Sosyal Medya Suçları

Sosyal Medya Suçları

sosyal medya suclari

Günümüzde internet kullanımının artması ve farklı mecralarda “sosyal medya” olarak adlandırılan uygulamaların yaş aralığı geniş kitlelerce kullanılmaya başlanması Türk Ceza Kanunu ve diğer çeşitli kanunlarla düzenlenen suç tiplerinin sosyal medya mecraları üzerinden de işlenir hale gelmesine yol açmıştır. Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suç tiplerinden suç tipinin oluşması için fiziken işlenmesine gerek olmayan suçlar aynı zamanda sosyal medya üzerinden işlenen suçlar kategorisine girmektedir. Sosyal medya suçları bu bakımdan internet üzerinden işlenen suçlar olarak tanımlanabilir. Sosyal medyada neler suç? Bu sorunun cevabı makalemizde bulunacaktır.

 Bu bağlamda kasten öldürme, kasten yaralama gibi suç tipinin doğası gereği fiziken işlenmesi gereken suçların sosyal medya üzerinden işlenmesi söz konusu olamaz. Ancak aşağıda da ayrıntılı şekilde açıklanacağı üzere; hakaret, tehdit, cinsel taciz gibi sosyal medya üzerinden de işlenmeye elverişli suçların sosyal medya suçu şeklinde işlenmesi mümkündür. Bu açıklamalar bağlamında makalemizde açıklamadığımız, daha önce sosyal medya üzerinden işlenmemiş suçlarında elverişli oldukları ölçüde sosyal medya üzerinden de işlenebileceği söylenebilir. Sosyal medya aracılığı ile işlenen suçlar aşağıda tek tek ele alınmıştır. Umarız faydalı olur.

İntihara Yönlendirme (TCK m. 84)

“Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.”

Bir başkasının intiharına yol açacak şekilde kişiyi azmettiren ve teşvik eden kişiye ceza verilmesini öngören intihara yönlendirme suçu sosyal medya hesapları üzerinden bir kişinin kendi hesabı üzerinden bir başkasının hesabına yazılı, sesli, görüntülü veri göndermesi suretiyle işlenebilecek bir suç tipidir. İntihara yönlendirme suçu İnstagram, Twitter, Youtube gibi sosyal medya hesapları üzerinden direkt mesaj gönderme yoluyla işlenebileceği gibi bir kişiyi hedef alan bir paylaşım yapılması yoluyla da işlenebilir.

sosyal medya suclari nelerdir
sosyal medya suclari nelerdir

Çocukların Cinsel İstismarı (TCK m. 103)

“Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması halinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar,

Anlaşılır.”

Sosyal medya ve internetin yeni bir iletişim ağı olması kullanıcılarının özellikle reşit olmayan ve hatta çocuk olan kitlelerden oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu durumu kötü niyetli kullanan kişiler sosyal medya hesapları üzerinden çocuklara karşı cinsel istismar suçunu işlemektedir. Günümüzde bu nitelikte çok fazla soruşturma ve ceza davası mevcuttur.

Cinsel Taciz (TCK m. 105)

“Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.”

Sosyal medya kullanıcıları bir başka kullanıcı üzerinde rahatsız edici şekilde ve cinsel amaçlı paylaşım ve gönderilerde bulunabilmektedir. Bu durumda mağdur olan sosyal medya kullanıcısının cinsel taciz suçu sebebiyle savcılığa şikayette bulunması mümkündür. Cinsel taciz suçu sosyal medya suçları arasında en fazla işlenen suç tiplerinden biridir.

Tehdit (TCK m. 106)

“Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.”

İnstagram, Twitter, Youtube ve benzeri sosyal medya hesaplarından kişilerin tanıdığı veya tanımadığı kişilere karşı tehdit suçu işlemesi de yaygın bir suç tipi olarak günümüzde görülmektedir. Yukarıdaki ağırlaştırıcı nedenlerin varlığı halinde kişiye tehdit suçunun ağırlaştırılmış halinden ceza verilecektir. Örneğin; bir kişinin anonim hesap üzerinden kişiyi tehdidi 2. fıkranın (b) bendinde düzenlenen ağırlaştırıcı sebebe vücut verecektir. Sosyal medya suçları arasında bulunan tehdit suçu sıkça işlenmektedir. Bu için ekran görüntüsü alınmalı ve kişinin kimliği tespit edilmelidir.

Şantaj (TCK m. 107)

“Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.”

Şantaj suçu, sosyal medya suçları arasında en tehlikeli olanlardan biridir. Zira kişinin hayatını zindan haline getirebilir. Bu nedenle derhal suç duyurusunda bulunulmalı ve gerekli hukuki süreç başlatılmalıdır.

Kişilerin Huzur ve Sükutunu Bozma (TCK m. 123)

“Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.”

Sosyal medya üzerinden kişinin sürekli rahatsız edilmesi, cihazını kullanamayacak şekilde bildirime ve mesaja maruz bırakılması suretiyle kişilerin huzur ve sükûtunu bozma suçunun işlenmesi mümkündür.

Hakaret (TCK m. 125)

“Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.”

Hakaret suçu sosyal medya üzerinden en çok işlenen suçlardan biridir. Sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu çoğunlukla alenen işlendiğinden ağırlaştırılmış halinden cezaya hükmedilir. Sosyal medya üzerinden karşılıklı hakaret ve kişinin hatırasına hakaret suçları da işlenebilmektedir. Genel itibariyle instagram, twitter ve facebook üzerinden hakaret suçları işleniyor. Kimlik tespiti yapılması durumunda kişiler üstte belirtilen madde kapsamında cezalandırılır. Sosyal medya suçları arasında bulunan hakaret suçu normal bir kullanıcı tarafından dahi işlenebilmektedir. Zira insanlar bunun suç olduğunun farkında değildir.

Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m. 299)

“Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.”

Sosyal medya üzerinden işlenen ve en çok soruşturma bulunan suçlardan biri de cumhurbaşkanına hakaret suçudur. Özellikle Twitter adlı kişilerin duygu ve düşüncelerini yazılı gönderi şekilde paylaştıkları sosyal medya platformu kişilerin ifade özgürlüklerinin hakaret suçunun sınırlarını aşmasıyla cumhurbaşkanına hakaret suçuna vücut vermektedir.

Haberleşmenin Gizliliği (TCK m. 132)

“Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Kişiler sosyal medya hesaplarında bazı kişiler ile yapmış oldukları sohbet ve mesaj içeriklerini herkese açık profil hesaplarında açıkça paylaşmaktadır. Bu durumda haberleşmenin gizliliği suçu meydana gelir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal (TCK m. 134)

“Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

Sosyal medya üzerinden kişilerin tanıdığı veya tanımadığı kişilerin görüntü ve ses kayıtlarını onların rızası olmadan kayda alıp daha sonrasında da açık profil hesaplarında paylaşması yoluyla özel hayatın gizliliği ihlal edilmektedir.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK m. 135)

“Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. ”

Dolandırıcılık (TCK m. 157)

“Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir.”

İnternet üzerinden kişilerin dolandırılması günümüzde sıkça rastlanan bir suç tipi haline gelmiştir. Sosyal medya üzerinden birçok farklı yöntemle dolandırıcılık suçunun gerçekleştirilmesi mümkündür. Dolandırıcılık suçunun nitelikli halleri ile sosyal medya üzerinden işlenmesi de olasıdır.

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (TCK m. 213)

“Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Suçun silahla işlenmesi halinde, verilecek ceza, kullanılan silahın niteliğine göre yarı oranına kadar artırılabilir.”

Sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşımının son derece kolay olması sosyal medya üzerinden kolaylıkla bu suça vücut verebilmektedir.

Suç İşlemeye Tahrik (TCK m. 214)

“Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, on beş yıldan yirmi dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır.”

Yine geniş kitlelere kolayca ulaşım nedeniyle suç işlemeye tahrik suçunun da sosyal medya yoluyla işlendiği günümüzde görülmektedir.

Suç ve Suçluyu Övme (TCK m. 215)

“İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması hâlinde, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Sosyal medya üzerinden duygu ve düşüncelerin ifade özgürlüğü kapsamında paylaşılmasının bazı sınırları vardır. Bu sınırlardan biri de suç ve suçluyu övme suçudur. Kişi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda suç ve suçluyu övme niteliğinde paylaşımlarda bulunursa bu durum ceza yargılamasına konu olacaktır.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK m. 216)

“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Sosyal medyanın geniş kitlelerce kullanımı bazı kişilerin bu durumu kötü niyetli kullanmasına sebebiyet vermektedir.

Kanunlara Uymamaya Tahrik (TCK m. 217)

“Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Hayasızca Hareketler (TCK m. 225)

“Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Müstehcenlik (TCK m. 226)

“a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden,

d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya kiraya veren,

e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak veren veya dağıtan,

f) Bu ürünlerin reklamını yapan, Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya yayınlanmasına aracılık eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Müstehcenlik suçu suç tipinin unsurları itibari ile de sosyal medya üzerinden işlenmeye müsaittir. Örneğin içeriklerin çocukların girebileceği yerlerde sergilenmesi sosyal medya üzerinden kolayca işlenebilir bir suç tipi oluşturmaktadır. Bu bağlamda sosyal medyada müstehcenlik suçu işleyenler müstehcenlik suçundan ceza alırlar.

Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama (TCK m. 228)

“Kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

Çocukların kumar oynaması için yer ve imkân sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

 Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.”

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu için 3. fıkrada bilişim sistemleri üzerinden işlenmesi halinde ağırlaştırıcı sebep öngörülmüştür. Dolayısıyla bu suçun sosyal medya üzerinden işlenmesi kanunun açık hükmü gereğince mümkün olup cezada ağırlaştırıcı sebeptir.

İftira (TCK m. 267)

“Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”

İnternet üzerinden iftira suçu işleyenler bu madde kapsamında cezalandırılır.

Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama (TCK m. 300)

“Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu hüküm, Anayasada belirlenen beyaz ay yıldızlı al bayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik alameti olarak kullanılan her türlü işaret hakkında uygulanır.

İstiklal Marşını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede tanımlanan suçların yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.”

İfade özgürlüğünü aşan aşağılama derecesindeki paylaşımların sosyal medya üzerinden yapılması da söz konusu suçu oluşturur.

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama (TCK m. 301)

“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz.

Bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.”

Madde hükmünde de belirtildiği üzere eleştiri amacı taşıyan düşünce açıklamaları hariç olmak üzere söz konusu suçun sosyal medya üzerinden de işlenmesi mümkündür.

Yukarıda belirtildiği üzere açıklanan suçların sosyal medyada işlenmesi mümkün olup yukarıda yer almayan bazı suçların suç unsurlarının sosyal medyadan işlenmeyi mümkün kıldığı ölçüde sosyal medya suçları kategorisine sokulması mümkündür.  Sosyal medya suçlarından mağdur, müşteki, katılan, şüpheli veya sanık durumundaysanız ceza avukatı ile sürecinizi yürütmeniz faydalı olacaktır.

X
kadim hukuk ve danışmanlık