İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

idare mahkemesi disiplin cezasina itiraz dilekcesi

Kamu personelinin işlemiş oldukları disiplin suçları ve bu suçlar için öngörülen cezalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu başta olmak üzere kamu personel mevzuatında düzenlenmiştir. İdare Mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi kanunda belirtilen koşulları taşımak zorundadır. Aksi halde dilekçe ret sebebidir. Disiplin suç ve cezaları ile disiplin hukukunun temel ilkeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunumuzun 124-136. maddelerinde düzenlenmiştir. Bununla birlikte farklı kurumlarda ve farklı unvanlarda görev yapan kimi kamu görevlileri farklı disiplin hükümlerine tabi bulunmaktadır. Sözgelimi akademisyenler, askerler, emniyet ve kolluk personeli, hakim ve savcılar, kamu iktisadi teşebbüsleri personeli, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları mensupları kendi özel kanunlarındaki disiplin hükümlerine tabi bulunmaktadır.

Disiplin cezaları kamu personelinin bazı haklardan mahrum kalmasına yol açmaktadır. Söz gelimi aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulması cezası alanlar ise 10 yıl boyunca daire başkanı, dengi ya da üstü görevlere atanamamaktadırlar. Bunların yanı sıra disiplin cezaları kamu personelinin mali ve sosyal haklarını, tayin ve terfilerini de olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Diğer taraftan, disiplin suçlarının tekrarlanması halinde bir derece daha ağır disiplin cezası uygulanmaktadır. Bu bakımdan en alt ceza olsa dahi tekrarlanan disiplin suçlarının en sonunda devlet memurluğundan çıkarma cezası ile sonuçlanması mümkündür.

Bu nedenle disiplin suçu oluşturacak tutum ve davranışlardan kaçınılmalı, disiplin soruşturmasına muhatap olunması durumunda da usulüne uygun ve etkin bir savunma yapılmalı, kesinleşen disiplin cezalarına karşı da zamanında ve yine usulüne uygun bir şekilde yetkili idare mahkemesinde iptal davası açılmalıdır.

Kamu personeline disiplin cezası verilebilmesi için Kanunda tanımlanan ve sayılan disiplin suçu kapsamına giren bir eyleminin olması, usulüne uygun bir disiplin soruşturmasının varlığı ve personele savunma hakkı tanınması gerekmektedir. Personele isnat edilen eylemlerin disiplin suçu kapsamına girmemesi ya da personelin bu filleri işlememesi durumunda disiplin cezası verilemez. Soruşturma açılamadan, savunma alınmadan, soruşturma ve ceza zamanaşımı süreleri dolduktan sonra ya da yetkili olmayan amir veya kurullar tarafından verilen disiplin cezaları hukuka aykırıdır.

Kanun geçmiş hizmetlerindeki çalışmaları olumlu olan ve ödül ya da başarı belgesi alan personele bir derece hafif ceza uygulanabileceğini hükme bağlamıştır. Bu şartları taşıyan bir personele haklı bir gerekçe olmaksızın alt ceza uygulanmaması da hukuka aykırılık sebebidir.

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

Disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilmesi bu cezaların kesinleşmesine bağlıdır. Süresi içinde itiraz edilmeyen ya da itirazı reddedilen disiplin cezaları kesinleşir. Kesinleşen disiplin cezalarına karşı iptal davası açılabilir. Bu bakımdan herhangi bir disiplin cezası alındığı zaman süresi (7/yedi gün) içinde itiraz edilmeli, itirazın reddi halinde yine süresi (60/altmış gün) içinde iptal davası açılmalıdır. Disiplin cezasına itiraz edilmemesi durumunda, itiraz süresinin bitiminden itibaren yine süresi içinde iptal davası açılmalıdır.

Disiplin cezalarına karşı dava açılmadan önce Kamu Denetçiliği Kurumuna da başvurulabilir. Ancak Kamu Denetçiliği Kurumu kararları tavsiye niteliğinde olup idareyi bağlamamaktadır. Yani idare Kamu Denetçisinin Kararına uymak zorunda değildir. Bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvurudan sonuç alınamaması halinde yine iptal davası açılması gerekecektir. Bu bakımdan disiplin cezasına karşı doğrudan iptal davası açılması ya da önce Kamu Denetçisine başvurup sonucunun beklenmesi tercihinize kalmış bir konudur.

idare mahkemesi disiplin cezasina itiraz dilekcesi ornegi
idare mahkemesi disiplin cezasina itiraz dilekcesi ornegi

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Disiplin cezalarında ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesi yetkilidir. Yani dava personelin görev yaptığı yer idare mahkemesinde açılacaktır. Dava disiplin cezasını veren Bakanlık, Valilik, kurum kuruluş ya da idareye karşı açılacaktır. Davanın idare hukuku avukatı ile yürütülmesi davacının lehine olacaktır.


(İLGİLİNİN GÖREVLİ BULUNDUĞU YER) İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI: İsim, SOY İSİM (TC KİMLİK NO)

Adres

DAVALI: Disiplin cezasını veren Bakanlık, Valilik, kurum kuruluş ya da idare

Adres

DAVA KONUSU: XXXXX cezası ile cezalandırılmama ilişkin xxx tarihli ve xxx sayılı

davalı idare işleminin iptali istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ: Disiplin cezasına karşı yapılan itirazın reddi kararının

tebliğ tarihi yazılacaktır.

AÇIKLAMALAR

  1. Eğitim ve çalışma hayatı ile ilgili olarak özgeçmiş mahiyetinde ana hatlarıyla kısaca bilgi verilmelidir.
  2. Disiplin cezasına konu olan süreç anlatılmalıdır.
  3. Disiplin cezasının hayatınız üzerindeki olumsuz etkileri ve sizi dava açmaya götüren sebepler açıklanmalıdır.
  4. Disiplin cezasının hukuka aykırılığı izah edilmelidir. Söz gelimi, isnat edilen eylemin disiplin suçu oluşturmadığı, sizin böyle bir davranışta bulunmadığınız, iddiaların gerçek dışı olduğu, belgelendirilemediği ya da ispatlanamadığı, soruşturma ve ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğradığı, savunma hakkının ihlal edildiği, yetki, şekil ve usul kurallarına uyulmadığı gibi. Hakkınızda öne sürülen iddialar tek tek ele alınmalı ve bunlara cevap verilerek açıklanmalıdır. İsnat edilen fiilleri işleyip işlemediğiniz ya da neden işlediğiniz, disiplin cezasının neden ve hangi açılardan hukuka aykırı olduğu ayrıntılı bir şekilde izah edilmelidir. Açıklamalarınıza ilişkin belge ve deliller dilekçeye eklenmelidir.

HUKUKİ DELİLLER  : Ekte sunulan belgeler ile diğer her türlü kanuni delil.

HUKUKİ NEDENLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde arz ve izah edilen ve sayın Mahkemenizce de resen dikkate alınacak nedenlerle XXXXX cezası ile cezalandırılmama ilişkin xxx tarihli ve xxx sayılı hukuka aykırı ve haksız davalı idare işleminin iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı idare üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. GG/AA/YYYY (tarih)

          İmza

  İsim SOY İSİM

EKLER:

(Açıklamalarınızda değinilen belgeler burada sıra numarasıyla belirtilmeli ve dilekçeye eklenmelidir.)

  • Diploma
  • Başarı Belgesi
  • Savunma İstemi Yazısı
  • Disiplin Kurulu Kararı
X
kadim hukuk ve danışmanlık