İdare Mahkemelerinde Cevaba Cevap Dilekçeleri

İdare Mahkemelerinde Cevaba Cevap Dilekçeleri

idare mahkemelerinde cevaba cevap dilekceleri

İdare Mahkemelerinde cevaba cevap dilekçeleri 30 gün içinde mahkemeye yazılı olarak verilir. Devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen işlere ilişkin davalar idari yargıda açılmaktadır. İdari yargıda, açılan bu idari davalar tam yargı davaları yahut iptal davalarıdır. Bu davalarda ise, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğu denetlenmektedir. Belirtilen idari davalar, dava konusu olan idari işlemlerin ve eylemlerin gerçekleştirildiği yerdeki görevli mahkemede açılmalıdır. İdari davalar ise, kanunlarda görevleri belirtilen şekilde idare mahkemesinde, vergi mahkemesinde ya da Danıştay’da görülmektedir. Bu doğrultuda, idari yargıda bir dava açılması için öncelikle idare tarafından gerçekleştirilen davaya konu olabilecek bir işlem veya bir eylem olmalıdır. İlgili kişi tarafından dava konusu uyuşmazlığa konu olan bu işleme veya eyleme karşı bir dilekçe verilerek dava açılmalıdır. Bu makalemizin devamında da idari yargıda gerçekleştirilecek bu süreç anlatılacaktır.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16. maddesinde idare mahkemelerinde açılacak davalarda dilekçeler aşamasının; dava dilekçesi, idarenin savunma dilekçesi, savunmaya cevap dilekçesi ve ikinci savunma dilekçesi olarak dört dilekçede tekemmül edeceği hususu düzenlenmiştir. Bu bağlamda İdare Mahkemelerinde Cevaba Cevap Dilekçeleri, idarenin savunma dilekçesine karşılık cevapların beyan edildiği dilekçedir.

Savunma dilekçesi, kendisinden sonra yeni ve mahkemece beyan sunulması gerekli olan bir durum ortaya çıkmadıkça davacının mahkemenin kararını vermesinden önceki son sözleri mahiyetindedir. Duruşmalı görülecek dosyalar için de davacının yazılı olarak sunduğu son dilekçe savunmaya cevap dilekçesidir. Çünkü İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16. maddesinin 2. fıkrasında “… davalının vereceği ikinci savunma da davacıya tebliğ edilir. Buna karşı davacı cevap veremez.” hükmü yer almaktadır. Savunmaya cevap dilekçesi dava konusuna ilişkin olarak davacının meramını anlatabileceği son dilekçedir. Bu nedenle davacı taraf mahkemenin dikkate almasını istediği tüm hususları bu dilekçede anlaşılır şekilde izah etmelidir.

İdare mahkemelerinde cevaba cevap dilekçeleri verilmesi son derece önemlidir. Zira süresinde bu dilekçe verilmediği takdirde haktan vazgeçmiş sayılırsınız.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20. maddesi

İdari davalarda mahkemeler davaya ait her türlü incelemeyi kendiliğinden yapmaktadır. Ancak mahkemenin incelemeye alacağı hususlara dikkat çekmek amacıyla savunmaya cevap dilekçesinde belirtilmesinde faydalı olacak bazı hususlar vardır. Öncelikle savunmaya cevap dilekçesinde idarenin savunma dilekçesi ile idari işleme gerekçe gösterdiği hususlar üzerinde durulmalıdır. İdari işleme gerekçe gösterilen hususların varsa yönetmelik, kanun, Anayasa ve sair mevzuata aykırılığı üzerinde durulmalıdır. Ayrıca idari işleme gerekçe gösterilen hususun gerçek olmadığına dair varsa davacı taraf elindeki bilgi ve belgeleri de mahkeme huzuruna bu dilekçe ile sunmalıdır. İdare mahkemelerinde görülen iptal davalarında en önemli hususlardan biri idari işleme gerekçe gösterilen sebep unsurunun hukuka aykırılığıdır. Söz konusu hukuka aykırılığın ispatlanması davanın davacı lehine sonuçlanması için en önemli noktadır. Bu nedenle savunmaya cevap dilekçesinde mutlaka savunma dilekçesinde belirtilen gerekçelere karşı cevap ve beyanda bulunulmalıdır.

Bunun yanı sıra savunmaya cevap dilekçesi ile dava dilekçesinde belirtilen davanın haklı sebepleri de kısaca tekrar edilmelidir. Dava dilekçesinde yer alan hususların savunmaya cevap dilekçesinde tekrar edilmesi bu hususların mahkeme nezdinde dikkatini çekecektir. Ancak dava dilekçesinde belirtilen hususlarla çelişki oluşturacak ifadeler savunmaya cevap dilekçesinde yer almamalıdır.

Dava dilekçesi yürütmenin durdurulması talepli olarak yazılmış ve mahkemece henüz yürütmenin durdurulması talebine yönelik karar verilmediyse; savunmaya cevap dilekçesi ile yürütmenin durdurulması talebi tekrar edilerek hukuka açıkça aykırılık nedenleri ile telafisi güç veya imkânsız zarar meydana geldiği veya geleceği hususları izah edilebilir. Ayrıca mahkeme yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş olsa bile yürütmenin durdurulmasını gerektirecek yeni bir gelişme olmuş ise bu husus savunmaya dilekçesinde belirtilerek yürütmenin durdurulması talebinin yeniden değerlendirilmesi de talep edilebilir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16. maddesinin 3. fıkrasına göre; davanın tarafları dilekçeler aşamasında kendilerine tebliğ edilen dilekçelere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde cevap vermelidir. Bu bağlamda savunmaya cevap dilekçesinin de savunma dilekçesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. Savunmaya cevap dilekçesi yazılırken mahkemenin süresi içinde cevap verildiğinin anlamasını kolaylaştırmak amacıyla savunma dilekçesinin tebliğ tarihi de dilekçeye eklenmelidir.

İdare Mahkemelerinde Cevaba Cevap Dilekçesi Süresi Nedir?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 16. maddesinin 3. fıkrasına göre; davanın tarafları dilekçeler aşamasında kendilerine tebliğ edilen dilekçelere karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde cevap vermelidir. Bu bağlamda savunmaya cevap dilekçesinin de savunma dilekçesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. Savunmaya cevap dilekçesi yazılırken mahkemenin süresi içinde cevap verildiğinin anlamasını kolaylaştırmak amacıyla savunma dilekçesinin tebliğ tarihi de dilekçeye eklenmelidir.

30 gün içinde İdare Mahkemelerinde cevaba cevap dilekçeleri verilmediği takdirde dilekçe verilmemiş sayılır. Bu durumda cevaba cevap dilekçesi hakkınız son bulacaktır.

İdare Mahkemelerinde Cevaba Cevap Dilekçeleri Örneği

Savunmaya cevap dilekçesi dava dilekçesinin tevzi edildiği idare mahkemesi dairesine sunulmaktadır. İdari davalar özel dava çeşitlerinden olup idare hukuku avukatı ile yürütülmesi davanın sürdürülebilmesi için önemli bir unsurdur. Zira süreç usul ve esas noktasında hukuk davalarına göre bir çok özellik sergilemektedir.

Görevli mahkeme ise yine dava dilekçesi ile belirlenen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’na göre görevli sayılan idare mahkemesidir.

….…… (X). İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO    : ……/….. (Görevli ve yetkili mahkemece dava dosyasına verilen numara ve yılı)

DAVACI         : Ad- Soyad (TC Kimlik No)   Adres

VEKİLİ          : (Varsa) Ad-Soyad – Adres

DAVALI         : (Dava konusu idari işlemi tesis eden idare) – Adres

VEKİLİ           : (Varsa) Ad-Soyad – Adres

KONU           : Davalı İdare’nin xx.xx.xxxx tarihli savunma dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulduğu dilekçedir.

TEBLİĞ TARİHİ: Davalı İdare’nin savunma dilekçesinin tebliğ edildiği tarih.

AÇIKLAMALAR:

  1. Davalı idarenin savunma dilekçesinde davaya konu idari işlemin gerekçesi için sunduğu bilgi ve belgelere karşı beyan ve cevap içeren açıklamalar yapılmalıdır.
  2. (Varsa)Dava konusu idari işlem için gerekçe gösterilen hususların gerçek dışı olduğunun deliller de belirtilerek açıklaması yapılmalıdır.
  3. Dava konusu idari işlemin kanun, Anayasa ve sair mevzuata aykırılığına ilişkin açıklamalar yapılmalıdır.
  4. Dava dilekçesinde belirtilen hususlar kısaca tekrar edilmelidir.
  5. (Yürütme durdurma kararı verilmediyse veya yürütme durdurma talebinin değerlendirilmesi için yeni bir husus ortaya çıktıysa) Yürütmenin durdurulması kararını gerektirecek hususların açıklanması gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Savunmaya cevap dilekçesinin ekinde sunulacak deliller ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda ayrıntılı bir şekilde arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce de resen dikkate alınacak nedenlerle; (yalnızca dava dilekçesinin sonuç ve istem kısmında talep edilen hususlar tekrar edilmeli ve yeni bir talepte bulunulmamalıdır.) karar verilmesini saygılarımla talep ederim. (Tarih)

                  Davacı Ad-Soyad

               (Varsa Vekili Ad-Soyad)

MEB Savunmasına Cevap Dilekçesi Örneği

….…… . İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DOSYA NO   : ……/….. (Görevli ve yetkili mahkemece dava dosyasına verilen numara ve yılı)

DAVACI         : Ad- Soyad (TC Kimlik No) – Adres

VEKİLİ          : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleler B Blok Kat: 4 No:7 Çankaya/ANKARA

DAVALI        : T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

Atatürk Bulvarı No: 98 Bakanlıklar/ANKARA

VEKİLİ         : (Varsa) Ad-Soyad – Adres

KONU           : Davalı İdare’nin xx.xx.xxxx tarihli savunma dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulduğu dilekçedir.

TEBLİĞ TARİHİ: Davalı İdare’nin savunma dilekçesinin tebliğ edildiği tarih.

AÇIKLAMALAR:

  1. Davalı idarenin savunma dilekçesinde davaya konu idari işlemin gerekçesi için sunduğu bilgi ve belgelere karşı beyan ve cevap içeren açıklamalar yapılmalıdır.
  2. (Varsa)Dava konusu idari işlem için gerekçe gösterilen hususların gerçek dışı olduğunun deliller de belirtilerek açıklaması yapılmalıdır.
  3. Dava konusu idari işlemin kanun, Anayasa ve sair mevzuata aykırılığına ilişkin açıklamalar yapılmalıdır.
  4. Dava dilekçesinde belirtilen hususlar kısaca tekrar edilmelidir.
  5. (Yürütme durdurma kararı verilmediyse veya yürütme durdurma talebinin değerlendirilmesi için yeni bir husus ortaya çıktıysa) Yürütmenin durdurulması kararını gerektirecek hususların açıklanması gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER : Savunmaya cevap dilekçesinin ekinde sunulacak deliller ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda ayrıntılı bir şekilde arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce de resen dikkate alınacak nedenlerle; (yalnızca dava dilekçesinin sonuç ve istem kısmında talep edilen hususlar tekrar edilmeli ve yeni bir talepte bulunulmamalıdır.) karar verilmesini saygılarımla talep ederim. (Tarih)

     Davacı Vekili

Av. Umur YILDIRIM

        İmza

X
kadim hukuk ve danışmanlık