devre mulk sozlesmesi iptali cayma

Günümüzde yoğun iş temposundan arda kalan vakitlerde vatandaşlar olarak hepimiz tatil yapmayı hak ediyoruz. Ancak bunun için lüks otellerde tatil yapmak veya birikimimizle bir müstakil bir yazlık almak ciddi anlamda maliyetli olduğu için bu durumlarda devre mülk veya devre tatil yollarına başvurmak en mantıklı seçenekler olabiliyor. Fakat dolandırıcılığın artması ile devre mülk sözleşmesi iptali ve senetlerin iadesi davalarında artışa neden olmuştur.

Devre mülk ve devre tatil satışları tüketicinin iradesinin dışında, özendirilerek ve abartılarak paylaşılan reklamlar sayesinde son yıllarda oldukça arttı ve bundan dolayı birçok tüketici hak kaybına uğradı. Fazlasıyla karışık bir alan olduğu için ve aynı zamanda bu sözleşmeler yeni yeni duyulmaya ve moda olmaya başladığı için bu tarz dolandırıcılıklar ve akıl oyunları ile karşılaşmak artık çok mümkündür.

Ayrılık davası hakkında detaylı bilgiyi bu makalemizden alabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/ayrilik-davasi-nedir-nasil-acilir-tmk-166/

Devre Mülk Nedir?

Devre mülk bir tatil sistemidir. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere fazla maliyet çıkartan tatil planlarına karşı tüketicinin hem masraflarını yumuşatan hem de rahat bir tatil yapmasını sağlayan alternatif bir yoldur.

Pansiyon, oda, apart gibi bir konut niteliğindeki gayrimenkulün yılın belli vakitlerinde farklı kişilere ayrıldığı bir sistemdir. Ancak devre mülk her müstakil yapıda kurulamaz. Örneğin; ofis, büro, işyeri gibi taşınmazlarda kurulamaz. Bu devre mülk üzerinde malik, istediği gibi tasarruf edebilir. Yani bunu satabilir, kiralayabilir, kendisi kullanabilir ve hatta kendi mirasçılarına miras bırakabilir.

Devre mülk sözleşmesi Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 57 ve 65. maddeleri arasında düzenlenir.

Madde 57 – Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı, müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkı olarak kurulabilir.

Bu hakka devre mülk hakkı denir.

Madde 58 – Aksi resmi senette kararlaştırılmadıkça devre mülk hakkının bağlı olduğu pay, devrelerin sayı ve süreleri esas alınarak eşit bir biçimde belirlenir.

Devre mülk hakkı ancak mesken nitelikli, kat mülkiyetine veya kat irtifakına çevrilmiş yahut müstakil yapılarda kurulabilir.

Devre mülk üzerinde bu hakla bağdaşan ayni haklar tesis edilebilir.

Devre mülk hakkı bağlı olduğu müşterek mülkiyet payına bağlı olarak devir ve temlik edilebilir ve mirasçılara geçer.

Madde 59 – Devre mülk hakkının yılın belli dönemlerine ayrılması ve 15 günden daha az süreli olmaması gerekir. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa devre mülk hakkı sahibi bu hakkın kullanımını başkalarına bırakabilir.

Madde 60 – Ana taşınmaz mal ile bağımsız bölümlerin ve müstakil yapıların tapu kütüklerinin beyanlar hanesine, bağımsız bölüm veya yapı üzerinde devre mülk hakkı kurulduğu işaret edilir ve düzenlenecek tapu senedinde de bu husus belirtilir.

Madde 61 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulacak yapı veya bağımsız bölümlerin ortak malikler arasında dönem süresi, devir ve teslimi ile istifade şekil ve usulleri, yöneticilerin seçimi ile hak ve sorumlulukları , büyük onarım için ayrılacak dönem, bakım masrafları gibi hususlar devre mülk sözleşmesinde belirlenir. Bu hususları içeren ve bütün hak sahiplerince imzalanan devre mülk sözleşmesi resmi senede eklenir ve tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir.

Devre mülk hakkı kurulan her yapı veya bağımsız bölüm için ortak malikler, kendi aralarından veya dışarıdan bir gerçek veya tüzel kişiyi yönetici ve kat malikleri kuruluna temsilci olarak tayin ederler. Bu Kanunun genel hükümlerine göre atanan yöneticilere devre mülk yöneticiliği ile ilgili bazı görevler de verilebilir.

Madde 62 – Kat mülkiyetine çevrilmiş birden fazla bağımsız bölümlerden bazılarının üzerinde devre mülk hakkı kurulması, aksi yönetim planında kararlaştırılmamışsa, diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatlarına bağlı değildir.

Madde 63 – Üzerinde devre mülk hakkı kurulan yapı veya bağımsız bölümün ortak malikleri, aksi sözleşme ile kararlaştırılmamışsa, şuyuun giderilmesini isteyemezler.

Madde 64 – Devre mülk hak sahipleri, kendilerine ayrılan ve tapu sicilinde belirtilen dönem süresi sonunda istifade ettikleri bağımsız bölüm veya yapıyı sözleşme hükümleri gereğince boşaltmaya ve yeni hak sahibine teslime mecburdurlar.

Dönem süresi sonunda tahliye olmadığı takdirde, istifade edecek dönem sahibinden birisinin veya yöneticinin tapu kaydını ve sözleşmeyi talebine ekleyerek ibrazı halinde, mahallin en büyük mülki amirin emri ile, başkaca bir işlem ve tebligata lüzum kalmadan, derhal zabıtaca boşalttırılır. İdare veya yargı organlarınca yapılacak başvuru, bu boşaltma işlemini durdurmaz. İlgililerin kanundan ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.

Madde 65 – Devre mülk hakkı sahiplerinin hak ve borçları, yetki ve sorumluluklarının tespit ve uyuşmazlıkların çözümlenmesinde bu Kanunda, sözleşmede veya yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde          Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümleri uygulanır.

/vc_message]

Devre Tatil Nedir?

Devre tatil de bir tatil sistemidir. Bir yıldan uzun süreli kurulan ve tüketiciye bu süre içerisinde birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkanı veren bir sistemdir.

Devre tatil sözleşmesinde siz sözleşme konusu olan konutun maliki olmazsınız. Ancak sözleşmede belirtilen süreler çerçevesinde o müstakili kullanabilirsiniz.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunumuzun 50. maddesinde ve Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliğinde düzenlenen devre tatil sistemi devre mülke çok benzemektedir. Hatta çoğu zaman onunla karıştırılmaktadır.

MADDE 50 –

(1) Devre tatil sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkanı veren sözleşmelerdir.

(2) Devre tatil sözleşmeleri ile sağlanan hakkın şahsi veya ayni bir hak olması bu maddenin uygulanmasını engellemez. Devre tatile konu taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil sözleşmesi yapılamaz.

(3) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmesi, bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye, belirlenen süre zarfında konaklamaya veya konaklama ile birlikte seyahat ya da diğer hizmetlerin beraber sunulduğu durumlara ilişkin indirim yahut diğer menfaatlerden faydalanma hakkı verilen sözleşmelerdir.

(4) Tüketicilere aşağıdaki sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmesi zorunludur:

a) Devre tatil sözleşmeleri

b) Uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

c) Değişim sözleşmeleri

ç) Satıcı veya sağlayıcının, devre tatil veya uzun süreli tatil hizmetinin alınıp satılması hususunda tüketiciye yardımcı olduğu yeniden satış sözleşmeleri.

(5) Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür. Yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir nüshasının kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklıdır.

(6) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Devre mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak üzere, cayma süresi dolmadan satıcı veya sağlayıcı, tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle birlikte düzenlenmiş olan yeniden satım, değişim ve ilgili diğer tüm sözleşmeler cayma hakkının kullanılması ile birlikte kendiliğinden sona erer.

(7) Tüketicinin ödeyeceği bedel, kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak bir kredi veren tarafından karşılanıyorsa, tüketicinin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca kredi verene de yöneltilmesi halinde, bağlı kredi sözleşmesi de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.

(8) Bakanlıkça projedeki devre sayısı ya da projenin toplam bedeli kriterlerine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcı veya sağlayıcının ön ödemeli devre tatile konu taşınmazın satışına başlamadan önce kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunludur. Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dahil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

(9) Devre tatile konu taşınmazın ön ödemeli satılması durumunda, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı, sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edebilir. Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

(10) Devre tatil amaçlı taşınmazın ön ödemeli satışında devir ve teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.

(11) Devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, yeniden satım, değişim sözleşmeleri ve ön bilgilendirmenin içeriği, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, ön ödemeli satışlar ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Ön Ödemeli Devre Tatil Nedir?

Ön ödemeli devre tatil sözleşmesi; tüketicinin, taşınmaz kendisine teslim edilmeden önce sözleşmeye konu ücreti veya senetleri tamamen veya kısmen ödediği sözleşme türüdür.

Devre tatil sözleşmesinin özel bir türüdür.

Devre Mülk Sözleşmesinin Şartları Nelerdir?

Devre mülk sözleşmesi ülkemizde çok fazla tercih edilen bir sözleşme türü değildir. Aynı zamanda devre tatil sözleşmesine çok benzemektedir. Bundan sebeple tüketiciler çoğu zaman devre mülk sözleşmesi zannedip devre tatil sözleşmesi imzalayabilirler. Bu durumun farkında olmadan devre tatil sürelerinin sonuna kadar yapıyı kullanırlar. Ancak süreleri dolduktan sonra mağduriyet yaşamış olurlar.

Bu nedenlerden ötürü dolandırıcılar bu iki sözleşmenin benzerliğinden fazlasıyla faydalanırlar. Kanunda sıkı şekil şartlarının sayılmasının nedenlerinden bir tanesi de budur. Bir diğeri de devre mülk sözleşmesi ayni bir hakkı konu edinir. Bu sözleşme sonunda malik olduğunuz için şartlar bu kadar sıkıdır.

Eğer bu iki sözleşme türünün şartlarını iyi bilirseniz mağduriyet yaşama riskiniz o kadar azalır.

Devre mülk sözleşmesinin şartları;

 • Devre mülk sözleşmesi resmi şekilde noterde veya tapu memurluklarında yapılmalıdır.
 • Aynı zamanda tapuya sözleşmenin bir örneğinin de sunulması gerekir.
 • Sözleşmede belirtilen kullanım süresi en az 15 gün olmalıdır ve bu husus devre mülk sözleşmesini devre tatil sözleşmesinden ayıran en temel hususlardan bir tanesidir.
 • Devre mülk sözleşmesinde, satıcının veya sağlayıcının sözleşme imzalanmadan en az bir gün önce tüketiciye bir ön bilgilendirme formu vermesi gerekir.
 • Aynı zamanda imzalanan sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi gerekir.

şeklindedir.

Devre Tatil Sözleşmelerinin Şartları Nelerdir?

Devre tatil sözleşmeleri bir şahsi hakkı konu aldığı için devre mülk sözleşmeleri kadar sıkı şartlara tabi değildir. Bu şartlar;

 • Devre tatil sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır.
 • Sözleşmenin bir örneğinin tüketiciye verilmesi zorunludur.
 • Yine tüketiciye, sözleşme imzalanmadan en az bir gün önce ön bilgilendirme formu verilmesi gerekir.
 • Tüketici sözleşmenin tarihini kendi el yazısıyla atmak ve yine kendi el yazısıyla sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

şeklindedir.

Devre Mülk Sözleşmesi Cayma Hakkı

Tüketiciler sözleşmeyi imzaladıktan sonra 14 gün içerisinde hiçbir bahane sunmalarına gerek kalmadan sözleşmeden cayabilirler. Tüketicilerin kendilerine hiçbir sorumluluk yüklenemez. Aynı zamanda hiçbir ek masraf ödemelerine gerek kalmaz.

Ancak yukarıda bahsettiğimiz şartlardan biri olan ön bilgilendirme formu tüketiciye verilmemişse veya sözleşme tüketiciye teslim edilmemişse bu 14 günlük süre hemen başlamaz ve 1 yıl ertelenir. Yani bu durumda cayma süresi 1 yıl 14 gün olarak söylenebilir.

Bunun yanında devre mülk sözleşmesi şekil şartlarına aykırı olarak yapıldığı zaman da tüketici cayma hakkını kullanmak için herhangi bir süreye tabi değildir.

Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaşmasından itibaren satıcı veya sağlayıcı, sözleşme konusu için aldığı senet veya ücretlerin tamamını tüketiciye iade etmek zorundadır. Bu iadenin süresi 90 gündür. Senetler, ücretler veya her türlü belge tüketiciye iade edildikten sonra ise tüketici 10 gün içerisinde satıcıdan aldığı edimleri geri vermek zorundadır.

Devre Tatil ve Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Cayma Hakkı

Tüketiciler, devre tatil sözleşmesinin kurulmasından itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden bu sözleşmeden cayabilirler. Herhangi bir cezai şart ödemek zorunda da kalmazlar.

Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde ise taşınmazın teslim tarihine kadar tüketicilerin cayma hakkı vardır. Bu durumda satıcının kusuru yoksa yani söz konusu taşınmazı tam ve gereği gibi ifa etmişse yüzde 2 tutarında bir cezai şart talep edebilme hakkı vardır.

Bu konuda değineceğimiz en önemli husus ise cayma hakkının bildiriminin nasıl olacağıdır. Tüketiciler genelde sadece telefonla arayarak, mesaj atarak veya mail atarak sözleşmeyi iptal ettirdiklerini zannederler. Çoğu kez bu hataya düşen tüketiciler verdikleri senetlerden dolayı hak kaybına uğrayabilirler hatta icra takibiyle karşı karşıya kalabilirler.

Bu hataya düşmemek için devre mülk sözleşmelerine dayanan satışlarda bu cayma bildiriminin noter aracılığıyla yapılması gerekir.

Devre tatil sözleşmelerinde ise yazılı olarak herhangi bir sms veya e-posta yoluyla cayma bildirimi yapılabilir.

Devre Mülk Sözleşmesi Mağdurları Hangi Yollara Başvurabilir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; bu sözleşmeleri oldukça kapsamlı ve fazlasıyla hukuksal bilgi gerektiren sözleşmelerdir. Bu nedenle izlenecek yollar söz konusu olduğunda birden fazla farklı durumla karşılaşılabilir ve bu mağdurların kafasını daha da karıştırarak yanlış yollara sürükleyebilir. Bu nedenle bu sözleşmelerden yana mağdur olduğunuzu düşünüyorsanız yapabileceğiniz en sağlıklı şeyin bu konuda uzman avukatlardan yardım almak olduğunu düşünüyoruz.

Bunun yanında genel olarak tüketiciler aşağıdaki yolları da takip edebilirler:

 • Devre mülk veya devre tatil alacağınız firmayı internette iyice araştırabilir ve diğer tüketicilerin yorumlarını gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede dolandırılma riskiniz fazlasıyla azalır.
 • Sözleşmeyi imzalamadan önce iyice okuyup gözden geçirebilirsiniz. Bu yol size ileride sözleşmeyi iptal etmek istediğinizde yardımcı olacaktır.
 • Sözleşmeyi tamamen okumadan imzaladığınızda ve daha sonra incelediğinizde size uygun olmayan şartların olduğunu, istediğiniz yerden ziyade başka bir yere dair sözleşme imzaladığınızı, satıcıyla aranızda anlaştığınız konulara aykırı maddelerin bulunduğunu fark ederseniz hemen bir avukata başvurmalısınız.

Devre Mülk Sözleşme İptali Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkemeler

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunumuza göre, bu tür sözleşmelerden çıkacak uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Tüketici Mahkemeleridir.

Bunun yanı sıra tüketici davasını sağlayıcının yani davalının yerleşim yerinde veya kendi yerleşim yerinde açabilir.

Devre Mülk Sözleşme İptal Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay 13.HD 12.02.2020 tarihli, 2018/2407 E., 2020/2064 K.

 • Devre Mülk Sözleşmesi İptali
 • Devre Mülk Tapu İptal Davası

… Taraflar arasındaki devre mülk satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme incelendiğinde tapuda pay devrini içeren bir sözleşme olduğu anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmaza ilişkin tapu dava tarihinden önce 25.03.2014 tarihinde davacıya verildiği görülmüştür. Mahkemece, devri gerçekleştirilen tapunun, yapı kullanma izin belgesi olup olmadığı, kullanıma ilişkin iskan ruhsatının olup olmadığı, inşaatın tamamlanıp tamamlanmadığı, fesih koşullarının oluşup oluşmadığı araştırılmaksızın devre mülk sözleşmesine konu olan … ili Termal ilçesi Killi Orman Mevkii … pafta, 3015 ada 1,4,5,6 ve 7 parsellerin 7/3650 hissesinin tapuda kayıtlı olması, tapuya kayıtlı taşınmazların satışının ise TMK’nun 706, TBK’nun 237, Tapu Kanununun 26 ve Noterlik Kanununun 60. maddeleri gereğince resmi şekilde yapılmasının zorunlu olması nedeniyle dava konusu olan sözleşmenin geçersiz olduğu, bu nedenle davacının her zaman sözleşmenin feshinin geçersiz olduğunun tespiti ile ödediği bedeli geri isteyebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne ilişkin hüküm kurulmuştur. Her ne kadar taşınmaz devrini içeren sözleşmenin adi yazılı şekilde yapılması geçersiz ise de, taşınmazın tapusunun verilmesi ile geçersiz olan sözleşme geçerlilik kazanacaktır. Bu durumda mahkemece, davalı tarafından tapunun davacıya devredildiği anlaşıldığından yapı kullanma izin belgesi ile kullanıma ilişkin iskan ruhsatının olup olmadığı, inşaatın tamamlanıp tamamlanmadığı ve devre mülk satış sözleşmesinin feshine ilişkin koşulların oluşup oluşmadığı araştırılarak taraf delilleri toplanıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir…


Yargıtay 20.HD 05.12.2019 tarihli, 2019/5286 E., 2019/7174 K.

 • Devre Mülk Sözleşmesi İptali
 • Devre Mülk Tapu İptal Davası

… müvekkilinin psikolojik baskı altında iradesi sakatlanarak sözleşmeyi imzaladığını, müvekkili ile davalılar arasında imzalanan devre tatil sözleşmesinin hem usule hem de sözleşmenin esasına ilişkin olarak geçersiz olduğunu, davaya konu iş bu sözleşmelerdeki maddelerin haksız şart ve hükümsüz olduğunu, müvekkili ile sözleşme şartlarının kesinlikle müzakere edilmediğini, sözleşmenin konusunu ve mahiyeti konusunda müvekkilinin aldatıldığını, taraflar arasında yapılan sözleşmelerde ilgili kanun ve yönetmelik maddelerine göre bulunması zorunlu olan ifadeler eklenmediği gibi, tüketiciye verilmesi zorunlu olan belgelerin verilmediğini, müvekkiline cayma hakkının bildirilmediğini, cayma hakkının kullanımına ilişkin bilgilendirme evrakının müvekkiline verilmediğini, sözleşme imzalandıktan sonra müvekkilinin oyalanarak cayma hakkının kullanılmasının engellenmeye çalışıldığını, taraflar arasında akdedilen iş bu sözleşmenin resmi şekil şartına uyulmadığından sözleşmenin geçersiz olduğunu…


Yargıtay 13. HD 28.11.2019 tarihli, 2016/25519 E., 2019/11699 K.

 • Devre Mülk Sözleşmesi İptali
 • Devre Mülk Tapu İptal Davası

… Davacı, devremülk satış sözleşmesinin iptali, ödediği bedelin iadesi ve sözleşme nedeniyle imzaladığını senetlerin iptali istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, sözleşmeden kısa bir süre sonra davacının cayma hakkını kullandığı, kendisine gönderilen sözleşmeyi de davalıya iade ettiği, dosya kapsamında davalının tesislerden yararlandığına ilişkin veya muayene ve tecrübe ettiğine ilişkin herhangi bir belgenin de bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Oysa ki, ‘… bu sözleşme gereğince ortak malikler lehine yılın belli dönemlerinde müşterek mülkiyet payına bağlı olarak istifade edilmek üzere ve tapu siciline irtifak hakkı şeklinde tescil edilmek üzere devre mülk hakkı kurulması sağlamaktır.’ şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, az yukarıda belirtilen hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Devre mülk sözleşme iptali hakkında emsal kararlara Yargıtay’ın kendi sitesini ulaşabilirsiniz. https://www.yargitay.gov.tr/


Devre Mülk Satış Sözleşmesi Örneği

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

Bir tarafta … A.Ş. ile, diğer tarafta … arasında aşağıdaki koşullarla bir ‘’Devre Mülk Satış Sözleşmesi’’ yapılmıştır.

İş bu sözleşmede, satıcı taraf ‘’şirket’’ olarak, devre mülk sahibi ‘’alıcı’’ olarak anılacaktır.

2-TEBLİGAT ADRESLERİ

Satıcının Adresi:

Satıcının Telefonu:

Satıcının Vergi Daire ve Vergi Numarası:

Alıcının Kimlik Bilgileri ve Adresi:

3-AKDİN KONUSU

3.1- Şirket tarafından … ili … ilçesi … … ada ve parselde …. yapılacak/bulunan … Tatil Köyünde alıcıya devre mülk hakkı tanınacaktır. Mülk sahibinin … günlerinde devre mülk hakkı olacaktır.

3.2- Şirket, …’da yapılacak … blok, … numaralı evin …. dönemini, alıcıya …. TL’si karşılığında satmayı ve satış bedelini sabit tutmayı ve inşaat bitiminde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetleri Sözleşmesi Yönetmeliği bu yasaya kanun hükümleri uyarınca alıcıya tapu vermeyi kabul ve taahhüt eder. Tapu işlemlerinin gerektirdiği harç ve masraflar ile tüm vergiler alıcıya aittir.

3.3- Sözleşme konusu devre mülkün bedelinin … TL’si alıcı tarafından peşinen, geri kalanı da ekli plana göre aylık taksitler halinde ödenir. Alıcı bu plan doğrultusunda üstlendiği borcu düzenli olarak yerine getirir ve vadesi geçirilen taksitleri ayda %… fazlasıyla ödemeyi kabul eder.

3.4- Alıcı, bu amaçla … senet vermiş olup vadesi gelen her taksiti şirket merkezine veya şirketin … no.lu banka hesabına yatırmayı taahhüt eder. Taksit şirket merkezine yatırılırsa, senet hemen teslim edilir. Banka hesabına yatırılan taksitlerle ilgili senetler şirket merkezine saklanıp istendiğinde alıcıya verilir veya bütün borç bitince posta ile gönderilir.

3.5- Üst üste iki taksiti vadesinde ödemeyen devre mülk sahibine, şirket tarafından bir mektup gönderilerek muaccel borcu kapatması bildirilir. Bu mektubun tebliğinden sonra, … gün içinde borç ödenmezse sözleşme şirket tarafından fesih edilir ve feshe kadar yapılan ödemelerden o güne kadar ödenmesi gereken miktarın %… hizmet karşılığı kesilerek, geri kalanı fesihten … gün sonra gelen aybaşında, alıcıya verilir.

3.6- Şirket tarafından, her odaya telefon, air condition, radyo, TV, uydu anten ve merkezi ısıtma sistemi kurulur veya her birine su ısıtma aygıtı konulursa, alıcı bu kalemle ilgili harcamaların mülk sahiplerine yansıtılmasını aynen kabul ve bedelini taahhüt eder.

4-CAYMA HAKKI

4.1- Alıcı, bu sözleşmeyi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir cezai şart ödemeden feshedebilir. Cayma bildiriminin noterlik aracılığı ile yapılması zorunludur. Cayma bildiriminin şirketimize ulaştığı tarihten itibaren tarafınıza iade edilmesi gereken tutar ve borç altına sokan her türlü belge, en geç on dört gün (14) içinde geri verilecektir. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte iş bu sözleşme hiçbir cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın kendiliğinden sona erer. Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

5-ŞİRKETİN HAK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1- Şirket, deprem, yangın, su baskını gibi benzer doğal afetler ve ülke yahut dünya çapında beklenmedik mücbir sebepler dışında, devre mülkü … / … / …. tarihinde teslim etmeyi kabul ve bir aksama olursa, devre mülk sahibine yaz dönemi için …. günlük ve en az iki kişilik benzer koşullarla konaklama olanağı sağlayacağını taahhüt eder.

5.2- Şirket, satılıp tapusu verilecek evi, seçilen dönem içinde temizleyip hazırlamayı ve sözleşme ekindeki eşyaları sürekli bulundurmayı kabul eder. Alıcı da borçlarını yerine getirmeyi, taksitleri geciktirirse 4. Madde doğrultusunda yapılacak uygulamayı, eve ve eşyalara zarar verirse bunları gidermeyi, kendisine ait eve dönem başı gelecekse, en erken saat 17.00’de gelip dönem biterken en geç 12.00’de teslim etmeyi, evi başkasına kiraya verir veya kullandırırsa doğacak zararları üstlenmeyi kabul eder. Devre mülk sahibi evlerde inşaat, onarım ek tesis ve tadilat yapamaz.

6-ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

6.1- Alıcı, evlerin ve ortak tesislerin bakımı, onarımı yıpranan eşyaların değiştirilmesi, yenilenmesi, su, elektrik, bahçe düzenlemesi ve çevre temizliği, yüzme havuzlarının spor alanlarının güzelleştirilmesi, güvenlik hizmetleri ve benzeri genel giderlerin karşılanabilmesi için, her yıl şirketçe belirlenecek katılma payını, yine şirketçe belirlenecek zamanda ödemeyi ve …. ayı aşacak gecikmeler için aylık %…. faiz üstlenmeyi kabul eder. Katılma payını ödemeyenler bu maddede sıralanan servis hizmetlerinden yararlanamaz ve haklarında yasal yollara başvurulur.

6.2- Alıcı, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 61. Maddesi ile 14.01.2015 tarihli Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetleri Yönetmeliği ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca hazırlanan “Devre Mülk Sözleşmesi”ni benimseyip imzalamayı kabul ve taahhüt eder. Alıcı, şirkete bilgi vermek kaydıyla, kendisine ait dönemi kiraya verebileceği gibi, başkasına kullandırabilir.

6.3- Devre mülk hakkı, miras yolu ile intikal eder. Alıcı tapu işlemleri tamamlanmadan ölecek olursa, varislerin …. ay içinde şirkete başvurarak sözleşmenin devamını sağlayacak işlemleri yapmaları gerekir. Ölümden sonra …. ay geçirilirse, şirketin tapu verme yükümü biter ve ölüm tarihine kadar ödenmesi gereken miktarın %…. hizmet karşılığı kesilerek, geri kalan veraset ilamı doğrultusunda mirasçılara verilir.

6.4- Alıcının bu sözleşmeye yazdığı adres, geçerli tebligat adresidir. Adres değişikliklerinin şirkete bildirilmesi gerekir.

6.5-İş bu sözleşme, ön bilgilendirme formu, cayma formu, ödeme planı, eşya listesi ve dönem çizelgesiyle ve tapu resmi senedi ile birlikte, … / … / …. tarihinde …’da iki nüsha olarak imzalanmış ve taraflar arasında birer nüsha teati edilmiştir. 30.12.2016

Alıcının Adı ve Soyadı                                             Satıcının Adı ve Soyadı

                 İmza                                                                             İmza

Ek:     

 1. Ön Bilgilendirme Formu
 2. Cayma Formu
 3. Ödeme Planı
 4. Eşya Listesi
 5. Tapu Senedi

Devre Mülk Sözleşmesi Cayma Formu Örneği

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

 • KİME: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)
 • Bu formla sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.
 • SÖZLEŞME TARİHİ:
 • CAYMA HAKKINA KONU HAK VEYA HİZMET:
 • CAYMA HAKKINA KONU HAK VEYA HİZMETİN BEDELİ:
 • TÜKETİCİNİN ADI VE SOYADI:
 • TÜKETİCİNİN ADRESİ:
 • TÜKETİCİNİN İMZASI: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)
 • TARİH:

Devre Mülk Sözleşmesi Cayma İhtarname Örneği

İHTARNAME

KEŞİDECİ                : Tüketicinin Adı ve Soyadı   Adres

VEKİLİ                     : Av. Umur YILDIRIM

Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 06530 Çankaya/ANKARA

MUHATAP               : Satıcı veya Sağlayıcının Adı ve Soyadı veya Ticaret Unvanı Adres

İHTARIN KONUSU   : Taraflar arasında imzalanmış sözleşme tarihi … olan Devre Mülk/Devre Tatil Sözleşmesinin feshedilmesi/cayma hakkımızın bildirilmesinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile şirketiniz arasında … tarihinde … ili … ilçesi … Mevkiinde bulunan ‘’…’’ bulunan devre mülk/devre tatilin … hafta kullanımını kapsayacak şekilde sözleşmeye konu tesiste devre mülk/devre tatil sözleşmesi imzalanmıştır.

Devre mülk/devre tatil sözleşmesi uyarınca şirketinize … TL ödeme yapılmıştır. Müvekkil ile şirketiniz arasında imzalanmış olan sözleşme yasal şartları taşımadığı gibi iş bu ihtarname ile 14 günlük kanuni hakkımızı kullanarak sözleşmeyi feshettiğimizi bildirir, müvekkilce şirketinize ödenmiş olan bedelin ve senetlerin iptali ile 14 gün içerisinde senetlerin ve elinizde bulunan diğer belgelerin tarafımıza iadesinin sağlanması gerekmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi taraflar arasında imzalanan sözleşme yukarıda belirtilen şartları taşımaması Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca sözleşmeyi tek taraflı olarak feshettiğimizi bildirir, iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde irtibata geçilmesini 14 gün içinde ise ödenmiş olan toplam … (ödenmiş olan toplam bedel yazılacaktır.)’nın X Bankası … Şubesi TR … no.lu hesaba yatırılarak iade etmenizi, yine imzalanan tüm belgelerin tarafımıza iadesinin sağlanmasını aksi halde yargılama giderleri ve vekalet ücreti tarafınıza ait olmak üzere yasal yollara başvurulacağı, fazlaya dair her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla tarafınıza ihtaren bildirilir. …/…/…

                                                                    KEŞİDECİ VEKİLİ

                                                                   Av. Umur YILDIRIM

Sayın Noter, bu üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshanın dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini saygılarımla rica ederim. …/…/….

                                                                        KEŞİDECİ VEKİLİ

                                                                   Av. Umur YILDIRIM

Devre Mülk Sözleşmesi Hakkında Sık Sorular Sorular

Devremülk sözleşmesi şekil şartı var mıdır?

Devre mülk sözleşmesi resmi şekilde noterde veya tapu memurluklarında yapılmalıdır.

Devremülk sözleşmesi cayma hakkı nasıl kullanılır?

Tüketiciler sözleşmeyi imzaladıktan sonra 14 gün içerisinde hiçbir bahane sunmalarına gerek kalmadan sözleşmeden cayabilirler. Tüketicilerin kendilerine hiçbir sorumluluk yüklenemez. Aynı zamanda hiçbir ek masraf ödemelerine gerek kalmaz.

Devremülk sözleşme iptali nasıl yapılır?

Devremülk sözleşmelerinin iptali noter ihtarname ile yapılır. Tesis veya firma yetkilisine cayma bildirimi iletilir. Sonrasında ödemeler yapılmaz ve senetler iade edilmezse dava açılır.