Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

bosanma davasinda karar ne zaman kesinlesir

Boşanma davasında karar ne zaman kesinleşir? Bu soru tarafımıza sıkça sorulmaktadır. Aile mahkemesinde boşanma davanızın son duruşması yapıldı ve son duruşmada tefhim edilen kısa karar “Tarafların boşanmalarına” hükmü kuruldu ise, artık aşağıda bahsedildiği üzere Aile Mahkemesinin vermiş olduğu kısa karara uygun bir gerekçeli karar düzenlemesi gerekmektedir. Aile Mahkemesi tarafından düzenlenen bu gerekçeli kararın da hukuk dünyasında bir sonuç doğurabilmesi için (Nüfusa kayıt, soyismi vs) kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Boşanma kararının kesinleşmesine kadar taraflar boşanmış sayılmazlar. Aslında hakim boşanma kararı verir, sonra gerekçeli karar, istinaf mahkemesi, temyiz incelemesi ve son olarak boşanma kararının kesinleşme süreci gelir. Peki boşanma davasında karar nasıl kesinleşir? Sonra yapılacak işlemler nelerdir?  Peki, gerekçeli karar yazıldı ve aşağıda bahsedildiği üzere tarafınıza tebliğ edildiyse anlaşmalı boşanma davasında karar ne zaman kesinleşir? Tarafınıza tebliğ edilen bu karara karşılık 2 haftalık istinaf başvurusu süreniz bulunmaktadır. Bu istinaf süresi ve istinaf başvuru hakkı, boşanma kararının çeşitli şekillerde kesinleşmesine sebep olmaktadır. Bu soruya geçmeden önce boşanma davası hakkında kısaca bilgi vermek gerekir. Boşanma davaları ikiye ayrılır. Bunlar;

  • Çekişmeli boşanma davaları
  • Anlaşmalı boşanma davalarıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına nazaran çok daha kısa sürede sonuçlanan, boşanmanın sonuçlarını hazırladıkları protokolle belirleyebilme imkanı tanıdığından taraflara geniş bir serbesti alanı tanıyan, maddi ve manevi açıdan tarafları daha az etkileyen davalardır. Her ne kadar çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları arasında sürece ilişkin bir takım farklılıklar bulunsa da her iki dava türü için de belirtmek gerekir ki, son duruşmada kurulan hüküm ile taraflar arasında gerçekleşen boşanma hukuk dünyasında bir sonuç doğurmamaktadır. Şöyle ki, boşanmak için dilekçelerinizi verdiniz, tahkikat süreci tamamlandı, duruşmada varsa tanıklar dinlendi, deliller toplandı ve karar verildi. Bu karar verildiğinde, boşanma kararının hukuk dünyasında bir sonuç doğurabilmesi için, bir başka deyişle örneğin nüfus müdürlüğünden yeni kimliğinizi alabilmeniz için boşanma kararının kesinleşmesi gerekmektedir.

anlasmali bosanma davasinda karar ne zaman kesinlesir
anlasmali bosanma davasinda karar ne zaman kesinlesir

Boşanma Davasında Çıkan Kararlar Nelerdir?

Boşanma davalarında, Aile Mahkemeleri tarafından verilen, ilgili davaya ilişkin bir kısa karar bir de gerekçeli karar bulunmaktadır. Öncelikle mahkeme kısa kararı verecek; kısa karar sonrası gerekçeli olarak boşanma kararını yazacaktır. Gerekçeli kararın, mahkeme tarafından verilen karardan sonra bir aylık yasal süre içerisinde yazılması zorunluluğu bulunmaktadır. Gerekçeli karar ile kısa karar çelişmemeli, aynı olmalıdır.

Peki boşanma davasında karar ne zaman kesinleşir? Boşanma kararının kesinleşmesi için yapılması gerekenler nelerdir? Boşanma kararının daha hızlı kesinleşmesi için yapılabilecek şeyler var mıdır? Boşanma kararının kesinleşmesini nasıl hızlandırabilirim? Karara çıkmış boşanma davası ne zaman sonuçlanır? sorularını soruyorsanız,  makalemizin devamında sorularınızın cevabını detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

  • Kısa Karar Nedir?

Boşanma davalarında dilekçeler aşaması tamamlandıktan sonra sırasıyla, deliller toplanır, sözlü yargılama aşaması başlar, varsa tanıklar dinlenir, taraflara son sözleri sorulur ve son duruşma ile Mahkeme özet niteliğinde bir karar verir. Bu son duruşmada verilen karar, davanın reddi ya da davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına şeklinde bir karar olmaktadır. Duruşma zaptında özet niteliğinde yer alan ve taraflara da birer örneği verilen işbu karar, kısa karardır.

Kısa kararda sadece dava sonucunda verilen karar özeti yer alır. Kararın hangi gerekçe ile verildiği, hangi delillere itibar edilip hangisine itibar edilmediği, niçin bu şekilde karar verildiği hususları yer almamaktadır.

  • Gerekçeli Karar Nedir?

Aile Mahkemeleri tarafından verilen, davanın reddine ya da davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına şeklindeki kısa karar neden tesis edilmiştir? Mahkeme hangi delillere dayanmıştır? Tanıkların hangi beyanları bu kararın verilmesinde etkili olmuştur? sorularının cevapları Mahkeme tarafından verilen gerekçeli kararda yer almaktadır. Mahkeme, söz konusu kararın hangi gerekçe ile hangi sebeplerle verildiğini açıklar ve kısa kararda yer alan kararı daha ayrıntılı olarak belirtir. Söz konusu karara karşı hangi kanun yoluna hangi sürede ve ne şekilde gidilebileceğini de belirtir.

Gerekçeli kararın, davanın taraflarına, feri ve asli müdahile tebliğ edilmesi zorunludur. Gerekçeli karar yazılmadan dosyanın kesinleştirilmesi için herhangi bir yola başvurulamaz.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2015/6688 E. 2015/20758 K. sayılı kararda:

“Anayasanın 141/3. maddesi “bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” buyurucu hükmünü içermektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 297. maddesinde de kararın kapsayacağı hususlar ayrıntılı biçimde belirtilmiş olup, bu maddenin 3. bendine göre, mahkeme kararlarında iki tarafın sav ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşmadıkları hususlar, çekişmeli konular hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması, ret ve üstün tutulma nedenleri, sabit görülen vakıalarda bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebebin açıkça gösterilmesi zorunludur. Yerel mahkemenin hangi delillerle sonuca ulaştığını değil dayanılan delillerde yer alan hangi vakıanın kabul edildiğini Yargıtay denetimine elverişli şekilde gerekçeli olarak açıklaması zorunludur.” 

şeklinde belirtildiği üzere, gerekçeli kararda bulunması gereken hususlar kanunda da açık bir şekilde belirtilmiştir. Mahkeme tarafından verilen kararın denetlenebilir, tartışılabilir olması gerekmektedir. Bu nedenle de önem teşkil eden gerekçeli karar, belirtilen unsurları taşımalıdır ve davanın taraflarına, feri ve asli müdahile tebliğ edilmelidir.

  • Kesinleşme Şerhi Nedir?

Kesinleşme şerhi mahkemece verilen boşanma kararının ne şekilde ve hangi tarihte kesinleştiğini belirten, mahkemece kararın üzerine ya da ek bir belge üzerine yazılan bir kayıttır. Kesinleşme şerhi boşanma kararının hukuki sonuç doğurması için zorunlu bir unsur olup, örneğin, kadının boşanma sonrasında kendi soyadını ve yeni medeni hali ile kimliğini değiştirebilmesi için boşanma kararının kesinleşmiş olması, kesinleşme şerhini içerir bir örneğinin nüfus idaresine bildirilmiş olması gerekir.

anlasmali bosanma davasinda kesinlesme
anlasmali bosanma davasinda karar ne zaman kesinlesir

Boşanma Kararı Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma davanızın son duruşması gerçekleşti ve son duruşmanızda tefhim edilen kısa karar “tarafların boşanmalarına” şeklinde oldu ise, artık yukarıda bahsedildiği üzere mahkemenin vermiş olduğu kısa karara uygun bir gerekçeli karar düzenlemesi gerekmektedir. Mahkemece düzenlenen bu gerekçeli kararın hukuk dünyasında bir sonuç doğurabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Peki, gerekçeli karar yazıldı ve yukarıda söz edildiği üzere taraflara tebliğ edildiyse, bu karar nasıl kesinleşecektir?

Tarafların kendilerine tebliğ edilen bu karara karşı, 2 haftalık istinaf başvurusu süresi bulunmaktadır. Bu istinaf başvuru hakkının kullanılıp kullanılmamasına göre, boşanma kararı çeşitli şekillerde kesinleşmektedir.

Boşanma Davasında Karar Ne Zaman Kesinleşir?

Boşanma kararı şu şekillerde kesinleşebilir;

  • Davanın tarafları iki haftalık istinaf başvuru hakkı süresi içerisinde herhangi bir işlem yapmazlar, istinaf başvuru haklarını kullanmazlar ise, boşanma kararı kesinleşir.
  • Davanın tarafları iki haftalık istinaf başvuru hakkı süresinin dolmasını beklemeden, istinaf başvuru haklarından feragat ettiklerine ilişkin bir dilekçe verirler ise, boşanma kararı kesinleşir.
  • Davanın taraflarından biri ya da ikisi de kararda bir yanlışlık olduğunu düşündükleri takdirde istinaf başvuru haklarını kullanabilirler. Öncelikle, Bölge Adliye Mahkemesinde bir istinaf süreci olacaktır. Bu halde, istinaf ve diğer kanun yollarının tükenmesi ile boşanma kararı kesinleşecektir.

Belirtmek gerekir ki, eğer bir vekil ile temsil ediliyorsanız gerekçeli boşanma kararı tarafınıza değil vekilinize tebliğ edilecektir ve bahsedilen işlemlere ilişkin süreler, gerekçeli kararın vekilinize tebliğ edilmesi ile başlayacaktır.

Boşanma Kararının En Kısa Sürede Kesinleşmesi İçin Ne Yapılmalıdır?

Anlaşmalı boşanmalarda, tarafların iradesine göre boşanma gerçekleştiği için, genel olarak her iki taraf da boşanma kararının bir an önce kesinleşmesini istemektedir. Bu durumda yapılması gereken ilk etapta gerekçeli kararın hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol etmektir. UYAP Vatandaş Portal’da ya da e-devlet sistemi üzerinde “Gerekçeli Karar Yazıldı” şeklinde bir uyarının bulunması, gerekçeli kararın hazırlandığı anlamına gelir.

Gerekçeli kararın hazırlandığını öğrenmeniz üzerine boşandığınız eşiniz ile birlikte kimlik fotokopisini de ekleyerek istinaf kanun yolundan feragat ettiğinizi, kararın kesinleşmesini istediğinizi belirten dilekçe ile kaleme müracaat etmeniz halinde; öncelikle size gerekçeli karar kalemde tebliğ edilecek, akabinde verdiğiniz dilekçelerin havale işlemi yapılarak dosyanıza konulacaktır. Bu dilekçeler üzerine yazı işleri müdürü tarafından kesinleşme şerhi hazırlanır. Akabinde söz konusu kararın kesinleşmiş örnekleri nüfus idaresine gönderilerek nüfus kayıtlarınızda gerekli değişiklikler yapılacaktır. Boşanma davasında karar ne zaman kesinleşir sorusu aslında en kısa nasıl kesinleşir soru ile aynıdır.

Boşanma Kararının Kesinleşmesi Ne Kadar Sürmektedir?

“Mahkemece tesis edilen bir işlemin, bir kararın ya da ilgilisine bildirilmesi kanunen zorunlu olan bir unsurun (dilekçe, talep, bilirkişi raporu, duruşma tarihi ve saati) ilgilisine (muhatap) Tebligat Kanunu’nda usul ve esasları belirtilen şekillerde ulaştırılmasına” tebligat denilmektedir.

Tebligat Kanunu’na göre tebligatın posta yoluyla, memur vasıtasıyla, ilanen tebligat vs. şeklinde çeşitli yollarla yapılabilmesi mümkündür. Fakat genel olarak tebligat posta yolu ile yapılmaktadır. Tebligat konusunda, maddi hakikati araştırma yükümlülüğü hakime yüklenmiş olup, hakim tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını araştırmak zorundadır. Mahkeme kısa kararı yazdıktan sonra gerekçeli kararını hazırlayacak ve yazdığı gerekçeli kararı taraflara tebliğ edecektir. Gerekçeli kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren iki haftalık istinaf başvurusu yapma hakkı bulunmaktadır. Bu iki haftalık süre kesin süre olup, bu süre geçtikten sonra istinaf başvurusunda bulunulamaz.

Bir vekil ile temsil edilmiyorsanız, gerekçeli boşanma kararı tarafınıza tebliğ edilecektir. Tarafınıza tebliğ edilecek gerekçeli karar için mahkeme kalemi yapması gereken işlemleri yaparak, içinde gerekçeli karar örneği bulunan kapalı tebligat mazbatasını posta tevdi listesi ile birlikte postaneye götürecektir. Daha sonrasında, kapalı tebligat mazbatası tarafınıza tebliğ edilmek üzere postaya çıkacaktır. Tarafınız adına gerçekleştirilen bu işlem, davanın diğer tarafı için de gerçekleştirilmektedir.

Daha sonra, davanın taraflarına kapalı tebligat mazbataları tebliğ edildiğinde görevli posta memuru tebliğin gerçekleştiğine ilişkin imza ve tarih bilgilerini içeren tebliğ mazbatası parçasını postaneye götürerek mahkeme kalemine ulaştıracaktır. Mahkeme kalemi de UYAP sistemine kendisine ulaştırılan bu tebliğ mazbatası parçasını kaydedecektir. Mahkeme tarafından tebligatlar posta yoluyla yapılmaktadır. Ancak süreci hızlandırmak ve istinaf süresini bir an önce başlatabilmek için taraflar mahkemeye giderek gerekçeli kararın, kendilerine “elden tebliğini” isteyebilirler. Bu durumda posta sürecinde geçen vakit ortadan kaldırılır ve süreç daha hızlı işlemiş olur.

Bu andan sonra, yukarıda kararın kesinleşmesi adına yapılacak işlemlerin süresi başlamış olacaktır. Davanın taraflarınca 2 haftalık istinaf hakkı süresince hiçbir işlemde bulunulmaması halinde, mahkeme kalemince gerekçeli kararın kesinleşmesi işlemi yapılır. Kesinleşme işlemi için kalemce kesinleşme şerhi hazırlanır ve dosya mahkeme hakiminin onayına sunulur. Hakim tarafından gerekli işlemlerin denetimi sağlanarak, dosya hakkında bir karar verilir. Eğer, tebligat usulüne uygun yapılmış, istinaf hakkı süresi dolmuş ve taraflarca bu süreçte istinaf başvuru hakkı kullanılmamış ise, hakim elektronik imza ile kesinleşme şerhini imzalar. Böylece boşanma kararınız hukuk dünyasında sonuç yaratacak şekilde kesinleşmiş olur.

Boşanma Kararını Tarafın Kendisinin Nüfus Müdürlüğüne Götürmesi Gerekli Midir?

Kararın kesinleşmesini ve kesinleşme şerhinin mahkeme kalemi tarafından düzenlenmesini müteakip boşanma kararı hukuk düzeninde sonuç doğuracaktır. Mahkemece ilgili nüfus müdürlüğüne ve diğer kurumlara sistem üzerinden müzekkereler yazılarak boşanmanın sonuçlarına bağlı işlemler tamamlanacaktır.

Bu bağlamda, kadının soyadı değişikliği için nüfus müdürlüğüne bizzat gitmesi gerekmez. Boşanma davasını gören mahkeme bu kararı nüfus kaydına işletecektir. Belirtildiği üzere, tebligatın usulüne uygun yapılmış olması halinde ve taraflarca istinaf başvuru hakkı kullanılmaz ise, yukarıda izah edilen işlemlerin tamamlanması en az bir ay kadarlık bir süreçte gerçekleşecektir. Öte yandan; bu süreçlerin tamamını bir boşanma avukatı ile takip etmeniz sizin faydanıza olacaktır.

X