Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık – TCK 192. Madde

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık – TCK 192. Madde

uyusturucu uyarici madde suclarinda etkin pismanlik

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda etkin pişmanlık, bir suçun işlenmesinden sonra failin pişmanlık göstermesi nedeniyle cezasında indirim yapılmasını veya cezanın ortadan kaldırılmasını sağlayan bir düzenlemedir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık hükümleri, Türk Ceza Kanunu’nun 188. ve 191. maddesindeki suçlar yönünden Türk Ceza Kanunu’nun 192. Maddesinde düzenlenmiştir. Bunlarla beraber uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları çoğu zaman bir suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi sebebiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından düzenlenen etkin pişmanlık hükümleri, bazı hallerde uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına ilişkin etkin pişmanlık hükümleriyle de bağdaşmaktadır.  Şüphelinin TCK m.192/1 maddesinden yararlanabilmesi için;

 • Öncelikle bu suçlara iştirak etmiş olması,
 • Suça iştirak eden kişinin, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri bildirmesi,
 • Bildirimin resmi makamlara yapılması,(Cumhuriyet Başsavcılığına, kolluk makamlarına, mahkemelere, valiliklere vs.)
 • Bildirimin resmi makamlar suçtan haberdar olmadan önce yapılması,
 • Kişinin yaptığı bildirimle suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırması gerekmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun “Etkin pişmanlık” başlıklı 192. maddesi; uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarını işleyen kişilerin, yargı makamlarına yardımları karşılığında cezasının kaldırıldığı veya azaltıldığı özel düzenlemeyi içermekte olup, buna göre uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak eden ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran şahısların yaptığı yardımlar ve yardımların yapılma zamanı, faillerin yaptırımlarını ve hukuki durumlarını lehlerine etkilemektedir.  Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için ceza avukatı yardımı almanız menfaatinize olacaktır.

uyusturucu uyarici madde suclarinda etkin pismanlik nedir
uyusturucu uyarici madde suclarinda etkin pismanlik nedir

Etkin Pişmanlık Kavramı ve Özellikleri

Etkin pişmanlık, suçun fail tarafından işlenmesinden sonra failin pişmanlık duyması ve eylemlerinin sonuçlarının bir kısmını gidermesi nedeniyle faile verilecek cezanın azaltılması veya ceza verilmemesi sonucunu doğuran bir düzenlemedir. Ancak etkin pişmanlık, tüm suç türleri için kabul edilmemiş olup her suç türünde etkin pişmanlık uygulanması mümkün değildir. Örneğin kasten öldürme, cinsel suçlar gibi suçlarda etkin pişmanlık uygulanması mümkün değildir. Sadece kanunda öngörülen hallerde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün olmaktadır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık ise genel etkin pişmanlıktan ayrı düzenlenmiştir. Kanunda öngörülen etkin pişmanlık hükümlerinin birtakım ortak özellikleri bulunmaktadır. Bunlar;

 • Etkin pişmanlık hükümleri, TCK’da ve ceza içeren diğer özel kanunlarda öngörülen hallerde uygulama alanı bulabilir. Ancak suça azmettirmenin söz konusu olduğu hallerde şartları mevcutsa tüm suçlar yönünden etkin pişmanlık hükümleri uygulanabilir. (TCK md.38/3)
 • Etkin pişmanlık, suç tüm unsurlarıyla tamamlandıktan sonra gündeme gelebilirken suçun teşebbüs aşamasında kaldığı bazı hallerde de etkin pişmanlığın uygulanması söz konusu olabilir. (TCK md38/3 ve TCK md. 192/3 örnek olarak verilebilir.)
 • Etkin pişmanlık, suç işlendikten sonra ortaya çıkan ve cezanın indirilmesi ya da cezanın ortadan kaldırılmasını sağlayan şahsi bir sebeptir.
 • Etkin pişmanlıkta suç ortadan kalkmamakta ve fiil suç olmaktan çıkmamaktadır.
 • Etkin pişmanlıktan yalnızca kanunda öngörülen davranışları gerçekleştiren kişiler yararlanabilir.
 • Etkin pişmanlık hükümlerinden, kural olarak şartları gerçekleşmesi halinde birden fazla defa yararlanılabilir. Ancak TCK md. 168/5’te istisnai bir hüküm düzenlenmiştir.
 • Cezayı ortadan kaldıran etkin pişmanlık hallerinde, savcının kovuşturmaya yer olmadığı kararı verme yetkisi bulunmaktadır.
 • Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete tabi olsa bile etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilmesi mümkün değildir.

Etkin Pişmanlık, Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme Karşılaştırması

TCK m.35’de düzenlenen teşebbüs, kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması halidir. Suça teşebbüste fail suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen, elinde olmayan nedenlerden dolayı bunu gerçekleştirememektedir. Bu durumda ise kişiye tamamlanmış suça oranla daha az bir ceza verilmektedir. Etkin pişmanlık ise, suç tamamlandıktan sonra kanunda öngörülen suçlar bakımından cezayı ortadan kaldıran veya cezada indirim yapılmasını sağlayan şahsi bir sebeptir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 36. maddesinde düzenlenen gönüllü vazgeçme, henüz neticenin meydana gelmediği bir aşamada failin gönüllü olarak suçun işlenmesinden vazgeçmesi nedeniyle fail teşebbüsten dolayı cezalandırılmamasını öngören bir kurumdur. Etkin pişmanlığın gönüllü vazgeçmeden farkı ise suç işlendikten sonra tamamlandıktan sonra uygulama alanı bulabilmesidir.

uyusturucu uyarici madde suclarinda etkin pismanlik tck 192
uyusturucu uyarici madde suclarinda etkin pismanlik tck 192

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık Hükümleri (TCK 192. Madde)

Türk Ceza Kanunu’nun 192. maddesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında cezayı ortadan kaldıran ve cezada indirim yapılmasını sağlayan etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. Bu madde kapsamındaki etkin pişmanlık hükümleri TCK md. 188’de düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları ve md. 191’de düzenlenen kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları için uygulanabilmektedir. TCK.’nun 192’nci maddesinde dört fıkra halinde düzenlenmiştir.

 • maddenin ilk iki fıkrasındaki etkin pişmanlık hükümlerinde, resmi makamlar suçtan haberdar olmadan önce yapılan bildirim dolayısıyla fail hakkında cezaya hükmolunamayacağı öngörülmüştür.
 • Üçüncü fıkrada, suçlar haber alındıktan sonra, kişinin suçun meydana çıkması ve suç ortaklarının yakalanmasını sağlaması, cezanın indirilmesini gerektiren bir şahsi sebep olarak kabul edilmiştir.
 • Dördüncü fıkrada ise uyuşturucu maddeyi kullanan kimsenin, soruşturma başlamadan önce resmi makamlardan tedavi isteğinde bulunması, cezasızlık hali olarak öngörülmüştür.
Ceza Genel Kurulunun 20.12.1993 tarihli ve 301-338 sayılı kararında belirtildiği üzere, uyuşturucu madde ticareti suçları ile korunan hukuki yarar genel kamu esenliği olduğundan, iştirakçilerin kimliklerinin veya uyuşturucu maddelerin saklandığı yerin bu suçu işleyen failler tarafından bildirilmesi halinde, suça konu maddelerin ele geçirilmesine, dolayısıyla genel kamu esenliğini korumaya yönelik olarak uyuşturucu madde temini suçuyla mücadeleye katkıda bulunan bu suç faillerine tayin edilecek cezadan indirim yapılması öngörülmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticaretinde Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Etkin Pişmanlık (TCK 192/1. Madde)

TCK md. 192/1 e göre “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.” Maddenin birinci fıkrasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti suçlarına ilişkin etkin pişmanlık hali düzenlenmiştir.

Madde hükmü gereği, kişi resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce suçunu ortaya çıkarmalı veya diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu maddelerin saklandığı, imal edildiği yerleri yetkili makamlara bildirmelidir. Etkin pişmanlığın soruşturma başlamadan önce gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca verilen bilgi suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesini sağlamalıdır. Aksi takdirde etkin pişmanlık hükümleri uygulama alanı bulamayacaktır. Bu düzenlemede, etkin pişmanlık cezanın ortadan kaldırılmasını sağlayan bir şahsi sebep olarak kabul edilmiştir. Maddenin birinci fıkrası kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının koşulları;

 • Failin, TCK md. 188’de düzenlenen suçlardan birini işlemiş olması
 • Haberin bizzat fail tarafından ilgili makamlara verilmesi
 • Failin bilgileri, suçun resmi makamlar tarafından haber alınmasından önce vermesi
 • Failin, diğer suç ortaklarını ya da uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri bildirmesi
 • Verilen bilginin, failin suç ortaklarının yakalanmasını ya da uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması gerekir.

Sonuç olarak, ilgili maddenin birinci fıkrasındaki şartların gerçekleşmesi halinde CMK md. 171/1 de “Kamu davasını açmada takdir yetkisi” başlığıyla yer alan düzenleme gereği, Cumhuriyet Savcısına etkin pişmanlık hükümlerinin varlığı halinde kamu davası açma veya açmama konusunda takdir yetkisi verilmiştir. Eğer savcı kamu davası açılmamasına karar verilse soruşturma aşamasında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verebilir. Ayrıca bu karar kesin olup itiraz edilemeyecektir. Ancak savcı tarafından kamu davası açılmasına karar verilirse kovuşturma aşamasında “ceza verilmesine yer olmadığı” kararı verilir.

Uyuşturucu Maddenin Kullanmak İçin Temininde Suçun Resmi Makamlar Tarafından Haber Alınmasından Önce Etkin Pişmanlık (TCK 192/2. Madde)

TCK md.192/2’ye göre “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.” Maddenin ikinci fıkrasında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlarına ilişkin etkin pişmanlık hali düzenlenmiştir.

Madde hükmü gereği, Kanunu’nun 191. Maddesinde düzenlenen suçu işleyen kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini yetkili makamlara bildirmesi ve verilen bilgi ile suçluların yakalanmasını ya da uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırması halinde ceza verilmeyecektir. Maddenin birinci fıkrasında olduğu gibi kişi tarafından bilgi verilmesi yeterli olmayıp suçluların veya uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ele geçirilmesini kolaylaştırması gerekmektedir.

Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kolluk kuvvetleri tarafından kolaylıkla bulunabileceği hallerde kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunduğunu beyan etmesi ve maddeyi teslim etmesi halinde ilgili kanun maddesini 2. fıkrası uygulama alanı bulamayacaktır. Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 2014/10541E. 2018/5551K. Sayılı kararında da “Kolluk görevlilerinin şüphe üzerine durdurduğu şahısların arama kararı olmasa da uyuşturucunun miktarı ve bulunduğu yer itibariyle kaba üst yoklaması ile bulunabileceği anlaşıldığından üst araması yapılacağı sırada üzerinde bulunan uyuşturucu maddeyi teslim eden sanığın eyleminin etkin pişmanlık oluşturmadığı, bu nedenle TCK’nın 192/2. Maddesinin uygulanma koşullarının bulunmadığı anlaşılmakla, …” şeklinde karar verilerek kişinin üstünde kolaylıkla bulunabilecek uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi teslim etmesi etkin pişmanlıktan faydalanmasını sağlamayacaktır. Maddenin ikinci fıkrası kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının koşulları;

 • Failin, TCK md. 191’de düzenlenen suçlardan birini işlemiş olması
 • Haberin bizzat fail tarafından ilgili mercilere verilmesi
 • Failin bilgileri, suçun resmi makamlar tarafından haber alınmasından önce vermesi
 • Failin, uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kimden, nereden ve ne zaman temin ettiğini yetkili makamlara bildirmesi
 • Verilen bilginin, suçluların yakalanmasını ya da uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırması gerekir.

Sonuç olarak, ilgili maddenin birinci fıkrasındaki şartların gerçekleşmesi halinde CMK md. 171/1 de “Kamu davasını açmada takdir yetkisi” başlığıyla yer alan düzenleme gereği, Cumhuriyet Savcısına etkin pişmanlık hükümlerinin varlığı halinde kamu davası açma veya açmama konusunda takdir yetkisi verilmiştir. Eğer savcı kamu davası açılmamasına karar verilse soruşturma aşamasında “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verebilir. Ayrıca bu karar kesin olup itiraz edilemeyecektir. Ancak savcı tarafından kamu davası açılmasına karar verilirse kovuşturma aşamasında “ceza verilmesine yer olmadığı” kararı verilir.

Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti ile Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Temini Suçlarında Haber Alındıktan Sonra Etkin Pişmanlık (TCK 192/3. Madde)

Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık TCK md.192/3’e göre “Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.” Maddenin üçüncü fıkrasında suçun resmi makamlar tarafından haber alınmasından sonra etkin pişmanlık hali düzenlenmiştir.

Maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen etkin pişmanlık hali cezayı azaltan bir sebeptir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu ya da kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçunu işleyen kimsenin, suçun işlendiğinin yetkili makamlar tarafından öğrenilmesinden sonra, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet veya yardım etmesi halinde, kişiye etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak verilecek cezada indirim yapılır. Maddenin üçüncü fıkrası kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının koşulları;

 • Failin, TCK md. 191 veya md. 188’de düzenlenen suçlardan birini işlemiş olması
 • Hizmet ve yardımın bizzat fail tarafından yapılması
 • Hizmet ve yardımın ilgili makamlara yapılması
 • Hizmet ve yardımın, suçun resmi makamlar tarafından haber alınmasından sonra, ancak mahkemece hüküm verilmeden önce yapılması
 • Failin suçun meydana çıkmasına ya da fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmesi gerekir.

Sonuç olarak, failin suçun ortaya çıkmasına veya fail ya da diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmesi halinde, faile verilecek cezadan yardımın niteliğine göre ¼ ile ½ arasında indirim yapılacaktır.

Uyuşturucuyu Maddeyi Kullanan Kişinin, Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Temini Suçunun Haber Alınmasından Önce Tedavi İsteğinde Bulunması (TCK 192/4. Madde)

TCK md. 192/4’e göre “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.” Maddenin dördüncü fıkrasında cezayı kaldıran bir etkin pişmanlık hali düzenlenmiştir.

Madde hükmünün amacı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullananları azaltmak, tedavi edilmelerini sağlamak ve yakını bu maddeleri kullanan kişilerin yakınları üzerinde baskı kurarak madde kullanan kişilerin topluma kazandırılmasını sağlamaktır. Ancak etkin pişmanlık hükmünün uygulanabilmesi için kişinin bizzat kendisinin resmi makamlara veya sağlık kuruluşuna başvurması gerekir. Ailesinin kişinin uyuşturucu madde kullandığını ve tedavi olmasını istediklerini belirtmesi halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması mümkün olmayacaktır. Maddenin dördüncü fıkrası kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasının koşulları;

 • Failin, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmış olması
 • Başvurunun bizzat fail tarafından yapılması
 • Başvurunun resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına yapılması
 • Başvurunun soruşturma başlamadan önce yapılması
 • Failin başvurusunda tedavi edilmesini istemesi gerekir.

Sonuç olarak Cumhuriyet Savcısı etkin pişmanlık halinde “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verebilir. Kanun bu durumu savcının takdirine bırakmıştır. Şayet savcı takdir hakkını kamu davası açılmaması yönünde kullanacak olursa “kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verir, takdirini kamu davası açılması yönünde kullanacak olursa ilk kez bu eylemin işlenmiş olması halinde “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” kararı verir. Ancak erteleme kararının ihlalden ötürü kaldırılması nedeniyle kamu davasının açılması halinde mahkemece TCK md. 192/4 kapsamında değerlendirme yapılarak şartların bulunması halinde “ceza verilmesine yer olmadığına” dair karar verilebilir.

Ayrıca kişinin uyuşturucu madde kullandığı için tedavi olmak istediğini bildirdiği resmi makam veya sağlık kuruluşunda çalışan kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının TCK md. 279 ve md. 280 uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü yoktur. Uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarında etkin pişmanlık 192/4. maddesi kullanma durumunda etkin pişmanlığı düzenlemiştir.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık Hükümlerinin, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu İçin Öngörülen Etkin Pişmanlık Hükümleri ile İlişkisi

TCK md. 221’de aynı Kanunu’n 220. Maddesinde düzenlenen suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu bakımından etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir. Bir örgütün amacı çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin TCK md. 188 ve md. 191’de düzenlenen suçların işlendiği hallerde, her iki suç açısından öngörülen etkin pişmanlık hükümleri çakışabilir. Bu durumda farklı ihtimaller ortaya çıkabilmektedir.

 • Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya örgüte üye olan ya da üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen veya örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, gönüllü olarak teslim olduktan sonra kendisi katılmamak şartıyla örgütün faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin suçların TCK md. 188 ve md. 191’de düzenlenen suçların işlendiğini bildirmesi durumunda TCK md. 221/4’te yer alan etkin pişmanlık hükmünden yararlanır ve hakkında md. 220 kapsamında cezaya hükmolunmaz.
 • Kişinin kendisinin de bu suçlara iştirak ettiği durumlarda ise eğer yetkili makamlar bu suçun işlendiğinden haberdar değilse, kişi hem md. 221/4’te yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden, hem de şartları gerçekleşmişse md. 192’nin 1. ve 2. fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanır.
 • Kişinin, yetkili makamların örgüt çerçevesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelere ilişkin TCK md. 188 ve md. 191’de düzenlenen suçların işlendiğini öğrenmesinden sonra, gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmesi halinde, hem md. 221/4’te hem de md. 192/3’te yer alan etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanır.

Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık Yargıtay Kararları

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 24.06.2021 Tarih, 2020/13486E. 2021/8108K. Sayılı Kararı

 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık
 • TCK 192. Madde

Suç konusu uyuşturucu maddenin bulunduğu paket…dan hakkındaki beraat kararı kesinleşen sanık … adına gelmiş ise de; sanık … ile ..’ün aynı adreste birlikte yaşadıkları, müşterek iki çocuklarının bulunduğu, suç konusu uyuşturucu maddenin kokain olup dosyadaki bilgi ve belgelere göre sanık … tarafından yurtdışından bağlantı kurularak temininin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, sanık …’ün beyanı da dikkate alındığında sanık …’in ikrarının sonuca etkili olmadığı, aksi takdirde aynı aileden eş veya çocukları adına uyuşturucu madde getirten sanıkların haksız bir ceza indiriminden yaralanacakları birlikte değerlendirildiğinde; sanık hakkında TCK’nın 192 maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanamayacağı gözetilmeksizin eksik ceza tayini …


Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi 08.07.2020 Tarih, 2020/1467E. 2020/1061K. Sayılı Kararı;

 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık
 • TCK 192. Madde

Sanık ….açısından etkin pişmanlık hükümleri değerlendirildiğinde; sanık T. her ne kadar 16 paket halinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sanık S.t’a ait olduğunu söylemiş ise de uyuşturucu maddelerin sanık Suat’a ait olduğuna dair soyut muhbir ihbarı ve soyut beyanlar dışında dosya kapsamında somut delil olmadığı anlaşıldığından ve sanık S. hakkında yapılan yargılama sonucunda beraat kararı verildiğinden sanık T.’in bu yöndeki beyanlarının soyut nitelikte kaldığı ve suç ortaklarının yakalanmasına bir katkı sağlamadığı nazara alındığında etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilememiştir. Her ne kadar yerel mahkeme, “28/03/2019 tarihli muhafaza altına alma tutanağında alınan istihbari bilgiler üzerine yapılan aramada narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine 16 paket halindeki kokain maddesinin ele geçirildiği belirtilmiş ise de; sanık T.’in ele geçirilen 16 paket halindeki uyuşturucu maddelerin sanık S.’a ait olduğunu söyleyerek yerini kolluk ekiplerine gösterdiğini söylediği, tutanak tanıkların sanık T.’in bu yöndeki savunmasını doğrulayarak sanık T.’in uyuşturucu maddelerin yerini göstermesi sonucu uyuşturucu maddeleri ele geçirdiklerini söylediği, bu anlamda sanık T.’in vermiş olduğu ifadeleriyle suça konu uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesini sağlamış olması” nı gerekçe göstererek sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak cezasında indirime gitmiş ise de, bu yöndeki aleyhe istinaf nazara alınarak Dairemizce yeniden yapılan yargılama sonunda, sanığın tanığa kokain satma eyleminin daha önce sübut bulduğu, sanığın atılı suçtan cezalandırılması için yeterli delilin mevcut olduğu, sanığın yer göstermesi ile sonradan bulunan 16 paket uyuşturucunun, sübut bulmuş suçun hukuki durumunu etkilemediği hususları nazara alınarak sanık hakkında TCK’nın 188/3, 4-a ve 62 maddelerinin uygulanması, etkin pişmanlık hükümlerinin ise uygulanmaması yönünde aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2018/521E. 2018/4867K. Sayılı Kararı

 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık
 • TCK 192. Madde

Suça konu maddenin arama sırasında sanığın oturmadığı ve yolcu bulunmayan boş bir koltuk altında çanta içerisinde ele geçirilmesinden sonra çantanın sanığa ait olduğunu gösterecek bir belge ve sanık aleyhine beyan bulunmadığı aşamada, ikrarı ile kendi suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanık hakkında, TCK’nın 192/3. maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, …


Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2014/4468E. 2015/6710K. Sayılı Kararı

 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık
 • TCK 192. Madde

Sanığın üzerinde ve evinde ele geçirilen uyuşturucu maddeleri diğer sanık Mustafa’dan temin ettiğini söylemesi üzerine Mustafa’nın da olayın içinde olduğunun tespit edilerek hakkında mahkûmiyet kararı verildiği, böylece suç ortağını ortaya çıkaran sanık hakkında TCK’nın 192/3. Maddesinde yer alan etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, …


Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2009/1359E. 2014/13434K. Sayılı Kararı

 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık
 • TCK 192. Madde

… Uyuşturucu nitelikteki tabletleri sattıktan sonra yakalanan sanığın, ele geçirilen hapları diğer sanık Özden’in verdiğini ve Özden’de yine hap bulunduğunu, bu hapların alınabileceğini söyleyerek, görevliler tarafından bu sanık ile diğer sanık Ahmet’in suç konusu diğer haplarla birlikte yakalanmalarına ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarının ortaya çıkmasına hizmet ve yardım ettiği dikkate alınarak, sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesinde öngörülen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, …


Yargıtay 10. Ceza Dairesi 21.10.2011 Tarih, 2009/13230E. 2011/56307K. Sayılı Kararı

 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık
 • TCK 192. Madde

1-) Silah ve esrar bulundurduğuna dair ihbar üzerine, evinde ve samanlığında değişik kavanozlarla poşet ve bidon içinde toplam 131 gramdan ibaret esrar bulunan sanığın, bunları bahçesinde yetiştirdiği kenevirlerden elde ettiğini söylediği; sanığın bu fiili nedeniyle, T.C.K.nın 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen “işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur şeklindeki kurala aykırı olarak, temel hapis cezasının alt sınır çok aşılarak 8 yıl olarak belirlenmesi,

2-) Adını açıklayıp uyuşturucu madde kullandığını söyleyerek, diğer sanık S.’ın yakalanmasına ve suçunun ortaya çıkmasına yardım eden sanığın cezasından, T.C.K.nın 192 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan etkin pişmanlık hükmü uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi, …


Yargıtay 10. Ceza Dairesi 23.03.2010 Tarih, 2009/13382E. 2010/6426K. Sayılı Kararı

 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık
 • TCK 192. Madde

Sanık A.’nin evinde yapılan aramada 71 adet poşet içinde net 39,8 gram esrar maddesi ile 2 adet extacy hap ele geçirilmesinden sonra sanık A.’nin, evinde bulunan uyuşturucu maddelerin kardeşi diğer sanık R.’a ait olduğunu söyleyip, kalmış olduğu evi de göstererek bu sanığın yakalanmasını ve suçunun ortaya çıkmasını sağladığı; yine evinde ve üzerinde herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilemeyen sanık R.’ın, sanık A.’nin evinde bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyerek, hakkında sanık A.’nin soyut beyanı dışında delil bulunmadığı bir aşamada ikrarı ile kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ettiği anlaşıldığından, her iki sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir. “CEZA USUL HUKUKU: Etkin Pişmanlık- Sanık A.’nin evinde bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu söyleyerek, hakkında sanık A.’nin soyut beyanı dışında delil bulunmadığı bir aşamada ikrarı ile kendi suçunun ortaya çıkmasına hizmet ettiği anlaşıldığından, her iki sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, bozmayı gerektirmiştir.


Yargıtay 10. Ceza Dairesi 29.04.2009 Tarih, 2008/18087E. 2009/8013K. Sayılı Kararı

 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık
 • TCK 192. Madde

Sanık Bayram’ın suç konusu uyuşturucu madde ile yakalanmasından sonra beyanlarıyla, sanık Nevzat’a ait olup, diğer sanık H.Hasan’a ait büfede uyuşturucu maddenin ele geçirilmesini ve sanık Nevzat’ın yakalanmasını sağladığı, sanık Nevzat’ın ise, üst ve ev aramasında herhangi bir uyuşturucu madde ele geçirilmemesine rağmen, söz konusu uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu kabul ederek ikrarı ile suçunun ortaya çıkmasına hizmet ve yardımda bulunduğu anlaşılmakla; her iki sanık hakkında etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir.


Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık