Uyuşturucu Kullanma ve Ticareti Suçu Ve Cezası Ne Kadardır?
Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda kamunun sağlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Bu makalede Tck uyuşturucu madde suçları ve cezaları detaylı şekilde ele alınacaktır. Uyuşturucu cezaları  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre verilmektedir. Uyuşturucu ticareti suçu cezası TCK 188. madde de düzenlenmiştir. Kanunun;
 • Maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
 • Maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma,
 • Maddesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak

suçları düzenlenmiştir.

Uyuşturucu Madde ticareti suçu hakkında detaylı bilgi için bu yazımızı okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/uyusturucu-madde-ticareti-kullanma-sucu-ve-cezasi/

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu ( TCK 188)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu Türk Ceza Kanununun 188. maddesinde iki grupta ele alınmıştır:

 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etmek,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satmak, satışa arz etmek, başkalarına vermek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek, bulundurmak,

Madde başlığından hareketle ilk gruptaki suçların uyuşturucu madde imali, ithal veya ihracı, ikinci gruptakilerin ise uyuşturucu madde ticareti olarak nitelendirilmesi mümkündür.

Belirtilen bu suçlara ek olarak uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran madde suçları ile uyuşturucu ve uyarıcı üretiminde kullanılan madde suçları da bu başlık altında ele alınmıştır. Belirtilen bu suçlara daha sonra değinilecektir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Cezası

Uyuşturucu ticareti cezası 188. madde düzenlenmiştir.

Madde;

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme suçları için yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme ve bulundurma suçları için on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası

öngörmektedir.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçu Ağırlaştırıcı Nedenleri

 • Uyuşturucu ya da  uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması
 • Uyuşturucu ya da  uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,
 • Uyuşturucu madde ticareti kapsamındaki fiillerin; tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi,
 • Uyuşturucu ya da  uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi
 • Uyuşturucu ya da  uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi

Ağırlaştırıcı nedenler olarak öngörülmüştür.

Ağırlaştırıcı Nedenlerin Cezaya Etkisi

 • Uyuşturucu ya da  uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması halinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamayacaktır.
 • Uyuşturucu ya da  uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması, halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.
 • Uyuşturucu madde ticareti kapsamındaki fiillerin; tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.
 • Uyuşturucu ya da  uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılacaktır.
 • Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması (189)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunacaktır. Uyuşturucu davaları ne kadar sürer sorusunun cevabı ise yargılama yapacak mahkemenin iş yüküyle orantılı olarak 1 ile 2 yıl arasında değişecektir.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (TCK 190)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu, Türk Ceza Kanununun 190. maddesinde iki grupta ele alınmıştır:

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi verme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma

İlk gruptaki suçların uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, ikinci gruptakilerin ise uyuşturucu madde kullanımını özendirme olarak nitelendirilmesi mümkündür.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu Cezası

Madde;

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; özel yer, donanım veya malzeme sağlama, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi verme suçları için beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma suçları için beş yıldan on yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adli para cezası

Öngörmektedir.

Ağırlaştırıcı Neden

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçunun sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüştür.

Ağırlaştırıcı Nedenin Cezaya Etkisi

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçunun sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek cezayarı oranında artırılacaktır.

Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kullanmak Suçu (TCK 191)

Bu suçu oluşturan fiiller maddede şu şekilde belirtilmiştir:

 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma

Uyuşturucu Madde Satın Almak, Bulundurmak veya Kullanmak Cezası

Madde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma  ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçları için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörmektedir.

Ağırlaştırıcı Neden

Suçun; tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi ağırlaştırıcı neden olarak öngörülmüştür.

Ağırlaştırıcı Nedenin Cezaya Etkisi

Suçun; tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Madde, bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmesini öngörmektedir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyaracaktır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanacaktır.

Kişinin, erteleme süresi zarfında; kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi, tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmasıhâlinde, hakkında kamu davası açılacaktır.

Şüpheli erteleme süresi zarfında yükümlülüklere aykırı davranmadığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan dolayı yapılan kovuşturma evresinde, suçun münhasıran bu madde kapsamına girdiğinin anlaşılması halinde, sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.İlk kez uyuşturucudan yakalanmak suretiyle bu madde kapsamında yargılanan kişiler Hagb’yi kabul ettiği takdir de Hagb ile cezalandırılacaktır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Etkin Pişmanlık

Ceza Kanunumuz bazı suçlar için suç sonrasında duyduğu pişmanlığın etkisiyle suçun sonuçlarının tamamen veya kısmen ortadan kaldırılmasına katkı sağlayan failin ceza almamasına veya cezasında indirime gidilmesine etkin pişmanlık hükümleri içermektedir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları için Türk Ceza Kanununun 192. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık, maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda, cezayı kaldırmakta ya da azaltmaktadır.

Madde; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçları için etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını öngörmektedir.

Etki pişmanlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarının resmi makamlar tarafından haber alınması öncesinde veya sonrasında gerçekleşmesine bağlı olarak farklı sonuçlar doğurmaktadır. Suçun resmi makamlar tarafından haber alınması öncesinde etkin pişmanlık gerekliliklerinin yerine getirilmesi durumunda cezanın tamamen ortadan kalkması söz konusu olabilirken suç haber alındıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanılması durumunda cezada indirime gidilmektedir.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçlarında Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

Bu hüküm çerçevesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak ve cezadan kurtulmak için;

 • suç ortaklarının ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerlerin resmi makamlara bildirilmesi,
 • resmi makamlara verilen bilgilerin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması,
 • bu bildirimin suçun resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce yapılması

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda faile ceza verilmeyecektir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçlarında Etkin Pişmanlık

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

Bu hüküm çerçevesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak ve cezadan kurtulmak için;

 • maddenin kimden, nerede ve ne zaman temin edildiğinin resmi makamlara bildirilmesi
 • resmi makamlara verilen bilginin suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırması,
 • bu bildirimin suçun resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce yapılması

gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartların gerçekleşmesi durumunda faile ceza verilmeyecektir.

Suç Haber Alındıktan Sonra Etkin Pişmanlık

Yukarıda belirtilen suçlar resmi makamlar tarafından haber alındıktan sonra gönüllü olarak suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilecektir.

Bu hüküm çerçevesinde ceza indiriminden faydalanabilmek için suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına gönüllü olarak hizmet ve yardım edilmesi gerekmektedir. Bu durumda yardımın niteliğine göre verilecek cezada dörtte birden yarıya kadar indirim uygulanacaktır.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmayacaktır. Bu hükümden faydalanabilmek için tedavi talebi ve başvurusunun soruşturma öncesinde yapılması gerekmektedir. Bu durumda kişiye ceza verilmeyecektir.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656