Devlet Memurları Kanunu 210. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 210. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 210 madde

Devlet Memurları Kanunu 210. Madde (DMK)

Cenaze Giderleri

Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dâhil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle veyahut 78. maddeye göre yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır. 209. madde ile bu madde hükümleri Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmeliğe göre uygulanır.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

Devlet Memurları Kanunu 210. Madde Açıklaması

Yasanın cenaze giderlerini düzenleyen 210. maddesi, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında bulunan Devlet memurlarının ölümleri halinde, cenaze giderlerinin kurumlarınca ödenmesi ödevini kurumlarına vermiş, ayrıca sürekli veya geçici görevle veyahut yetiştirilmek üzere yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin, cenaze giderlerinden başka, bunların naaşlarını yurda getirmek için yapılacak zorunlu giderlerin ve yurt dışında sürekli görevle bulunan Devlet memurlarının ana, baba ve çocuklarından ölenler olursa bunların cenazelerinin de yurda getirilmesi için zorunlu giderlerin kurumlarınca ödenmesi kabul edilmiştir.

Madde ile, cenaze giderlerinin kimlere nasıl ve hangi ölçüler halinde ödeneceği hükümlerine bırakılmış ve sözü edilen yönetmelik ise, “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği” ismi altında 11.8.1973 tarihli ve 14622 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Yönetmelik hükümlerine göre cenaze giderlerinin ödenmesine ilişkin esaslar şunladır.

devlet memurları kanunu 210 madde dmk
devlet memurları kanunu 210 madde dmk

1. Kimlere Ait Cenaze Giderleri Verilebilir?

Cenaze giderlerinin kimlere verileceği konusu Yönetmeliğin 45. maddesi ile düzenlenmiştir. Konuyu, bu giderlerden yurt içinde ve yurt dışında yararlanacak olanlar bakımından iki ayrı bölüm halinde inceleyelim:

A) Yurt İçinde Cenaze Giderlerinden Sadece Memurlar Yararlanırlar

Yönetmeliğin 45. maddesinin birinci fıkrası, yurt içinde Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderlerinin (cenazenin başka yere nakli dâhil) kurumlarınca ödeneceğini açıklamaktadır. Devlet memurunun eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve çocukları cenaze yardımından yararlanamazlar. Zira gerek yasa ve gerekse Yönetmelik, cenaze giderlerinden yurt içinde “Devlet memurlarının” yararlanacağını özellikle belirtmiş olup, aile fertlerinden söz etmemiştir. Bu nedenle memurun aile fertlerinin cenaze giderinden yararlanmaları olanaksızdır.

B) Yurt Dışında Cenaze Giderlerinden Yararlanacak Olanlar

  • Memurlar,
  • Yurt dışında sürekli görevde bulunan Devlet memurları,
  • Yurt dışında geçici görevle bulunan Devlet memurları,
  • Yurt dışında, yetiştirilmek, eğitilmek bilgilerini arttırmak veya staj yapmak üzere bulunan Devlet memurları,  yurt içinde tedavilerinin olanaksız olması nedeni ile sağlık kurulan raporu dışına tedavi için gönderilen devlet memurlarının yurt dışında ölümleri halinde cenazenin yurt içine getirilmesi dâhil cenaze giderlerinden yararlanırlar.
  • Yurt dışında sürekli görevde bulunan Devlet memurunun eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve çocukları,
  • Yurt dışında sürekli görevde bulunan Devlet memurunun eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve çocuklarının yurt dışında ölümleri halinde, cenazelerinin yurda getirilmesi için, zorunlu olan giderler memurun kurumunca ödenecektir. Bu giderler örneğin, Umumi Hıfzısıhha Yasası hükümlerine göre tahnit yapılması ve cenazenin yurda getirilmesi için zorunlu olan nakil ücreti vs. gibi sayılabilir.
  • Yurt dışında geçici görevli, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak üzere bulunan Devlet memurlarının eşi, ana, babası ve çocuklarının yurt dışında bulundukları sırada ölümleri halinde herhangi bir şekilde cenaze giderlerinden yararlanamazlar.

2. Yurt İçinde Cenaze Giderleri

Yurt içinde cenaze giderleri, ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan giderleri kapsar. Bu giderler arasında tabut, kefen, mezar, ölünün yıkanması için gerekli temizlik malzemeleri sayılabilir. Buna karşın çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları cenaze gideri tanımına girmez. Cenaze, kişinin tedavi olduğu hastane veya ölenin kurumunca ya da ailesi veya yakınları tarafından kaldırılmışsa cenaze giderlerini gösteren faturaların veya belgelerin ibrazı ile kurumca ödenecektir.

Cenazenin, memurun bulunduğu yerden başka bir yere nakledilmesi halinde, gömüleceği yerdeki cenaze gideri ile “Umumi Hıfzısıhha Yasası” hükümlerine göre yerinde tahnit yapmak olanağı varsa yapılacak tahnit giderleri ile zorunlu nakil ücreti belediyece onaylanan fatura üzerinden ödenecektir.

3. Cenazelerin Yurda Getirilmesi için Zorunlu Giderler

Yurt dışında sürekli veya geçici görevde bulunan veya yetiştirilmek, eğitilmek bilgilerini arttırmak veya staj yapmak için ya da yurt içinde tedavilerinin olanaksız olduğu sağlık kurulu raporu ile belli olan memurlardan yurt dışına tedavi için gönderilenlerle yurt dışında sürekli görevde bulunan Devlet memurlarının eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana babası ve çocuklarının yurt dışında ölmeleri halinde, cenazesinin yurt içine getirilmesi için yapılacak zorunlu giderler, ölünün mahallinde yapılan tahniti ve yurtta gömüleceği yere kadar normal ve zorunlu nakil giderleri, cenaze gideri olarak kurumlarınca ödenir. Yurt dışında sürekli görevde bulunan memurların eş, ana, babası ve çocuklarının ölümleri halinde cenazenin yurda getirilmesi ve yurt içinde gömüleceği yere kadar zorunlu nakil ücretlerinin ödenmesi önemli bir yenilik olarak kabul edilebilir.


Devlet Memurları Kanunu 210. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık