Ceza Muhakemesi Kanunu 70. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 70. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 70 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 70. Madde

Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler

Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. Bilirkişi, geçerli diğer sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 70. Madde Gerekçesi

Madde, bilirkişilikten çekinme bakımından iki grup neden belirlemektedir:

Tanıklıktan çekinmeyi gerektiren nedenler, bilirkişiler için de geçerlidir.

Ancak bilirkişi geçerli diğer nedenlerle de, söz gelimi ideolojik yapısı veya sanığa karşı duyduğu şefkat derecesi gibi nedenlerle de çekinebilir.

  • İlgili Makale: 
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 


Ceza Muhakemesi Kanunu 71. Madde

Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem

Usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya gelip de yeminden, oy ve görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında 60. maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır ve durum bilirkişilik bölge kuruluna bildirilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 71. Madde Gerekçesi

 Madde usulünce çağrıldığı hâlde gelmeyen veya yemin etmekten veya görüş bildirmekten çekinen bilirkişiler hakkında, tanıklar hakkında uygulanan zorlama tedbirlerinin uygulanmasını kabul etmiştir. Bilirkişilikten çekinildiğinde ve çekinme mercii tarafından kabul edildiğinde, elbette ki, bu hüküm uygulanmayacaktır.

  • İlgili Makale: 
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

Ceza Muhakemesi Kanunu 71. Madde Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem Emsal Kararlar

Yargıtay 4.Ceza Dairesi E: 1975/4334, K: 1975/4399

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 71. Madde
  • Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem

Dava: Adli görevi ihmalden sanık A. Anonim T. Sigorta Şirketi Genel Müdür Muavini E.R.A.’ın yapılan duruşması sonunda; TCK’nın 230/1, 59. maddeleri gereğince 25 gün hapis, 83 lira 30 kuruş ağır para cezalarıyla mahkumiyetine ve cezasının ertelenmesine dair İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 10.6.1975 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından süresinde istida ve şartı depo parası verilmek suretiyle ifa edilerek dava evrakı bozma isteyen 9.7.1975 günlü tebliğname ile daireye gönderilmekle okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

Bilirkişinin Ceza Kanunun tatbikatında memur sayılmadığı görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlemin ayrıca CMUK’un 70. maddesinde tespit edildiği gözetilmeksizin görevini ihmal suçundan dolayı bilirkişi olan sanığın TCK’nın 230. maddesiyle mahkumiyeti cihetine gidilmesi; bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı istem gibi bozulmasına, depo parasının geri verilmesine 10.9.1975 gününde oybirliği ile karar verildi.


Yargıtay 4. Ceza Dairesi E:2017/14355, K:2018/13360

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 71. Madde
  • Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, gerekçeli kararın sanığa tebliği için çıkartılan tebligatta “Yukarıda numarası yazılı dosyaya bilirkişi seçilmeniz nedeniyle, işbu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde mahkememize müracaatla dosyayı alıp rapor hazırlamanız, mazeretsiz gelmediğiniz takdirde CMK’nın 71. maddesi gereğince hakkınızda işlem yapılacağı hususu tebliğ olunur” şerhinin bulunması nedeniyle tebligatın usulüne uygun olmadığı anlaşıldığından, temyizin süresinde olduğu kabul edilerek, dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve sanığa isnat edilen TCK’nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında bulunduğu anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması, bozmayı gerektirmiş, sanık …’ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 04/07/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ceza muhakemesi kanunu 70 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 70 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 72. Madde

Bilirkişi Gider ve Ücreti

(Değişik: 3/11/2016-6754/47 md) Bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaiyle orantılı bir ücret ile inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri ödenir. Bu konuda, Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan ve her yıl güncellenen tarife esas alınır.

Ceza Muhakemesi Kanunu 72. Madde Gerekçesi

Ceza yargılamasında, kriminoloji ve teknolojideki gelişmelerden yararlanılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Bu durumda teknik bilirkişinin önemi ve vazgeçilmezliği bir defa daha ortaya çıkmaktadır. Maddede sağlıklı bir yargılama ve doğru bir hüküm tesisi için çaba gösteren ehliyetli kişilere bu görevlerinin karşılığı olarak yapılacak ödemeler düzenlenmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 68. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık