İdari Yargılama Usulü Kanunu 23. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 23. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 23 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 23. Madde

Tutanaklar

Her dava dosyası için görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştay’da düşünce veren savcının, tetkik hâkiminin ve tarafların ad ve soyadlarını, incelenen dosya numarasını, kısaca dava konusunu ve verilen kararın neticesini, çoğunlukta ve azınlıkta bulunanları gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanır ve dosyalarında saklanır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 23. Madde Açıklaması

İdari yargılama usulünde her dava dosyası için bir tutanak düzenlenir. Bu tutanakta dava dosyasıyla ilgili görüşmelere katılan başkan ve üyelerin, Danıştay’da düşünce veren savcının, tetkik hakiminin ve tarafların ad ve soyadları, incelenen dosya numarası, kısaca dava konusu ve verilen kararın neticesi, karara katılan üyeler ile bu karara azlık oyu koyan üyelerin ad ve soyadları yer alır. Bu tutanaklar heyet halinde görülecek davalarda görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda, tek hâkimle görülen dava ise bu hâkim tarafından imzalanır ve dosyalarında saklanır. Tutanaklar, azlık oylarının bulunduğu kararlarda çoğunluk ve azlık oylarının kayda alınması için önemlidir. Görüşme tutanağı ile mahkeme kararı arasındaki farkların olmaması gerekir. Böyle bir farklılık bulunursa bu durum, kararın kanun yolunda kaldırılmasını veya bozulmasını gerektirir.

  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

idari yargilama usulu kanunu 23 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 23 madde iyuk

İdari Yargılama Usulü Kanunu 23. Madde Tutanaklar Emsal Kararlar

Danıştay 2.Dairesi E: 2008/ 7640, K: 2009 / 2333

  • İdari Yargılama Usulü Kanunu 23. Madde
  • Tutanaklar

Muğla İdare Mahkemesi’nin 08.11.2005 günlü, E:2005/454, K:2005/1713 sayılı kararıyla; Anayasa’nın 125. maddesi ile 657 sayılı Yasa’nın 135. ve 136/3. maddeleri uyarınca uyarma ve kınama cezalarına karşı idari yargı yolunun kapalı olduğu ve bu cezalara karşı idari yargıya başvurulamayacağı tartışmasız olduğundan, görülen bu davanın uyarma ve kınama cezasına ilişkin kısmının yargısal incelemeye tabi tutulmasının mümkün olmadığı; davanın ek ödeme kesintisine ilişkin kısmına gelindiğinde ise, her hangi bir disiplin cezası alanlara ayrıca bir de aylıktan kesme cezası niteliği taşıyan belli bir ek ödemeden yararlandırmama yoluna gidilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, zira disiplin cezasına konu eylemler için uygulanacak yaptırımın yasa hükümleri ile belirlenmiş olduğu, idari düzenlemeyle disiplin cezasının yanında aynı eylemden dolayı bir de gelir mahrumiyetine yol açacak biçimde düzenleme getirilmesine olanak tanıyan bir yetkinin davalı idarelere tanınmadığı gerekçesiyle davanın disiplin cezasına ilişkin kısmının incelenmeksizin reddine; ek ödeme kesintisine ilişkin kısmının kabulü ile davacıdan kesilen ek ödeme tutarlarının kesinti tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiştir.

Davalı idare, dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiğini, bu nedenle İdare Mahkemesi’nin kabule ilişkin hüküm fıkrasının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Davaların karara bağlanması başlıklı 22. maddesinde, konular aydınlandığında meselelerin sırasıyla oya konulup karara bağlanacağı; Tutanaklar başlıklı 23. maddesinde ise, verilen kararın neticesini gösteren bir tutanak düzenleneceği, bu tutanakların görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanıp dosyalarında saklanacağı hükümlerine yer verilmiş; aynı Kanunun 24. maddesinde de, kararda bulunacak hususlar sıralanmış ve (e) bendinde, kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesi ve hükmün kararda belirtileceği kural altına alınmıştır.

Anılan hükümlere göre, toplantı tutanağı ile karardaki hüküm fıkrasında kararın sonucunun aynı olması gerekmekte iken, tutanakta, kararın sonucunun kısmen iptal kısmen ret şeklinde yer aldığı, kararda ise davanın uyarma ve kınama cezasına ilişkin kısmının incelenmeksizin reddine, davanın kısmen kabulü ile kesilen ek ödemenin kesinti tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedildiği, böylece tutanaktaki kararın sonucu ile hüküm fıkrasının örtüşmediği görülmekte olup, bu durumun yukarda belirtilen Yasa hükümlerine uymadığı açıktır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle, Muğla İdare Mahkemesi’nce verilen 08.11.2005 günlü, E:2005/454, K:2005/1713 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin l/c fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 03.06.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


 Danıştay 2.Dairesi E: 2021/ 17721 K: 2022 / 816

  • İdari Yargılama Usulü Kanunu 23. Madde
  • Tutanaklar

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Davaların karara bağlanması başlıklı 22. maddesinde, konular aydınlandığında meselelerin sırasıyla oya konulacağı ve karara bağlanacağı; Tutanaklar başlıklı 23. maddesinde ise, verilen kararın neticesini gösteren bir tutanağın düzenleneceği, bu tutanakların görüşmelere katılanlar tarafından aynı toplantıda imzalanıp dosyalarında saklanacağı hükümlerine yer verilmiş; aynı Kanun’un 24. maddesinde de, kararda bulunacak hususlar sıralanmış ve anılan maddenin (e) bendinde, kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçesinin ve hükmün kararda belirtileceği kuralı yer almıştır.

Diğer taraftan, anılan Kanun’un 49. maddesinin 6545 sayılı Kanun’la değişik 2/c fıkrasında yer alan, ”Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması hususu, temyiz incelemesi sırasında Bölge İdare Mahkemeleri kararlarının bozulması nedenleri arasında sayılmıştır.

Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesince, dava konusu uyuşmazlığa yönelik istinaf talebinin karara bağlandığı gün, Mahkeme heyeti tarafından düzenlenen görüşme tutanağında, karar sonucunun İstinaf Başvurusu Kabul, Kaldırma, İptal – Kabul olarak yazılı olduğu, ancak, kararın hüküm fıkrasında kabule ilişkin hüküm tesis edilmediği görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesinin kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 6545 sayılı Kanun’la değişik 2/c fıkrası uyarınca bozulmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6545 sayılı Kanun’la değişik 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesine gönderilmesine,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na 6545 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile eklenen Geçici 8. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 24/02/2022 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.


İdari Yargılama Usulü Kanunu 23. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık