Askeri Ceza Kanunu Madde 10 – 11 – 12

Askeri Ceza Kanunu Madde 10 – 11 – 12

askeri ceza kanunu madde 10

Askeri Ceza Kanunu Madde 10

Silahlı Eşkıya

Silahlı eşkıya düşman sayılır.

Askeri Ceza Kanunu Madde 10 Açıklaması

Eşkıya, Arapça kökenli bir kelime olup “Şaki” kelimesinin çoğuludur. Sözlük anlamıyla “dağda, kırda yol kesip haraç alan kişiler, haydutlar” demektir.

Şaki, bugün için yürürlükte olmayan ‘İzalaei Şekavet Kanunu’nun 2.maddesinde, tanımlanmıştı. Bu tanıma göre “şaki”, mal gasp etmek veya öç almak yahut cinayet işlemek ya da iç güvenliği bozmak için, konut, çiftlik, ağıl, köy, değirmen gibi yerleri basan veya yakan ya da yıkan veya adam öldürerek veya yollarda ve kırsal kesimde soygunculuk yapan veya adam kaldıran veya bu fiillerden bir veya birkaçını işlemekten tutuklu veya hükümlü iken kaçan ve silahlı olarak dolaşmaları sebebiyle, güven ve asayişi tehdit eden tek kişi veya topluluklardır. Burada “Silahlı” ibaresi eşkıyanın tamlayanı olarak kullanılmış olup, AsCK 11.madde’de tanımı yapılan “silahlı” kavramı ile ilgisi bulunmamaktadır.

Silah kavramı, TCK’nın 6/1-f/1 maddesindeki ateşli silahları kapsar.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu Madde 11

Silahlının Tarifi

Bu kanunun tatbikatında; “Silahlı” tabirinden maksat hizmetin icabı olan silahı hamili bulunmak veya silahının başında olarak bir amirin kumandası ve nezaretiyle hizmete başlanılmış olmak halidir.

Askeri Ceza Kanunu Madde 11 Açıklaması

Madde, “silahlı” kavramı tanımlanmıştır. Bu hükme göre, hizmetin gereği olarak silah taşıyan veya bir amirin emrinde ve onun gözetiminde silahlının başında askeri hizmete başlanılmış olması halinde, asker kişi, Askeri Ceza Kanunu uygulaması bakımından “silahlı” sayılır.

Bu maddede geçen hizmet kavramı, silahlı olarak yapılması gereken hizmetleri, ifade eder; yoksa bu kavram, her türlü askeri hizmeti kapsamaz. Bu bağlamda, nöbet hizmeti silahlı hizmettir. Buna karşılık silah bakım ve temizliği yapmak, silahlı hizmet anlamına gelme. Terörizmin önlenmesi amacıyla yapılan silahlı harekatlar, terörist takipleri bu madde bağlamında askeri hizmettir.

Hizmetin icabı olan silahtan maksat, top, tüfek, makineli tüfek gibi her türlü askeri silahlardır. Silahlı sayılmak için hizmetin gerektirdiği silah taşımak şart değildir. Mesela emir komuta altında hizmet amacıyla bir topun başında bulunmak, silahlı sayılmak için yeterlidir. Uçak ve gemi başlı başına silah sayıldığından, bu maddeye göre bir uçakta veya bir gemide emir komuta altında bulunmak “silahlı” demektir. Fakat kasatura taşıyan koğuş nöbetçisi silahlı sayılmaz.

Askeri Ceza Kanunu Madde 11 Silahlının Tarifi Emsal Kararlar

Askeri Yargıtay 3.Dairesi: 17.12.2014-0797/0819

 • Askeri Ceza Kanunu 11.Madde
 • Silahlının Tarifi

Nöbet hizmetini ifa eden ve bu hizmetin gereği silahı bulunan sanık Askeri Ceza Kanunu’nun 11.maddesi anlamında silahlı sayılır.


Askeri Yargıtay 3.Dairesi: 16.10.2014-0523/0524

 • Askeri Ceza Kanunu 11.Madde
 • Silahlının Tarifi

Şahsi veya demirbaş silah taşımak, başlı başına asker kişinin silahlı sayılmasını gerektirmez.


Askeri Yargıtay 1.Dairesi: 21.05.2014-0524/523

 • Askeri Ceza Kanunu 11.Madde
 • Silahlının Tarifi

Nöbet yerini terk eden nöbetçi silah taşıyor olsa da “silahlı” sayılmaz.


Askeri Yargıtay 4.Dairesi: 25.03.2014-329/318

 • Askeri Ceza Kanunu 11.Madde
 • Silahlının Tarifi

Nöbet silahının aldıktan sonra, değiştirici onbaşı tarafından nöbet yerine götürülmekte olan sanık, silahının başında olarak bir amirin kumandası ve nezaretiyle hizmet halinde bulunması nedeniyle, Askeri Ceza Kanunu’nun 11.maddesi kapsamın silahlı sayılır.


Askeri Yargıtay 3.Dairesi: 18.2.2014-0200/0184

 • Askeri Ceza Kanunu 11.Madde
 • Silahlının Tarifi

Verilebilecek bir görev için her an hazır olmasının temin amacıyla verilmiş genel bir emrin icabı olarak silah bulunduruyor olmak, kişinin silahlı sayılmasını gerektirmez.


Askeri Yargıtay 1.Dairesi: 06.06.2012-0856/0827

 • Askeri Ceza Kanunu 11.Madde
 • Silahlının Tarifi

Nöbetine silahı ile birlikte götürülmekte olan erin, henüz nöbet hizmeti başlamamış olması sebebiyle, silahlı sayılması yasaya aykırıdır.


Askeri Yargıtay 4.Dairesi: 10.05.2011-424/419

 • Askeri Ceza Kanunu 11.Madde
 • Silahlının Tarifi

Bir askerin Askeri Ceza Kanunu’nun 11.maddesi anlamında silahlı sayılması için, hizmet gereği olarak silahlı olması yeterlidir; silahın saldırıda kullanılması gerekmediği gibi, “dolu” olup olmaması da önemli değildir.


Askeri Ceza Kanunu Madde 12

Hizmetin Tarifi

Bu kanunun tatbikatında (Hizmet) tabirinden maksat gerek malüm ve muayyen olan ve gerek bir amir tarafından emredilen bir askeri vazifenin madun tarafından yapılması halidir.

Askeri Ceza Kanunu Madde 12 Açıklaması

Maddede, “askeri hizmet” kavramı, tanımlanmıştır. Hizmeti, İç Hizmet Kanunu da tarif etmiştir. Hizmet, gerek malum ve muayyen ola gerek bir amir tarafından emredilen askeri bir vazifenin yapılması olduğuna göre, hizmet iki kaynaktan doğabilir.

Bu kaynaklardan ilki; yasa, tüzük, yönetmelik ve yönergeler gibi objektif düzenlemelerdir. Bu tür hizmetler, kanun veya diğer objektif düzenlemelerle yapılması emredilen veya yasaklanan hususlara ilişkin olup, hizmeti yerine getirmekle görevli kişiler bakımından belirlidir ve bu kişilerce bilindiği kabul edilir. Böyle bir himetin yapılması ya da yapılmaması yasa veya diğer düzenlemelerle asker kişiye görev/vazife olarak verildiğinden, yasa hükmünün yerine getirilmemesi, görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilecektir.

Hizmetin diğer kaynağı amirin emridir. Amir, yasa ve diğer objektif tasarruflarla düzenlenmemiş huşularda emir verme yetkisine sahiptir. Emrin hizmete ilişkin olması ve suç teşkil etmemesi gerekir. Böyle bir emrin yerine getirilmemesi ise, emre itaatsizlikle ısrar suçuna vücut verecektir.

Askeri Ceza Kanunu Madde 12 Hizmetin Tarifi Emsal Kararlar

Askeri Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kurulu 17.02.1950-1314/289

 • Askeri Ceza Kanunu 12.Madde
 • Hizmetin Tarifi

Orduevi, gazino ve kantinlerde yapılan görev askeri görevdir.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 26.03.2015-14/337

 • Askeri Ceza Kanunu 12.Madde
 • Hizmetin Tarifi

Sanığa asker üniformasını giymesi için verilen emirler, yerine getirilmesi zorunlu hizmete ilişkin bir emirdir. Bu nedenlerle sanığın eylemlerinin, AsCK’ın 87/1’inci maddesinin 2’nci cümlesinde düzenlenen emre itaatsizlikte ısrar suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 23.02.2006-43/46

 • Askeri Ceza Kanunu 12.Madde
 • Hizmetin Tarifi

İç Hizmet Yönetmeliğinin 83.maddesninde yer alan her gün sakal traşı olunması gerektiğine ilişkin olduğundan, bu konuda üst tarafından verilen emir hizmete ilişkindir.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 18.04.2013-46/42

 • Askeri Ceza Kanunu 12.Madde
 • Hizmetin Tarifi

Birlik içerisinde alkollü içki bulundurulmaması ve içilmemesi” yönündeki emirlerin, askeri hizmete ilişkin olduğu, dolayısıyla bu emirlere aykırı davranışların da emre itaatsizlikte ısrar suçuna vücut vereceği…


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 26.01.2006-25/21

 • Askeri Ceza Kanunu 12.Madde
 • Hizmetin Tarifi

219 maddelik Emniyet ve kaza Talimatının 11.maddesinde yer alan “dolu veya boş tüfek kesinlikle personele doğrultulmayacak, tetik düşürülmeyecektir.” şeklindeki kural, askerlere yönelik olarak, silahın taşınması ve kullanılmasının usul ve esaslarını göstermesi sebebiyle askeri hizmete ilişkindir. Talimatın 219 maddelik olması ve bazılarının tavsiye niteliğinde olması, emrin bu niteliğini etkilemez.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 19.1.2015-4/20

 • Askeri Ceza Kanunu 12.Madde
 • Hizmetin Tarifi

Kanunların ve tanzimi tasarrufların koymuş olduğu kuralların emir haline getirilip, ihlali halinde, “Emre itaatsizlikte ısrar” suçuna konu yapılması mümkün olmaz.


Askeri Yargıtay 4.Dairesi: 12.015.2015-354/378

 • Askeri Ceza Kanunu 12.Madde
 • Hizmetin Tarifi

Nöbetçi astsubayının, mıntıka temizliği sırasında çöp kovasına el arabasına çökerken zorlanan erlere, sanığın yardım etmesini emretmesi hizmete ilişkindir.


Askeri Kanunu 10 – 11 – 12. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık