütbeye yükselmek için, Kurul gündemine alınan Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek ve hizmet ihtiyacına göre her yıl Yüksek Değerlendirme Kurulunca tespit edilecek olan üst rütbedeki kadro miktarına göre terfilerini önermekle görevlidir.

 • Emniyet Genel Müdürünün onayı ile toplanır.
 • Her yıl Mayıs ayında salt çoğunluk ile toplanır.
 • Oy çokluğu ile karar alır.
 • Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy tarafında karar alınır.
 • Bakan onayı ile yıl içerisinde birden fazla defa da toplanabilir.
 • Kararlar Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

2. Yüksek Değerlendirme Kurulu

Yüksek Değerlendirme Kurulu; Genel Müdürün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder.

a)Kadro sayılarını aşmamak kaydıyla, her amir rütbesinde bulunması gereken toplam personel sayısını, hizmet ihtiyacına göre her yıl tespit etmek.

b)Üst rütbeye yükselmek için Kurul gündemine alınan Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve (a) bendine uygun olarak terfilerini önermek.

c)Bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran Emniyet Amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin iki yıl süreyle göreve devam etmesini teklif etmek. ç) Bulundukları rütbedeki azami görev süresini dolduran Emniyet Amiri ve üstü rütbelerdeki personelden, hizmet ihtiyacı nedeniyle kadrosuzluktan emekliye sevk edilmesi uygun görülenleri teklif etmek

 • Bakan onayı ile toplanır.
 • Her yıl Mayıs ayında salt çoğunluk ile toplanır.
 • Oy çokluğu ile karar alır.
 • Oyların eşitliği halinde kurul başkanının kullandığı oy tarafında karar alınır.
 • Bakan onayı ile yıl içerisinde birden fazla defa da toplanabilir.
 • Kararlar Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Kurullar 3 türlü karar alabilir.

Terfi eder: Liyakatli olduğu değerlendirilen personel hakkında, terfi edeceği rütbede boş kadro bulunması halinde verilir.

Kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez: Boş kadro bulunmaması halinde verilen karardır. Kadrosuzluk sebebi ile terfi edemeyen personel, sonraki yıllarda bir üst rütbeye terfi için öngörülen sınavlar ve yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitimden muaf tutulur. Aynı zamanda bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlar ödenir.

Terfi etmez: Bir üst rütbeye terfi etmek için yetersiz görülen personel için verilen karardır.

Emniyet rütbe terfi davaları terfi etmez ve kadrosuzluk nedeniyle terfi etmez kararlarına karşı açılan davadır. 

Rütbe Terfi Sınavları

Bir üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek için yapılacak yazı ve sözlü sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonları tarafından yapılır.

Sınavların ilk aşaması yazılı sınavdır. Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almaları gerekir. 50 puan üstü alanlar sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınav sonuçlarına maddi hata olduğu gerekçesiyle sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç 24 saat içinde Polis Akademisi Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden elli ve üstü puan alanlar başarılı sayılır. Emniyet rütbe terfi davaları yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına karşı da açılabilir.

Yazılı ve sözlü aşamada başarılı olan rütbeli personel yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitime alınır. Yöneticilikle ilgili hizmetiçi eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda elli ve üzerinde puan alan personel başarılı sayılır. İlk üç aşamayı başarılı tamamladıktan sonra dördüncü aşama kurul değerlendirilmesidir. Kurul değerlendirilmesi sonucunda rütbeler verilir.

Polis amirlerinden üst rütbelere terfi ettirilecek olanların kurullarda görüşülmesi kıdem sıralamasına göre yapılır. Rütbelere terfiler ise Kurul gündemine alınma şartlarını taşımak kaydıyla liyakate göre yapılır.

Polis amirlerinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası Genel Müdürlükçe her yıl Mart ayında duyurulur. Taksirlik suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri boyunca rütbe terfi işlemleri geri bırakılır. Aynı şekilde her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini 1 yıl geciktirir.

Polis amirlerinin üst rütbeye terfiinin Merkez veya Yüksek Değerlendirme Kurulunda görüşülebilmesi için;

 • Bulunulan rütbe için öngörülen bekleme süresinin tamamlanmış olması,
 • Bulunulan rütbede, kurul gündemine alındığı tarih itibarıyla son performans puanı da dahil olmak üzere, zorunlu en az bekleme süresi kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı alınmış olması,
 • Rütbe terfi yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,
 • Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan hizmetiçi eğitimde başarılı olunması,
 • Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğünden Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmek için zorunlu ikinci bölge hizmetinin en az bir kez yapılmış veya birinci bölgede geçici görevli olmamak kaydıyla halen bu bölge hizmetinin ifa ediliyor olması şarttır.

Bu şartlar varsa kurul görüşür.

1. Emniyet Rütbe Terfi Sözlü Sınav

Emniyet rütbe terfi sürecinde personele yazılı ve sözlü sınav yapılır. Sözlü sınav 28. madde de düzenlenmiştir. Sözlü sınavdaki konu ve ağırlık dağılımı;

(1) Yazılı sınava giren adaylardan yüz üzerinden en az elli puan almış olanlar, sözlü sınava tabi tutulur.

(2) Sözlü sınav için oluşturulan komisyon üyeleri, sınava girecek personelden en az bir üst rütbede olmak zorundadır.

(3) Sözlü sınav komisyonları üst rütbeye terfi edecek personeli;

a)Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b)Bir konuyu kavrama ve ifade edebilme yeteneği (15 puan),

c)Temsil ve maiyetindeki personelini sevk ve idare kabiliyeti (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d)Analitik düşünme, problem çözme ve doğru karar verebilme yeteneği (15 puan),

e)Planlama, eşgüdüm ve denetim becerileri (15 puan),

konularında yüz tam puan üzerinden değerlendirir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(4) Sözlü sınavda yüz üzerinden elli ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

2. Emniyet Rütbe Terfi Yazılı Sınav

Bir üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve kültür düzeyi sınav ile ölçülür. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliği 27. maddesinde yazılı sınav hususu düzenlenmiştir. Emniyet rütbe terfi işlemlerine ilişkin bu düzenlemede polis meslek mevzuatı, ceza muhakemesi ve ceza hukuku, anayasa, idare hukuku, Atatürk ilkeleri, insan hakları, genel kültür derslerinden sorular sorulur. Soru dağılımı ve konular aşağıdaki gibidir.

(1) Üst rütbeye terfi edecek personelin mesleki bilgi ve genel kültür düzeyini ölçmek üzere yapılacak yazılı sınavlar, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sınav komisyonlarınca yapılır.

(2) Yazılı sınavda sorulacak soruların konuları ve oranları aşağıda belirtilmiştir:

a)Polis meslek mevzuatı %40.

b)Ceza muhakemesi ve ceza hukuku %10.

c)Anayasa hukuku %10.

ç)İdare hukuku ve idari yargı %10.

d)Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi %10.

e)İnsan hakları %10.

f)Genel kültür %10.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınav sonuçları adaylara duyurulur.

Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfasında duyurulur. https://www.pa.edu.tr/

Emniyet Rütbe Terfi Kıdem Sırası

Emniyet teşkilatında bulunduğunuz rütbenin kıdem sıralaması Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 13. Madde uyarınca yapılır. Bu madde kapsamında;

(1) Kıdem sırasının tespitinde;

a)Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan,

b)Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan,

c)Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan,

ç) Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde sicil numarası daha küçük olan, polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır.

Emniyet teşkilatı personelinin bulundukları rütbedeki kıdem sırası, Genel Müdürlükçe her yıl için bir defaya mahsus olmak üzere belirlenerek Mart ayında duyurulur.

EGM Rütbe Terfi

Emniyet rütbe terfi davaları son zamanlar sıkça karşılaşılan ve bir çok mağduriyete neden olan dava türlerindendir. Polis amirlerinin rütbe terfileri 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre:

 • Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise liyakate göre yapılır.
 • Kıdem sırasının tespitinde, bulunulan rütbeye terfi tarihi esas alınır. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanı yüksek olanlar, performans değerlendirme puanlarının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olanlar, başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği halinde ise sicil numarası daha küçük olanlar diğerlerine göre kıdemli sayılırlar
 • Kurullarda personelin rütbe terfiinin görüşülebilmesi için;

-Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması,

-Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,

-Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması,

-Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, şarttır.

 • Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde, bu rütbedeki fiili çalışma süresi esas alınır.
 • Mevzuat hükümlerine göre kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi yapılan her türlü uzmanlık, yüksek lisans, doktora ve avukatlık stajı rütbe kıdeminde değerlendirilmez. Ancak, Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan rütbeler içerisinde yapılan yurt dışı misyon koruma, yurt dışı kurs ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler ile tedavi ve istirahat süreleri, hangi rütbede ifa edilmiş veya geçirilmiş ise o rütbedeki fiili çalışma süresi içinde değerlendirilir. Ancak bu şekilde geçirilen sürelerin toplamda üç yılı aşan kısmı rütbe terfilerinde değerlendirilmez. Emniyet Teşkilatına girmeden önce yapılan askerlik hizmeti, atanılan ilk rütbede ve adaylığın onanmasından sonra fiili çalışma süresinden sayılır
 • Taksirli suçlar hariç, paraya çevrilse veya ertelense dahi alınan hapis cezaları, aylıksız izinde geçen süreler, uzun ve kısa süreli durdurma cezaları ile meslekten ve memuriyetten men cezaları, ceza süreleri kadar rütbe terfiini geri bıraktırır. Her yetersiz performans değerlendirme puanı rütbe terfiini bir yıl geciktirir.
 • Bir üst rütbeye terfi etmek için belirlenen diğer şartları taşımakla birlikte, belirlenen rütbedeki hizmet ihtiyacı sebebiyle kadrosuzluktan terfi edemeyen personele bir üst rütbeye terfi eden emsallerine ödenen ek gösterge, zam ve tazminatlar ödenir.

Rütbe terfi işlemleri maddi ve özlük hakları başta olmak üzere polis amirlerinin mesleki hayatlarını ve kariyerlerini doğrudan etkileyen işlemlerdir. İdari işlem olmaları itibariyle idari yargı denetimine tabi olan rütbe terfi işlemlerine karşı, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde hukuki yollara başvurulması gerekmektedir. Emniyet rütbe terfi davaları bu nedenle önemli ve titizlikle yürütülmesi gereken idari davalardandır.

A ve B Grubu Polis Amirleri Rütbe Terfi İşlemleri

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesindeki en az 4 yıllık fakülte veya yüksek okullardan mezun olanlar A, komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar B grubunu oluşturmaktadır. B grubu 2015 yılı öncesinde polis memurluğundan komiser yardımcılığına atanan polis amirleridir.

B grubu polis amirlerinin komiser yardımcılığı ve komiser rütbesinde bekleme süresi 6 yıldır. B grubu polis amirlerinin A grubuna geçmesi için;

 • En az 4 yıllık yükseköğretim kurumunu bitirmeleri gerekir.
 • Başkomiser rütbesinde A grubu polis amirleri için öngörülen en az bekleme süresi kadar çalışmış olmak.
 • Emniyet amiri olmak için yapılan yazılı, sözlü sınav ve hizmetiçi eğitimden başarılı olmak.
 • Merkez Değerlendirme Kurulu tarafından emniyet amiri rütbesine terfi ettirilmiş olmak.

Rütbe Terfi Kurulu Kararına İtiraz Dilekçesi

Kanun ve Yönetmelik yazılı maddi hata nedeniyle yazılı sınav sonuçlarına itiraz haricinde rütbe terfi işlemleri için herhangi bir itiraz yolu ve usulü öngörmemektedir. Bununla birlikte, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 11. maddesi çerçevesinde rütbe terfi işlemlerine karşı kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebilir. Bu başvurma, işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durdurur. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi yeniden işlemeye başlar ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de hesaba katılır.

Rütbe terfi işlemlerine karşı yapılacak itirazlarda işleme neden itiraz edildiği, işlemde var olduğu düşünülen yanlışlıklar veya hatalar, mevzuata veya hukuka aykırılıklar açıklanmalı ve yapılması gereken işlemler izah edilmelidir. Herhangi bir hak kaybına uğramamak için başvuru ve cevap sürelerine dikkat edilmelidir.

Rütbe Terfi Dava Dilekçesi Örneği

Rütbe terfi işlemleri ile ilgili davalar Emniyet Genel Müdürlüğüne karşı açılır. Dava açma süresi işlemin tebliğ tarihinden itibaren 60 gündür. Yetkili mahkeme ilgili personelin görevli bulunduğu yer idare mahkemesidir (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununu m. 33/3)

Emniyet rütbe terfi davaları dilekçe hazırlanırken; kıdem ve sicil başta olmak üzere mesleki durum hakkında bilgi verilmeli, terfi için gereken şartların sağlandığı açıklanmalı, terfi ettirilmeme işleminin hukuka aykırılık nedenleri izah edilmelidir. Talep sonucunda terfi ettirilmeme işleminin iptali ile birlikte yoksun kalınan maddi ve özlük haklarının tazmini istenmelidir.

Emniyet Rütbe Terfi Emsal Karar

Danıştay 12. İdari Dava Dairesi 2008/2480 Karar

“… Dosyanın incelenmesinden, davacının 328 kişilik kıdem listesinde 100. Sırada yer aldığı, davacının sicil ortalamasının 96 olduğu, listede terfi eden 80 kişiden 23 kişinin davacıdan önce 56 kişinin davacıdan sonra yer aldığı, ayrıca davacının hiçbir disiplin cezasından söz edilmediği ve liyakati konusunda da olumsuz bir hususun ileri sürülmediği anlaşıldığından, kıdem olarak davacıdan daha sonrakilerin terfi ettirilerek kıdem ve liyakat konusunda yetersizliği ileri sürülmeyen davacının terfi ettirilmemesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.”

Danıştay 5. İdari Dava Dairesi 2016/ 19186 Esas 2019 / 2062 Karar 20.03.2019 Karar Tarihi

Davalı idarenin, emniyet amirlerinin terfi ettirilmesi konusunda takdir yetkisi bulunduğu açık ise de, bu yetkisinin, mevzuatta öngörülen kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturmalar gibi ölçütlerin gözetilerek kullanılması, belirtilen ölçütlerin terfi işlemlerinde uygulanması sırasında da, eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın sağlanması, hukuk devleti ilkesinin zorunlu sonucudur. Eşit, objektif ve istikrarlı bir uygulamanın yapılıp yapılmadığının ise ancak, söz konusu ölçütlerin, terfi işlemlerinde nasıl dikkate alındığının idarece açıklanması sonucunda anlaşılabileceği açıktır.

Dosyada yer alan Yüksek Değerlendirme Kurulu kararında yer verilen gerekçeler, uyuşmazlık konusu terfi döneminde terfiyi hak eden ve terfi ettirilen personele ilişkin listeler ile listelerde yer alan personelin kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturma bilgileri dikkate alındığında, davalı idarece liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin uygulanmasında, eşit, objektif ve istikrarlı şekilde işlem tesis edildiğinin ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Danıştay 5. İdari Dava Dairesi 2016/ 20907 Esas 2019 / 332 Karar 15.01.2019 Karar Tarihi

“…Olayda; dava konusu işlemin tesis edildiği tarih itibarıyla Merkez Değerlendirme Kurulu kararında yer verilen gerekçeler, uyuşmazlık konusu terfi döneminde terfiyi hak eden ve terfi ettirilen personele ilişkin liste ile bu listede yer alan personelin kıdem, sicil, ödül ve takdirnameler, eğitim ve öğrenimle kazanılan bilgi, beceri ve davranışlar ile geçmişte alınmış cezalar, geçirilen ve devam eden soruşturma bilgileri göz önünde bulundurulduğunda; davalı idarece liyakat değerlendirmesinde dikkate alınması gereken ölçütlerin, rütbe terfiine aday davacı yönünden eşit, objektif ve istikrarlı bir şekilde uygulanmadığı anlaşılmakta ise de, gelinen aşamada meydana gelen yeni hukuki durumlar, davacı hakkında Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinin E:2017/656 sayısına kayıtlı olarak açılan ceza davasında verilen karar ile bu karara konu fiillerin; temadi etmesi, nitelik ve ağırlığı ile örgütün büyük bir gizlilik ve takiye içinde Devleti ele geçirmek amacıyla yasadışı faaliyetlerde bulunduğu da dikkate alındığında, 2014 yılı terfi dönemine etkisinin olacağı açıktır.

Bu durumda; mevcut listedeki personelin rütbe terfiine ilişkin olarak yukarıda değinilen hususlar da gözönünde bulundurulmak suretiyle, davacının durumunun liyakat yönünden “yeniden” değerlendirilmesi gerektiği açık olduğundan İdare Mahkemesinin temyize konu kararında sonucu itibariyle hukuka aykırılık görülmemiştir.”

Emniyet Rütbe Terfi İptal Davası

Rütbe terfi işlemleri maddi ve özlük hakları başta olmak üzere polis amirlerinin mesleki hayatlarını ve kariyerlerini doğrudan etkileyen işlemlerdir. İdari işlem olmaları itibariyle idari yargı denetimine tabi olan rütbe terfi işlemlerine karşı, herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için süresi içinde ve usulüne uygun bir şekilde hukuki yollara başvurulması gerekmektedir.

Devre kıdem sıralaması sizden sonra gelen bazı personelin terfi ettirilmiş olması, terfi ettirilenler arasında disiplin cezası alan rütbelilerin olması ve performans puanı ortalaması sizden daha düşük olanların terfi ettirilip, sizin terfi alamamanız birlikte değerlendirilmesinde; terfi ettirilmeme işleminiz hukuka aykırı olacaktır. Bu nedenle iptal davası ile işlemin iptali gereklidir.

Emniyet rütbe terfi davaları İdare Mahkemesine açılır. Emniyet rütbe terfi işlemlerine karşı idare mahkemesine iptal davası açılabilir. İptal davası rütbe terfilerin ilan edilmesinden itibaren 60 gün içinde görev yaptığınız ilde idare mahkemesine açılır. Açılacak iptal davasında yürütme durdurma talep edilebilir. Fakat yürütme durdurma çıkma ihtimali bu davalarda oldukça düşüktür. Emniyet rütbe terfi davaları idari dava avukatı ile yürütülmesi menfaatinizin korunması bakımından önemlidir.