hakaret sayilmayan kelimeler yargitay

Hakaret sayılmayan kelimeler nelerdir? Son zamanlarda tarafımıza sıklıkla sorulan bir sorudur. Mahkemelerin dahi karar vermekte zorlandığı bu konuda tek tek hangi kelimelerin hakaret sayılıp sayılmadığını yazacağız. Hakaret sayılmayan kelimeler kanunda açıkça belirtilmemiştir. Bu durumla ilgili olarak kararı adli soruşturmayı yapan savcılık veya yargılamayı yapan mahkeme verecektir.

Hakaret suçu iddiasıyla şikayet edilen durumda, asliye ceza mahkemesi kelimelerin hakaret niteliği taşıyıp taşımadığını araştıracaktır. Asliye ceza mahkemesi taraflar arasında gerçekleşen olay veya durumda failin hakaret etme kastı ile hareket edip etmediği araştırılacaktır. Somut olayda önemli olan fiilin şahsı toplum içinde değersizleştirme veya itibarını zedeleme niteliği taşıyıp taşımadığıdır.

Sosyal medya kullanımının arttığı bu dönemde “Hangi kelimeler hakarete girer?”, “Hangi kelimeler hakaret sayılmaz?” gibi sorular daha çok önem kazanmıştır. Zira sosyal medya kullanıcıları bu ayrımı bilmediği için çoğu zaman farkında olmadan hakaret suçu işlemekte ve Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaktadırlar.

hakaret sayilan kelimeler yargitay neler
hakaret sayilan kelimeler yargitay

Hangi kelimelerin hakaret sayılmayacağı, hangi kelimelerin hakaret olarak kabul edileceği kanunda tek tek sayılmamıştır. Fakat kanunda hakaret suçunun tanımı yapılmıştır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için hangi unsurların olması gerektiği belirtilmiştir. İlk olarak hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin söylemiş olduğu sözler, karşı tarafın şerefini, haysiyetini veya itibarını zedelemeli ve kişiyi küçük düşürecek sözler olmalıdır.

Hakaret suçu kapsamında “Hangi kelimeler hakarete girer?”, “Hakaret sayılan kelimeler nelerdir”, “Hukukta hakaret sayılmayan kelimeler?” ve Yargıtay’ın bu konuda almış olduğu kararları makalemizde ele alacağız.

Hakaret suçu ve cezası hakkında detaylı bilgi almak için bu makalemizi okuyabilirsiniz. https://kadimhukuk.com.tr/makale/hakaret-sucu-ve-cezasi/

Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu kapsamında hakaret suçu oluşmaması için 2 durum olmalıdır. Bunlardan ilki suçun unsurları oluşmaması, ikincisi hukuka uygunluk sebepleridir. Suçun unsurları oluşmadığı durumlarda kaba ve nezaket dışı söz olarak değerlendirmektedir. Hakaret sayılmayan kelimeler Yargıtay kararları ışığında;

 • Haysiyetsiz
 • Nankör
 • Adın batsın
 • Dört gözlü
 • Suratsız seni
 • Beceriksiz herif
 • Savcıysanız savcılığınızı bilin
 • Sen mafyanın avukatı mısın
 • Ne var lan, bizi mi döveceksiniz
 • Siz kimsiniz lan
 • Yalan söylüyorsun
 • Cins midir nedi
 • Sahtekarlık yapma, oğlum sen laftan anlamıyor musun
 • Sen kimsin bana ilaç içirmeye çalışıyorsun, sen dünkü çocuksun
 • Senin dinin maneviyatın eksik, sana dini öğretmem lazım
 • Meziyetsiz
 • Seni paramla satın alırım
 • Karaktersiz
 • Lanet gardiyan
 • Aç gözlü
 • Görmemiş
 • İhanet ediyorsun
 • Bilgisiz
 • Tecrübesiz
 • Karı gibi adamsınız
 • Allah belanı versin
 • Sen kim oluyorsun
 • Dinsiz
 • İmansız
 • Çemkirme
 • Aciz zavallı insansın. Şu haline bak
 • Şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git
 • Sen ne karışıyorsun lan
 • Çingene
 • Sen insan mısın
 • Siz çetesiniz, defolun gidin vicdansızlar
 • Hakime siz açıkça taraf tutuyorsunuz
 • Eğitimsiz
 • Lan polis oldunuz da ne oldunuz, senin psikolojin bozuk
 • Beğenmiyorsan başka kapıya git
 • Defol evimden
 • Allah senin belanı versin
 • Allah senin canını alsın
 • Allah seni bildiği gibi yapsın
 • Yarını göremezsin inşallah
 • Allah senin çocuklarından çıkartsın bu acıyı
 • Hepiniz yiyicisiniz, bu memleketi yediniz bitirdiniz
 • Sen çok tehlikeli birisin

Üstte sayılan sözler karşı tarafın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığı gerekçesiyle hakaret suçundan ceza verilmez. Kaba ve nezaket dışı değerlendirmektedir.

Yargıtay’ın hakaret saydığı kelimeler üstte sayılanlar dışında kişinin onur ve şerefini zedeleyen kelimelerdir.

Hakaret fiilinde korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığıdır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerekir. Bir eylemin tahkir edici olup olmadığı duruma, zamana ve yere göre değişebilmektedir. Ağır eleştiri veya rahatsız edici sözler hakaret suçu kapsamında değerlendirilmez. Yani ceza verilmez.

Hakaret sayılan kelimeler Yargıtay kararına ulaşmak için kendi sitesini inceleyebilirsiniz. https://www.yargitay.gov.tr/

Hakaret Sayılan Kelimeler

Türk Ceza Kanunu’nun 125.maddesine göre, “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” Nefret ve hakaret saikiyle söylenmesi halinde ceza verilir.

 • Sinkaflı (küfürlü) kelimeler
 • Pis Alman
 • Pis Gavur
 • Yobaz
 • Hırsız
 • Ayyaş
 • Üçkağıtçı
 • Kör Ahmet
 • Topal Mehmet
 • Eşek
 • Köpek
 • Yavşak
 • Ahlaksız

Hukukta Hakaret Sayılmayan Kelimeler

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunumuzun ikinci kitabının, ikinci kısmının, sekizinci bölümünde şerefe karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanunu 125.maddesi ile 131.maddeleri arasında hüküm altına alınmıştır.

İnternet kullanımının insan hayatına sağladığı kolaylıklar gözlemlendiğinde hiç şüphesiz interneti yüzyılın en değerli buluşu olarak kabul etmek gerekir. Fakat bu kadar faydalı bir iletişim aracı olmasına karşın internet ve sosyal medya doğru amaçlar için kullanılmadığı takdirde en tehlikeli silah olmaktadır. Verdiği zarar ile kişilerin maddi ve manevi bütünlüğüne karşı büyük sonuçlara neden olmaktadır.

Hakaret suçunun unsurlarını oluşturan ifadeler belli özel koşullar altında suç kabul edilmemektedir. Yani hakaret edilse dahi bu durumlar varsa suç oluşmayacaktır.

 • Mağdurun rızası
 • Karşılıklı hakaret
 • Haksız fiile karşı hakaret
 • Kanun hükmünü icra
 • Emrin yerine getirilmesi
 • İddia ve savunma dokunulmazlığı
 • İhbar ve şikayet hakkı
 • Haber verme hakkı
 • Eleştirme hakkı
 • Ailenin terbiye ve disiplin hakkı

Terbiyesiz Sözü Hakaret midir?

Terbiyesiz sözü üstte belirtildiği üzere ağır eleştiri ve kaba sözdür. Hakaret değildir.

 • Senin ananı avradı sinkaf edeceğim. Burada tehdit suçu oluşur. Hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır.
 • Sinkaf ederim böyle düzeni de yeri de. Burada söz belirli veya belirlenebilir bir kimseye yönelmediği için mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedelemediği için hakaret suçu oluşmaz.