Devlet Memurları Kanunu 142. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 142. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 142 madde

Devlet Memurları Kanunu 142. Madde (DMK)

Tedbirlerin Kaldırılması

Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138. maddedeki yetkililerce ( Müfettişler tarafından görevden uzaklaştırılanlar hakkında atamaya yetkili amirlerce ) derhal kaldırılır. Görevden uzaklaştırma tedbirini kaldırmayan görevli hakkında 139. madde hükmü uygulanır.

Devlet Memurları Kanunu 142. Madde Açıklaması

Görevden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen 10 iş günü içinde soruşturmaya başlanması zorunludur. Yapılacak soruşturma sonunda disiplin yönünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma önlemi derhal kaldırılır. Böylece, yapılan soruşturma sonunda memurluktan çıkarma dışında herhangi bir disiplin cezası ile cezalandırılan memur hakkında alınmış olan görevden uzaklaştırma önlemi derhal kaldırılacaktır.

Önlemin kaldırılmasını düzenleyen 142. madde, emredici mahiyette bir hüküm getirmiş, “kaldırılır” demekle ilgililere bu önlemin derhal kaldırılmasını emretmiştir. Bu nedenle görevden uzaklaştırma önlemini kaldırmayan yetkililerin 139. maddeye göre sorumlu olacakları hükme bağlanmıştır.

Görevden uzaklaştırma önlemi, bu önlemi alan yetkililerce kaldırılacaktır. Ancak, müfettişler bakımından madde değişik bir hüküm getirmiştir. Buna göre müfettişler görevden uzaklaştırmaya yetkileri olmasına karşın, kaldırma konusunda bu yetkiye sahip değillerdir. Müfettişler tarafından alınmış olan önlem, atamaya yetkili amir tarafından kaldırılacaktır. Tedbirlerin kaldırılması önlemi yetkili amirin takdiri ile de her zaman kaldırılabilir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 
devlet memurları kanunu 142 madde dmk
devlet memurları kanunu 142 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 142. Madde Tedbirlerin Kaldırılması Emsal Kararlar

Danıştay Beşinci Dairesi E:1973/6047 K:1977/485

  • Devlet Memurları Kanunu 142. Madde
  • Tedbirlerin Kaldırılması

Dosyanın incelenmesinden, davacının hakkında yapılan cezai kovuşturma nedeniyle 16.01.1972 tarihi işlemle bakanlık emrine alındığı, bu işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan dava dolayısıyla Dairemizce verilen yürütmenin durdurulması karan üzerine idarece bakanlık emri işleminin kaldırıldığı ancak 25.5.1973 onay tarihli işlemde adı geçenin görevden uzaklaştırıldığı davacı hakkında açılan kamu davasının ise Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.3.1973 gün ve 62 sayılı kararıyla beraat ile sonuçlandığı ve hükmün 30.3.1973 tarihinde kesinleştiği ve davacının 27.7.1973 tarihli işlemle idarece görevine iade edildiği anlaşılmıştır.

Davacı hakkında görevden uzaklaştırma işleminin tesis tarihi olan 26.5.1973 tarihinden önce bu işleme dayanak olan adli mahkemede açılmış kamu davası sonuçlanmış ve adı geçen hakkında mahkemece yapılan bir cezai kovuşturma kalmamış olduğundan davacının görev den uzaklaştırılmasında yukarıda yer alan madde hükümlerine ve hizmetin gereklerine uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, davacının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir.


Devlet Memurları Kanunu 142. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

X