Devlet Memurları Kanunu 89. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 89. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 89 madde

Devlet Memurları Kanunu 89. Madde (DMK)

Ders Görevi

Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunur.

[vc_message message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-triangle”]

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

[/vc_message][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Devlet Memurları Kanunu 89. Madde Açıklaması

Maddede, eğitim sorununun taşıdığı büyük önem ve ülke gerçekleri göz önünde bulundurularak, öğretmen veya öğretim üyesi bulunmayan hallerde, yalnız öğretmen ve öğretim üyeleri arasından değil, bu Yasaya tabi olsun olmasın başka kurumlardaki görevlilere de ders görevi verilebilmesi öngörülmektedir. Bu madde, ikinci görev yasağıyla ilgili 87. maddenin istisnasını oluşturmaktadır. Böylece 657 sayılı Yasada memurlara ek olarak yaptırılacak öğretmenlik görevi “ders görevi” olarak adlandırılmıştır.

Maddede yer alan hükme göre, her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarıyla üniversite ve askeri akademiler dahil; akademi, okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücretle ek ders görevi verilebilir.

Böylece her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlarında hizmetin gerektirdiği kadrolara öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması gibi zorunluluk halinde, maddede sayılanlara ek ders görevi verilebilecektir. Memurlara veya diğerlerine ek ders görevinin verilmesinde en önemli koşul, söz konusu kurum ve kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesinin bulunmamasıdır.

Maddenin gerekçesinde bir konuya açıklık getirilmektedir. Maddede öğretim üyelerine de ders görevi verilebileceği belirtilmiştir. Gerekçede, öğretim üyelerine maddede neden yer verildiği şöyle açıklanmaktadır:

“Maddede öğretim üyelerinden bahsedilmiş olması, gerek üniversite mensuplarından Üniversite dışındaki öğretim kurumlarında faydalanmayı, gerekse Devlet görevinde bulunan elemanlardan Üniversite öğretimi için istifade etmeyi mümkün kılmak isteğinden ileri gelmektedir. Üniversiteler… bu yasa kapsamına girmemekle beraber, devlet kurumlarının üniversitelerle bu noktadaki ilişkilerini düzenlemek bakımından (öğretim üyesi) ibaresinin maddeye konması faydalı görülmüştür.”

devlet memurları kanunu 89 madde dmk
devlet memurları kanunu 89 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 89. Madde Ders Görevi Emsal Kararlar

Danıştay On Birinci Dairesi E:2002/3762, K:2004/95

  • Devlet Memurları Kanunu 89. Madde
  • Ders Görevi

Dava, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi olup, doktora derecesi bulunan davacının, ek ders ücretinin %40 fazlasıyla ödenmesi yolundaki başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ve parasal haklarının yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılmıştır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. maddesinde, her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (askeri akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyeleri ve diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebileceği, ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususların ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunacağı kurala bağlanmış olup, bu madde uyarınca Bakanlar Kurulunun 2.12.1998 tarih ve 98/12120 sayılı Kararı ile de, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar belirlenmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4359 sayılı Kanunla değişik 176. maddesinde de, bu Kanunun değişik 89. maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere ders saati başına ödenecek ek ders ücretinin ne şekilde tespit edileceği açıklandıktan sonra, ek ders ücretlerinin; alanlarında master derecesi almış öğretmenlere %25, alanlarında doktora derecesi almış öğretmenlere ise %40 fazlasıyla ödeneceği belirtilmiştir.  Anılan yasal düzenlemelerden, sadece alanlarında doktora derecesi almış öğretmenlere ek dersi ücretlerinin %40 fazlasıyla ödeneceği, bilfiil öğretmenlik yapmayanlara ise böyle bir ödemenin yapılamayacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyesi olup, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan davacının, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara göre aldığı ek ders ücretlerinin doktora derecesinden dolayı %40 fazlası ile ödenmesi yolundaki başvurusunun reddi üzerine bakılan davayı açtığı, idare mahkemesince, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara göre ek ders ücreti almaya hak kazanan davacının doktora derecesinden dolayı ek ders ücretinin %40 fazlasıyla ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, ek ders ücretlerinin yasal faiziyle birlikte tazminine hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve bilfiil öğretmenlik yapmayan davacının, doktora derecesinden dolayı ek ders ücretini %40 fazlasıyla almasına yasal yönden olanak bulunmadığından, dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.


Danıştay Sekizinci Dairesi E:2002/2324, K:2000/7746

  • Devlet Memurları Kanunu 89. Madde
  • Ders Görevi

Dosyanın incelenmesinden, yukarıda anılan yasal düzenlemeler uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görevli sınıf öğretmenlerine özel yaygın öğretim kurumu durumunda olan özel öğrenci etüt merkezlerinde ders görevi verilmekte iken, Özel Öğretim Kurslar ve Etüt Eğitim Merkezleri Birliği Derneğinin 10.9.1999 gün ve 39 sayılı yazısı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün B.08.0.PGM.0.23.01.03-32-24381 sayılı Ek Ders Görevi konulu yazısı ile 98/12120 sayılı Bakanlar Kurulu kararına Ek Esasların 9. maddesi uyarınca sınıf öğretmenlerine öğretmen yetersizliğine bağlı olarak haftada 8 saate kadar verilebilecek ek ders görevinin, resmi statüdeki ilköğretim, ortaöğretim veya yaygın eğitim kurumlarıyla sınırlı olduğu, özel öğretim kurumlarını kapsamadığı, bu çerçevede, Bakanlıklarına bağlı ilköğretim okullarında görevli sınıf öğretmenlerine aylık ve ücret karşılığı haftada 30 saatlik ders görevlerini kendi okullarında doldurmaları halinde özel etüt eğitim merkezlerinde ders görevi verilmesinin mümkün olmadığı, ancak görevli oldukları okullarda haftada 30 saatten az ders görevi bulunanlara bu miktar içinde kalmak kaydıyla özel etüt eğitim merkezlerinde ders görevi verilmesinde bir sakınca olmayacağı mütalaa edilerek ilgili Dernek Başkanlığına ve Bursa Valiliğine konunun iletilmesi üzerine, … Valiliğince, davacı tarafından; kurumlarında ders saati ücretli öğretmen olarak görevlendirilmek istenen resmi okullarda görevli öğretmenlere ait teklif dosyalarının, okullarındaki ders saati sayılarını doldurdukları gerekçesiyle onaylanmayarak iade edildiği, bu işlemin dayanağını oluşturan Milli Eğitim Bakanlığının genelge içerikli işlemine karşı bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.
Yukarıda değinilen yasal hükümler karşısında yaygın eğitim kurumu konumunda olan ve kuruluşu, açılışı, izni, denetimi, koordinasyonu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan özel öğrenci etüt merkezlerinin, eğitim ve öğretim hizmetleri açısından resmi okullardan ayrı tutulmalarına olanak bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Yasasında özel bir düzenlemeye tabi tutulan ve özel hükümler konularak Bakanlar Kurulu kararı ile esasları belirlenerek yürürlüğe konulan ders görevleriyle ilgili düzenlemeler uyarınca, yükseköğrenimli olan sınıf öğretmenlerinin görev yaptıkları okulda ders saatlerini doldurup doldurmadıklarına bakılmaksızın haftada 8 saate kadar yaygın eğitim kurumlarından olan özel etüt eğitim merkezlerinde ek ders görevi verilebileceği açıkça anlaşılmaktadır.

Bu durumda, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 89. maddesi hükmü uyarınca alınan Bakanlar Kurulu kararı ile sınıf öğretmenlerinin lehine istisna getirilerek haftalık 8 saat ek ders görevi verilebileceğinden aksi yönde oluşturulan Bakanlık işleminde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Danıştay On İkinci Dairesi E:1995/9214, K:1998/2848

  • Devlet Memurları Kanunu 89. Madde
  • Ders Görevi

Davalı idare, hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerine kursiyer olarak katılanlara Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esasların 24/b maddesi ve 32. maddesi uyarınca ek ders ücretlerinin ödenemeyeceğini, ayrıca 2377 sayılı Kanunun 1. maddesi uyarınca eğitim-öğretim tazminatından yararlanılabilmesi için fiilen öğretmenlik görevi yapılmasının gerektiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup, davalı idarece ileri sürülen hususlar kararın, eğitim-öğretim tazminatına ilişkin kısmının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Mahkeme kararının ders ücretlerine ilişkin kısmına gelince;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. maddesinde; “Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler Dahil), okul kurs ve yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur.” hükmü yer almıştır.

