Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 13 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde

Özel Yetki

 1. Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.
 2. Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.
 3. Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde Gerekçesi

Maddede, delil elde etme ölçütünden yola çıkılarak, 12. maddeye göre yetkinin saptanması olanağı bulunmayan hâllerde, yetkili mahkemenin ne suretle belirleneceği gösterilmektedir. Delillerin en iyi toplanabileceği yer, esas itibarıyla suçun işlendiği yerdir. Fakat bu yer belli değilse veya saptanamıyorsa, suç delillerinin en iyi toplanabileceği yer olarak ona en yakın yer mahkemesi yetkili sayılmıştır: Buna göre suçun işlendiği yer belli değilse sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri, o da yoksa en son oturduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır. Bütün bu seçeneklere göre de yetkili mahkeme belirlenemiyorsa, yargılama usulüne ilişkin ilk işlemin yapıldığı yer mahkemesi yetkili olacaktır. Böylece basamaklı bir yetki sistemi kurularak çekişmelerin ortaya çıkması önlenmek istenilmiştir.

 • İlgili Makale: 
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

ceza muhakemesi kanunu 13 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 13 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde Özel Yetki Emsal Kararlar

Yargıtay 12. Ceza Dairesi E: 2020/9741, K: 2021/8739

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde
 • Özel Yetki

Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü; davanın tümüyle reddedilmesi karşısında, yargılama sırasında kendisini vekil ile temsil ettiren davalı kurum lehine, yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca vekâlet ücreti takdir edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, temyiz edenin sıfatına göre bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak; davacı vekilinin dava dosyasına sunduğu 17.02.2014 tarih, 000950 yevmiye numaralı genel vekâletname ile dava açtığı, 5271 sayılı Kanun gereğince tazminat davası açma hususunda vekâletnamede ayrıca özel yetki bulunmasının zorunlu olmadığının anlaşılması karşısında; yargılamaya devamla esas hakkında bir hüküm kurulması gerekirken vekâletnamede tazminat davası açılması hususunda özel yetki bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, davacı vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak bozulmasına, 13.12.2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Yargıtay 16. Ceza Dairesi E:2015/1225, K:2015/3557

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde
 • Özel Yetki

F Tipi Kapalı Cezaevinde yatmakta olan hükümlünün cezaevi idaresine yazmış olduğu yazıda, bulunduğu koğuşun havalandırmasından diğer koğuşun havalandırmasına gazete kağıtlarından toplar yapılarak atmak suretiyle PKK/KCK’lı hükümlülerin haberleştiği ve buna ilişkin bir kısım dokümanları cezaevi idaresine verdiği; bu soruşturma devam ederken de … Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma sırasında, … İli Hilvan İlçesinde … adlı kişinin aracında ele geçirilen flaş bellek ve hafıza kartı içerisinde yer alan dokümanlardan İstanbul ve çevre illerinde bulunan cezaevlerindeki PKK terör örgütü üyelerinin haberleşme toplarını kullanmak suretiyle birbirleri ile irtibat kurarak faaliyetlerine devam ettikleri yönünde tespitler üzerine gereği için … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen müzekkere ile Kandıra cezaevindeki hükümlünün bildirdiği bilgiler ile örtüştüğünde birleştirilen dosya ile yürütülen soruşturmada, … Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK 10. maddesi ile görevli) tarafından 6526 sayılı Kanunun 19. maddesi gereğince yetkisizlik kararı verilerek dosyayı …Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş, … Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında ilk işlemlerin tamamının …Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığından bahisle …Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiş, … Cumhuriyet Başsavcılığının karşı yetkisizlik kararı olduğundan dosya yetkili merciin tespit ve tayini için …Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, …Ağır Ceza Mahkemesinin 29.08.2014 gün ve 2014/1022 değişik iş sayılı kararı ile … Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırıldığı anlaşılmıştır.

Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı: Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından CMK 13. maddeleri uyarınca verilen yetkisizlik kararlarından sonra yetkili Başsavcılığın tespit ve tayini için mercii tarafından verilen kararının hukuka uygun olup olmadığına ilişkindir. 6526 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun geçici 14. Maddesine “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 02.07.2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza mahkemeleri ile bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanununun 10. maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemeleri kaldırılmıştır.

Kaldırılan bu Ağır Ceza Mahkemelerinde görev yapan başkan ve üyeler ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların soruşturmasında görevlendirilen hâkim ve Cumhuriyet savcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, beşinci fıkra uyarınca devirlerin tamamlanmasından itibaren on gün içinde müktesepleri dikkate alınarak uygun görülecek bir göreve atanırlar. Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca görevlendirilen Cumhuriyet savcılarınca yürütülen soruşturma dosyaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına devredilir.” hükmü eklenmiştir. Ayrıca, Ceza Muhakemesi Kanunun yetki hususunu düzenleyen; ”madde 12:

(1) Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.

(2) Teşebbüste son icra hareketinin yapıldığı, kesintisiz suçlarda kesintinin gerçekleştiği ve zincirleme suçlarda son suçun işlendiği yer mahkemesi yetkilidir.

(3) Suç, ülkede yayımlanan bir basılı eserle işlenmişse yetki, eserin yayım merkezi olan yer mahkemesine aittir. Ancak, aynı eserin birden çok yerde basılması durumunda suç, eserin yayım merkezi dışındaki baskısında meydana gelmişse, bu suç için eserin basıldığı yer mahkemesi de yetkilidir.

(4) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan hakaret suçunda eser, mağdurun yerleşim yerinde veya oturduğu yerde dağıtılmışsa, o yer mahkemesi de yetkilidir. Mağdur, suçun işlendiği yer dışında tutuklu veya hükümlü bulunuyorsa, o yer mahkemesi de yetkilidir.

(5) Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.

Madde 13: (1) Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

(2) Şüpheli veya sanığın Türkiye’de yerleşim yeri yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.

(3) Mahkemenin bu suretle de belirlenmesi olanağı yoksa, ilk usul işleminin yapıldığı yer mahkemesi yetkilidir.” hükümleri yer almaktadır.

Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının gerekçesi 6526 sayılı Kanun gereği Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi ile görevli Cumhuriyet Başsavcılıklarının uhdelerinde bulunan ve yetki sınırları dışında kalan dosyaların yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesine ilişkindir. …Cumhuriyet Başsavcılığı ise şüpheliler hakkında ilk işlemlerin tamamının … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığının anlaşılması karşısında yetkisizlik kararı vererek, yetkili yerin tayini için mercii sıfatı ile dosyayı inceleyen … Ağır Ceza Mahkemesince de soruşturmanın … Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılması gerektiği yönündedir.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde, 6526 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun geçici 14. maddesi ile yapmış olduğu değişiklik ile … Cumhuriyet Başsavcılığınca Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında kalan dosyaların, Ceza Muhakemesi Kanunun 12. ve 13. maddeleri gereğince yetkili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesi gerektiği hususu sabittir. Olayın meydana geldiği yer olan Kandıra cezaevinin de adli olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olması karşısında kanun yararına bozma isteminin kabulüne karar verilmiştir.


Yargıtay 12. Ceza Dairesi E:2016/2738, K:2017/7257

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde
 • Özel Yetki

Taksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Olayın Irak Ülkesi Kerkük şehrinde meydana gelmesi nedeniyle CMK 14/1. maddesi delaletiyle CMK 13/1. maddesi uyarınca yabancı ülkede işlenen atılı suç için sanığın yakalandığı yer, yakalanamamış ise yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu, sanığın yakalandığına dair dosyada herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı ve sanığın Seyhan/Adana ilinde ikamet ettiğinin sanık beyanı ve mernis kayıtları ile belirlendiği, CMK 18/1. maddesi uyarınca sanığın talimat mahkemesindeki sorgusundan önce mahkemenin yetkisiz olduğunu açıkça beyan etmesi karşısında, yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Adana Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesi yerine yazılı şekilde hüküm tesisi, Kanuna aykırı olup, hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak sair yönleri incelenmeyen hükmün bozulmasına, 10/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 5. Ceza Dairesi E:2020/5791, K:2020/14341

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde
 • Özel Yetki

Dosya kapsamına göre, merci … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/12/2019 tarihli kararından önce, aynı olayla ilgili yürütülen başka bir soruşturma kapsamında, suç yeri itibarıyla evrakın … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair … Cumhuriyet Başsavcılığınca 21/10/2019 tarihli ve 2019/22923 soruşturma, 2019/2074 sayılı yetkisizlik kararı verildiği, anılan kararı takiben bu kez de suç yeri itibarıyla evrakın … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin … Cumhuriyet Başsavcılığınca 13/11/2019 tarihli ve 2019/106179 soruşturma, 2019/14083 sayılı yetkisizlik kararı verilmesi üzerine, … Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine ilişkin merci…4. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/12/2019 tarihli ve 2019/1752 değişik iş sayılı kararının bulunduğu nazara alındığında,

Somut olayda; aynı olayla ilgili yürütülen ve yukarıda zikredilen başka bir soruşturma kapsamında, …4. Ağır Ceza Mahkemesinin 02/12/2019 tarihli kararı ile … Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili savcılık olarak belirlenmesine dair karar verildiği anlaşılmakla, mükerrer soruşturma yürütülmemesi bakımından … 1. Ağır Ceza Mahkemesince … Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğuna karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 14/09/2020 gün ve 94660652-105-34-4693-2020-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü: Her ne kadar şüpheli hakkında aynı suçtan birden fazla soruşturma işlemleri yapılmışsa da ileride şüpheli hakkında kamu davaları açılması durumunda davaların birleştirilmesi olanağının olması ve şüphelinin yurtdışında ikamet etmesi, Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması ve bulunduğu en son adresin tespit edilememesi karşısında, CMK’nın 13/3. maddesi uyarınca ilk usuli işlemin yapıldığı yer olan Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğu anlaşılmakla … 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 18/12/2019 tarihli ve 2019/1742 Değişik iş sayılı Kararına yönelik kanun yararına bozma isteminin reddine, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine 24/12/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Yargıtay 5. Ceza Dairesi E:2020/1948, K:2020/11429

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde
 • Özel Yetki

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın…Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair …Cumhuriyet Başsavcılığının 04/04/2019 tarihli ve 2019/2844 soruşturma, 2019/750 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, evrakın gereğinin takdir ve ifası için dosyanın …2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine dair…Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 02/10/2019 tarihli ve 2019/564 soruşturma, 2019/58 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, …Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına ilişkin …1. Ağır Ceza Mahkemesinin 31/10/2019 tarihli ve 2019/1876 Değişik iş sayılı Kararının;

Her ne kadar…Cumhuriyet Başsavcılığınca, adı geçen şüpheli hakkında aynı fiil sebebiyle daha önceden… Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2019 tarihli ve 2018/1548 soruşturma, 2019/55 sayılı dosyası üzerinden yetkisizlik kararı verilip dosyanın …Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğinden, …Cumhuriyet Başsavcılığının 04/04/2019 tarihli ve 2019/2844 soruşturma, 2019/750 sayılı yetkisizlik kararından sonra merci tayini için dosyanın Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi gerektiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmesi sonrası, merci …1. Ağır Ceza Mahkemesince,… ve …Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında yetki uyuşmazlığı oluştuğundan bahisle …Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına karar verilmiş ise de;

Şüpheli … hakkında… Cumhuriyet Başsavcılığının 2018/1548 sayılı dosyasında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yapıldığı ve 03/02/2019 tarihli yetkisizlik kararı ile dosyanın …Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği, ihbar evrakının bir suretinin Cumhurbaşkanına hakaret suçu yönünden yeni bir soruşturmaya kayıt edildiği, bu haliyle… Cumhuriyet Başsavcılığının 03/02/2019 tarihli ve 2018/1548 soruşturma, 2019/55 sayılı kararı ile verilen yetkisizlik kararının, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verildiği ve iş bu dosyaya konu Cumhurbaşkanına hakaret suçu yönünden ise yeni bir soruşturmaya başlanıldığının anlaşılması karşısında,…Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 02/10/2019 tarihli yetkisizlik kararından sonra dosyanın gönderildiği …Ağır Ceza Mahkemesince, yetki uyuşmazlığı hakkında karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın…Cumhuriyet Başsavcılığına en yakın ağır ceza mahkemesi olan Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 25/02/2020 gün ve 94660652-105-03-21079-2019-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü:

Şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturmada… C.Başsavcılığının 03/02/2019 tarihli ve 2018/1548 soruşturma, 2019/55 sayılı yetkisizlik kararı ile dosyanın suç yeri itibarıyla …C.Başsavcılığına gönderilmesini müteakip …C.Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar soruşturma bürosunun 22/02/2019 tarihli ihbar yazısı ile şüpheli hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçu yönünden yeni bir soruşturmanın başlatıldığı ve 04/04/2019 tarihli ve 2019/2844 soruşturma, 2019/750 sayılı yetkisizlik kararı ile suç yeri itibarıyla evrakın…C.Başsavcılığına gönderilmesine karar verildiği,…C.Başsavcılığının 02/10/2019 tarihli ve 2019/564 soruşturma, 2019/58 sayılı yetkisizlik kararı ile uyuşmazlığın çözümü için dosyanın …2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği, merci …1. Ağır Ceza Mahkemesince… C.Başsavcılığı ile …C.Başsavcılığı arasında yetki uyuşmazlığı doğduğundan bahisle …C.Başsavcılığının 04/04/2019 tarihli ve 2019/2844 soruşturma, 2019/750 sayılı yetkisizlik kararının kaldırıldığı, her ne kadar… C.Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan bir yetkisizlik kararı verilmediği sabit ise de şüphelinin yurtdışında ikamet etmesi, Türkiye’de yerleşim yerinin bulunmaması ve bulunduğu en son adresin tespit edilememesi karşısında, CMK’nın 13/3. maddesi uyarınca ilk usuli işlemin yapıldığı yer olan …C.Başsavcılığının yetkili olduğu anlaşılmakla ve bu itibarla farklı gerekçeyle …C.Başsavcılığının yetkisizlik kararını kaldıran …1. Ağır Ceza Mahkemesinin 31/10/2019 tarihli ve 2019/1876 Değişik iş sayılı Kararının sonucu itibarıyla doğru olduğu gözetilerek, bu karara yönelik kanun yararına bozma isteminin reddine, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine 15/06/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Yargıtay 5. Ceza Dairesi E:2018/11877, K:2018/8284

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde
 • Özel Yetki

Silahlı terör örgütüne FETÖ/PDY üye olma suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair … Cumhuriyet Başsavcılığının 23/02/2018 tarihli ve 2018/4438 soruşturma, 2018/761 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından evrakın … Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 09/05/2018 tarihli ve 2018/3503 soruşturma, 2018/390 sayılı karşı yetkisizlik kararı üzerine, yetki konusunun çözümü için dosyanın gönderildiği … Ağır Ceza Mahkemesince verilen Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair 01/06/2018 tarihli ve 2018/872 Değişik iş sayılı Kararının;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 13. maddesinde yer alan, “Suçun işlendiği yer belli değilse, şüpheli veya sanığın yakalandığı yer, yakalanmamışsa yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.” şeklindeki düzenlemeler dikkate alındığında, silahlı terör örgütüne üye olma suçunun temadi eden suçlardan olduğu ve temadinin örgüt üyesinin yakalanma tarihinde kesileceği, somut olayda şüphelinin … ilinde görev yaparken açığa alınarak, arama, yakalama, gözaltı ve ifade işlemlerinin burada yapıldığı anlaşılmakla, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yetkisizlik kararının yerinde olduğu gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 27/09/2018 gün ve 94660652-105-81-9604-2018-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdi kılınmakla gereği düşünüldü:

Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarnamede her ne kadar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 13. maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yetkili savcılığın belirlenmesi gerektiği belirtilmiş ise de; somut olayda CMK’nın 13. maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı, şüphelinin eylemlerine … ilinde devam edip örgüt üyeliğinin de temadi ettiği, CMK’nın 12/1. maddesine göre suçun işlendiği yerin … ili olduğu nazara alındığında kanun yararına bozma talebi yerinde olduğundan … Ağır Ceza Mahkemesince verilen 01/06/2018 tarihli ve 2018/872 Değişik iş sayılı Kararın CMK’nın 309. maddesi uyarınca bozulmasına, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 30/10/2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Yargıtay 5. Ceza Dairesi E:2015/6598, K:2015/12235

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde
 • Özel Yetki

Brezilya’da uyuşturucu madde ticareti yapan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan M.. Y..’ın mernis adresinin Hatay ili Yayladağı ilçesi olması, yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken bu suçta Türkiye’de takibat yapılabilmesi için Yayladağı Cumhuriyet Savcısınca 5271 sayılı CMK’nın 14/2. maddesi gereğince yetkili savcılığın tayini talebinde bulunulması üzerine dosya Yargıtay C.Başsavcılığının 12/05/2015 tarih ve 2015/116585 sayılı yazısı ekinde Dairemize gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

CMK’nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca, yabancı ülkede işlenen suçtan kastedilenin icra hareketi veya neticesi doğrudan Türkiye’de meydana gelmeyen fiiller olduğu, yurt dışında işlenen ve 5237 sayılı TCK’nın 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 13. madde hükümleri gereğince, şüpheli, sanık veya mağdur bakımından kişisellik veya adalet, gerçeklik ilkelerine göre Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarda sanığın Türkiye’de yakalandığı, yakalanmamışsa Türkiye’deki yerleşim yeri, Türkiye’de yerleşim yeri bulunmadığı takdirde ise Türkiye’de en son oturduğu yer savcılığının/mahkemesinin yetkili olacağı, buna karşılık yargılama hukuku gerekleri açısından yukarıdaki kurallara göre belirlenen savcılık/mahkeme yerine, suçun işlendiği yabancı ülkeye coğrafi bakımdan daha yakın yer savcılığının/ mahkemesinin yetkili kılınmasına Cumhuriyet Savcısının, şüphelinin veya sanığın istemi üzerine, Yargıtay tarafından karar verilebileceği,

Somut olaya gelince; yabancı ülkede işlenen ve ilgili kanun hükümleri uyarınca Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken bir suç söz konusu olup, CMK’nın 14/2. madde ve fıkrası uyarınca Yargıtay tarafından Yayladağı C.Savcısının istemi üzerine suçun işlendiği yabancı ülkeye coğrafi bakımdan daha yakın ve ülkemiz sınırlarında bulunan bir yer savcılığının yetkili kılınmasına karar verilmesine yasal olanak bulunmakta ise de, soruşturma evrakı kapsamına, evrakın bulunduğu aşamaya, İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/02/2015 gün ve 2015/154 D.iş sayılı kararındaki tespitlerde hukuka uyarlılık bulunmasına göre, Yayladağı C.Başsavcılığının 26/02/2015 gün ve 2015/271 soruşturma sayılı, yetkili Cumhuriyet Savcılığının tespiti istemi yerinde görülmediğinden reddine, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına tevdiine, 08/06/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 13. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/ 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık