Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası – TCK 165. Madde

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası – TCK 165. Madde

suc esyasinin satin alinmasi sucu

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeyle, bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan bir şeyi satan, devreden, satın alan ve kabul eden kimse cezalandırılmaktadır.  Diğer bir tanımla suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, daha önce işlenmiş olan herhangi bir suçtan elde edilen eşyanın “kabul edilmesi”, “satılması” veya “satın alınması” seçimlik hareketlerin birinin yapılması ile işlenebilen çok failli bir suç tipidir. Halk arasında “çalıntı malı satın alma suçu” olarak bilinir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, sadece çalıntı malı değil, herhangi bir suçtan elde edilen tüm malları kapsamaktadır. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, üç farklı seçimlik hareketten herhangi birisinin işlenmesi ile oluşur:

 • Suç Eşyasının Kabul Edilmesi: Suç eşyasının kabul edilmesi şeklindeki seçimlik hareket, satın alma dışındaki hallerde söz konusu olur. Örneğin, hırsızlıktan elde edildiğini bilerek kendisine bağışlanan malı kabul eden kimse “suç eşyasını kabul etme” suçunu işlemiş olur. Kanunun madde gerekçesinde de açıklandığı üzere, kabul olgusu, örneğin suçtan elde edilen taşınır veya taşınmaz eşyanın kiraya kabul edilmesi veya suçtan hasıl olan paranın ödünç olarak kabul edilmesi şeklinde de gerçekleşebilir.
 • Suç Eşyasının Satın Alınması: Suç eşyasının satın alınması, suçtan elde edilen ve ekonomik değeri olan malın belli bir bedel mukabilinde satın alınmasını ifade eder.
 • Suç Eşyasını Satma veya Devretme: Fail, bu seçimlik hareketle suça iştirak etmeden zilyetliği kendisine geçmiş olan suç eşyasını başkalarına satmalı veya devretmelidir. Örneğin, hırsızlık suçu işlendiğini gören bir kimsenin polise haber vermesi ile birlikte hırsızların çalıntı malları yere atarak kaçması şeklinde gelişen bir olayda, hırsızların yere attığı bu malların zilyetliğini elde ederek başkasına satmaya veya devretmeye çalışan kişi suç eşyasını satma veya devretme suçunu işlemiş olur.

Madde metnine göre, suçun oluşması için ekonomik değeri olan şeyin daha önce işlenmiş bir suçtan elde edilmiş olması gerekir. Ancak suçun oluşması için bu eşyanın ekonomik değeri olması şarttır. Diğer yandan suçun oluşması için suçun mutlaka malvarlığına karşı bir suç olması gerekmez. Suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının, TCK md. 167/2 fıkrası dışında kalan kişilerin zararına işlenmesi dışında resen takibi gerekir, şikayete tabii değildir. Ayrıca suçun TCK md.167/1 de sayılan kişilerin zararına işlenmesi halinde faile ceza verilmeyecektir. TCK md.167/2 de sayılan kişilerin zararına işlenmesi halinde ise suçun takibi şikayete tabii olup verilen ceza yarı oranında indirilerek belirlenecektir.

suc esyasinin satin alinmasi sucu nedir
suc esyasinin satin alinmasi sucu nedir

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu Nedir?

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, daha önce işlenmiş olan herhangi bir suçtan elde edilen eşyanın “kabul edilmesi”, “satılması” veya “satın alınması” seçimlik hareketlerin birinin yapılması ile işlenebilen çok failli bir suç tipidir. Halk arasında “çalıntı malı satın alma suçu” olarak bilinir.

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu düzenleyen 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 165. maddesi;

“(1) Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu – TCK 165. Madde
Dayanak5237 sayılı TCK 165. madde
Şikayet TCK 165. madde şikayete tabi değildir.
Zamanaşımı 8 yıllık zamanaşımı süresi vardır.
Tutuklama ve Adli KontrolTutuklama ve adli kontrol kararı verilebilir.
UzlaşmaTCK 165. madde için uzlaşma hükümleri uygulanmaz.
Etkin PişmanlıkBu suçta etkin pişmanlık söz konusu olabilir.
İyi Hal İndirimiŞartları oluşmuşsa cezada TCK 62’ye ⅙’ya kadar indirim yapılabilir.
Memurluğa EtkisiBu suç memuriyete engel değildir. Ceza 1 yıldan fazla olursa engel olabilir.
Görevli MahkemeTCK 165.  madde asliye ceza mahkemesinde görülür.
CezasıTCK 165. maddenin cezası altı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunun Şartları Nelerdir?

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, akrabaya karşı işlenirse takibi şikayete tabii olan ve bu nedenle uzlaşma hükümleri kapsamındadır. Suçun oluşması için aşağıda sayılan şartların gerçekleşmesi halinde suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu oluşur. Bu şartlar;

 • Eşyanın ekonomik bir değeri olmalı,
 • Ekonomik değerler daha önce işlenmiş bir suçtan elde edilmiş olmalı,
 • Fail önceden işlenen suça herhangi bir şekilde katılmamış olmalı,
 • Fail eşyanın suç eşyası olduğunu bilerek alıp satma eylemini yapmalı,
 • Suça konu eşya teslim edilmiş olması gereklidir.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunun Unsurları

 • Fail

Kanunda suç olarak tanımlanan fiili işleyen kişi suçun failidir.  5237 Sayılı Kanunu’nun 165. maddesinde düzenlenen suçun faili olmak için belli nitelikler aranmamaktadır. Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu özgü (mahsus) suçlardan değildir. Bu nedenle de bu suç herkes tarafından işlenebilir. Ancak failin önceden işlenen suça herhangi bir şekilde katılmamış olması gerekir. Eğer fail, önceki suça katılmış ise failin eylemi o suçla ilgili olacaktır ve TCK md.165 uyarınca cezalandırılmayacaktır.

 • Mağdur

Maddenin birinci fıkrasında da belirtildiği üzere suçun oluşması için bir suçun işlenmesinden elde edilen eşyanın veya herhangi bir mal varlığı değerini, bu suça iştirak etmiş olmaksızın bu niteliğini bilerek alıp satmak gerekmektedir. Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyanın veya mal varlığı değerinin sahibi ya da zilyedi kişi, suçun mağdurunu oluşturmaktadır.

 • Suçun Konusu

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun konusunu, suçun adından da anlaşılacağı üzere bir suçun işlenmesi suretiyle veya bir suçun işlenmesi dolayısıyla elde edilmiş olan ve ekonomik değeri bulunan her şeydir. Bu suçun konusunu para da oluşturabilmektedir. Eşyanın ekonomik bir değeri olup olmadığı hususunun mahkeme tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Ayrıca önceden bir suç işlenmeden bu suç işlenemeyecektir. Ancak önceki suçun kasıtlı veya taksirli olarak işlenmesinin bu madde hükmündeki suçun oluşması açısından önemi yoktur.

 • Fiil

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu md. 165’de düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun hareket unsurunu; madde metnine göre suç eşyasını satmak, devretmek, satın almak ve kabul etmek oluşturmaktadır.

 • Satmak; bir bedel karşılığı suç eşyasını bir başkasına vermeyi,
 • Devretmek; bir bedel olmaksızın suç eşyasını başkasına vermeyi,
 • Satın almak; suç eşyasını bedel karşılığı almayı,
 • Kabul etmek ise suç eşyasını bir bedel olmaksızın almayı ifade etmektedir.

Suçun hareket unsurunu oluşturan eylemlerin tümünde, suça konu eşyanın önceki suçun failinin rızasına dayanarak, ondan veya bir başkasından alınması veya ondan alan kimsenin ekonomik değeri olan bu mal varlığını bir başkasına vermesi söz konusudur. Eşyanın önceki suçun faili ya da ondan alan kimsenin rızası dışında alınmış olması halinde ise suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu değil; hırsızlık, dolandırıcılık veya yağma gibi suçlar oluşacaktır. Suçun tamamlanması için de satma, devretme, satın alma veya kabul etme ile ilgili sözleşmenin yapılmış olması yeterli değildir. Ayrıca suça konu eşyanın satın alana, devralana veya kabul edene teslim edilmiş olması da gerekir.

 • Suçun Manevi Unsuru

Manevi unsur, işlenen fiil ile kişi arasındaki manevi bağı ifade eder. Suçun oluşabilmesi için bu bağın kurulması gerekir. Suçun manevi unsuru denildiği zaman, fiilin kasten veya taksirle işlenmiş olması durumuna bakılması gerekir. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu kasten işlenen bir suç olup taksirle işlenmesi mümkün değildir. Bu suç doğrudan kastla işlenebileceği gibi olası kastla da işlenebilir. Suçun oluşması için aranan kastla ilgili olarak suça özelliğini veren husus, failin bu eşyanın bir suçun işlenmesi ile elde edilen bir eşya olduğunu bilmesidir. Eğer fail bu eşyanın bir suçun işlenmesi sonucu elde edildiğini bilmiyorsa suçun kast ögesi oluşmayacaktır.

Her durumda failin kastı net bir şekilde anlaşılamayabilir. Bu durumda değerlendirilmesi gereken hususlar failin eşyayı piyasa değerinden çok düşük fiyata alıp almadığı, eşyayı aldığı kişinin bu eşyayı satabilecek yaşta olup olmadığı veya eşyayı sürekli suç işlediği bilinen birinden alıp almadığıdır. Eğer ki fail eşyayı piyasa değerinden çok düşük fiyata aldıysa ve normalde bu eşyayı satamayacak yaşta birinden veya sürekli suç işlediği bilinen birinden aldıysa failin suç konusu eşyanın bir suç işlenmesiyle elde edildiğini bildiği kabul edilir.

suc esyasinin satin alinmasi sucu cezasi
suc esyasinin satin alinmasi sucu cezasi

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunun Cezası

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun cezası altı aydan üç yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıdır.

Şahsi Cezasızlık Halleri – TCK 167. Madde

 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun;
 1. Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin,
 2. Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın,
 3. Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin,

Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz.

 • Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun;
 1. Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin,
 2. Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin,
 3. Aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının,

Zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza yarısı oranında indirilir.

Suçun Özel Görünüşleri

 • Teşebbüs

TCK m.35 teşebbüsü kişinin işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaması hali olarak düzenlenmiştir. Suça teşebbüste fail suçu tamamlamak amacıyla hareket etmesine rağmen, elinde olmayan nedenlerden dolayı bunu gerçekleştirememektedir. Bu durumda ise kişiye tamamlanmış suça oranla daha az bir ceza verilmektedir.

TCK’nın 165. maddesinde düzenlenen suça teşebbüs hareket unsurlarının bölünebilirliği ölçüsünde mümkündür. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu, suça konu eşyanın satılması, devredilmesi, satın alınması veya kabul edilmesi  halinde, eşyanın teslim edilmesiyle tamamlanır. O halde fail, suça konu eşyanın satılması, satın alınması, devredilmesi veya kabul edilmesi için harekete geçer, ancak fail sözleşme yaparken yakalanırsa sözleşme yapmasına karşın eşyayı teslim etmeden veya almadan elinde olmayan nedenlerle bu hareketlerine son verilir ise, bu eylem teşebbüs aşamasında kalmış sayılır.

 • İştirak

TCK m.37 gereği iştirak, bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde birlikte suç işlenmesidir. Bu suça iştirak her hali ile mümkündür.

 • İçtima

Suçların içtimai, bir kişinin birden fazla ceza kanunu hükmünü ihlal etmesi ve bu sebepten de birden fazla suçtan sorumluluk doğması halinde oluşmaktadır. Suçların içtimai kurumu ceza sorumluluğunun sınırlarını daraltıcı niteliktedir. İçtimai hükümlerine göre kişinin bir veya birden çok fiille, ceza kanununun aynı hükmünü veya farklı hükümlerini bir veya birden çok kez ihlal etmesi, dolayısı ile failin birden çok suçtan değil yalnızca tek bir suça göre cezalandırılmasıdır. TCK m.44 fikri içtimai şöyle tanımlamaktadır: “İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşumuna sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.”

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun düzenlendiği TCK 165. madde metninden de anlaşılacağı üzere söz konusu suç “seçimlik hareketli” suçtur. Suçun oluşması için maddede belirtilen hareketlerden birinin yapılması yeterlidir. Bu hareketlerden birkaçının birden yapılması birden çok suç işlendiği anlamına gelmez. Bu gibi hallerde ortada tek suç vardır. Ancak failin suçun hareket unsurunu gerçekleştirdikten sonra eşyanın bir suçun işlenmesinden elde edilen eşya olduğunu öğrenmesi ve bu durumu yetkili mercilere bildirmemesi halinde failin eylemi TCK md.166 maddede düzenlenen “bilgi vermeme” suçunu oluşturacaktır.

Failin bu eşyayı suç delillerini gizlemek, yok etmek amacıyla kabul etmesi halinde ise TCK 281. maddede düzenlenen “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçu oluşacaktır.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı

 • Adli Para Cezası

Yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından, hükümlünün bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir. TCK 165. maddesinde düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu kapsamında hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

 • Erteleme

Mahkemece yargılanan kişinin suçlu olduğu tespit edilmiş ve kişi hakkında hapis cezası hükmedilmiştir. Ancak, mahkeme tarafından kişiye verilen hapis cezasının, cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesi halinde erteleme kararı verilmiş olacaktır. TCK 165. Maddede düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun cezası olarak altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörüldüğü için erteleme bu fıkra açısından mümkündür.

 • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur. Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür. İlgili maddeye göre verilecek ceza miktarı 2 yıl veya altında olursa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçunda Soruşturma ve Kovuşturma Aşaması

 • Soruşturma Aşaması

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu şikayete tabii suçlar arasında olmadığı için savcılık, dava zamanaşımı içinde her zaman resen soruşturma yapabilecektir. İlgili suçun dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu zamanaşımı süresi suça konu eşyanın satın alındığı, devredildiği veya kabul edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Soruşturma aşamasında savcı, yeterli delilin var olduğuna kanaat getirirse iddianame düzenleyecektir. Aksi halde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir. Halk arasında bu karara takipsizlik kararı da denmektedir. Savcının iddianame düzenleyebilmesi için, suçun işlendiği yönünde yeterli şüphe söz konusu olmalıdır. Böyle bir şüphe şartının şart koşulmasının nedeni, yargının iş yükünün gereksiz davalarla artırılmaması ve insanların gereksiz yere yargılanmamasıdır.

 • Kovuşturma Aşaması

Kovuşturma aşamasında; suç üzerine soruşturma aşaması tamamlanmıştır. Artık bir ceza mahkemesinde dava açılmış demektir. Kovuşturma aşamasında; yargılama makamı, savcılık makamı ve savunma makamının işbirliği söz konusudur. Savcının düzenlediği iddianamenin Mahkeme tarafından kabul edilmesi ile kovuşturma aşamasına geçilmiştir.

Kovuşturma aşamasında Asliye Ceza Mahkemeleri görevli olacaktır. Kovuşturma evresi son evredir. Kovuşturma aşamasının sonunda faile verilecek cezaya hükmolunur. Eğer sanık suçsuz bulunursa beraatına hükmedilecektir.

Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Gözaltı kararı savcının kararı ile şüphelinin polis ya da jandarma tarafından özgürlüğünün geçici bir süreliğine sınırlanmasını sağlayan karardır. Gözaltına alma kararı için hâkim kararı aranmamaktadır. Gözaltı kişinin özgürlüğünün sınırlandığı anda başlamaktadır. Dolayısıyla aslında şüphelinin yakalandığı anda gözaltı süresi başlamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 91. maddesinde gözaltına ilişkin düzenlemeler mevcuttur. İlgili maddeye göre gözaltı süresi yakalama anından itibaren 24 saati geçemez. Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünde zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer alan bu düzenlemeye göre suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunda Cumhuriyet Savcısı’nın vereceği kararla şüpheli gözaltına alınabilecektir.