Anılan yasa maddesi uyarınca 25.1.1986 günlü, 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit olunan ve 17.3.1986 günlü, 19050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ücretli Ders Saatlerine Dair Esasların 16. maddesinde, lise, ortaokul, eğitilebilir çocuklar iş okulu ve 10. maddede sayılan kurumlarda görevli müdür yardımcılarına ve halk eğitimi merkezi rehber öğretmenlerine “zorunlu ders niteliğinde yönetim görevi” dahil, kendi kurumlarındaki benzer öğretmenlerin haftada alabilecekleri azami ücretli ek ders saatini dolduruncaya kadar, fiilen derse girmek kaydıyla, ücretle ek ders görevi verilebileceğine işaret edilmiş, 24. maddesinin (b) bendinde ise, merkez ve taşra teşkilatında geçici görevle görevlendirilenler, her türlü eğitsel gezilerde, seminerlerde ve hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde yönetici ve öğretmen olarak görevlendirilenler, endüstri ve işyerleriyle işbirliği yapan eğitim kurumlarında bu işten sorumlu olanların bu günlere rastlayan ücretli ders, ek ders, zorunlu ek ders ve egzersiz görevlerini yapmış sayılacağı, 32. maddesinde de, bu esaslar kapsamına girenlerin izinli ve raporlu bulundukları günlere ait ek ders ücretlerinin ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, davacının … Ticaret Lisesi öğretmeni iken Milli Eğitim Bakanlığı … Dairesinin 23.10.1989 günlü onayı ile … Projesi çerçevesinde yurtdışı eğitimine gönderilmek üzere 23.10.1989-23.3.1990 tarihleri arasında Uluslararası Dil Eğitim Merkezinde İngilizce Dil Eğitimi hizmet içi programına alındığı, bu eğitimin tamamlanmasından sonra da 16.7.1990-11.11.1990 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığınca büro makineleri tamir ve bakım alanında eğitim görmek amacıyla yurtdışına gönderilmek üzere görevli izinli sayıldığı ve söz konusu sürelere ilişkin eğitim-öğretim tazminatı ve ders ücretlerinin kesildiği, davacının 14.11.1990 tarihli dilekçe ile idareye başvurarak, anılan tarihler arasındaki eğitim-öğretim tazminatı ve ders ücretlerinin ödenmesini istediği, bu isteğinin reddedilmesi üzerine bakılan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Belirtilen bu duruma göre, yukarıda sözü edilen 25.1.1986 günlü 86/10340 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilen esasların 24/b maddesinde; her türlü eğitsel gezilere, seminerlere, hizmet içi eğitim kurs ve seminere sadece “yönetici ve öğretmen” olarak katılanlara, bu günlere tekabül eden ücretli ders, ek ders, zorunlu ek ders ve egzersiz görevi ücretlerinin ödenmesi olanaklı kılınmış, bunun dışındaki katılımlar nedeniyle ilgililere anılan ücretlerin ödeneceği yolunda idareye bir yükümlülük getirilmemiştir.

Davacının, hizmet içi dil eğitimi programı ve yurtdışı mesleki eğitimine “yönetici ve öğretmen” olarak katılmadığı, sadece kursiyer olarak katıldığı açık olduğundan, İdare Mahkemesince bu hususlar gözetilmeden ek ders, zorunlu ek ders ve egzersiz ücretlerinin davacıya ödenmemesine ilişkin işlemin iptal edilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.


[vc_message message_box_color=”alert-warning” icon_fontawesome=”fas fa-exclamation-triangle”]

Devlet Memurları Kanunu 89. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/[/vc_message][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık