Askeri Ceza Kanunu 97-98-99. Madde

Askeri Ceza Kanunu 97-98-99. Madde

askeri ceza kanunu 97 madde

Askeri Ceza Kanunu 97. Madde

Fesat ve Cezası

  1. Birden ziyade askeri şahıslar bir amire veya mafevka hep birlikte itaatsizlik veya mukavemet veya fiilen taarruz etmek (M. 86, 90, 91) için ittifak ederlerse fesat sayılır ve ceza, ittifak edenlerin yapmak için ittifak ettikleri cürme tatbik edilecek kanun maddesine göre tayin ve ölüm ile müebbet ağır hapisten başka hallerde üç aydan iki seneye kadar artırılır.
  2. İttifak edenler eğer suçu işlerse ceza ölüm ve müebbet ağır hapisten başka hallerde 50’nci madde mucibince arttırılır.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 97. Madde Açıklaması

Maddeyle korunan hukuki yarar, itaat duygusu ve askeri hizmetin devamlılığıdır.

Maddenin 1.fıkrasında fesat suçunun tanımı yanlış yapılış, suçun maddi unsuru iki veya daha fazla asker kişinin maddede yazılı suçlardan birini işlemek için ittifak etmeleridir. Bu suçun oluşması açısından anlaşmanın olması yeterlidir. Bu yönüyle şekli bir suçtur. Birden çok asker kişinin ittifakın varlığından söz edilebilmesi için bu kişilerin maddede sayılan fiillerden birinin icrası sırasında birlikte hareket etmelerinin ötesinde, bu fiili icraya koymadan önce aralarında anlaşıp mutabakata vardıklarının ortaya konulması şarttır. Faillerin fikir birliğine vardıkları an, fesat suçu oluşmuş sayılır. Kararlaştırılan suçun icrasına başlanmış olması halinde 2.fıkra uygulanır.

askeri ceza kanunu 97
askeri ceza kanunu 97

Askeri Ceza Kanunu 97. Madde Fesat ve Cezası Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 04.10.2007, 2007/106-107

  • Askeri Ceza Kanunu 97. Madde
  • Fesat ve Cezası

Askeri Ceza Kanunu’nun 97.maddesi uyarınca birden ziyade askeri şahsın bir amire veya üste hep birlikte itaatsizlik veya mukavemet veya fiilen taarruz etmek için ittifak ettiklerinden bahsedebilmek için bu şahısların maddede sayılan fiillerden birinin icrası sırasında birlikte hareket etmelerinin ötesinde, bu fiili icraya koymadan önce aralarında anlaşıp mutabakata vardıklarının; ya sanıkların hakim önündeki samimi ikrarlarından veya bu konuda dinlenen tanık beyanları ve diğer delillerden ya da olayın cereyan tarzından anlaşılması gerekir.


Askeri Yargıtay 3.Daire: 31.01.2012-0136/0133

  • Askeri Ceza Kanunu 97. Madde
  • Fesat ve Cezası

Gündüz altı saat nöbet tuttuktan sonra gece iki saat daha nöbet tutmak istediklerine dair sanıklar arasındaki ittifakın koğuşta bir arada bulundukları sırada ortaya çıktığı, birlikte hareket etme düşüncesinin kabul gördüğü bu durumun Atğm. M.T.’nin huzurunda da devam ettiği böylece sanıkların bulunduğu dört kişilik grubun kendilerine yazılan nöbet hizmetini ifa etmeleri hususundaki hizmet emrini, emir tekrarlanmasına rağmen, önceden kararlaştırdıkları şekilde, dayanışma halinde ve birlikte hareket ederek yerine getirmeyeceklerini belirttikleri ve emre ifa etmedikleri, bu suretle de fesat suçunu işledikleri anlaşılmıştır.


Askeri Ceza Kanunu 98. Madde

Fesadı Haber Vermeyenlerin Cezası

Fesat hakkında bir suretle haber alıpta fesada veya fesadın fiile çıkmasına mani olacak kadar vaktiyle malümat vermekte ihmal eden fesat, fiile çıktığı surette üç seneye kadar hapis olunur.

Askeri Ceza Kanunu 98. Madde Açıklaması

Maddede fesata katılmayan fakat bundan haberi olan asker kişileri 97.maddede sayılan ve işlenmesi kararlaştırılan suçun işlenmesine engel olmaya yetecek kadar zaman önce ihbar etmekle yükümlü tutmuş ve bu yükümlülüğe aykırı hareket edilmesini suç olarak düzenlemiştir. Bu yönüyle TCK’nın 278/1.maddesinde düzenlenen “suç bildirmem” suçuna benzemektedir. Ancak maddede fesadı haber vermeme suçu açısından cezalandırılabilme şartına da yer verilmiştir. Buna göre fesadı haber vermekte ihmal eden fesat fiile çıktığı takdirde cezalandırılabilecektir. Yani, ihbar yükümlülüğüne aykırı davranan failin cezalandırılabilmesi için işlenmesi kararlaştırılan suçun icrasına başlanmış olması şarttır.

Maddeyle korunan hukuki yarar, itaat duygusu ve askeri hizmetin devamlılığıdır. Suçun manevi unsuru ise kasttır. Fail ihmal kastıyla hareket etmiş olmalıdır.


Askeri Ceza Kanunu 99. Madde

Fesadı Haber Verenlerin Cezadan Kurtulması

Fesat için ittifak edenlerden biri, başka suretle malumat almadan fesadın fiile çıkmasına mümanaat mümkün olacak hal ve zamanda haber verirse, cezadan kurtulur.

Askeri Ceza Kanunu 99. Madde Açıklaması

Bu madde ile fesat suçu faillerinden birinin, işlenmesi kararlaştırılan suçun işlenmesi önlenebilecek kadar önce haber vermesi, fesat suçu bakımından cezasızlık sebebi olarak düzenlenmiştir. Fesada iştirak eden failin, bu cezasızlık sebebinden yararlanabilmesi için fesadın bir başka şekilde öğrenilmemiş olması ve işlenmesi kararlaştırılan suçun işlenmesine engel olunması mümkün olan hal ve zamanda durumu amirine veya daha üst makamlara bildirmiş olması şart olup fesat failinin bu davranışının saiki önemli değildir. Ancak haber alma failin dışında bir kaynaktan ileri gelmişse fail etkin pişmanlıktan yararlanamaz.


Askeri Kanunu 97 – 98 – 99. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık