Askeri Ceza Kanunu 40-41-42-43. Madde

Askeri Ceza Kanunu 40-41-42-43. Madde

askeri ceza kanunu 40 madde

Askeri Ceza Kanunu 40. Madde

Teşebbüs

 1. Askeri cürümlerde müteşebbisler hakkında Türk Ceza Kanununun 61, 62, 63. maddeleri hükümleri tatbik olunur.
 2. Bir cürümün cezasıyla beraber askeri fer’i cezalardan birinin hükmedilmesi lazım veya caiz ise o cürme teşebbüs halinde dahi bu fer’i ceza verilir veya verilebilir.

Askeri Ceza Kanunu 40. Madde Açıklaması

Bu maddenin 1.fıkrasıyla, 765 sayılı TCK’nın teşebbüsü düzenleyen hükümlerine yollama yapılmıştır. Bu atıf, 5252 sayılı Yürürlük Kanununun 3/1i’inci maddesin uyarınca 5237 sayılı TCK’nın 35.maddesine yapılmış sayılır. Dolayısıyla askeri suça teşebbüs konusunda TCK’nın 35.maddesi uygulanır. AscK’nın 1/1’inci maddesi ile 5252 sayılı Kanunun 3/2’nci fıkraları da gönüllü vazgeçmeye ilişkin, TCK’nın 36. ve 41.maddeleri hükümleri, askeri suçlarda da uygulanır.

Maddenin 2.fıkrası, teşebbüs aşamasında kalan suçlarda askeri ceza uygulamasına ilişkin olup bu konuda TCK’da düzenleme bulunmadığından uygulanabilirliğini korumaktadır. Cürüm kavramı suç olarak anlaşılmalıdır.

Bu fıkra hükmüne göre, suç türü veya mahkumiyet süresi itibarıyla feri ceza tayini zorunlu veya takdire bağlı olarak hükmedilebilecek ise, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması nedeniyle cezada indirim yapılması, feri ceza verilmesine engel teşkil etmez.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 40
askeri ceza kanunu 40

Askeri Ceza Kanunu 41. Madde

İştirak

 1. Askeri cürümlerde ve kabahatlerde iştirak halinde, Türk Ceza Kanununun 64‘üncüden 67’nciye kadar olan maddeler hükmü tatbik olunur.
 2. Hizmete mütaallik hususlarda verilen emir bir suç teşkil ederse bu suçun işlenmesinden emir veren mesuldür.
 3. Aşağıdaki hallerde maduna da faili müşterek cezası verilir:

A: Kendisine verilen emrin hudutlarını aşmış ise,

B:  Amirin emrinin adli ve askeri bir suç maksadını ihtiva eden bir fiile mütaallik olduğu kendisince malum ise.

Askeri Ceza Kanunu 41. Madde Açıklaması

 • Maddenin birinci fıkrasıyla, 765 sayılı TCK’nın iştirake ilişkin 64 ila 67.maddelerine atıf yapılmıştır. Bu atıf, 5252 sayılı Yürürlük Kanununun 3.maddesi uyarınca, 5237 sayılı TCK’nın suça iştiraki düzenleyen 37 ile 40.maddelerine yapılmış sayılır. Dolayısıyla asker, suça iştirak konusunda kural olarak 5237 sayılı TCK’nin 37 ile 41.madde hükümleri uygulanır.
 • Maddenin ikinci fıkrasında, amirin verdiği hizmete ilişkin emrin bağlayıcılığı hükme bağlanmıştır. Bir başka ifadeyle burada, TCK m. 24/4’te düzenlenen emrin hukuka uygunluğunun denetlenmesinin kanun tarafından engellendiği hal söz konusudur.
 • Üçüncü fıkrada, hizmete ilişkin emrin suç teşkil etmesi durumunda, emri yerine getiren astın ceza sorumluluğu düzenlemiştir.
 • Bu fıkranın (A) bendine göre, ast, kendisine verilen emrin sınırını aşmış ve suç işlenmişse, bundan fail olarak sorumludur.
 • Üçüncü fıkranın (B) bendi, astın hizmete ilişkin bir emrin suç teşkil etmesi halinde bundan sorumlu tutulabilmesi için, emrin konusunun fail tarafından bilinmesini aramaktadır. Böylece Askeri Ceza Kanunu, emrin konusunun suç oluşturup oluşturmadığı hususunda objektif kıstası kabul eden TCK’nın 24/3 fıkrasından ayrılmaktadır. Bu nedenle konusu suç teşkil eden emri yerine getiren   ast, emrin suç teşkil ettiğini bilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kurtulamayacaktır.
askeri ceza kanunu 41
askeri ceza kanunu 41

Askeri Ceza Kanunu 42. Madde

Tekerrür

 1. Bir cürüm işleyenin mükerrir sayılması ve bu kanunun o suretle gösterdiği hükümlerin ve cezaların tatbik edilmesi, suçlunun askeri bir cürümden dolayı bir Türk askeri mahkemesinde mahkum olarak ceza gördükten sonra aynı askeri cürmü tekrar yapmasına bağlıdır. Bu hüküm evvelce verilen ceza kısmen tenfiz edilmiş veya hususi af yoluyla düşmüş olsa bile tatbik olunur. Şu kadar ki cezanın tenfizinden veya affından itibaren yeni cürmün işlendiği tarihe kadar aradan beş sene geçmiş ise bu hükümler tatbik olunmaz.
 2. Tekerrürün teaddüdünde aynı kaide caizdir.

Askeri Ceza Kanunu 42. Madde Açıklaması

Bu madde. 5237 sayılı TCK’nın tekerrürü düzenleyen 58.maddesine aykırı olarak kalmış ve 5232 sayılı TCK’nın Yürürlük ve Uygulanma Şeklindeki Kanunun Geçici 1.maddesi gereğince, 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanmıştır. Askeri Yargıtay da 5252 sayılı Kanunun geçici 1.maddesi hükmünü dikkate alarak 42.maddenin 31.12.2008 tarihine kadar yürürlüğünü koruduğunu, dolayısıyla, Ocak 2009 tarihinden itibaren zımnen yürürlükten kaldırıldığına karar vermiştir.

Dolayısıyla TCK’nın 58.maddesi, Askeri Ceza Kanununda yer alan suçlar bakımından 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu durumda suçun 1.01.2009 tarihinden önce işlenmiş olması halinde, 5237 sayılı Kanunun 7/2’nci ve 5252 sayılı Kanunun 9/3 madde ve fıkraları uyarınca, lehe olan kanunun tespit edilip uygulanması gerekir.

askeri ceza kanunu 42


Askeri Ceza Kanunu 43. Madde

Cürüm ve Cezaların İçtimaı

 1. Bu kanunda yazılı cürümlerle cezaların içtimaında Türk Ceza Kanununun 68 inciden 80’inciye kadar olan maddeleri hükmü tatbik olunur.
 2. Bir araya gelen cezalar aynı neviden kısa hapis cezalarından ibaret ise mecmuuna bir kısa hapis cezası verilir ve içtima hali şiddet sebebi sayılır.
 3. Kısa hapis cezaları aynı neviden değil ise umumi ceza en ağır cezanın azami haddine göre tayin olunur. Bir gün katıksız hapis iki gün oda hapsine müsavi tutulur.
 4.  Müteaddit cürümlerin cezalarından velev ki yalnız biriyle beraber feri bir cezanın dahi hüküm edilmesi lazım veya caiz ise bu feri ceza hükmolunur veya hükmolunabilir.

Askeri Ceza Kanunu 43. Madde Açıklaması

Maddenin birinci fıkrasıyla 765 sayılı TCK’nın suçların ve cezaların içtimaına ilişkin hükümlerine atıf yapılmıştır. İkinci ve üçüncü fıkralar, disiplin cezası niteliği taşıyan kısa hapis cezalarının içtimaına ilişkin olup askeri suçlar bakımından uygulama yeri bulunmamaktadır.

5237 sayılı TCK, cezaların içtimaına yer vermemiştir. Ancak CGTİK m.99’da, birden fazla suç nedeniyle verilmiş ve kesinleşmiş hükümlerde yer alan cezaların toplanmasını düzenlemiştir. Askeri feri cezalar, nitelikleri itibarıyla içtimaa elverişli değildir.

askeri ceza kanunu 43


Askeri Kanunu 41. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık