OHAL Komisyonu Kararı Dava Dilekçesi Örneği

OHAL Komisyonu Kararı Dava Dilekçesi Örneği

ohal komisyonu karari dava dilekcesi ornegi

Ohal komisyonu kararı dava dilekçesi örneği hazırlarken son derece dikkat edilmelidir. OHAL KHK’sı ile ihraç ve sonrasında Komisyona yapılan başvurunun reddi; terörle suçlanmak, işinden ve gelirinden mahrum kalmak, sosyal hayattan kopmak gibi kişi ve ailesi için son derece olumsuz ve yıkıcı sonuçlara yol açmakta, hatta kişinin anne ve babası ile çocukları gibi birinci derece yakınları da bu durumun olumsuz sonuçlarından etkilenmektedir. Bu nedenle ihraç ve red kararlarına karşı zamanında ve usulüne uygun bir şekilde yargı yoluna başvurulması ve profesyonel hukuki destek alınması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda idare hukuku avukatı ile çalışılmasında fayda vardır. Makalemizde Ohal komisyonu kararı dava dilekçesi örneği ele alınacaktır. Ohal komisyonu kararı dava dilekçesi örneği hazırlanırken sadece yol göstermesi için paylaşım yapılmıştır. Her konu kendine özgü düzenlenmelidir.

Komisyon kararına karşı dava açılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 • Red kararının tebliğinden itibaren en geç altmış gün içinde dava açılmalıdır.
 • Dava dilekçesi Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına hitaben yazılmalıdır.
 • Husumet en son görev yapılan kurum ya da kuruluşa yöneltilmelidir. Yani en son görev yapılan kurum ya da kuruluşa karşı dava açılmalıdır.
 • Komisyon tarafından red kararına gerekçe yapılan iddialar tek tek ele alınıp cevaplanmalıdır.
 • Gerek ihraç işlemindeki, gerekse de red kararındaki hukuka aykırılıklar ayrıntılı bir şekilde izah edilmelidir.
 • İhraç işlemi ve red kararının hukuka aykırılığı kadar bunlara dayanak yapılan fiili durum ve olayların gerçek ve doğru olup olmadıkları, şayet doğru iseler ihraç ve reddi gerektirecek derecede olup olmadıkları açıklanmalıdır.
 • Komisyon kararının iptali ile birlikte mahrum kalınan maddi ve özlük haklarının yasal faiziyle tazmini istenmelidir.
 • Kamu görevinden ihraç edilme ve komisyona yapılan başvurunun reddi gerekçeleri komisyon kararlarında belirtilebilmektedir. Bununla birlikte dava açıldıktan sonra davalı idare de bu konuda açıklama yapabilmekte ve gerekçe sunabilmektedir. Bu nedenle davalı idare savunmasında ileri sürülen huşulara da yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde cevap verilmelidir.

Aşağıda Komisyon kararına karşı açılan davalarda kullanılabilecek bir dilekçe örneğine yer verilmektedir.


OHAL Komisyonu Kararı Dava Dilekçesi Örneği İndir

Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına

DAVACI                : İsim, SOY İSİM (TC KİMLİK NO) – Adres

DAVALI                : En son görev yapılan Bakanlık, kurum ya da kuruluş – Adres

DAVA KONUSU: Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun başvurumun reddine dair XXXXX tarihli ve 2019/XXXXX sayılı kararının iptali ile bu karar nedeniyle mahrum kaldığım maddi ve özlük haklarımın yasal faiziyle tazmini talebimdir.

TEBLİĞ TARİHİ : Komisyon kararının tebliğ tarihi yazılacaktır.

AÇIKLAMALAR

 • Eğitim ve çalışma hayatı ile ilgili olarak özgeçmiş mahiyetinde ana hatlarıyla kısaca bilgi verilmelidir. Adli veya idari hiçbir soruşturma geçirmediğiniz, adli sicil ve arşiv kaydınızın olmadığı, disiplin cezası almadığınız anlatılmalıdır. Alınan başarı belgeleri ve ödüller dilekçeye eklenmelidir.
 • İhraç, Komisyona başvuru ve başvurunun reddi süreci anlatılmalıdır. Hakkınızdaki iddiaların size bildirilmediği ve savunmanızın alınmadığı belirtilmelidir.
 • Sürecin hayatınız üzerindeki olumsuz etkileri ve sizi dava açmaya götüren sebepler açıklanmalıdır. Çalışma, gelir elde etme, kendinizi ve ailenizi geçindirme haklarından mahrum bırakılmanız, kişisel verilerinizin yayınlanması suretiyle suçlu ilan edilmeniz, toplumdan ve sosyal hayattan dışlanmanız gibi.
 • İhraç işleminin ve başvurunuzun reddine dair Komisyon kararının hukuka aykırılığı izah edilmelidir. Bir kamu personelinin hakkındaki isnatlar kendisine bildirilmeden, savunması bile alınmadan terörist ilan edilerek kamu görevinden çıkarılması ve tüm haklarından mahrum bırakılması hukuka tamamen aykırıdır. Buna ek olarak hakkınızda somut bazı tespitlerde bulunulmuş ise bunların doğru olup olmadıkları, doğru iseler kamu görevinden çıkarılmak gibi ölçüsüz bir cezayı gerektirip gerektirmedikleri açıklanmalıdır. Söz gelimi resmi makamlardan alınan izin ve ruhsatla, devletin izni ve bilgisi dahilinde, resmi makamların denetim ve gözetiminde faaliyet gösteren bir bankaya para yatırmanın kamu görevinden çıkarılmaya ve başvurunuzun reddine gerekçe yapılması hukuk ve hakkaniyetle hiçbir şekilde bağdaştırılabilir bir durum değildir. Hakkınızda öne sürülen iddialar tek tek ele alınmalı ve bunlara cevap verilerek açıklanmalıdır.
 • Kamu görevinden çıkarılma ve başvurunuzun reddi nedeniyle mahrum kaldığınız maddi ve özlük haklarınızın yasal faiziyle birlikte tazmini talep edilmelidir.

HUKUKİ DELİLLER  : Ekte sunulan belgeler ile diğer her türlü kanuni delil.

HUKUKİ NEDENLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde arz ve izah edilen ve sayın Mahkemenizce de resen dikkate alınacak nedenlerle Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun başvurumun reddine dair XXXXX tarihli ve 2019/XXXXX sayılı kararının iptali ile bu karar nedeniyle mahrum kaldığım maddi ve özlük haklarımın yasal faiziyle tazminine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. GG/AA/YYYY (tarih)

                  İmza

          İsim SOY İSİM

EKLER

(Açıklamalarınızda değinilen belgeler burada sıra numarasıyla belirtilmeli ve dilekçeye eklenmelidir.)

X
kadim hukuk ve danışmanlık