Boşanma Davasında Otel Kayıtları

Boşanma Davasında Otel Kayıtları

bosanma davasinda otel kayitlari

Boşanma davasında otel kayıtları çok önemli bir delildir. Bu delilin içeriğine göre kusur tespiti yapılır. Boşanma sebeplerinden birisi olan zina kusur olarak kabul edilmektedir. Zina sebebiyle açılan boşanma davalarında eşlerden biri diğer eşin kendisinden başka birisi ile cinsel münasebette bulunduğu iddia eder. Aldatma pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir. Kimileri aldatma için cinselliği şart olarak görürken kimileri flört kapsamındaki her tür davranışı aldatma olarak değerlendirebilir. Boşanma davalarında otel kayıtları pek çok farklı sebebe dayanılarak talep edilebilir. Ancak bu sebeplerden uygulamada en çok rastlanılanı aldatma ve affetme olgusunun ispatlanmasıdır. Boşanma davaları iki farklı türde açılabilir. Bunlar; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarıdır.

Anlaşmalı boşanma davalarında otel kaydına ilişkin bir talepte bulunulmaz. Çünkü çiftler kendi aralarında boşanmaya ilişkin konularda anlaşmaya varmış ve bunu mahkemeye sunmuşlardır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar birbirlerine karşı kusur ithamlarında bulunmaz veya kusurlarının olmadığını ispatlama çabasında da olmazlar. Ancak mevzu bahis çekişmeli boşanma davaları olduğunda durum biraz daha farklılaşır. Taraflar birbirlerine kusur ithamında bulunur ve bu kusurları boşanma sebebi kapsamında olduğunu belirtir. Ayrıca taraflar iddia ettikleri bu kusur veya kusurları ispat ile de mükelleftir. Bu için de çeşitli delillerden yararlanılır. Otel kayıtları bu deliller kapsamındadır. Boşanma davalarında otel kayıtları ile ilgili olarak; mahkeme kararı ile otel kayıtları, boşanma davasında otel kayıtları istenebilir mi, otel kayıtları zina yargıtay kararı, E devlet otel kayıtları, emniyetten otel kaydı sildirme, emniyet otel kayıtları kaç yıl saklanır, sevgilimin otel kayıtları, otel kayıtları silinir mi gibi sorular sorulmaktadır. Bizde bu makalemizde bu soruların cevaplarını vermeye çalışacağız.

bosanma davasinda otel kayitlari cikar mi
bosanma davasinda otel kayitlari cikar mi

Boşanma Davasında Otel Kayıtlarını Delil Olarak Kullanabilir miyim?

Hukukta her şey ispata dayalıdır. Her şey ispatlı, delillere dayalı olmalıdır. Çünkü hukukun görevi bir kişiyi değil herkesi korumaktır. Bu sebepten ötürü boşanma davalarında kusur ithamında bulunan eş söylediklerini mahkemeye delillerle ispatlama yükümlülüğü altındadır. Bu yüzden boşanma davalarında sunulan deliller dava sebebinin ispatı noktasında önem taşımaktadır. Boşanma davalarında boşanmaya sebep olayların ispatı halinde aile mahkemesi karar vermektedir.

Boşanma davalarında ileri sürülen hususların ispat edilmesine istinaden birçok delil mahkemeye sunulabilmektedir.  Otel kayıtları da boşanma davalarında kabul edilebilen delillerden bir tanesidir. Kişinin eşinin kendisini aldattığına dair ispatlamak maksadıyla üçüncü bir kişi ile otelde kaldığına dair giriş-çıkış kayıtları, güvenlik kamera kayıtları, faturalar delil kapsamında değerlendirilebilir. Bu kayıtlar, ilgili kuruluşlara müzekkere yazılması yolu ile dosyaya kazandırılabilir. Boşanma davalarında otel kayıtları dava açısından büyük önem arz eder.

Önemle belirtilmesi gereken bir diğer husus ise otel kayıtları emniyette ancak 5 yıl saklanabilmektedir.  Bunun dışında otel kayıtlarında sildirme yapılamaz. Otel kayıtlarının emniyete bildirilmesi mecburidir. Emniyetin otele talebinden sonra otel müdürü veya sorulmaları zamanında gerekli cevapları vermezse haklarında zorla getirilme kararı tanzim edilebilir. Aynı zamanda otel idaresine idari para cezası veya kapatma cezası da verilebilir.

Otel Kayıtları ile Aldatma Olgusunun İspatı

Zina sebebiyle boşanma Türk Medeni Kanununda düzenlenen özel boşanma sebeplerinden biridir. TMK madde 161’de düzenlenmiştir. Mutlak boşanma sebepleri arasında olan zina kusur olarak kabul edilmektedir. Eşlerden birinin, eşi dışında üçüncü bir kişi ile cinsel münasebet yaşamasına dayanmaktadır. Boşanma davalarında otel kayıtları; zina, haysiyetsiz hayat sürme, affetme, terk ve birlik görevlerini yerine getirmeme gibi ithamların ispatında kullanılabilir.

Boşanma davalarında aldatma fiilinin ispatı için birçok delil öne sürülebilmektedir. Bu delillere tanık beyanları, video kayıtları, ses kayıtları, mesaj kayıtları, ekran görüntüleri, mesaj kayıtları vb. örnek gösterilebilir. Ancak tüm bunlara rağmen zinanın ispatı oldukça zordur. Bu nedenle hukukumuzda bir karine getirilmiştir. Yargıtay kararlarınca evli çiftlerden birinin haklı sebebi olmaksızın, karşı cinsten biriyle en az bir geceyi otel odasında geçirmesi zina olgusunun ispatına karine niteliği taşımaktadır.

Otel Kayıtları ile Haysiyetsiz Yaşam Sürme Olgusunun İspatı

Haysiyetsiz hayat sürme Türk Medeni Kanununda düzenlenen boşanma sebeplerinden bir diğeridir. Kanunun 163. Maddesinde düzenlenmiştir. Haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma için davalı eşin sosyal hayatta toplumun genel değer yargılarıyla çelişen, olumsuz nitelikte ve süreklilik arz eden davranışlarının mevcut olmasıyla birlikte bu davranışın evlilik birliğini sürdürmeyi diğer eşten beklenemez hale getirmiş olması gerekmektedir. Eşini haysiyetsiz hayat sürdüğü gerekçesiyle boşamak isteyen eş mahkemeye bu ithamını delillerle kanıtlamalıdır. Haysiyetsiz hayat sürmek birçok delille kanıtlanabilmektedir.

Bu deliller arasında otel kayıtları da yer almaktadır. Otel kayıtları her zaman zinaya kanıt niteliğinde değildir. Kişinin hemcinsi ile bir otel odasında gece geçirmesi zina değil haysiyetsiz hayat sürme kapsamına girer. Ancak kişinin, hemcinsi ile otelde kalması her zaman cinsel birliktelik yaşandığı anlamına gelmez. Kişi arkadaşı olan hemcinsi ile de birçok sebeple otel odasını paylaşabilir. Otel kayıtları bu sistemden tutulur ve saklanır. https://kbs.egm.gov.tr/my.policy

bosanma davasinda otel kayitlarini kim gorebilir
bosanma davasinda otel kayitlarini kim gorebilir

Otel Kayıtları ile Affetme Olgusunun İspatı

Çekişmeli boşanma davası eşlerin ayrılırken birçok konuda ortak noktaya varamaması dolayısıyla açtıkları davadır. Aynı zamanda eşlerden birisi boşanmak isterken diğeri boşanmak istemezse yine çekişmeli boşanma davası öz konusu olmaktadır. Boşanma davalarında eşlerden ortak hayatı sürdürmeleri beklenemeyecek durumda olmaları gerekir. Affetme ise eşlerin ortak hayatı sürdürmek için gösterdikleri çabadır. Affetme irade beyanı, affetmeye yönelik davranışlar ya da boşanma davasından feragat etmek gibi yollarla gerçekleştirilebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında affetme olgusunun varlığı halinde affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar üzerinde hüküm kurulması pek mümkün değildir. Evli çiftlerin boşanma davasının açılmasıyla birlikte aynı otel odasında kalmış olmaları affetme olgusunun varlığı şeklinde yorumlanmaktadır. Eşin baskı atında otel odasını diğer eş ile paylaşmış olması gibi durumlar bu kapsamda değildir. Eşin baskı atında otel odasını diğer eş ile paylaşmış olması gibi durumlar bu kapsamda değildir. Aynı zamanda davacı eşin affetmeye yönelik tutumu affetmeden önce gerçekleşen olaylar içindir.

Boşanma Davasında Otel Kayıtlarının Delil Olarak Kullanılabilmesinin Şartları

  • Elde edilen otel kayıtları hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olmamalıdır. Hukuka aykırı elde edilen deliller boşanma davalarında hükme esas teşkil etmez. Bununla beraber hukuka aykırı delil sunan taraf adına savcılıkta soruşturma başlatılabilmesi de mümkün olacaktır. Vatandaşların kendi imkânlarıyla otel kayıtlarına ulaşması gibi durumlar hukuka aykırılık teşkil edecektir. Otel kayıtlarının mahkemenin emniyetten veya otelden talebiyle elde edilmesi gibi hukuka uygun yollarla dosya muhteviyatına kazandırılması gerekir.
  • Otel kayıtları çekişmeli boşanma davalarında talep edilebilir. Boşanma davaları iki tür açılabilmektedir. Bunlardan bir tanesi anlaşmalı boşanma davasıyken diğeri çekişmeli boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davalarında boşanmaya ilişkin tüm meseleler üzerinde anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmaları doğrultusunda mahkemeden iki taraflı olarak boşanma talebinde bulunmaktadırlar.

Bu yüzden anlaşmalı boşanma davalarında kusur ithamı olmamaktadır. Yani otel kayıtlarına ihtiyaç duyulmaz. Ancak çekişmeli boşanma davaları bu doğrultuda değildir. Taraflar boşanmaya ilişkin birçok noktada anlaşamamakla beraber aynı zamanda birbirlerine kusur ithamında bulunurlar. Aynı zamanda ithamda bulundukları kusurları da ispatlamakla yükümlü olurlar. Bu noktada otel kayıtları talep edilebilmektedir.

Boşanma Davasında Otel Kayıtlarını Mahkemeye Nasıl Sunmalıyım?

Otel kayıtlarının vatandaş tarafından bulunabilmesi zordur. Kişi bu kayıtlara kendisi ulaşsa bile elde edeceği deliller kişisel haklar ve gizlilik sebebiyle hukuka aykırı delil kapsamında olacaktır. Otel kayıtlarına ulaşılabilmesi için eşin kalmış olduğu otelin ismi biliniyorsa müzekkere otele gönderilir. Ancak eşin kalmış olduğu otelin ismi bilinmiyorsa emniyete müzekkere yazılması gerekir. Bu şekilde dava dosyası muhteviyatına kazandırılması mümkündür.

Uygulamada emniyete müzekkere yazılması daha sık görülen yoldur. Aldatıldığından şüphelenen, eşinin üçüncü bir kişi ile kaldığı otelin hangi şehirde olduğundan bihaberse ispat biraz daha zorlaşacaktır. Çünkü bütün şehirlerin otel kayıtlarına ilişkin dokümanlarını istemek mümkün değildir. Müzekkere sonucunda otel veya emniyetten gelen sonuç dava özelinde yorumlanır. Ardından hükme esas alınabilir nitelikte hukuka uygun bir şekilde mahkemeye sunulur.

Bu elde edilen otel kayıtlarına ilişkin bilgiler yine kişisel haklar nedeniyle 3. Kişilerle paylaşılmaz. Boşanma davasında otel kayıtları için mahkeme tarafından yazılıp ilgili mercilere gönderilecek olan müzekkereler, çok büyük ihtimal ile ön inceleme duruşması sonrasında tahkikat aşamasında gönderilir. Müzekkerelerin gönderilmesi sonrasında genellikle en geç 1-2 ay içerisinde müzekkere yazılarına cevap gönderilir ve dosya muhteviyatına eklenir. Ancak mahkemenin derhal talep edildiği anda otel kayıtlarını getirtilmesi gibi bir ihtimal söz konusu değildir.

Boşanma Davasında Otel Kayıtlarına İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2014/21904 E., 2015/6825 K. sayılı kararı

  • Boşanma Davasında Otel Kayıtları

… Yargılama devam ederken, tarafların barışıp davacı kadının ailesinden habersiz çeşitli otellerde kaldıkları anlaşılmaktadır. Dayanılan mesaj kayıtları içerikleri ve tanık beyanları da af olgusunu doğrular nitelikte olup affedilen ve hoşgörü ile karşılanan olaylar boşanma davasında taraflara kusur olarak yüklenemez. Tarafların bu davranışları önceki olayların affedildiğini, en azından hoşgörü ile karşılandığı gösterir. Barışmadan sonra taraflardan kaynaklanan boşanmayı gerektirir yeni bir hadisenin varlığı da kanıtlanmamıştır. Bu durumda davacı kadının boşanma davasının reddi gerekirken yetersiz gerekçe ile kabulü doğru olmamıştır.


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2016/23757 E., 2018/10860 K. sayılı kararı

  • Boşanma Davasında Otel Kayıtları

… Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere; davalı erkeğin evlilik devam ederken, sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı, ayrı ayrı zamanlarda … isimli kadınlarla otellerde kaldığı, dosya arasına alınan telefon konuşma kayıtlarında da birden fazla kadınla mutad sayıdan fazla konuşma kayıtlarının bulunduğu ayrıca sosyal medya hesabından da erkeğin başka kadınlarla duygusal içerikli yazışmalar yaptığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı kadının zinaya dayalı (TMK m. 161) boşanma davasının kabul edilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. …


Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2012/4576 E., 2012/24147 K. sayılı kararı

  • Boşanma Davasında Otel Kayıtları

Mahkemece tarafların dava açıldıktan sonra, 04.08.2011 tarihinde Sivas ili …. Otelinde birkaç saat birlikte kaldıktan sonra gittikleri Erzincan ilinde …..isimli otelde de aynı odada birlikte kaldıkları, davacının bu davranışı ile davalıyı affettiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Toplanan delillerden, tarafların üç adet müşterek çocuklarının bulunduğu, davalının dava süresi boyunca davacıyı boşanma kararından vazgeçirmek için tehdit ettiği, şiddet uyguladığı, çocukları baskı unsuru olarak kullandığı, zaman zaman müşterek çocukları davacının yanından aldığı ve sonra tekrar davacıya teslim ettiği anlaşılmaktadır. Davacının 27.07.2011 tarihli duruşmadaki beyanı, otelde kalma durumuna ilişkin açıklamaları ve tüm dosya kapsamı itibariyle davacının af iradesi olan davranışı kanıtlanamamıştır. Mahkemenin de kabulünde olduğu gibi, birlik görevlerini yapmayan, eşine ve eşinin ailesine hakaret eden ve şiddet içeren davranışlarda bulunan davalı koca boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurludur. Davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. …

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık