Belediye Encümen Kararına İtiraz

Belediye Encümen Kararına İtiraz

belediye encumen kararina itiraz dilekcesi ornegi indir

Belediye encümen kararına itiraz, dilekçesi örneği ile yapılır. 5393 sayılı Belediye Kanuna göre belediye, Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini” ifade etmekte ve belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Belediye encümeninin görev ve yetkileri, 5393 sayılı Belediye Yasa’nın 34. maddesinde sayılmıştır. Bu görevi yerine  getirirken gerçekleştirilen işlemlere idari işlemler denir. İdari işlemler bazen hukuka aykırı olabilir. Bu durumda İdare Mahkemesine iptal davasına konu olabilmektedir. Belediye encümeni kararına karşı 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açılmalıdır. Belediye encümen kararına itiraz dilekçesi örneği ile İdare Mahkemesine başvurmanız gereklidir. Bu yazımızla Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak “Belediye encümen Kararına İtiraz” konusunu ele alacağız.

Belediye encümen kararları idari işlem olup, bu kararlara karşı da idare mahkemesinde iptal davası açılabilir veya idareye itiraz edilebilir. Belediye encümeni tarafından alınan kararlar birer idari işlemdir. İdari işlemlere karşı hakları ihlal edilen ilgililer işlemin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden biri ya da birkaçı yönünde hukuka aykırılıkları nedeniyle idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. Encümen kararının iptali davası açma süresi 60 gündür. Belediye encümen kararına itiraz dilekçesi örneğini aşağıdan indirebilirsiniz. Fakat önemle belirtmek gerekir ki hak kaybına uğramamanız için idare hukuku avukatı ile dava açmanız faydanıza olacaktır. Zira dilekçelerde olması gereken şartlar, dava süreci, istinaf ve temyiz süreçleri zor ve hukuki bilgi gerektiren süreçlerdir.

Belediye Encümeni Nedir?

Belediyenin organları, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda da belirtildiği üzere, üç tanedir. Bunlar belediye encümeni, belediye başkanı ve belediye meclisidir. Bu organlardan belediye encümeni, belediyenin yönetim organlarındandır. Belediye encümeni, belediyenin işlerini yürütürken söz sahibi olan, belediye meclisine her türlü görev ve iş ile ilgili olarak görüş bildirebilme yetkisi olan, ilgili kanunlar ile görevlendirildiği hususları yerine getirmesi gereken ve ilgili kanunlarda varsa belirtilen cezaların uygulanmasını sağlama yetkisi olan bir belediye organıdır. Belediye encümen kararı bu organ tarafından alınır. Alınan belediye encümen kararına itiraz etmek mümkündür.

Belediye encümeni, yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını alabilir. Alınan bu kamulaştırma kararlarını uygular. Kamulaştırma kararlarına ilişkin de birçok uyuşmazlık gündeme gelebilmektedir. Belediye encümeni, belediye başkanı başkanlığında; İl belediyelerinde ve nüfusu 100 bin üzerinde olan belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 (üç) üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 (iki) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşur. Diğer belediyelerde, belediye encümeni belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği 2 (iki) üye, mali hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği 1 (bir) üye olmak üzere toplam 5 (beş) kişiden oluşur.

Belediye Encümeninin Görevleri Nelerdir?

Belediye encümeni, haftada birden az olmadan önceden belirlenen bir gün ve saatte toplanmaktadır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilmektedir. Belediye encümeni üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanmaktadır. Katılanların salt çoğunluğuyla karar vermektedir. Encümenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu madde geçerli. Oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılmaktadır. Çekimser oy kullanılamaz. Belediye encümeninin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinde belirtildiği gibidir. Şöyle ki, belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

 • Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek.
 • Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak.
 • Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.
 • Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 • Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.
 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek.
 • Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek.
 • Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek.
 • Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.
Belediye kanunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz. https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5393.pdf

Belediye Encümeni Kararlarına İtiraz Mümkün Müdür?

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. maddesine göre, belediye encümeni tarafından oluşturulan işlemlere karşı dava açılmadan önce itiraz etmek mümkündür. İtiraz işleminin kararı alan makama değil, bir üst makama yapılması gerekmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, belediye encümeninin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 34. Maddesinde düzenlenmiş görevlerini yerine getirmesi sürecinde gerçekleştirdiği işlemler idari işlemler niteliğine haiz olmaktadır. Bu nedenle, belediye encümeni kararının ilgili kişiye tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde, belediye encümeni kararında yer alan idari işlem iptal davasına konu olabilmektedir. Bir başka deyişle, ilgili kişiye tebliğ edilen belediye encümeni kararına karşı 60 gün içerisinde idari mahkemelerde iptal davası açılması mümkündür.

Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki belediye encümeni kararlarına karşı açılan iptal davası dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Söz konusu kararın uygulanması halinde telafisi güç zarar meydana gelmişse veya gelme ihtimali varsa açılacak iptal davalarında yürütmeyi durdurma talep edilebilir. 2577 sayılı İYUK ‘un 27. Maddesinde belirtilen şartların oluşması halinde mahkeme belediye encümeni kararının icrasını durdurabilir.

Belediye encümeni kararlarına karşı itiraz konusu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usülu Kanunu madde 11’de düzenlenmiştir. Maddede belirtildiği üzere, belediye encümeni tarafından yapılan işlem veya verilen kararın ilgilisi olan herkes, söz konusu kararın kaldırılmasını, değiştirilmesini veya yeni bir karar verilmesini üst makamlardan isteyebilir.  Herhangi bir üst makamın bulunmaması halinde bu istek işlemi yapan makama yöneltilir. Belediye encümeni kararları için doğrudan iptal davası açılabildiği gibi, dava açmadan önce itiraz yolunun denenmesi de mümkündür. Ancak önemle belirtmek gerekir ki dava açmak için öncelikle ilgili karara veya işleme itiraz etmiş olmak gerekmez.

Belediye Encümen Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği

….…… NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

                                                           Yürütme Durdurma Taleplidir.

DAVACI : Ad- Soyad (TC Kimlik No) – Adres

VEKİLİ   : (Varsa) Ad-Soyad – Adres

DAVALI  : ……. Belediye Başkanlığı – Adres

KONU    : ……. Belediyesi Encümeni’nin  ……. sayılı ve ……. tarihli … Belediyesi Encümeni Kararı’nın iptaline karar verilmesi talebinden ibarettir.

TEBLİĞ TARİHİ: İlgili Belediye Encümeni Kararının ilgili kişiye tebliğ edildiği tarih.

AÇIKLAMALAR:

 • Davalı idare olan belediye encümeninin kararının açık bir şekilde izah edilmesi gerekir.
 • (Varsa)Dava konusu Belediye Encümeni Kararı için gerekçe gösterilen hususların gerçek dışı olduğunun deliller de belirtilerek açıklaması yapılmalıdır.
 • Dava konusu Belediye Encümeni Kararı’nın kanun, Anayasa ve sair mevzuata aykırılığına ilişkin açıklamalar yapılmalıdır.
 • Belediye Encümeni Kararı’nda belirtilen idari işlemin (mümkünse ve gerekli şartları sağlanmışsa) yürütmesinin durdurulması talebinde bulunulabilir. Yürütmenin durdurulması kararını gerektirecek hususların açık bir şekilde varsa ekleri ile birlikte açıklanması gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: İşbu dilekçenin ekinde sunulacak deliller, Belediye Encümeni Kararı ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen ve Sayın Mahkeme tarafından re’sen gözetilecek nedenlerle; ……. Belediyesi Encümeni’nin  ……. sayılı ve ……. tarihli … Belediyesi Encümeni Kararında yer alan idari işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve nihayetinde iptaline, yargılama giderlerinin davalı İdare üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini aslen arz ve talep ederim karar verilmesini saygılarımla talep ederim. (Tarih)                                                                                                                                                                                                                                                                                 Davacı Ad- Soyadı     

                                            Av. Umur Yıldırım                                                                                                                                      

X
kadim hukuk ve danışmanlık