Devlet Memurları Kanunu 171. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 171. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 171 madde

Devlet Memurları Kanunu 171. Madde (DMK)

Sayman ve Sayman Mutemetlerinin Devir Süreleri ve Aylıkları

Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir. Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.

Devlet Memurları Kanunu 171. Madde Açıklaması 

1050 sayılı Genel Muhasebe Yasasının 9 ve 12. maddeleri, sayman ve sayman mutemetlerinin tanımını ve görevlerine ilişkin esasları düzenler. 9. maddeye göre sayman, “Varidatı tahsil, nukud ve ayniyatı muhafaza, masarifi istihkak sahiplerine tediye ve teslim ve bu işlere müteallik her türlü müraselat ile buna müteferri nakdi ve ayni bilcümle mali muamelâtı ifa ve divanı muhasebata idare hesabi ita edenlere muhasip denir” şeklinde tanımlanmıştır. Saymanlar yasalarımıza göre üçe ayrılır. Gelir, gider ve ayniyat saymanı diye, Saymanlar hesaplarını idare zamanlarına göre sorumlu oldukları yerlere verirler.

Saymanlar görev yerlerinin değiştirilmesi halinde, hesaplarını yerlerine gelecek olan saymana veya aynı kurum içinden vekâleten atanacak olan memura devretmek zorundadırlar. Devir süresi 171. madde ile en çok bir aylık süre ile sınırlandırılmıştır. Bu süre içinde; görev yeri değişen saymanın aylığı eski görev yerinde ve kadro tasarrufundan ödenecektir.

Saymanlara devirleri bitmeden önce atama emirlerinin tebliğine olanak yoktur. Devir ve teslim işlemi bir ayı geçmemek üzere ne zaman biterse o tarihte atama emrinin tebliği tarihinden itibaren de saymanların aylıklar 169. madde esaslarına göre ödenecektir. 171. madde, sayman mutemetleri için devir süresini 15 gün olarak belirlemiştir. Sayman mutemetleri 1050 sayılı Yasanın 12. maddesinde şöyle tanımlanmıştır. “Veznedar, tahsil memuru, tahsildar, ambar memuru, tevzi memuru, şehbenden, kançılar gibi unvanları ile muhasip nam ve hesabına muvakkaten kabz ve sarfa mezun olan memurlara sayman mutemedi denir.” Sayman mutemetleri saymana yardım eden kimseler olup, hesaplarını bağlı oldukları saymana verirler. Ancak, bunların yer değiştirme suretiyle atanmaları halinde hesaplarını yerleri ne atanacak olanlara devretmeleri gerekir. Bu süre sayman mutemetleri bakımından, özellikle daha basit olan devir ve teslim işlemi için 15 gün olarak saptanmıştır.

Sayman mutemetlerinin 15 günlük devir süresi içinde aylıkları eski görev yerinde ve kadro tasarrufundan ödenecektir. 15 günlük devir ve teslim süresi sonunda ise sayman mutemetlerine atama emirleri tebliğ edilir. Atama emrinin tebliğinden itibaren sayman mutemetlerinin aylıkları, 169. madde esaslarına göre ödenecektir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

Devlet Memurları Kanunu 171. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/
devlet memurları kanunu 171 madde dmk
devlet memurları kanunu 171 madde dmk

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık