mirasin reddi

Reddi miras ya da diğer adıyla mirasın reddi; miras bırakan tarafından bırakılan mirastan tek taraflı bir irade beyanı yolu ile mirasçının mirastan payını almayacağını bildirmesidir. Mirası reddeden mirasçının sebep belirtmesine dahi gerek duyulmaksızın fakat reddedenin kendi alacaklarını zarara tutma amacı gütmemesine dikkat edilerek kayıtsız ve şartsız olarak mirastan kendilerine düşen payı almayacaklarını beyan etmeleri reddi miras olarak tanımlanmıştır.

Reddi miras hükümleri Türk Medeni Kanunu’nda 605 ile 618.maddeler arasında düzenlenmiş olup bu hak nitelik olarak mutlak bir haktır ve buna ek olarak haiz olduğu mirasın reddine ilişkin beyanın yenilik doğurucu bir hak olması dolayısı ile geriye yürüyen bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ölümle birlikte mirasa hak kazanan kanuni ya da atanmış mirasçı, reddi mirası yasal süre içerisinde yapmalıdır. Yasal süre içerisinde bu hakkını kullanan mirasçının mirasçılık sıfatı miras bırakanın ölüm tarihi ile birlikte ortadan kalkmış sayılacaktır. Türk Medeni Kanunu m.605/2 uyarınca ölüm tarihinde ödemeden aczi açık ve tespit edilmiş murisin mirasının reddedildiği kabul edilmektedir. Bu durum uygulamadaki ile paralellik taşır niteliktedir zira reddi miras hali genel olarak terekenin pasifinin aktifinden daha fazla olduğu durumlarda yapılmaktadır. Terekenin borca batık olduğu hallerde mirasçılar yasal süre olan 3 ay içinde mirası reddedebilmektedirler.

Mirastan çıkarma makalemizi buradan okuyabilirsiniz : https://kadimhukuk.com.tr/makale/mirastan-cikarma/

Reddi Miras Sebebiyle Açılan Davalar

  • TMK m.617 uyarınca tasarrufun iptali davası (Mirası reddeden mirasçının alacaklılarını zarara sokma amacıyla hareket etmesi durumunda açılır.)
  • TMK m.605/1 uyarınca reddin tespiti ve tescili davası
  • TMK m.619 uyarınca terekenin resmi defterlerinin tutulmasının istemine ilişkin davalar (Reddi mirasın şüpheli hallerde yapılması üzerine açılabilir.)
  • TMK m.606 uyarınca yasal süre içerisinde reddin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin davalar
  • TMK m.609 uyarınca ret hakkının şekil şartlarını taşımasına ilişkin davalar
  • TMK m.610 uyarınca ret hakkının varlığının tespitine ilişkin davalar
  • TMK m.605/2 uyarınca murisin ödemeden aczinin (ölüm tarihinde) tespitine ilişkin davalar
  • TMK m.618 uyarınca geri verme istemine ilişkin davalar (Tereke alacaklısının reddi miras yapan aleyhine açabileceği davalardır.)

Medeni Kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf

Mirasın Reddi

Mirasın reddi sadece kanuni ya da atanmış mirasçıların gerçekleştirebileceği bir beyandır. Vasiyet alacaklılarının mirasın reddi kurumuna ilişkin herhangi bir hakları bulunmamaktadır. Bu hakkın vasiyet alacaklarına tanınmamış olması ise belirli mal vasiyet alacaklılarının ilgili malı süresi içerisinde talep etmemeleri halinde zaten bu hakların düşmesidir.

Mirasın reddi ile ilgili bir diğer durum ise sadece murisin ölümünü takip eden 3 ay içerisinde kullanılabilen, hak düşürücü bir süreye tabi olmasıdır. Reddi miras ancak murisin ölümünden sonra gerçekleştirilebilmektedir. Murisin hayatta olduğu dönemde mirasın reddi değil mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir.

Bunlar dışında ayrıca mirasın kısmen reddi söz konusu olabilmektedir. Mirasın reddi kurumunda kayıtsız ve şartsız reddetme esas olup aksi halde yapılan şarta bağlı tutulmuş mirasın reddi işlemleri yok hükmünde olacak ve miras kabul edilmiş sayılacaktır. Mirası reddin yasal süresinin istisnası ise mirasçıların mirasçı olduklarını sonradan öğrenmiş olmaları hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumu mirasçıların ispat etmesi gerekmektedir. Vasiyetname ile atanan atanmış mirasçıların mirasçı sıfatını bu yöndeki tasarrufun kendilerine resmi olarak bildirildiği tarihten itibaren taşıdıkları kabul edilmektedir. Bu durumlar dışında ise mirasın reddi yasa süre olan 3 aylık hak düşürücü süreye tabi olup ret beyanının sulh hakimi önünde gerçekleştirilmesi ve yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi bu beyanın hiçbir şart ve koşula tabi tutulmamış olması gerekmektedir.
Paylaş