Ceza Muhakemesi Kanunu 129. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 129. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 129 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 129. Madde

Postada Elkoyma 

1) Suçun delillerini oluşturduğundan şüphe edilen ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturma ve kovuşturmada adliyenin eli altında olması zorunlu sayılıp, posta hizmeti veren her türlü resmî veya özel kuruluşta bulunan gönderilere, hâkimin veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararı ile elkonulabilir.

2) Hakim kararının veya Cumhuriyet savcısının emrinin kendilerine bildirilmesi üzerine elkoyma işlemini yerine getiren kolluk memurları, birinci fıkrada belirtilen gönderilerin içinde bulunduğu zarfları veya paketleri açamazlar. Elkonulan gönderiler, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile mühür altına alınıp derhâl elkoyma kararını veya emrini veren hâkim veya Cumhuriyet savcısına teslim edilir.

3) Elkoyma kararı veya emrinin aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak verilmesi halinde gönderilerin bulunduğu zarf veya paketler Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk memurları tarafından açılabilir.

a) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

 1. Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi (madde 174),
 2. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), suçları.

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12. ve 13. maddelerinde tanımlanan suçlar.

c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 67. ve 68 .maddelerinde tanımlanan suçlar.

4) Soruşturma ve kovuşturmanın amacına zarar vermek olasılığı bulunmadıkça, alınmış tedbirler ilgililere bildirilir.

5) Açılmamasına veya açılıp da içeriği bakımından adliyenin eli altında tutulmasına gerek bulunmadığına karar verilen gönderiler, hemen ilgililerine teslim olunur.

Ceza Muhakemesi Kanunu 129. Madde Gerekçesi

1412 sayılı Kanunun 91. maddesinde iki ayrı fıkrada düzenlenen sanığa gönderilen veya sanık tarafından gönderilen mektuplara ait hükümler birleştirilerek tek fıkrada ele alınmıştır. Postayla gönderilen bilgi kavramı açıklanmış ve elektromanyetik araçlarla gönderilenler de buna dahil edilmiştir. Yapılan diğer bir yenilik 1412 sayılı Kanunun 91 ilâ 93. maddelerinin birleştirilmesinden oluşmaktadır; böylece, birbirleri ile ilgili olan maddelerin bir araya toplanması yoluyla, daha sistemli bir kanun elde etme amacı güdülmüştür.

Madde, postada elkoyma konusunu, haberleşme özgürlüğünün demokratik hayat biçimindeki çok önemli üstün değeri dolayısıyla ayrıca düzenlemiş bulunmaktadır. Postada bulunan mektup, telgraf veya elektromanyetik araçlarla gönderilmiş bilgileri içeren yazı, belge veya diğer gönderilere (mersulelere) elkonulabilmesi için:

 1. Bunların suçun delil, iz, eser ve emarelerini oluşturduğundan şüphe edilmesi temel koşuldur.
 2. Ancak, bu yeterli olmayıp ayrıca adliyenin eli altında olması zorunlu sayılmalıdır.

Haberleşme özgürlüğünü güvence altında bulundurmak üzere madde ayrıca, tamamlayıcı tedbirlere ve bunları sağlayan hükümlere yer vermiş bulunmaktadır:

 1. Elkoymaya esasta hâkim karar verecektir,
 2. Cumhuriyet savcısı ancak gecikmesinde sakınca olan hâllerde elkoyma emrini verebilecektir. Ancak elkoydukları şeyleri açmadan hemen yetkili hâkime teslim edecektir.
 3. Kolluk memurları sadece hâkim kararını veya Cumhuriyet savcısının emrini yerine getirebilecekler; ancak zarf veya paketleri hiçbir suretle açamayacak, ilgili posta görevlilerinin huzuru ile bunları mühür altına alacaklar ve hemen, yerine göre hâkime veya Cumhuriyet savcısına teslim edeceklerdir.
 4. Böylece kendisine teslim edilen mühür altındaki şeyleri açıp açamamak hususundaki karar hâkim tarafından verilecektir. Hâkimin bu husustaki kararı, maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulların var olup olmadığına dayanacaktır. Açıldıktan sonra adliyenin eli altında tutulmasına gerek bulunmadığı anlaşılan şeyler hemen ilgililerine teslim olunacaktır. Buna karşılık birinci fıkradaki koşulları kapsayan şeyler Cumhuriyet savcısına teslim edilecektir. Cumhuriyet savcısı soruşturma sonunda suçla ilgili bulunmadığını saptadığı şeyleri bir tutanak düzenleyerek ilgilisine teslim edecektir. Bütün bu hükümler Anayasada öngörülen özel hayatın gizliliğini korumaya yöneliktir.

 • İlgili Makale: 
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

ceza muhakemesi kanunu 129 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 129 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 129. Madde Postada Elkoyma Emsal Kararlar

Yargıtay 7. Ceza Dairesi E:2020/4233, K:2021/2007

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 129. Madde
 • Postada Elkoyma

Olay tutanağı ve dosya kapsamına göre, olay tarihinde kargo firmasına ait araçta önleme araması kararına istinaden yapılan aramada ambar tesellüm fişine göre göndericisi sanık .olarak görünen 2 adet kutu içinde toplam 448 karton kaçak sigara ele geçirilmesi şeklinde gerçekleşen olayda; sanığın aşamalardaki savunmalarında dava konusu kaçak sigaralarla ilgisinin olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmesi karşısında, kargo firmasının kargoyu teslim alan şubesindeki suça konu kargo gönderisine ait kargo kabul belgelerini düzenleyen kargo görevlisi dinlenilerek söz konusu kargo paketini kimin yolladığı sorulup, anılan kargoyu teslim edenin ve gönderenin sanık  olup olmadığının teşhis ettirilmesi, ilgili kargo şubesinde teşhise imkan verecek kamera kayıtlarının olup olmadığının araştırılması ve gerekirse kargo paketine ait belgeler üzerinde gönderen kişiye ait imza bulunması halinde, bu belgeler dosyaya celp edilerek sanıktan tatbik imza örneği alınıp ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında imzaladıkları belgelerin olması halinde bunlar da celp edilerek imza mukayesesi yaptırıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak hükümde Kabule göre de; İddianamede müsaderesi talep edilen suça konu kaçak sigaraların müsaderesi hususunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi,

Bozmayı gerektirmiş, katılan TAPDK vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca bozulmasına , 10/02/2021 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Yargıtay 7. Ceza Dairesi E:2015/15690, K:2015/20636

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 129. Madde
 • Postada Elkoyma

… haberleşmeye yarayan mektup, telgraf, yazılı metin, elektro manyetik bilgi taşıyıcı vs. şeklindeki gönderileri kapsadığı, somut olayımızda ise, Kargo İşletme Merkezi Yurt Dışı Kargo Servisinde bulunan ………. Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü bağlantısı posta servisinde yapılan rutin muayene işleminde …………… barkod numaralı gönderinin görevlilerce şüpheli olduğu tespit edilmiş ve İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bilgi verilerek ilgili kolluk görevlilerince nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda söz konusu gönderi içerisinde arama yapılarak 295 adet kaçak cep telefonu ana kartının ele geçirildiği, bu kapsamda yurt dışı servisinde ele geçirilen kaçak eşyaların posta gönderisi olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, kaldı ki 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 9/2. maddesinde “Gümrük salonları ve gümrük kapılarında kaçak eşya sakladığından kuşkulanılan kişilerin üzeri, eşyası, yükleri ve araçları gümrük kontrolü amacıyla gümrük görevlilerince aranabilir. Yapılan arama sonucunda tespit edilen kaçak eşyaya derhal elkonulur.” şeklindeki düzenleme nazara alındığında suç unsuru teşkil eden kaçak eşyalara ilişkin el koyma talebinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 123. Maddesinde yer alan ” (l)İspat aracı olarak yararlı görülen ya da eşya veya kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerleri, muhafaza altına alınır. (2)Yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyaya elkonulabilir.” ve 127. maddesinde yer alan “(l)Hâkim kararı üzerine veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hallerde ise kolluk amirinin yazılı emri ile kolluk görevlileri, elkoyma işlemini gerçekleştirebilir.(2) Kolluk görevlisinin açık kimliği, elkoyma işlemine ilişkin tutanağa geçirilir. (3) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını elkoymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. (4)Zilyetliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerine elkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar verilmesini isteyebilir.(5) Elkoyma işlemi, suçtan zarar gören mağdura gecikmeksizin bildirilir. (6)Askerî mahâllerde yapılacak elkoyma işlemi, Cumhuriyet savcısının istem ve katılımıyla askerî makamlar tarafından yerine getirilir.” şeklindeki düzenlemeler kapsamında itirazın bu yönden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden İzmir 4.Sulh Ceza Hakimliği’nin 13/02/2015 gün ve 2015/622 Değişik iş sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309/4-a maddesi uyarınca bozulmasına, müteakip işlemlerin mahkemesince yapılmasına, 22.10.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 129. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/ 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık