Ceza Muhakemesi Kanunu 67. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 67. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 67 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 67. Madde

Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası

 1. İncelemeleri sona erdiğinde bilirkişi yaptığı işlemleri ve vardığı sonuçları açıklayan bir raporu, kendisinden istenen incelemeleri yaptığını ayrıca belirterek, imzalayıp ilgili mercie verir veya gönderir. Mühür altındaki şeyler de ilgili mercie verilir veya gönderilir ve bu husus bir tutanağa bağlanır.
 2. Birden çok atanmış bilirkişiler değişik görüşleri yansıtmışlarsa veya bunların ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüşleri varsa, bu durumu gerekçeleri ile birlikte rapora yazarlar.
 3. (Değişik: 3/11/2016-6754/45 md.) Bilirkişi, raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hakim tarafından yapılması gereken hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.
 4. Bilirkişi tarafından düzenlenen rapor örnekleri, duruşma sırasında Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafiine veya kanunî temsilciye doğrudan verilebileceği gibi; kendilerine iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilir.
 5. Bilirkişi incelemeleri tamamlandığında, yeni bilirkişi incelemesi yapılması veya itirazların bildirilmesi için istemde bulunabilmelerini sağlamak üzere Cumhuriyet savcısına, katılana, vekiline, şüpheliye veya sanığa, müdafine veya kanuni temsilciye süre verilir. Bu kişilerin istemleri reddedildiğinde, üç gün içinde bu hususta gerekçeli bir karar verilir.
 6. Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafi veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.

Ceza Muhakemesi Kanunu 67. Madde Gerekçesi

Madde, bilirkişinin düzenleyeceği raporun yazılış biçimini, merciine verilmesini, rapor hakkındaki itirazları, yeni bilirkişi atanması konularını düzenlemektedir. Rapor, bilirkişilerin yaptıkları işlemleri, vardıkları sonuçları içerecek, incelemelerin bizzat bilirkişilerce yapıldığını ifade edecektir. Birden çok bilirkişi atanmış ve değişik görüşler yansıtılmış ise bu görüşler, ortak sonuçlar üzerinde ayrık görüşler varsa bunlar da gerekçeleri ile birlikte rapora geçirilecektir. Sonra rapor ve mühür altındaki şeyler kaleme verilecek ve bu hususu belirten bir tutanağa bağlanacaktır. Rapor örnekleri duruşma aşamasında Cumhuriyet savcısına, taraflara ve avukatlara verilebileceği gibi adı geçenlere iadeli taahhütlü bir mektup ile de gönderilebilecektir.

Bu işlem yerine getirilmekle beraber Cumhuriyet savcısı ve taraflara itirazlarını veya yeni bir bilirkişi incelemesi isteyip istemediklerini bildirmek üzere bir süre verilecek, bunu hâkim veya mahkeme belirleyecektir. Mahkeme veya hâkim bu istemleri inceleyecek ve reddi hâlinde üç gün içinde gerekçeli bir karar verecektir.

 • İlgili Makale: 
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

ceza muhakemesi kanunu 67 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 67 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 67. Madde Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası Emsal Kararlar

Yargıtay 14. Ceza Dairesi E: 2012/15051, K: 2013/517

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 67. Madde
 • Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası

Dosya kapsamına, mağdurun aşamalardaki çelişkili beyanlarına ve özellikle mahkemece oluşturulan CD izleme tutanağının aksine 24.03.2011 tarihli kolluk tarafından tutulan CD aktarma ve inceleme tutanağında, mağdur ile sanığın çırılçıplak karşılıklı olarak oturarak birbirlerinin cinsel organlarını okşadıklarının belirtilmesine, mahkemece oluşturulan CD izleme tutanağının da mağdurun sanığın cep telefonu kamerası ile çekim yaptığını bildiğinin anlaşılmasına göre; sanığın gerçekleştirdiği eylemlerde mağdura yönelik cebir veya tehditin bulunmadığının anlaşıldığı, ayrıca mağdurun 27.03.2011 tarihli kolluk beyanında; ilk eylemin ifade tarihinden 2 ay önce ikinci eylemin ifade tarihinden 1 ay önce gerçekleştiğini belirtmesine ve sanığın da 24.03.2011 tarihli kolluk beyanında, kendisinde bulunan hafıza kartı içerisindeki görüntülerin ifade tarihinden 1 yıl öncesine ait olduğunu ifade etmesine göre, suç tarihine ilişkin çelişki giderilerek ve CD’ye aktarıldığı anlaşılan hafıza kartındaki görüntülerin ne zaman çekildiği konusunda uzman teknik bir bilirkişiden rapor aldırılarak suç tarihinin kesin olarak tespiti sonrasında sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,

Kanuna aykırı, sanık ve müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’un 321. maddesi uyarınca bozulmasına, 24.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 12. Ceza Dairesi E: 2013/13401, K: 2013/4585

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 67. Madde
 • Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası

İstanbul 3 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 15.06.1998 tarih ve 8354 sayılı kararıyla koruma altına alınan, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Kan dilli Mahallesi, Mezarlık Sokak, 163 pafta, 946 ada, 8 parselde yer alan 17 adet ağa cin, sanık tarafından budanarak ağaçlara zarar verildiğinden bahisle, sanık hakkında kamu davası açıldığı, dosya içerisinde mevcut, ziraat ve orman mühendisleri bilirkişi kurulunun 26.05.2009 tarihli raporuna göre, iğne yapraklı ağaçların büyüdükçe ve yaşlandıkça en alt dallarının kendiliğinden kuruduğunu, bu duruma ormancılık literatüründe doğal budama dendiğini, doğal budamaya uğramış kuruyan ağaç dallarının budanmasının ağacın hayatiyetine zarar vermeyeceği bildirilmiş ise de, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 666 sayılı ilke kararına göre, koruma altında bulunan ve güzellik açısından plastik değerde bir görünüme sahip olan veya doğal görünümden esaslı şekilde sapma göstererek dikkat çekici biçimler (çatal, şamdan, kıvrık, yatay vb.) kazanmış olması nedeniyle koruma altına alınan ağaçların, yaşlanmış veya hastalanmış olanlarının ilgili kuruluşlarca hazırlanacak teknik raporlar doğrultusunda, Koruma Kurulu tarafından alınacak karar uyarınca, kaldırılarak yenisinin dikilebileceği, bunun dışında söz konusu ağaçlar hakkında, yapılacak fiziki müdahalelere izin verilmeyeceğinin karara bağlandığı, sanığın, bu şekilde koruma altına alınan ağaçların dallarını, Koruma Kurulu’ndan izin almaksızın budaması karşısında mahkûmiyetine karar verilmesi gerekirken, kendi içinde çelişkili bilirkişi raporuna dayalı olarak yazılı şekilde beraatına karar verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.


Yargıtay 12. Ceza Dairesi E: 2013/34127, K: 2013/4593

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 67. Madde
 • Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası

Dosya içerisinde mevcut, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 24.08.2005 tarihli yazısının ekinde bulunan, müze arkeologları tarafından düzenlenmiş bilirkişi raporuna göre, 1 adet Geç Helenistik döneme ait taç altın, 1 adet Geç Helenistik döneme ait lagynos, 1 adet Roma döne mine ait kâse, 1 adet Geç Helenistik-Roma dönemine ait unguanteriumun 2863 sayılı kanun kapsamında olduğu, 1 adet Geç Helenistik-Roma dönemine ait unguanteriumun ise 2863 sayılı Kanun kapsamında olduğu, ancak tescil ve tasnife tabi olmadığının bildirildiği, bir eserin hem 2863 sayılı Kanun kapsamında olup hem de tasnif ve tescil dışı bulunmasının mümkün bulunmadığı, zira “tasnif ve tescil dışı olma” ifadesinin korunması gerekli görülmeyen varlıklar için kullanılabileceği, kültür varlıklarının ise 2863 sayılı Kanun’da korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları arasında sayılması karşısında, dava konusu eserler üzerinde üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi kürsülerine mensup öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılarak, mevcut durumları itibariyle bilim, kültür, din veya güzel sanatlarla ilgileri, 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınır kültür varlıkları olup olmadıkları, tasnif ve tescile tabi olup olmadıkları, bildirim zorunluluğu olan eserlerden olup olmadıklarının tespit edilmesi ve sonucuna göre eserlerin akıbetleri hakkında karar verilmesi gerekirken, dosyanın tarafı konumundaki Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlarının düzenlemiş oldukları kendi içinde çelişkili rapora dayalı olarak hüküm tesis edilmesi ve söz konusu eserlerin akıbetleri konusunda bir karar verilmemesine oyçokluğuyla karar verildi.


Yargıtay 14. Ceza Dairesi E: 2013/15051, K: 2013/517

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 67. Madde
 • Bilirkişi Raporu, Uzman Mütalaası

Dosya kapsamına, mağdurun aşamalardaki çelişkili beyanlarına ve özellikle mahkemece oluşturulan CD izleme tutanağının aksine 24.03.2011 tarihli kolluk tarafından tutulan CD aktarma ve inceleme tutanağında, mağdur ile sanığın çırılçıplak karşılıklı olarak oturarak birbirlerinin cinsel organlarını okşadıklarının belirtilmesine, mahkemece oluşturulan CD izleme tutanağının da mağdurun sanığın cep telefonu kamerası ile çekim yaptığını bildiğinin anlaşılmasına göre; sanığın gerçekleştirdiği eylemlerde mağdura yönelik cebir veya tehdidin bulunmadığının anlaşıldığı, ayrıca mağdurun 27.03.2011 tarihli kolluk beyanında; ilk eylemin ifade tarihinden 2 ay önce ikinci eylemin ifade tarihinden 1 ay önce gerçekleştiğini belirtmesine ve sanığın da 24.03.2011 tarihli kolluk beyanında, kendisinde bulunan hafıza kartı içerisindeki görüntülerin ifade tarihinden 1 yıl öncesine ait olduğunu ifade etmesine göre suç tarihine ilişkin çelişki giderilerek ve CD ‘ye aktarıldığı anlaşılan hafıza kartındaki görüntülerin ne zaman çekildiği konusunda uzman teknik bir bilirkişiden rapor aldırılarak suç tarihinin kesin olarak tespiti sonrasında sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ve yazılı bir şekilde hüküm kurulmasına oyçokluğuyla karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 68. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık