İdari Yargılama Usulü Kanunu 48. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 48. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 48 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 48. Madde

Temyiz Dilekçesi

 1. Temyiz istemleri Danıştay Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçeler ile yapılır.
 2. Temyiz dilekçelerinin 3.madde esaslarına göre düzenlenmesi gereklidir, düzenlenmemiş ise eksikliklerin on beş gün içinde tamamlatılması hususu, kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesince ilgiliye tebliğ olunur. Bu sürede eksiklikler tamamlanmazsa temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına Danıştay veya bölge idare mahkemesince karar verilir.
 3. Temyiz dilekçeleri, ilgisine göre kararı veren bölge idare mahkemesine, Danıştay’a veya 4.maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren bölge idare mahkemesi veya Danıştayca karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren, kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde bulunabilir. Bu takdirde bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer.
 4. (Değişik:10/6/1994-4001/21 md.) Kararı veren Danıştay veya bölge idare mahkemesi, cevap dilekçesi verildikten veya cevap süresi geçtikten sonra dosyayı dizi listesine bağlı olarak, Danıştay’a veya Kurula gönderir.
 5. Yürütmenin durdurulması isteği bulunan temyiz dilekçeleri, karşı tarafa tebliğ edilmeden dosya ile birlikte, yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmek üzere kararı veren bölge idare mahkemesince Danıştay Başkanlığına, Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda, görevli dairece konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna gönderilir. Danıştay’da görevli daire veya kurul tarafından yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verildikten sonra tebligat bu daire veya kurulca yapılarak dosya tekemmül ettirilir.
 6. Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren; merci tarafından verilecek yedi günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ilgili merci, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar hakkında olması halinde de kararı veren merci, temyiz isteminin reddine karar verir. İlgili merciin bu kararları ile bu maddenin 2.fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.
 7. (Ek: 10/6/1994-4001/21md.; Değişik: 18/6/2014-6545/21 md.) Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 3.madde esaslarına göre düzenlenmediği, temyizin kanuni süre içinde yapılmadığı veya kesin bir karar hakkında olduğunun anlaşıldığı hâllerde, 2 ve 6.fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 48. Madde Açıklaması

Temyiz başvuruları, Danıştay’a hitaben yazılmış dilekçeler ile ilgisine göre kararı veren ilk derece mahkemesine, bölge idare mahkemesine ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülen davalarda Danıştay ilgili dairesine yapılır.

Temyiz dilekçeleri İYUK 3.maddede belirtilen hususları içeren bir biçimde düzenlenmelidir. Bu çerçevede temyiz başvurusuna konu davanın tarafları, temyiz başvurusuna konu yapılan karar ve karara ilişkin bilgiler, kararın tebellüğ tarihi, başvurucunun imzası gibi bilgiler dilekçede yer almalıdır. Dilekçelerin usulüne uygun düzenlenmediği hallerde eksikliklerin tamamlanması ve dilekçelerin usulüne uygun hale getirilmesi için başvurucuya on beş günlük süre verilir. Belirtilen bu sürede de eksikliklerin tamamlanması mümkün olmamışsa temyiz talebinde bulunulmamış sayılmasına karar verilir. Temyiz talebinde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz dilekçesindeki taleplerden farklı olarak temyiz talebinin genişletilmesi kabul edilmemektedir.

Temyiz başvurusuna ilişkin dilekçe ilgili mahkemesince karşı tarafa tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde temyiz başvurusuna cevap verebilir. Cevap veren karşı taraf, süresinde temyiz talebinde bulunmamış olsa bile cevap dilekçesinde temyiz talebinde bulunabilir, bu talep temyiz dilekçesi yerine geçer. Cevap dilekçesinin sunulmasından sonra ya da cevap süresi geçtikten sonra dosya dilekçelerin sunulduğu ilgili mahkemeleri tarafından Danıştay veya Kurul’a iletilir.

Temyiz dilekçesinin yürütmenin durdurulması talebi içermesi durumunda dilekçe karşı tarafa tebliğ edilmeden yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmek üzere kararı veren mahkeme tarafından Danıştay Başkanlığı’na ya da ilgisine göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna iletilir. Yürütmenin durdurulması talebi hakkında Danıştay ilgili dairesi veya kurulu tarafından karar verildikten sonra tebligat yine bu merciler tarafından yapılarak dosya tekemmül ettirilir. Temyiz talebi işleme koyulurken gerekli harç ve giderlerin tamamın ödenmemiş olması durumunda karar veren ilgili mahkeme, ödemenin yedi günlük süre içinde tamamlanması gereğini, aksi halde temyiz talebinden vazgeçilmiş sayılacağını yazılı olarak temyiz talebinde bulunana bildirir. Belirtilen süre içinde harç ve giderlerin tamamının ödenmemesi halinde temyiz talebinin reddi yolunda karar verilir. Temyiz talebinin kanunda belirtilen süreler geçirildikten sonra yapılması ya da kesin bir kararın temyiz talebine konu olması hallerinde İYUK madde 48/6 gereği temyiz talebi istinaf mercilerince reddedilir. Ret talebine karşı bu kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde Danıştay’a temyiz yoluna başvurulabilir. Danıştay da önüne gelen dilekçede öncelikle İYUK madde 48/7 gereği, temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğuna, dilekçenin 3. madde esaslarına göre düzenlenmediğine, temyizin kanuni süre içinde yapılmadığına veya kesin bir karar hakkında olduğuna kanaat getirdiği hallerde, 2 ve 6. fıkralarda sözü edilen kararları kesin olarak verir. Temyiz talebi kararın hüküm fıkrası kapsamında yapılabilir, kararın gerekçesi temyiz incelemesinin konusu yapılamaz. Ancak gerekçenin aleyhe hukuki sonuç doğurma ihtimali sebebiyle, gerekçenin lehine karar verilen tarafça temyiz konusu yapılabilmesi mümkün olabilmektedir.

 • İlgili Makale: 
 • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

idari yargilama usulu kanunu 48 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 48 madde iyuk

İdari Yargılama Usulü Kanunu 48. Madde Temyiz Dilekçesi Emsal Kararlar

Danıştay 5.Dairesi E:2022/3333, K:2022/784

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 48. Madde
 • Temyiz Dilekçesi

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun’un Temyiz dilekçesi başlıklı 48. maddesinin 6.fıkrasında; ”Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin tamamının ödenmemiş olması halinde kararı veren; merci tarafından verilecek yedi günlük süre içerisinde tamamlanması, aksi halde temyizden vazgeçilmiş sayılacağı hususu temyiz edene yazılı olarak bildirilir. Verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, ilgili merci, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verir. Temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar hakkında olması halinde de kararı veren merci, temyiz isteminin reddine karar verir. İlgili merciin bu kararları ile bu maddenin 2. fıkrasında belirtilen temyiz isteminde bulunulmamış sayılmasına ilişkin kararlarına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.” kuralına; 7. fıkrasında ise, ”Temyiz dilekçesi verilirken gerekli harç ve giderlerin ödenmemiş olduğu, dilekçenin 3. madde esaslarına göre düzenlenmediği, temyizin kanuni süre içinde yapılmadığı veya kesin bir karar hakkında olduğunun anlaşıldığı hâllerde, 2 ve 6. fıkralarda sözü edilen kararlar, dosyanın gönderildiği Danıştay’ın ilgili dairesi ve kurulunca, kesin olarak verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının; eksik harç ve posta ücretlerinin süresi içerisinde yatırılmaması suretiyle temyiz edildiğinden bahisle, Bölge İdare Mahkemesi kararıyla, 2577 sayılı Kanunun 48/6. maddesi uyarınca kararın temyiz edilmemiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği ve bu kararın davacıya 21/01/2022 tarihinde tebliğ edildiği, bu tarihten itibaren yedi gün içerisinde (en geç 28.01.2022 tarihinde) temyiz isteminde bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 31/01/2022 tarihinde kayda giren dilekçe ile temyiz isteminde bulunulduğu görüldüğünden, davacının temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle incelenmesine olanak bulunmamaktadır.


Danıştay 5.Dairesi E:2022/1725, K:2022/428

 • İdari Yargılama Usulü Kanunu 48. Madde
 • Temyiz Dilekçesi

Davalı idare bünyesinde polis memuru olarak görev yapmakta iken, 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki listesinde ismine yer verilmek suretiyle kamu görevinden çıkarılan davacı tarafından, göreve iade talebiyle OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle mahrum kalınan özlük haklarının iadesi ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesinin kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin anılan mahkemenin kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi İdare Dava Dairesinin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun İstinaf başlıklı 45. maddesinin 2. fıkrasında, istinafın, temyizin şekil ve usullerine tabi olduğu; 48. maddesinin 6. fıkrasında, temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması veya kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren merciinin temyiz isteminin reddine karar vereceği, ilgili merciinin bu kararına karşı, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içinde temyiz yoluna başvurulabileceği; aynı maddenin 7. fıkrasında ise, temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususunun dosyanın gönderildiği Danıştay’ın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması hallerinde de 6. fıkrada sözü edilen kararın daire ve kurulca kesin olarak verileceği hükümlerine yer verilmiştir. İlgili Kanun hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, istinaf kanun yolunun temyizin şekil ve usullerine tabi olduğu, temyize ilişkin şekil ve usulleri düzenleyen Kanun’un 48. maddesinin istinaf için de uygulanacağı, mahkemece verilen, süre aşımı nedeniyle istinaf başvurusunun reddi kararına karşı yedi gün içerisinde istinaf yolunun açık, istinaf incelemesi sonucunda Bölge İdare Mahkemesince verilecek kararın da kesin nitelikte olacağı dikkate alındığında, istinaf başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine dair kararın bozulması istemiyle yapılan temyiz isteminin incelenmesine olanak bulunmadığından davacının temyiz isteminin incelenmeksizin reddi gerekmektedir.

Bölge idare mahkemesi idare dava daireleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Bölge İdare Mahkemesi  İdare Dava Dairesinin yukarıda belirtilen kararı ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, 10/02/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.


İdari Yargılama Usulü Kanunu 48. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık