Ceza Muhakemesi Kanunu 6. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 6. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 6 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 6. Madde

Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hal

Duruşmada suçun hukuki niteliğinin değiştiğinden bahisle görevsizlik kararı verilerek dosya alt dereceli mahkemeye gönderilemez.

Ceza Muhakemesi Kanunu 6. Madde Gerekçesi

Bu madde ile 4. maddenin birinci fıkrasında yer alan ilkeye bir istisna getirilmektedir. Tasarının temel amaçlarından birisi, adil yargılama esas olmakla beraber, davaların süratle sonuçlandırılması olduğundan 181. maddeye göre iddianamenin kabulü kararı verildikten sonra, suçun yargılamasının madde itibarıyla alt dereceli bir mahkemenin yetkisinde olduğundan söz edilerek görevsizlik kararı verilemeyecek, madde itibarıyla yüksek dereceli mahkeme artık yargılamayı sürdürerek kovuşturma evresindeki işlemleri gerçekleştirerek davayı hükme ulaştıracaktır. Doğal olarak, iddianamenin iadesine bu nedenle karar verdiğinde görevli mahkeme de gösterilecektir.

  • İlgili Makale: 
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

Ceza Muhakemesi Kanunu 6. Madde Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hâl Emsal Kararlar

Yargıtay 4. Ceza Dairesi E: 021/35255, K: 2021/29886

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 6. Madde
  • Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hâl

Silahla tehdit suçundan sanık… Hakkında yapılan yargılama neticesinde sanığın beraatına, sanık hakkında iddia olunan eylemin genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçunu oluşturabileceği ancak bu eylem nedeni ile açılmış bir dava bulunmadığı anlaşıldığından suç duyurusunda bulunulmasına dair Tavşanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 28/10/2020 tarihli ve 2020/287 esas, 2020/537 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

İnceleme konusu dosyada; Sanık hakkında silahla tehdit suçundan iddianame düzenlendiği, Yerel Mahkemece eylemin genel güvenliğin kasten tehlikeye sokma suçunu oluşturduğundan bahisle suç duyurusunda bulunulduğu, silahlı tehdit suçundan ise beraat kararı verildiği anlaşılmıştır.

Sanık hakkında silahla tehdit suçundan açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda eyleminin sübutu halinde ek savunma hakkı verilerek mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiği halde, suç niteliğinden dolayı beraat kararı verilemeyeceği de gözetilmeden silahla tehdit suçundan beraatine ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçu bakımından suç duyurusunda bulunulmasına karar verilerek CMK’nın 225 ve 226/1. maddelerine muhalefet edilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemi doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, Tavşanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 28/10/2020 tarihli ve 2020/287 esas, 2020/537 sayılı kararının, 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca bozulmasına, 22/12/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

ceza muhakemesi kanunu 6 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 6 madde cmk

Yargıtay 4. Ceza Dairesi E: 2007/445, K: 2007/2552

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 6. Madde
  • Görevsizlik Kararı Verilemeyecek Hâl

5235 sayılı Adli Yargı Mahkemelerin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkındaki Yasanın geçici 1. maddesinin Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görüşülmekte olan dava ve işlerde mahkemelerin görevinde değişiklik söz konusu olduğu hallerde üst görevli mahkemeler yargılamaya devam eder. hükmüne karşın, asliye ceza mahkemesi derecesindeki icra ceza mahkemesinin İİY.336/a. maddesinden açılan davada … suç ve eylemin 5237 sayılı TCK’nın 289. maddesi kapsamına girdiği, bu davaya 5235 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince sulh ceza mahkemesi bakacağı… Gerekçesiyle görevsizlik kararı vermesi, sulh ceza mahkemesinin de yasaya aykırı bu görevsizlik kararına dayanarak yargılama yapıp hüküm kurması;

Bozmayı gerektirmiş ve katılan Sağlık Bakanlığı Akşehir Hastanesi vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün sair yönleri incelenmeksizin bozulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 19.03.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 6. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/ 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık