Devlet Memurları Kanunu 109. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 109. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 109 madde

Devlet Memurları Kanunu 109. Madde (DMK)

Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası

Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kayıt olunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.

Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

Devlet Memurları Kanunu 109. Madde Açıklaması

Madde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre memurun TC Kimlik numarası kurum sicil numarası haline getirilmektedir. Ayrıca maddede özlük dosyasında yer alacak belgeler düzenlenmiştir. Özlük dosyasının tutulması hususunda kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması ve farklı uygulamaların önlenmesi için de Devlet Personel Başkanlığı yetkili kılınmıştır.

Sicillerin uygulamadan kaldırılması ile sicil dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgelerin de özlük dosyasında muhafazası öngörülmüştür. Özlük dosyasının tutulma esasları ile bu dosyalarda yer alacak bilgi ve belgeler, 15/04/2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Personeli Genel Tebliği Seri No:2” ile tespit edilmiştir.

devlet memurları kanunu 109 madde dmk
devlet memurları kanunu 109 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 109. Madde Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası Emsal Kararlar

Danıştay Beşinci Dairesi E:2016/18071, K:2020/4984

  • Devlet Memurları Kanunu 109. Madde
  • Memur Bilgi Sistemi, Özlük Dosyası

İdare Mahkemesinin kararında; uyuşmazlığa konu olaya ilişkin mevzuat hükümleri ile dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, her ne kadar davacının talebinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 122. maddesi uyarınca davacının daha önce görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinde almış olduğu ödül ve takdirnamelerinin atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan bir ödül veya bir takdirname olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle reddedildiği görülmekte ise de; 657 sayılı Kanunun 109. maddesinde, özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usul ve esasların Devlet Personel Başkanlığınca belirleneceği ve Devlet Personel Başkanlığından tarafından kabul edilerek 15/04/2011 tarih ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu Personeli Genel Tebliği’nde özlük dosyasını oluşturan bilgi ve belgeler arasında ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ile askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişkin belgelerin de saklanacağı düzenlemesine yer verildiği bu kapsamda atamaya yetkili amir tarafından düzenlenmeyen ödüllerin özlük dosyasında yer almayacağına ilişkin bir hüküm bulunmadığı, esasen, ilgilinin önceki görevde almış olduğu disiplin cezaları ve derece ve kademe ilerlemeleri gibi ödül ve taltiflerin de özlük dosyasında yer almasının, kamu hizmetinin sürekliliği ilkesinin de bir gereği olduğu anlaşıldığından, davacının Türk Silahlı Kuvvetleri’nde uzman erbaş olarak görev yaptığı süre içerisinde almış olduğu ödül ve takdirlerin sicil karnesine işlenmesi yönündeki başvurusunun kabulü gerekirken bu konudaki talebin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Belirtilen gerekçelerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; davalının temyiz isteminin reddine, dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki İdare Mahkemesinin  temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının onanmasına,  09/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Devlet Memurları Kanunu 109. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık