Ceza Muhakemesi Kanunu 78. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 78. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 78 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 78. Madde

Moleküler Genetik İncelemeler

 1. 75 ve 76. maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, soy bağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması halinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır.
 2. Birinci fıkra uyarınca yapılabilen incelemeler, bulunan ve kime ait olduğu belli olmayan beden parçaları üzerinde de yapılabilir. Birinci fıkranın ikinci cümlesi, bu hâlde de uygulanır.

Ceza Muhakemesi Kanunu 78. Madde Gerekçesi

Maddede moleküler genetik incelemelerin esasları belirlenmektedir. Bu madde ve 80. Maddedeki düzenlemeler, Alman Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 81/a ila 81/f paragraflarına paralel bir niteliktedir. Çoğu kez soy bağı veya ele geçirilen materyalin şüpheliye, sanığa veya mağdura ait olup olmadığı konusunda duyulan kuşkular moleküler genetik incelemeler yapılmaksızın giderilememektedir. Bu nedenle maddede moleküler genetik incelemelerin esasları ve sınırları düzenlenmektedir.

 • İlgili Makale: 
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

ceza muhakemesi kanunu 78 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 78 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 78. Madde Moleküler Genetik İncelemeler Emsal Kararlar

Yargıtay 1.Ceza Dairesi E:2010/2865, K:2010/4823

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 78. Madde
 • Moleküler Genetik İncelemeler

M.C..’i kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık A.. B..’ın yapılan yargılanması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin Kartal İkinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 07/12/2007 gün ve 110/484 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi sanık müdafi tarafından istenilmiş ve hüküm kısmen re’sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası C.Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Olay yerinde maktulün yakınında bulunan ve 5 nolu delil numarası verilen Marlboro sigara izmariti üzerinde yapılan moleküler genetik inceleme sonucunda İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarının 13.07.2006 tarihli raporu ile sigara izmaritinden elde edilen genotip özelliklerin sanığın genotip özellikleri ile uyumlu olduğunun belirlendiği, sanığa da bu şekilde ulaşıldığı, arşivlenen örneklerde maddi hata yapılma olasılığına istinaden sanık müdafinin talebi üzerine, 13.04.2007 tarihli celsede ekspertiz raporunda DNA çözümleri yapılmış olan analizler ile sanıktan elde edilen DNA örneklerinin yeniden karşılaştırılmasının yapılarak, sigara izmariti üzerindeki genotip özelliklerin sanığa ait olup olmadığının Adli Tıp Kurumundan sorulmasına karar verildiği, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi’nin 14.05.2007 tarihli raporu ile sanığa ait DNA profillerinin belirlendiği, 05.06.2007 tarihli celsede aynı hususun sorulduğu, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinin 25.06.2007 tarihli yazısı ile de sorunun netleştirilerek yeniden sorulması halinde rapor verileceğinin bildirildiği, ara kararından vazgeçilmeden hüküm kurulduğu anlaşılmakla, Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ilişkin ara kararlarının gereğinin yerine getirilmeme nedeni açıklanmadan eksik soruşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, kısmen re’sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce hilafına bozulmasına ceza miktarı ve tutuklulukta kalınan süre nazara alınarak sanık müdafinin tahliye talebinin reddine, 23/06/2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

23/06/2010 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık A.. B.. müdafileri avukatlar M.K.. ile F.A..’nın yokluklarında 24/06/2010 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.


 Yargıtay 2. Ceza Dairesi E:2013/9485, K:2014/5130

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 78. Madde
 • Moleküler Genetik İncelemeler

Suç tarihinde kolluk görevlilerince 06/01/2011 tarihinde düzenlenen tutanakta saat 01:30 ‘da Büyüksövegenler Köyü ile Köprübaşı köyleri arasında bulunan telefon kablolarının kesilmesi nedeniyle sinyal alındığı, 01:40 sularında olay yerine gidildiği , sanık H.. Ö..’ nın kullandığı aracın Köprübaşı Köyü ile Akmezar Köyü yol ayrımında park halinde görüldüğünün belirtildiği, araç içerisinde yapılan aramada telefon direklerine tırmanmak için kullanılan iki adet ayakçakar, demir kesme makası, testere, çekiç gibi malzemelerin ve sanıklar M.. Ö.. ile K.. Ö..’ nın kimlik belgelerinin bulunduğu, suç tarihinde düzenlenen olay yeri inceleme raporunda telefon direklerinin rulo yapıldığı yere yakın bir bölgede araç lastik izleri, sigara izmaritleri , sanık M.. Ö..’ ya ait banka fatura çıktısı ve merdivenin bulunduğunun anlaşılması karşısında olay yerinde ele geçirilen 5 adet sigara izmaritinin sanıklara aidiyeti hususunda moleküler genetik incelemenin yapılarak ve sanıkların telefon görüşmelerine ait dökümlerdeki baz istasyonlarının suç yerine uzaklığının belirlenerek sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiş katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı istem gibi bozulmasına, 26.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 13. Ceza Dairesi E: 2012/17565, K: 2012/23123

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 78. Madde
 • Moleküler Genetik İncelemeler

Dava: İ… ili K… ilçesinde meydana gelen oto hırsızlık olayı ile ilgili olarak araç üzerinde yapılan inceleme sonucunda elde edilen biyolojik bulgular ile müştekiden alınan kan örneklerinin mukayesesinin yapılması amacıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 78 ve 79. maddeleri gereğince genetik moleküler inceleme kararı verilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin, müştekinin rızasının bulunduğu, bu halde 5271 sayılı Kanun’un 76/2. maddesi uyarınca herhangi bir emir ve karara gerek bulunmadığı gibi örneklerle temin edilen delillerin mukayesesi için dahi verilmesi gereken herhangi bir karara veya onaya gerek bulunmadığı gerekçesiyle reddine dair İstanbul Yedinci Sulh Ceza Mahkemesi’nin 13.03.2012 tarihli ve 2012/244 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul Otuz birinci Asliye Ceza Mahkemesi’nin 16.03.2012 tarihli ve 2012/38 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın 07.06.2012 tarih ve 2012/9953/33887 sayılı kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25.06.2012 tarih ve 2012/158951 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

5237 sayılı TCK’nın 26/2. madde ve fıkrası uyarınca, ilgilinin (mağdurun) rızası hukuka uygunluk nedenidir.

5271 sayılı CMK’nın 76/2. madde ve fıkrası uyarınca, diğer kişilerin (mağdurun) beden muayenesi ve vücudundan kan veya benzeri biyolojik örnek alınması işleminde diğer kişinin (mağdurun) rızasının varlığı halinde hakim veya mahkemeden, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet Savcısından karar alınmasına gerek yoktur. Ancak;

5271 sayılı CMK’nın 78. maddesi uyarınca, 75 ve 76. maddeye göre alınan örnekler üzerinde … elde edilen bulgunun şüpheli ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için … Moleküler genetik inceleme yapılabilmesi için mutlaka hâkimden karar alınması, 79/1. madde ve fıkrasının amir hükmüdür.

Somut olayda, mağdurun rızası olduğu için, beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması için hâkim veya Cumhuriyet Savcısından karar alınmasına gerek yok ise de; 5271 sayılı CMK’nın 78 ve 79/1. maddeleri uyarınca, mağdurdan alınan kan örneği ile suç konusu araçtan elde edilen bulguların karşılaştırılması, diğer bir ifadeyle moleküler genetik inceleme işleminin yapılabilmesi için mutlaka hâkim kararına gerek bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden istemin kabulü ile İstanbul Otuz birinci Asliye Ceza Mahkemesi’nin 16.03.2012 tarih ve 2012/38 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309/4-a. maddesi uyarınca bozulmasına, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, 07.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Yargıtay 1. Ceza Dairesi E:2012/3991, K:2012/730

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 78. Madde
 • Moleküler Genetik İncelemeler

Sanığın bir kısım savunmalarında eşi Fersi ile maktul Fesih arasında ilişki olduğu nu iddia etmesi; çocuklarından bir kısmının maktul Fersi’den olduğunu ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek hükümden sonra Gölbaşı Asliye Hukuk Mahkemesi’ne eşi aleyhine boşanma davası açması; yapılacak DNA testine esas olmak üzere kendisinin, eşinin ve çocuklarının kan numunelerinin alınması konusunda Güdül Sulh Hukuk Mahkemesi’ne delil tespiti talebinde bulunmuş olması ve Dairemizde yapılan duruşma sırasında da bu yönde savunma yapılarak boşanma davasının bekletici mesele yapılması konusunda istemde bulunulması karşısında,

Soybağı araştırılmasına esas olmak üzere sanığın çocuklarının CMK’nın 76, maddesi uyarınca usulüne uygun şekilde kan örneklerinin alınarak, otopsi işlemi sırasında maktul Fersi’den alındığı belirtilen kan örneği ile birlikte İstanbul Adli Tip Kurumu Başkanlığına gönderilmesi ve maktul Fesih ile sanığın çocukları arasında soy bağı ilişkisi bulunup bulunmadığı hususunda rapor alındıktan sonra, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinin gerekmesi oyçokluğu ile karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 79. Madde

Hakimin Kararı ve İnceleme Yapılması

 1. 78. madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hakim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de gösterilir.
 2. Yapılacak incelemeler için resmen atanan veya bilirkişilikle yükümlü olan ya da soruşturma veya kovuşturmayı yürüten makama mensup olmayan veya bu makamın soruşturma veya kovuşturmayı yürüten dairesinden teşkilât yapısı itibarıyla ve objektif olarak ayrı bir birimine mensup olan görevliler, bilirkişi olarak görevlendirilebilirler. Bu kişiler, teknik ve teşkilât bakımından uygun tedbirlerle yasak moleküler genetik incelemelerin yapılmasını ve yetkisiz üçüncü kişilerin bilgi edinmesini önlemekle yükümlüdürler. İncelenecek bulgu, bilirkişiye ilgilinin adı ve soyadı, adresi, doğum tarihi bildirilmeksizin verilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 79. Madde Gerekçesi

Madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim karar verebilecek, yazılacak kararda incelemeyi yapacak bilirkişi de gösterilecektir. Maddede bilirkişi olarak görevlendirilecek kişilerin nitelikleri, yasak genetik incelemelerin yapılmaması ve elde edilecek bilgilerin dışarıya sızmaması için alınması gerekli tedbirlerle ilgili hükümler konulmaktadır.

 • İlgili Makale: 
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

Ceza Muhakemesi Kanunu 79. Madde Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması Emsal Kararlar

Yargıtay 23. Ceza Dairesi E: 2015/20329, K: 2015/7193

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 79. Madde
 • Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması

08/11/2014 tarihinde meydana gelen mala zarar verme olayının failinin tespiti amacıyla olay yerinden alınan ve A.. Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünde bulunan DNA örnekleri ile şüpheli M.. Y..’dan alınacak DNA örneklerinin karşılaştırmasının yapılmasına yönelik talebin reddine dair Banaz Sulh Ceza Hakimliğinin 23/06/2015 tarihli ve 2015/119 değişik iş sayılı kararma yönelik itirazın keza reddine ilişkin Uşak Sulh Ceza Hakimliği’nin 29/06/2015 tarihli ve 2015/1488 değişik iş sayılı karar alındığı ancak uygun şartlarda korunmadığından tekrar kan örneğinin alınmasının talep edildiği, suçun mala zarar verme suçu olduğu, Ağır Cezalık bir suç olmadığı, kan örneklerinin saklanmasında yetkililerinin ihmalinin bulunduğu, yeni bir delil yokken ve suçun nevi de dikkate alınarak şüpheliden yeniden kan alınmasının kişinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal edeceğinden bahisle talebin reddine karar verilmiş ise de;
5271 sayılı Kanun’un “şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması” başlıklı 75. maddesinin 1. fıkrasındaki “Bir suça ilişkin delil elde etmek için şüpheli veya sanık üzerinde iç beden muayenesi yapılabilmesine ya da vücuttan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re’sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının karan, yirmi dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmi dört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.”, 75. maddesinin 5. fıkrasındaki “üst sınırın iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda, kişi üzerinde iç beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınamaz.”

Aynı Kanun’un “moleküler genetik incelemeler” başlıklı 78. maddesindeki “(1) 75 ve 76. maddelerde öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, soy bağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması halinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir. Alınan örnekler üzerinde bu amaçlar dışında tespitler yapılmasına yönelik incelemeler yasaktır. “

Aynı Kanun’un “hâkimin kararı ve inceleme yapılması” başlıklı 79. maddesinin 1. fıkrasındaki “78. madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim karar verebilir. Kararda inceleme ile görevlendirilen bilirkişi de gösterilir.” şeklindeki hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, adlî bir soruşturmada failin kimliğinin tespitinin yapılmasının Cumhuriyet Başsavcılığınca yerine getirilmesinin zorunlu bulunduğu, şüphelinin üzerine atılı eylemin üst sınırının iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suç olmayıp, şüphelinin kan örneğinin alınabileceği cihetle, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

Banaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mala zarar verme suçunun şüphelisi olan M.. Y..’dan alınan DNA örnekleri ile olay yerinden alınan DNA örneklerinin mahkeme kararıyla karşılaştırılmasına karar verilmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda, söz konusu kan örneklerinin şüpheli M.. Y..’ya ait olmadığının tespit edilmiş olması, 03/12/2014 tarihli uzmanlık raporunda olay yerinden elde edilen kan örneklerinin şüphelinin yakın çevresine ait olduğuna dair herhangi bir veri bulunmadığı gibi şüpheli M.. Y..’dan tekrar kan örneği alınması için yeni bir delilin de dosya içerisinde olmaması, şüphelinin yakınları hakkında başlatılmış bir soruşturmanın bulunmaması nedeniyle, Uşak Sulh Ceza Hakimliği’nin 23/06/2015 tarihli ve 2015/119 değişik iş sayılı kararına yönelik Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden, kanun yararına bozma isteminin reddine, 25/11/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Yargıtay 2. Ceza Dairesi E:2012/21976, K:2013/7760

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 79. Madde
 • Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemelere ve Fizik Kimliği Tespiti Hakkındaki Yönetmeliğin 12/2 ve devamı maddeleri ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 75 ve 76. maddelerinde öngörülen işlemlerle elde edilen örnekler üzerinde, “soy bağının veya elde edilen bulgunun şüpheli veya sanığa ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için zorunlu olması halinde moleküler genetik incelemeler yapılabilir”, düzenlemesiyle aynı Kanun’un 79/1. maddesindeki “78. madde uyarınca moleküler genetik incelemeler yapılmasına sadece hâkim karar verebilir,” hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, suç yerinde elde edilen bulgular üzerinde moleküler genetik incelemeler yapılabileceği ve bunun sadece hakim kararı ile mümkün olduğu, somut olayda ise suça konu otomobil içinde bulunan eldiven üzerinde hakim kararı olmaksızın moleküler genetik inceleme yapılıp elde edilen DNA analiz sonucunun arşive alındığı, suç tarihinden sonra başka bir soruşturma nedeniyle sanığın DNA analizinin yapılıp arşivde sorgulama yapıldığında daha önce arşive alınan DNA analiz sonucu ile sanığın DNA analiz sonucunun aynı olduğunun, buna göre aracı çalan kişinin sanık olduğunun tespit edildiği, bu suretle kanuna aykırı olarak elde edilen delilin, Anayasanın 38. maddesine 03/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunla eklenen 5. fıkrasında yer alan “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez” ve 5271 sayılı CMK’nın 206/2-a maddesinde yer alan “Ortaya konulması istenilen bir delil, kanuna aykırı olarak elde edilmişse reddolunur” biçimindeki düzenlemeler gözetildiğinde hükme esas alınamayacağı, DNA analiz sonucundan başkaca sanığın suçu işlediğine dair delil bulunmadığı gözetilmeden yasal ve yeterli gerekçe olmadan yazılı biçimde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak bozulmasına, 10/04/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 13. Ceza Dairesi E: 2012/17565 K: 2012/23123

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 79. Madde
 • Hâkimin Kararı ve İnceleme Yapılması

İ… ili K… ilçesinde meydana gelen oto hırsızlık olayı ile ilgili olarak araç üzerinde yapılan inceleme sonucunda elde edilen biyolojik bulgular ile müştekiden alınan kan örneklerinin mukayesesinin yapılması amacıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 78 ve 79. maddeleri gereğince genetik moleküler inceleme kararı verilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin, müştekinin rızasının bulunduğu, bu halde 5271 sayılı Kanun’un 76/2. maddesi uyarınca herhangi bir emir ve karara gerek bulunmadığı gibi örneklerle temin edilen delillerin mukayesesi için dahi verilmesi gereken herhangi bir karara veya onaya gerek bulunmadığı gerekçesiyle reddine dair İstanbul Yedinci Sulh Ceza Mahkemesi’nin 13.03.2012 tarihli ve 2012/244 değişik iş sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin İstanbul Otuz Birinci Asliye Ceza Mahkemesi’nin 16.03.2012 tarihli ve 2012/38 değişik iş sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığı’nın 07.06.2012 tarih ve 2012/9953/33887 sayılı kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 25.06.2012 tarih ve 2012/158951 sayılı ihbarnamesiyle Dairemize gönderilmekle incelendi.

5237 sayılı TCK’nın 26/2. madde ve fıkrası uyarınca, ilgilinin (mağdurun) rızası hukuka uygunluk nedenidir.

5271 sayılı CMK’nın 76/2. madde ve fıkrası uyarınca, diğer kişilerin (mağdurun) beden muayenesi ve vücudundan kan veya benzeri biyolojik örnek alınması işleminde diğer kişinin (mağdurun) rızasının varlığı halinde hâkim veya mahkemeden, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de Cumhuriyet Savcısından karar alınmasına gerek yoktur. Ancak;

5271 sayılı CMK’nın 78. maddesi uyarınca, 75 ve 76. maddeye göre alınan örnekler üzerinde… elde edilen bulgunun şüpheli ya da mağdura ait olup olmadığının tespiti için … moleküler genetik inceleme yapılabilmesi için mutlaka hakimden karar alınması, 79/1. madde ve fıkrasının amir hükmüdür.

Somut olayda, mağdurun rızası olduğu için, beden muayenesi ve vücudundan örnek alınması için hâkim veya Cumhuriyet Savcısından karar alınmasına gerek yok ise de; 5271 sayılı CMK’nın 78 ve 79/1. maddeleri uyarınca, mağdurdan alınan kan örneği ile suç konusu araçtan elde edilen bulguların karşılaştırılması, diğer bir ifadeyle moleküler genetik inceleme işleminin yapılabilmesi için mutlaka hâkim kararına gerek bulunmaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ihbar yazısı, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görüldüğünden istemin kabulü ile İstanbul Otuz Birinci Asliye Ceza Mahkemesi’nin 16.03.2012 tarih ve 2012/38 değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309/4-a. maddesi uyarınca bozulmasına, müteakip işlemlerin mahallinde yerine getirilmesine, 07.11.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 80. Madde

Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği

 (Değişik: 25/5/2005 – 5353/4 md.)

 1. 75, 76 ve 78. madde hükümlerine göre alınan örnekler üzerinde yapılan inceleme sonuçları, kişisel veri niteliğinde olup, başka bir amaçla kullanılamaz; dosya içeriğini öğrenme yetkisine sahip bulunan kişiler tarafından bir başkasına verilemez.
 2. Bu bilgiler, kovuşturmaya yer olmadığı kararına itiraz süresinin dolması, itirazın reddi, beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilip kesinleşmesi hâllerinde Cumhuriyet savcısının huzurunda derhâl yok edilir ve bu husus dosyasında muhafaza edilmek üzere tutanağa geçirilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 80. Madde Gerekçesi

Tasarıya 79. Maddeden sonra gelmek üzere “Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği” başlıklı kişilerin özel hayatını korumaya yönelik yeni 80. madde ilave edilmiştir.

 • İlgili Makale: 
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

Ceza Muhakemesi Kanunu 80. Madde Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği Emsal Kararlar

Yargıtay 1. Ceza Dairesi E:2013/1260, K:2013/4382

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 80. Madde
 • Genetik İnceleme Sonuçlarının Gizliliği

Sanık hakkında mahkûmiyet karar verildiğinden CMK’nın 80/2. maddesi ile Ceza Muhakemesinde beden muayenesi, genetik incelemeler ve fizik kimliğin tespiti hakkındaki yönetmeliğin 14. maddesi dikkate alındığında adli emanetteki delillerin dosyada saklanmasında bir isabetsizlik bulunmadığına oyçokluğuyla karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 68. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık