Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

terkten dolayi bosanma dilekcesi ornegi

Terk nedeniyle boşanma davası açmadan önce bilmeniz gereken hususlar vardır. Boşanma Davası’nda görevli mahkeme, Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla bu davayı görecektir. Yetkili mahkeme ise; eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Terk nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği ile dava açarken bu hususlara dikkat etmeniz gereklidir.

Yol gösterici olması açısından aşağıda Terk Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği ana hatlarıyla yer almaktadır. Fakat her somut olayın, her bir bireyin terk edilme hikayesinin ve yaşanan olayların farklı olduğu düşünüldüğünde dilekçelerin içeriklerinin de birbirinden farklı olacağı unutulmamalıdır. Dilekçede yazılacak olay örgüsünün(açıklamalar), delillerin ve talep edilecek hususların farklılık arz edecektir. Bundan dolayı boşanma alanında uzman boşanma avukatından avukatlık hizmeti alınması, gerek dilekçelerin hazırlanması gerekse de dava sürecinin hak kaybına uğramadan sürdürülmesi açısından faydalı olacaktır.

Terkten Dolayı Boşanma Dilekçesi Örneği

ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: Ad Soyad (T.C. Kimlik No) – Adres

VEKİLİ : Av. Ad Soyad – Adres

DAVALI: Ad Soyad (T.C Kimlik No) – Adres

KONU: Terk nedeniyle boşanma, velayet, yoksulluk ve iştirak nafakası istemli dava dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR:

(Bu kısım maddeler halinde Kanun Koyucunun belirtmiş olduğu usul kapsamında somut olayın içeriği gözetilerek doldurulmalıdır.)

  1. Taraflar ….. yılından bu yana evlidirler. Bu evliliklerinden ……….. doğumlu kızları/oğulları ……  olmuştur.
  2. Davacı müvekkil ev hanımı olup herhangi bir yerden geliri bulunmamaktadır. Davalının mesleği ise şoförlük olup işi gereği sık sık şehir dışına gidip gelmektedir. Davalının iş sebebiyle şehir dışına çıktığında her seferinde ortalama 2 hafta ile 1 ay arasında evinden uzakta kalmaktadır. …….  yıldan beri süren bu evlilikte, müvekkil ile müşterek çocuk bu duruma alışmıştır. Ancak davalı 8 aydır eve dönmemiş, müvekkili ve/veya müşterek çocuğu da arayıp sormamıştır. Davalı taraf, evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını da yerine getirmemektedir. (Bu kısımda iddia edilen hususa ilişkin yaşanan olaylar açıklanmalı; herkesin kendi olay örgüsü gözetilerek dilekçe oluşturulmalıdır.)
  3. Müvekkil, davalının eve dönmesi için mahkeme kanalıyla ihtar çekmiş, eşini eve dönmesi için ikna etmeye çalışmıştır. İlan yoluyla yapılan ihtar üzerinden iki ay geçmesine rağmen davalı eve dönmemiştir.

İhtarnamenin noter vasıtasıyla çekilmesi halinde ise, bu durum şu şekilde ifade edilebilir: Müvekkil, …/…/… günü evden çıkıp bir daha geri dönmeyen davalı eşine yasal prosedüre uygun olarak, terk olayının üzerinden dört ay geçtikten sonra, …. … Noterliği’nin …/…/… tarihli ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile, kendisine evine dönmesi için çağrıda bulunmuştur. Ancak, söz konusu ihtarnamenin tebliğinden bu yana geçen iki aylık süreye rağmen, yapılan çağrıya olumlu yanıt alamamıştır.

İşbu sebeple, tarafların terk nedenine dayalı olarak boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda kesin olarak müvekkil anneye verilmesine, müşterek çocuğun bakım ve ihtiyaçları için aylık …. TL dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda iştirak nafakası olarak devam etmek üzere nafaka ödenmesine ve davacı müvekkile aylık ……. TL dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devam etmek üzere nafaka ödenmesine karar verilebilmesi için ilgili davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, bilirkişi, keşif, nüfus kayıt örneği ve ilgili her türlü yasal delil. (Terk iddiasını ispatlayacak deliller burada belirtilmelidir.)

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, HMK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerle;

  1. Davamızın kabulü ile tarafların terk nedeniyle BOŞANMALARINA,
  2. Müşterek çocuğun velayetinin dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda kesin olarak müvekkil anneye verilmesine,
  3. Davacı müvekkile aylık ……. TL dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda yoksulluk nafakası olarak devam etmek üzere nafaka ödenmesine,
  4. Müşterek çocuğun bakım ve ihtiyaçları için aylık …. TL dava devam ederken tedbiren ve dava sonunda iştirak nafakası olarak devam etmek üzere nafaka ödenmesine,
  5. Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafından ödenmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

               Davacı Vekili

           Av. Ad Soyadı

Terk nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği ile dava açmadan önce boşanma avukatından profesyonel hukuki destek alınması önemlidir.

X
kadim hukuk ve danışmanlık