Tutuklama kararı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda en ağır koruma tedbiri olarak düzenlenmiştir. Tutuklama kararı da gözaltı kararı gibi geçici bir koruma tedbiridir. CMK’nın 100. maddesinde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde, soruşturma ya da kovuşturma evresinde şüpheli ve sanık için tutuklama kararı verilebilir. Ancak verilecek olan tutuklama kararı verilmesi beklenen ceza ve işin önemi ile ölçülü olmalıdır. Ceza yargılamasında asıl olan sanık ya da şüphelinin tutuksuz bir biçimde soruşturma ya da kovuşturmasına devam edilmesidir. Dolayısıyla tutuklama hali her zaman istisnai bir nitelikte olan koruma tedbiridir. Sadece adli para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı iki yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez. Dolayısıyla suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu düzenleyen TCK md. 165 e göre hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olduğundan suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe uyandıracak somut deliller mevcutsa, fail hakkında tutuklama kararı verilebilir.

Şikayet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma, Etkin Pişmanlık ve Görevli Mahkeme

 • Şikayet Süresi ve Zamanaşımı

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu şikayete tabi olan suçlar arasında yer almadığından şikayete tabii değildir. Ancak söz konusu suçun TCK md.167/2 de sayılan kişilerin zararına işlenmesi halinde ise suçun takibi şikayete tabi olacaktır ve verilecek ceza yarı oranında indirilecektir.

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu zamanaşımı süresi 8 yıldır. Bu zamanaşımı süresi suça konu eşyanın satın alındığı, devredildiği veya kabul edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

 • Uzlaşma

Ceza hukukunda uzlaşma Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253. ve 254. maddelerinde düzenlenmiştir. Suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma müzakereleri ve uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında hem de kovuşturma aşamasında yapılabilir. Uzlaşma şikayetten vazgeçme değildir. TCK md.165 de düzenlenen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu uzlaşmaya tabi suçlar arasındadır.

 • Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş bir kişisel cezasızlık ya da cezada indirime sebep olan kurumdur. Etkin pişmanlık hükümleri, Türk Ceza Kanunu’nda her suç tipi için düzenlenmemiştir. Kimi suç tipleri için öngörülen etkin pişmanlık hükümleri, kanunilik ilkesi gereğince yalnızca düzenlenmiş olduğu suç tipleri bakımından uygulanabilecek bir hukuki müessesedir. Türk Ceza Kanunu’nun 165. maddesi kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanmak söz konusu değildir.

 • Görevli Mahkeme

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçuna bakmakla görevli mahkeme, 5235 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereğince suç için kanunda öngörülen cezanın üst sınırı itibariyle Asliye Ceza Mahkemesidir.

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçuna İlişkin Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay 17. Ceza Dairesi 30.06.2020 Tarih, 2020/9914E. 2020/6773K. Sayılı Kararı

 • Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası
 • TCK 165. Madde

Yerel mahkemece suça sürüklenen çocuk hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

 1. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 03/06/2014 tarih, 2013/13-203 Esas ve 2014/308 Karar sayılı kararında; “Suç tarihinde ekonomik değeri yüksek olan bir aracı kimlik bilgilerini ve açık adresini bilmediği arkadaşı “G. M.” lakaplı kişiden emanet aldığını söylemesi, aşamalarda aracı emanet aldığı bu kişinin ismini kısmen değiştirerek ifade etmesi, soruşturma ve kovuşturma makamlarının ısrarına rağmen aracı emanet aldığını iddia ettiği kişiye ait kimlik ve adres bilgileri vermekten kaçınması ve sabıkalı geçmişi de dikkate alındığında hırsızlık suçlamasıyla muhatap olan sanığın sadece hayali bir isim zikretmekle suçlamadan kurtulmayacağını bilecek yaşam ve adli tecrübeye sahip olması ve gerçekte var olan bir kişiden aracı emanet alması durumunda suçlamadan kurtulmaya yönelik olarak aracı emanet aldığını söylediği kişinin bulunması için daha etkin bir çaba göstermesi gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu değil, hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.” şeklindeki açıklamalar ışığında, somut olayda da; suça sürüklenen çocuğun soruşturma aşamasındaki savunmasında suça konu elektrikli bisikleti 19 yaşlarındaki bir şahıstan 130,00 TL karşılığında satın aldığını savunduğu, kovuşturma aşamasında ise; suça konu elektrikli bisikleti 130,00 TL karşılığında Y. S…. isimli bir şahıstan satın aldığını, satışa ilişkin herhangi bir belge ya da fatura almadığını, satan kişinin adını soyadını sonradan hatırladığını savunduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin TCK’nun 142/2-h maddesindeki hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan hüküm kurulması, …

Yargıtay 17. Ceza Dairesi 26.12.2019 Tarih, 2019/12538E. 2019/16934K. Sayılı Kararı

 • Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası
 • TCK 165. Madde

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/06/2014 tarih, 2013/13-203 Esas ve 2014/308 Karar sayılı kararında; “Sanığın suç eşyası olan aracı kimlik bilgilerini ve açık adresini bilmediği bir kişiden aldığını söylemesi, soruşturma ve kovuşturma makamlarının ısrarına rağmen aracı aldığını iddia ettiği kişiye ait kimlik ve adres bilgileri vermekten kaçınması ve sabıkalı geçmişi de dikkate alındığında hırsızlık suçlamasıyla muhatap olan sanığın sadece hayali bir isim zikretmekle suçlamadan kurtulmayacağını bilecek yaşam ve adli tecrübeye sahip olması ve gerçekte var olan bir kişiden aracı emanet alması durumunda suçlamadan kurtulmaya yönelik olarak aracı satın aldığını söylediği kişinin bulunması için daha etkin bir çaba göstermesi gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, sanığın eyleminin suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunu değil, hırsızlık suçunu oluşturduğunun kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.” şeklindeki açıklamalar ışığında, suça konu aracı ismini bilmediği bir kişiden satın aldığını savunması, suça konu aracın alışverişine ilişkin belge gösterememesi ve satışı belgelemek adına hiçbir çabasının olmaması, satın aldığını ifade ettiği kişinin kimliği ve ulaşılması konusunda kaçamaklı savunması, sanığın suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik soyut beyanları, Ceza Genel Kurulu kararında da ifade edilen olayda olduğu gibi itibar edilmesinin mümkün olmadığı hususu karşısında; sanığın eyleminin hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan hüküm kurulması…


Yargıtay 2. Ceza Dairesi 13.03.2019 Tarih, 2017/5195E. 2019/4894K. Sayılı Kararı

 • Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası
 • TCK 165. Madde

Hazreti Hıdır Cami avlusundaki kilitli yerden, suça konu eşyaların kim tarafından çalındığının tespit edilemediği olayda, sanıkların tanımadığı, açık kimlik bilgilerini ve adresini bilmediği kişilerden, değerinin altında ve suça konu eşyaları satın alması şeklindeki eyleminin, TCK’nın 165. maddesinde düzenlenen suç eşyasının kabul edilmesi veya satın alınması suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi…


Yargıtay 15. Ceza Dairesi 13.07.2017 Tarih, 2015/585E. 2017/18129K. Sayılı Kararı

 • Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası
 • TCK 165. Madde

Sanık … hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;

Sanık …’ın, diğer sanıklar … ve … tarafından katılanın dolandırılması suretiyle temin ettikleri aracı suç eşyası olduğunu bilerek satın aldığı iddia edilen olayda;

Sanık …’ın savunmalarında, kendisinin… Otokent içerisinde …Otomotiv isimli işyerini işlettiğini, olay günü araçlarını satmak isteyenlerin arabalarını site esnafına gezdirerek komisyon karşılığı simsarlık yapan …’nun suça konu aracı kendisine getirdiğini, aracın fiyatını sorduğunda 18.000 TL istediklerini söyleyince hemen araştırma yaptığını, emsal bir aracın piyasa değerinin ortalama 21.000-22.000 TL civarında olduğunu öğrenince aracın fiyatının neden düşük olduğunu öğrenmek için aracı servise götürdüğünü, ayrıca tramer sisteminden de sorgulayınca aracın 6 defa kaza yaptığını öğrendiğini ve fiyatının bu nedenle normal geldiğini, yaptığı pazarlık sonucu anlaşmaya varınca 16.250 TL karşılığında aracın noterden satışını aldığını, sonrasında da… plakalı olan bu aracı daha kolay satabilmek için 35 plaka olarak tescil ettirdiğini beyan etmesi, tanık olarak ifadesine başvurulan … ve aracın daha önce satılmak üzere götürüldüğü …’un sanığın bu savunmalarını doğrulaması, araç alım satımıyla uğraşan sanığın, aracı aldığı günün ertesinde trafik tescilini başka bir plakaya yaptırmasının aracın suç eşyası olduğunu bildiği anlamına gelmeyeceği, araç alım satımı yapanlar açısından aracın elden hızlıca çıkarılmaya çalışılmasının mutad bir uygulama olduğu dikkate alındığında, sanığın suça konu aracı şuç eşyası olduğunu bilerek satın aldığına dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği halde, sanığın atılı suçtan beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması …


Yargıtay 2. Ceza Dairesi 24.06.2015 Tarih, 2014/7486E. 2015/13118K. Sayılı Kararı

 • Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası
 • TCK 165. Madde
 1. … Sanık hakkında suç eşyasının satın alınması suçundan TCK’nın 165/1. maddesi uyarınca ceza belirlenirken sadece hapis cezasına hükmedilip maddedeki adli para cezasına hükmedilmeyerek eksik ceza tayini,
 2. Çalınan bakır kablonun suç tarihi itibariyle sabıkası bulunmayan sanıkta ele geçirilerek muhafaza altına alınmış olması nedeniyle suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan dolayı şikayetçinin maddi bir zararının bulunmadığı gözetildiğinde, sanık hakkında “Sanığın suç nedeni ile ortaya çıkan maddi zararı karşılamamış olması sebebiyle…” biçimindeki dosya içeriğiyle uyuşmayan gerekçeye dayanılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi …

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 27.03.2014 Tarih, 2013/20950E. 2014/8448K. Sayılı Kararı

 • Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu ve Cezası
 • TCK 165. Madde

Sanığın, olay günü daha önceden tanıdığı G. D.’ın çuval getirdiği tekel maddesi sigaraları, değerinin çok altında satın aldığının anlaşılması karşısında, üzerine atılı suçtan mahkumiyetini gerektirir yasal ve yeterli delil olduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle sanık hakkında beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirir.


Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu Örnek Suç Duyurusu

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ         : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adresi

VEKİLİ              : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

ŞÜPHELİ          : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adresi

SUÇ                     : Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi (TCK md. 165)

SUÇ TARİHİ    : …/…/….

KONU           : Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılması ve soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

 • Burada müvekkil hakkında, kim olduğuna ve şüpheli tarafından suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçunun nasıl konu edildiğine ilişkin bilgilere yer verilmelidir.
 • Yaşanılan olay ayrıntılı bir biçimde izah edilmelidir.
 • Burada ise, yaşanılan olaya ilişkin hangi delillerin olduğundan bahsedilmelidir.
 • Dilekçenin ekinde yer verilecek delillerin neler olduğu belirtilmelidir.

HUKUKİ SEBEPLER  : TCK ve ilgili her türlü yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   : Tanık, yemin, satma, devretme, satın alma ve kabul etme ile ilgili sözleşmesi örneği, suça konu eşyanın teslime alındığına ilişkin belge veya tanık ve ilgili her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıklanan nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederiz.

               Müşteki Vekili

       Av. Umur YILDIRIM

                     İmza

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık