emniyet disiplin tuzugu kaldirildi mi

Devlet memurları ile ilgili disiplin hükümleri esas itibariyle 657 sayılı DMK m.124 ile m.135 arasında yer almaktadır. Ancak kamu kesimindeki bazı mesleklerin kendine has özellikleri olduğundan bu mesleklerin mensupları için özel yasalarında değişik cezalar öngörülmüştür. Bunu gözönünde tutan DMK m.126’da ” Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır. ” denilmiştir.

Emniyet disiplin tüzüğü 40 yıla yakın bir süre emniyet personeli disiplin işlemlerinde uygulanan temel mevzuattı. Emniyet mensuplarının disipline dair işlemleri 23 Ocak 2017’ye kadar 1979 yılında çıkarılan Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü ile yapılmaktaydı. Emniyet Teşkilatında çalışan her sınıftan memura verilecek disiplin cezalarını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlarla cezaların derece ve miktarı bu tüzükte gösterilmiştir.

ankara avukat ariyorum

Bu tüzüğe göre; emniyet teşkilatı memurlarına verilecek disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Aylık kesme, memurun,

ç) Kısa süreli durdurma,

d) Uzun süreli durdurma,

e) Meslekten çıkarma,

f) Devlet memurluğundan çıkarma

Daha sonra bir polisin talebi sonucu yerel bir mahkemenin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi söz konusu disiplin tüzüğünün kanuni dayanağı olan Emniyet Teşkilatı Kanununun ilgili maddesindeki hükmü iptal etmiştir. Yani Emniyet Disiplin Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

[box color=”blue-light” ]Müteakiben 23 Ocak  2017’de emniyet mensuplarının disiplin işleri 682 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) yapılmaya başlanmıştır.[/box]

31.01.2018 tarihinde mecliste kabul edilen 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli aynı disiplin kanununa tabi olmuşlardır. 7068 sayılı kanun kapsamında disiplin cezası alanlar idare hukuku avukatı ile 60 gün içinde iptal davası alabilirler.

7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri

7068 sayılı kanun, kolluk personeline işledikleri fiillere göre uyarma, kınama, aylıktan kesme, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma ve devlet memurluğundan çıkarma cezaları ile yaptırıma uğrayacaklarını düzenlenmiştir.

Emniyet Disiplin Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır. Artık personeli disiplin işlemleri 7068 sayılı kanuna göre yapılır.

Kanunda disiplin cezaları aynen Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’ndeki şekliyle düzenlenmiştir:

Personele verilecek disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama cezası: Personele görevinin icrasında veya hal ve hareketlerinde kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

c) Aylıktan kesme cezası: Disiplin cezası verilen personelin, fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç brüt aylığından on beş günlüğe kadar kesinti yapılmasıdır. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk Lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz.

ç) Kısa süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin dört, altı veya on ay süre ile durdurulmasıdır.

d) Uzun süreli durdurma: Personelin bulunduğu kademede ilerlemesinin on iki, on altı, yirmi veya yirmi dört ay süre ile durdurulmasıdır.

e) Meslekten çıkarma: Personelin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarında bir daha çalıştırılmamak üzere meslekten çıkarılmasıdır.

f) Devlet memurluğundan çıkarma: Personelin bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarılmasıdır.

7068 sayılı kanunu buradan indirebilirsiniz https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.7068.pdf