Yabancı Çalışma İzni

Yabancı Çalışma İzni

yabanci calisma izni

Resmi bir belge olan yabancı çalışma izni, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye’de çalışmak ve ikamet etmek isteyen yabancılara verilen yasal bir haktır. Bu izin en son olarak Şubat 2022’de yürürlüğe giren Uluslararası Kanunu Uygulama Yönetmeliği’ne göre düzenlenmektedir.  Türkiye’de Yabancılara çalışma izinleri belirli bir işyeri veya işletme üzerinden verilebilmektedir. Yabancılara istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkân veren bir izin sistemi mevcut değildir. Çalışma izin başvurularının yabancı şahsı çalıştırmak isteyen işveren tarafından yapılması zorunludur. Yabancı çalışma izni, yasal bir zorunluluk olup her iki tarafı da bağlayıcıdır. Çünkü sadece çalışanın değil, o çalışana istihdam eden birey ya da kuruluşları da bağlar. Dolayısıyla bu kanuni zorunluluğun yerine getirilmesi şart olup birçok kriterle belirlenmektedir. Bunun yanında Türkiye’de çalışacak yabancı kişi ve çalıştıran kurum kendisinden istenen tüm kriterleri sağlasa bile bu izin verilmeyebilir. Çünkü yerine getirilmesi gereken birçok özel gereklilik vardır. Bu nedenle profesyonel destek alınması önemlidir.

Yabancıların uyruklu kişilerin çalışma izinleri; 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu(“Kanun”) hükümlerine uygun olarak Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından verilmektedir. Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları ve çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır. Bu genel kurala istisnai nitelikteki düzenlemeler veya Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarda çalışma izni almaksızın çalışabileceği belirtilen yabancılar, Kanun’a göre çalışma izni almaksızın çalışabilmekte veya çalıştırılabilmektedir. Çalışma izni ikamet izni yerine sayıldığı için süresi devam ettiği sürece ikamet izni alınması gerekmemektedir. Ancak çalışma izninin süresi dolması halinde ikamet izni gibi 10 gün daha yasal hakkı olup bu süre içinde amacına uygun ikamet iznine başvuru yapılabilir. Eğer yabancının hem çalışma izni hem de ikamet izin belgesi var ise çalışma izninin iptal olması halinde ikamet izni iptal olmayıp yasal kalış hakkı sağlamaktadır. İkamet izninin süresinin sonuna kadar yasal olarak kalabilir.

Çalışma izni, 20. yüzyılda dünyada yayılmış ve pek çok devletin mevzuatına girmiş bir kavramdır. Gelişmiş ülkelere olan işçi göçü ve beyin göçü bunda büyük etken olmuştur. Türk hukukunda çalışma hakkı ile ilgili temel hüküm, 1982 Anayasasının 48. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca; “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir”. Ancak, bu özgürlüğün de diğer özgürlükler gibi bazı sınırları vardır. Bu bağlamda, Anayasa’nın 16. maddesi ile yabancılar için sınırlama getirilmiştir. Bu maddeye göre, “Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir”. Yabancıların ülkemizde çalışmaları hususundaki sınırlamaların en önemlilerinden biri, çalışma izni alma zorunluluğudur. Buna göre, ülkemizde çalışmak isteyen yabancı, işe başlamadan önce, “çalışma izni” almak zorundadır.

Çalışma izni, izin sahibi yabancıya belli bir süre için ülkemizde çalışma ve oturma hakkını veren, ilgili kurum tarafından düzenlenen belgedir. Bu konu, 13.08.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile düzenlenmiştir. Anılan kanunun 1. maddesine göre; “bu kanunun amacı; uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektir.” Yasanın 2. maddesinde ise kanunun kapsamı belirlenmiştir. Bu madde gereğince, “bu kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan … kapsar.” 6735 sayılı Kanun uyarınca, ülkemizde “bağımlı veya bağımsız olarak” çalışmak isteyen yabancının çalışma izni alması şarttır. Bir yabancının kural olarak, çalışma izni olmadan Türkiye’de bulunabilmesi ve çalışabilmesi hukuken mümkün değildir. Öte yandan, çalışma izni olmaksızın ülkemizde bulunan, ülkemizde çalışan yabancılar ile işverenler aleyhine idari para cezası ile süreli giriş yasağı gibi yaptırımlar düzenlenmiştir. 

Çalışma İzninin Türleri Nelerdir?

Türk hukukunda çalışma izninin farklı türleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Süreli çalışma izni
 • Süresiz çalışma izni
 • Bağımsız çalışma izni
 • İstisnai çalışma iznidir.

Süreli çalışma izni, ülkemizde çalışmak için başvuran, başvurusu olumlu karşılanan yabancıya, hizmet veya iş sözleşmesinin süresinden uzun olmamak koşuluyla, belirli bir işyerinde ya da bunlarla aynı işkolundaki işyerinde belirli bir işte çalışma şartıyla verilir.  Öte yandan süreli çalışma izni, ilk kez başvuruna en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilmektedir.

Süresiz çalışma izni ise Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca ülkemizde uzun süreli oturma izni veya asgari sekiz yıl çalışma iznine sahip olan yabancıların başvurabileceği bir izin türüdür. Ama süresiz çalışma izni için gereken koşulların bulunması, süresiz çalışma izni alma bakımından mutlak hak vermez. Bağımsız çalışma izni ise, yasalarda düzenlenmiş olan özel şartların gerçekleşmesi halinde profesyonel meslek sahibi yabancılara verilir. Bağımsız çalışma izni, belli bir süreye tabi olacak şekilde düzenlenir.

 • Süreli Çalışma İzni

Yabancı çalışanın işin süresi, hizmet akdi ve ikamet iznine göre belirli bir meslek, iş ve işletmede çalışması için ilk başvuruda 1 yıl uzatmalarda ise 2 veya 3 yıl olarak verilen izne, süreli yabancı çalışma izni denir. Bu izin süresi dolduktan sonra ise aynı işletme veya meslekte çalışmak kaydı ile 2 yıla kadar uzatılabilmektedir. 3 yılın dolmasının ardından ise aynı meslekte fakat farklı işyerinde çalışmak kaydı ile 6 yıla kadar uzatılabilmektedir. Bunun yanında bu kişinin eşi ve çocukları da en az 5 yıl boyunca kesintisiz ve kanuni olarak Türkiye’de ikamet ederse onlara da süreli izin verilebilmektedir. Ayrıca bu iznin ilgili bakanlık kararı ile coğrafi geçerlilik alanı daraltılabilmekte veya genişletilebilmektedir. Bu iznin alınması için gerekli evraklar:

 • Faaliyet Belgesi
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Son yıla ait Kurumlar Beyannamesi
 • Sgk e-bildirge yetkilisine ait e-imza
 • Yabancının pasaport fotokopisi
 • Yabancının diploma tercümes
 • Yabancıya ait 1 adet biometrik fotoğraf
 • Bağımsız Çalışma İzni

Kanuni olarak Türkiye’de en az 5 yıl kesintisiz ikamet eden yabancılara verilen bağımsız çalışma izni, kişinin istihdam üzerinde olumlu etkileri olması şartıyla verilmektedir. Kişinin yaptığı çalışma ile ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması gerekir. Söz konusu istihdam ve ekonomik kalkınmaya katkıları ise ilgili mercilerin beyanları ile belirlenmektedir. Bağımsız yabancı çalışma izni mesleki hizmetler kapsamında kalan kişilere verilmektedir. Bu kişiler ilgili mevzuatların belirlediği kriterlerdeki mesleklerini yaptıklarına dair belgeyi ise çalıştıkları kurum ya da kuruluşlardan alarak bakanlığa ibraz eder. Şayet uygun görülüyorsa izin verilirken bu hak 3 ay boyunca geçerliliğini korur. Bu iznin alınması için gerekli evraklar:

 • İzni alacak kişinin geldiği ülkeden aldığı vergi sicil belgesi
 • Çalışacak kişinin faaliyet göstereceği mesleğe yönelik mesleki, teknik ve bilimsel evraklar
 • Yabancının Türkiye’de kanuni ve kesintisiz olarak 5 yıl ikamet ettiğine dair emniyetten alınan belgeler
 • İlgili yasanın 40. maddesinde belirtilen evraklar.
 • Süresiz Çalışma İzni

Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz ve kanuni olarak ikametgâh eden ve 6 yıl süresince yasal olarak çalışan yabancılara sınırsız izin verilmektedir. İzni alacak yabancının çalışma hayatındaki gelişmeler ve iş piyasasındaki durumu ise izin verilirken dikkate alınmaz. Çünkü ilgili mercilerin onay vermesi yeterlidir. Bu izin kişiyi coğrafi alan, mülki, mesleki ve işletme olarak sınırlandırmaz. Bu iznin alınması için gerekli evraklar:

 • Kişinin en az 8 yıl kesintisiz ve kanuni olarak Türkiye’de ikamet ettiğine dair emniyetten alınan evraklar
 • İşyerinden toplamda 6 yıllık yasal çalıştığını belirleyen evraklar
 • Şehir planlayıcı, mimar ve mühendis olarak çalışacak olan yabancıların, görev alacağı mesleğe ait odadan alacağı geçici üyelik belgesi
 • İstinai Çalışma İzni

İstisnai yabancı çalışma izni; Türkiye’nin taraf olduğu çoklu ve ikili sözleşmelerle aksi belirtilmediği sürece bazı statülere verilen izinlerdir. Bu izni alan kişiler kanunda belirtilen izin sürelerine tabi tutulmaz. İzni alacak yabancı kişilerin mesleki hizmete dair mevzuatlara ve ulusal mevzuatlara uygun davranması şarttır. İstisnai izin verilen statüler:

 • Kültürel ve bilimsel faaliyetler gerçekleştirmek için 4 aydan fazla süre Türkiye’ye gelecekler,
 • Kanun kapsamında yetki verilmiş bakanlar ve her türlü tesis, hizmet ve mal alımı yapacaklar ile inşaatta çalışacak kilit personeller,
 • AB üyesi ülke vatandaşları ile AB üyesi olmayan eş ve çocukları,
 • Türkiye’de doğan ve burada meslek, yüksek okul ve üniversiteden mezun olanlar,
 • Bir Türk ile en az 3 yıl evli kalanlar,
 • Türkiye’de büyükelçilik bünyesinde görev yapan kültür, din görevlileri ile öğretmenler ile onların eş ve çocukları,
 • Kilit personeller,
 • Sportif, kültürel ve bilimsel amaçlı kısa süreliğine Türkiye’ye gelenler,
 • AB üyesi ülkelerin vatandaşlarıyla onların eş ve çocukları,
 • 2510 sayılı kanun kapsamındakiler,
 • Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Türkiye’ye yerleşen yabancılar ile onların eş ve çocukları, istisnai yabancı çalışma izni alabilirler.

Bu iznin iptal ve uzatılması yönetmeliğin genel hükümlerine tabi olarak yapılmaktadır. Bunun yanında verilen izinler ilgili mesleki mevzuatlara uyulmadığı takdirde iptal edilebilmektedir.

yabanci calisma izni sartlari
yabanci calisma izni sartlari

Çalışma İzni İçin Aranan Şartlar

Yabancılar çalışma izni verilmesi için bazı şartlar aranır. Ancak bu şartları taşıyan yabancıya çalışma izni verilir. Yabancıların çalışma izni almaları için gereken şartlar şunlardır:

 • Yabancının çalışacağı işyerinde sigortalı olarak çalışan asgari beş Türk vatandaşı bulunmalıdır.
 • Yabancı kişi, çalışacağı şirketin ortağı ise; bir yıl için aldığı çalışma izninin son altı ayında beş Türk vatandaşı sigortalı olarak çalıştırılmış olmalıdır.
 • Aynı işyerinde birden fazla yabancı çalıştırılacaksa, bu işyerinde çalışan her yabancıya karşılık beş Türk vatandaşı çalıştırılmalıdır.
 • Yabancı istihdam edecek işyerinin asgari 100.000 TL ödenmiş sermayesi olmalıdır. Ayrıca, işyerinin 800.000 TL brüt satışı veya bir önceki yılda 250.000 ABD Doları ihracat tutarı bulunmalıdır.

Yabancıların çalışma izni konusundaki anılan koşulların uygulanmadığı istisnai durumlar da mevcuttur. Anılan bu koşullar, bu durumdaki kişiler için aranmaz. Bu kişiler şunlardır:

 • Anne – babası yahut çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar,
 • Türk vatandaşıyla üç yıldır evliliği bulunan yabancılar,
 • İnsanî ikamet iznine sahip olan yabancılar,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları,
 • Ahıska Türkleri.

Yabancılara Yasak Olan Meslekler

Hukukumuzda yabancıların hiçbir şekilde çalışma izni alamayacağı meslek grupları da düzenlenmiştir. Buna göre yabancılara yasak olan meslekler şunlardır:

 • Avukatlık,
 • Noterlik,
 • Diş hekimliği,
 • Veterinerlik,
 • Eczacılık,
 • Özel hastanelerde sorumlu müdürlük,
 • Özel güvenlik görevliliği,
 • Gümrük müşavirliği,
 • Turist rehberliği,
 • Kabotaj Kanununda düzenlenen bazı

Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

Belirttiğimiz üzere yabancılar ancak çalışma iznine sahip oldukları takdirde ülkemizde çalışabilirler. Ülkemizde yabancıların çalışabilmesi için aranan bu şart, Uluslararası İşgücü Kanununun getirdiği bir zorunluluktur. Öte yandan aynı kanun gereğince, yabancı kişi çalışma izni başvurusunu kendisi yapamaz. Bu başvuruyu sadece işverenler yapabilir. Yabancı için çalışma izni başvurusu ise iki farklı yolla yapılabilir. Bu yollar şunlardır:

 • Yabancının ikamet ettiği ya da uyruğunda bulunduğu devletteki Türkiye’nin dış temsilciliğine çalışma vizesi için başvuru yapılır. Başvuruyu takiben, Türkiye’nin dış temsilciliği tarafından verilen referans numarası ülkemizdeki işverene bildirilir. İşveren, bu referans numarasıyla e–devlet üzerinden çalışma izni başvurusunu yapar.
 • Türkiye’de en az altı aylık ikamet izni olan yabancılar için e–devlet üzerinden çalışma izni başvurusu yapılır. Başvuruyu belirttiğimiz gibi işveren yapmalıdır.

Çalışma İzni Belgesi Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yabacının çalışma izni için işverence e–devlet üzerinden başvuru yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bu hususlar şunlardır:

 • Çalışma izni başvurusundan önce yabancıyla “iş akdi” imzalanmalıdır. Başvurunun yurt dışından yapılması halinde; yabancı ile işveren arasında iş akdi imzalanmış olmalı ve Türkiye’nin dış temsilciliğine çalışma vizesi başvurusunda bulunulurken ibraz edilmelidir.
 • Başvurudan önce e–bildirge kullanıcısı tarafından e–devlet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait olan “Yabancı Çalışma İzni” menüsüne girilmeli ve işyeri kaydı yapılmalıdır. İşyeri kaydı işleminden, gerekli bilgi ve belgelerin girilmesinden sonra ekranda çıkan taahhütname e-imza ile imzalanır.
 • İşyeri kaydının yapılmasından sonra işyeri çalışma izni başvurusu yapılır. Başvuruyu, e–bildirge kullanıcısı olan veya e–bildirge kullanıcısı tarafından yetkilendirilen diğer bir kişi e–imza ile yapar.
 • E–izin kapısından “Başvuru Yap” menüsüne erişilir, yabancıyla ilgili başvuru seçeneği işaretlenir, talep edilen bilgiler ve belgeler tam, doğru biçimde doldurulur. Beliren “onay” ikonu, tüm bilgi ve belgelerin tam, doğru biçimde doldurulduğunu ifade eder.
 • Bu adımdan sonra onay butonu tıklanır. Onay butonuna tıklayınca ekrana dilekçe, başvuru formu ile taahhütname gelir. Bunlar e–imzayla imzalanınca başvuru tamamlanmış olur ve değerlendirilmesi için Bakanlığa ulaşır.

Çalışma izni başvurusu tamamlandıktan sonra, e–izin menüsündeki “başvuru takip” sekmesi vasıtasıyla başvurunun durumu hakkında bilgi alınabilir. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda, ilgiliye e–mail ile bilgi verilir, ilgili harçların yatırılmasının gerektiği bildirilir. Yurt dışı başvurusunda, harç, değerli kağıt ücreti ile diğer ücretleri yabancının kendisi, dış temsilciliklere yatırmalıdır. Harç, değerli kağıt ücreti ile diğer ücretleri ödenen başvuruları Bakanlık onaylar, çalışma iznine dönüştürür ve kargoyla ilgili işyerine gönderir. Yabancının çalışma izni başvurusu ülkemizden yapılmışsa, iznin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde SGK.ya sigortalı girişi yapılmalıdır. Yurt dışından yapılan başvuruda ise yabancının ülkemize girişinden itibaren 30 gün içinde SGK.ya sigortalı girişinin yapılması gerekir. Sigortalı girişindeki ücretin ise en azından Bakanlığa bildirilen ücret tutarında olması lazımdır.

yabanci calisma izni ucreti
yabanci calisma izni ucreti

Çalışma İzni Nasıl Alınır?

Çalışma izni belgesi almak için bakanlığa resmi başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruda bazı belgelerin teslim edilmesi gereklidir. Çalışma izni için gereken belgeler, kişinin çalışacağı sektöre göre değişir.  Bununla birlikte, genel olarak şu belgeler gereklidir:

 • İş akdi (yabancı ile işveren imzalamış olmalıdır),
 • Pasaport sureti (latin harfleriyle düzenlenmemiş pasaportun yeminli tercüman ya da resmi merci tarafından onaylanmış tercümesi de eklenmelidir),
 • Tercümesi yeminli tercüman ya da resmi merci tarafından onaylanmış diploma yahut geçici mezuniyet belgesi sureti ile Türkiye’de yapılacak işe göre ibrazı gereken yeterlilikler,
 • İşyerine ilişkin en son sermaye durumu ile ortaklık durumunu gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,
 • Son yıla ilişkin bilanço ile kâr zarar tablosu (vergi dairesi ya da yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış).

Açıklanan belgelerin yanında, sektöre özgü istenen belgeler ise şunlardır:

 • Eğitim Sektörü: İzin başvurusu yapan yabancının Milli Eğitim Bakanlığının denetimindeki özel öğretim kurumunda çalışacak olması durumunda, anılan Bakanlıktan mesleki yeterlilik belgesi alınmalıdır.
 • Sağlık Sektörü: Yabancının Sağlık Bakanlığının denetimindeki özel sağlık kurumunda çalışacak olması durumunda, sağlık kurumunun bulunduğu şehirdeki İl Sağlık Müdürlüğünden mesleki yeterlilik belgesi alınmalıdır.
 • Turizm Sektörü: Yabancının turizm işletme belgesine sahip işyerinde çalışacak olması durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “işletme ve yatırım belgesi”nin; bu belgeye sahip olmayan işyerinde çalışacak olması durumunda, Ticaret odasından “faaliyet belgesi”nin alınması gerekir.
 • Eğlence Sektörü: Tercümesi yeminli tercüman ya da resmi merci tarafından onaylanmış bonservis (yabancının sanatçı vasfıyla uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmede çalıştığını gösteren bonservisi bulunmalıdır).
 • Mühendislik ve Mimarlık Sektörü: Mühendis, mimar veya şehir planlayıcısı olarak yabancı istihdam edecek işyerinin, yabancı ile aynı meslekte Türk vatandaşı çalıştırdığını gösteren ücret bordrosu.

Çalışma İzninde Avukat Desteği

Yabancının çalışma izni başvurusu değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması için başvurunun eksiksiz ve doğru yapılması gerekir. Ayrıca bu değerlendirmede ülkemizdeki ilgili iş piyasasındaki durum, istihdam durumu, konjonktür gibi pek çok hususa dikkat edilir. Çalışma izni başvurusunun, başvuru takibinin ve sonrası sürecin yanlış ya da bir ihmalle olumsuz sonuçlanmaması ve hak kaybının yaşanmaması için, bu alanda uzmanlaşmış, deneyimli ve yetkin avukatın desteğini almak doğru bir yaklaşım olacaktır.

Yabancının yanı sıra işveren de çalışma izni hususunda bir avukattan yardım alabilir. İlgili süreçlerin avukat aracılığıyla yürütülmesinde hiçbir engel yoktur. Çalışma izni başvurusu için teknik bilgilerin gerekmesi ile ihtiyaç olan belgelerin çok olması bu konularda bir avukat desteğini önemli hale getirmektedir.

Çalışma İzni Başvurusunun Reddi

Yabancılara çalışma izni verilmesi, çalışma izninin durdurulması ile bu iznin süresinin uzatılması konularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izniyle ilgili talepleri bu Bakanlık değerlendirir ve karar verir. Bu karar, çalışma izni başvurusunun reddi şeklinde de olabilir. Hukuken Bakanlığın vermiş olduğu olumsuz kararlara karşı itiraz hakkı vardır. Bu itiraz hakkı Bakanlığın verdiği kararın yabancıya tebliğinden itibaren 30 gün içinde kullanılmalıdır. İtiraz dilekçesi Bakanlığa sunulur.

Öte yandan bu itiraz başvurusundan da olumlu sonuç alınamazsa, idari yargıya gidilebilir. Bu durumda idari yargıda 60 gün içinde dava açılabilir. 60 gün geçince dava açma hakkı kaybedilir. Bunun telafisi ise hukuken mümkün değildir. Açılacak idari davada yürütme durdurma talep edilmelidir. Aksi durumda telafisi güç ve imkansız zararlar doğabilir.

Çalışma İzni Süresini Uzatma

Çalışma izninin süresine ilişkin düzenleme, Uluslararası İşgücü Kanunu m.10’da yer almaktadır. Bu maddeye göre; “Başvurunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya, iş veya hizmet sözleşmesinin süresini aşmamak koşuluyla, gerçek veya tüzel kişiye ya da kamu kurum veya kuruluşuna ait belirli bir işyerinde veya bunların aynı işkolundaki işyerlerinde belirli bir işte çalışmak şartıyla ilk başvuruda en çok bir yıl geçerli çalışma izni verilir.” Görüldüğü üzere çalışma izni, ilk başvuruda en çok bir yıla kadar verilmektedir. Öte yandan çalışma izni süresini uzatmak da mümkündür. Bu husus ise anılan maddenin 2. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu fıkra uyarınca;  “Bu Kanunun 7 nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular bu maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.”

Yabancının farklı işverenin işyerinde çalışmak için yaptığı izin başvurusu, çalışma iznini uzatma kapsamında değerlendirilmez. Çalışma izni için yapılan ilk başvuru niteliğinde değerlendirilir. Bu nedenle, bu durumda azami geçerli olacak biçimde çalışma izni düzenlenir. Yabancının aynı işverenin yanında işe devam etmesi halinde ise, mevcut izin süresinin sona ermesinden önce işverenin çalışma izninin uzatılması için başvuru yapması gerekir. Uzatma başvurusu, devam eden çalışma izninin sona ermesinden altmış gün önce ve her halükarda izin süresi dolmadan yapılır.

Çalışma İzninin İptali

Bir yabancının çalışma izni, iznin süresinin tamamlanmasıyla yahut Bakanlığın kararıyla iptal edilir. Ayrıca, aşağıdaki durumlarda da çalışma izni iptal edilmektedir:

 • Uluslararası İşgücü Kanununun hükümlerine aykırı şekilde çalışmak,
 • Çalışmanın bitmesi,
 • Kişinin, çalışma izninin geçerlik tarihinden sonraki altı ay içinde Türkiye’ye giriş yapmaması,
 • Kişinin pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlik süresinin uzatılmaması,
 • Turkuaz kart sahibinin geçiş süresi içinde istenen bilgileri ve belgeleri sunmaması veya bunların niteliklerini kaybetmesi,
 • Kişinin Yabancı ve Uluslararası Koruma Kanununun 7, 15 ve 54. maddeleri kapsamında olduğunun öğrenilmesi,
 • Süreli çalışma izni olan yabancının aralıksız olarak altı aydan uzun, bağımsız ve süresiz çalışma izni olan yabancının ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması (mücbir sebepler hariç),
 • Turkuaz kart sahibinin Bakanlığın belirlediği süreden daha uzun Türkiye dışında kalması,
 • Çalışma izni için sahte ya da yanıltıcı bilgi ve belgelerle başvuru yapıldığının anlaşılması,
 • Yabancının ülkemizde çalışmasının kamu güvenliği, kamu düzeni yahut kamu sağlığı bakımından mahzurlu olduğunun ilgili resmî kurum ve kuruluşlarca bildirilmesi.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık