Bekçilik Sözlü Mülakata İtiraz

Bekçilik Sözlü Mülakata İtiraz

bekcilik sozlu mulakata itiraz

Bekçilik sözlü mülakata itiraz etmek mümkündür. Bekçi mülakatı sonucunda elenen adaylar için emsal YD kararı ile ilgili makalemizde çarşı ve mahalle bekçilerinin tabi olduğu yazılı sözlü sınavlara ilişkin usul ve esaslar gerekçe gösterilerek aday memurun mülakatının hukuka aykırı olduğu kararına varılmıştır. Bekçi mülakatı da tıpkı Polis Meslek Yüksek Okulları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Ve Polis Amirleri Eğitim Merkezleri’nde gerçekleştirilen eğitim sonu mülakatı gibi bir mekanizma olup aday memurun meslek içi eğitimden aldığı yazılı sınav notları ortalamasının ve sözlü sınavda aldığı notların tavır ve tutumları ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda alınan not ile atamasının yapılması yahut ilişiğinin kesilmesi durumunu kapsamaktadır. Bekçilik sözlü mülakata itiraz idari dava açılarak yapılır. Bekçilik sözlü mülakata itiraz  60 gün için yapmayanlar bu hakkı kaybeder.

Bekçilik mülakatı sonucunda başarısız sayılarak ataması yapılmayan ve ilişiği kesilen adaylar 60 günlük hak düşürücü dava açma süresi içerisinde idare mahkemelerinde işlemin iptaline ilişkin dava açma hakkına sahiplerdir. Bekçilik mülakatı sonucu başarısız olmuş bir aday memur iseniz vakit kaybetmeden idare  hukuku avukatları ile irtibata geçmeniz ve profesyonel anlamda bir hukuki yardım almanız yararınıza olacaktır.

kadim hukuk ve danismanlik
kadim hukuk ve danismanlik

Bekçilik Sözlü Mülakata İtiraz Emsal Karar

                T.C.

            Gaziantep

Bölge İdare Mahkemesi

Birinci İdari Dava Dairesi

Y.D İtiraz No              :          

Yürütmenin Durdurulması İstemi Hakkında

Verilen Karara İtiraz Eden(Davacı)         :

Vekili                         :

Karşı Taraf(Davalı) :Şırnak Valiliği- Merkez/ ŞIRNAK

İstemin Özeti         :Şırnak İlinde istihdam edilmek üzere Şırnak Valiliği tarafından yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı sonucunda aday memurluğa atanması üzerine, hizmet içi eğitim kursu sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda verilen notlar ile bu notların ortalamasına göre başarısız sayılmasına ve buna bağlı olarak adaylıktan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemlerin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Mardin 2.İdare Mahkemesi’nce verilen “davacının Çarşı ve Mahalle Bekçiliği eğitim sonu sözlü sınavından aldığı notun yürütmesinin durdurulmasına, davacının Çarşı ve Mahalle Bekçiliği eğitim sonu yazılı sınavından aldığı not yönünden yürütmesinin durdurulması isteminin reddine, davacının yazılı ve sözlü sınavlarda verilen notların ortalamasına göre başarısız sayılmasına ve aday memurluktan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemler yönünden yürütmenin durdurulması hakkında karar verilmesine yer olmadığına” ilişkin ……….. tarih ve …….sayılı kararın, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ve karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olan kısımlarının; hukuka aykırı olduğu, Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Meslek İçi Yerleştirme Esasları İle Kursların Düzenlenme Şekil ve Usullerini Gösterir Yönetmeliğin 16.maddesi uyarınca kurs süresince  yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ile kurs bitiminde yapılan sınavların ortalaması alınmak suretiyle davacının başarı durumunun belirlenmesi gerekmekte iken kurs süresince herhangi bir sınav yapılmayarak salt kurs bitiminde yapılan sınavların ortalaması alınmak suretiyle davacının başarı durumunun belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu, sözlü sınav hakkında yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verildiğine karar verildiğine göre bunun sonucunda başarısız sayılma ve ilişik kesme işlemleri açısından da yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerektiği ileri sürülerek itirazen incelenerek kaldırılması istenilmektedir.

Türk Milleti Adına

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61.ve 62.maddeleriuyarınca karar vermeye yetkili bulunan Nöbetçi Dava Dairesi’nce dosyadaki tüm bilgi ve belgeler 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/7.maddesi uyarınca incelenerek işin gereği görüşüldü:

Yazılı sınavdan alınan not yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara yapılan itiraz bakımından;

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesinin 2.fıkrasında idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilecekleri hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesi sonucunda, işlemin yürütmesinin durdurulması kararı verilebilmesi için gerekli olan işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması şartlarının birlikte gerçekleşmediği gerekçesiyle mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Davacının başarısız sayılmasına ve aday memurluktan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemler yönünden yürütmenin durdurulması hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karara yapılan itiraz bakımından;

22.07.1966 tarih ve 12355 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun “Özlük İşleri” başlıklı ikinci bölümünün 8.maddesinde “Çarşı ve mahalle bekçileri il ve ilçe merkezlerindeki en büyük mesleki amirinin inhası ile vali ve kaymakamlarca aday olarak atanırlar” hükmüne, aynı kanunun 9.maddesinde; “Adaylık süresi 2 yıldır. Bu süre içinde açılacak kursu başarı ile bitirenlerden bir hizmet yılını tamamlamış olanların valilikçe asaleten tayinleri yapılır. Kursta başarı gösteremeyenlerin ilişikleri kesilir. İki yıl içinde kurs açılamadığı takdirde ehliyeti sabit olanların asaletleri tasdik olunur. Ve bu gibiler ilk açılacak kursa iştirak ettirilir.” Hükmüne ve yine anılan kanunun 10.maddesinde “Kursların süresi 3 aydan fazla olamaz. Bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esasları ile kursların açılma zamanı, yerleri, süresi ve kursa katılan bekçilere verilecek yolluk ve yevmiyeler genel hükümler esasları dairesinde, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirtilir” hükmüne yer verilmek suretiyle bekçilerin meslek içi eğitim ve yetişme esaslarının yönetmelikle belirlenmesi düzenlemesine gidilmiş ve ardından Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Meslek İçi Yetiştirme Esasları ile Kursların Düzenlenme Şekil ve Usullerini Gösterir Yönetmelik 10.10.1966 tarih ve 12422 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan yönetmeliğin 15.maddesinde “Adaylar kursun sonunda sözlü ve yazılı sınava tabi tutulurlar. Bu sınavlar kurs öğretmenleri tarafından yapılır” hükmüne aynı yönetmeliğin 16.maddesinde “Sınav sonunda alınan notlar ile kurs süresince yapılan sözlü ve yazılı sınavlarda alınan notların ortalaması adayın başarı derecesini tayin eder. Notların ortalaması kurs öğretmenlerinin yapacakları müşterek bir toplantıda tespit edilir. Tam not (10) ondur. Ortalama (5) beş veya daha fazla not alanlar sınavda başarı göstermiş sayılır” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından, Şırnak İli’nde istihdam edilmek üzere Şırnak Valiliği tarafından yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavı sonucunda aday memurluğa atanması üzerine, hizmet içi eğitim kursu sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda verilen notlar ile bu notların ortalamasına göre başarısız sayılmasına ve buna bağlı olarak ilişik kesilmesine ilişkin işlemlerin iptali ve bu işlemler nedeniyle yoksun kalınan özlük haklarının ve parasal hakların yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesi istemiyle açılan davada, Şırnak Valilik makamının ………….. tarih ve 81 sayılı oluru ile Çarşı ve Mahalle Bekçisi adaylarının ………………………….tarihleri arasında eğitime alınacağı, eğitim sonunda yazılı ve sözlü sınavların yapılacağı, sözlü sınavların yürütülebilmesi için sınav komisyonu oluşturulacağı, meslek içi eğitimi yürütecek olan eğitimciler tarafından kurs sonu yapılacak olan eğitimciler tarafından kurs sonu yapılacak olan sözlü ve yazılı sınavlar için 20 adet yazılı ve 30 adet sözlü sınav sorusu hazırlanacağı, sözlü ve yazılı sınav sonuçlarına göre adayların atama ve ilişik kesme işlemlerinin yapılacağı düzenlemelerinde bulunulmuş, bu doğrultuda oluşturulan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Aday Eğitimi Sınav Komisyonu tarafından 05.09.2016 tarihinde tanzim edilen tutanak ile eğitim sonunda yapılacak olan yazılı ve sözlü sınava ilişkin usul ve esaslar belirlendiği görülmüştür.

Anılan tutanakta, yazılı sınavın …………. tarihinde yapılacağı, yazılı sınavda her dersten 5 adet olmak üzere toplam 55 sorunun bulunacağı, sınavda yanlış cevabın doğru cevabı götürmeyeceği, adayın eğitim sonucundaki başarı derecesinin; yazılı sınav sonuç notu üzerinden %50, sözlü sınav sonuç notu üzerinden %50 olarak değerlendirileceği, sözlü sınavın ……….. tarihinde yapılacağı, sözlü sınavda her sınıfta ilgili dersin eğitimcisinin olacağı, sözlü başarı notu ile ilgili olarak sözlü sınav haricinde her adayın ders esnasındaki bilgi düzeyinin, derse katılımının, tutum ve davranışlarının da ayrıca ders öğretmenleri tarafından ayrı bir sözlü puanı olarak puanlanabileceği ve yapılacak olan sınavlardan başarılı olan adayların ………… tarihinde yemin törenine katılacakları hususu düzenlenmiş, davacının da belirtilen tarihlerde yazılı ve sözlü sınava katıldığı, yazılı sınav puan ortalamasının 6.7 sözlü sınav puanının ortalamasının 2.0 olduğu ve 4.4 puan ortalaması ile yapılan sınavlardan başarısız sayıldığı ve ilişiğinin kesildiği anlaşılmaktadır.

İdare mahkemesince sözlü sınavın usulüne uygun yapılmadığı gerekçesiyle davacının sözlü sınav notu hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verildiği, kararın bu kısmına davalı idarece itiraz edilmediği, öte yandan, yazılı ve sözlü sınav ortalaması dikkate alınarak davacının başarısız sayılmasına ve ilişiğinin kesilmesine karar verildiği, dolayısıyla sözlü sınav notunun düşük olmasının davacının başarısız sayılmasına ve ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemlerin sebep unsurunu teşkil ettiği dikkate alındığında; sözlü sınav notunun hukuka aykırı olduğu sonucuna varılarak yürütmesinin durdurulması nedeniyle davacının başarısız sayılmasına ve ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemlerin de sebep unsurunun ortadan kalktığı ve hukuka aykırı hale geldiği gözetildiğinde; bu işlemler hakkında da yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerektiği sonucuna varılmış olup aksi yöndeki mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle yazılı sınavdan alınan not yönünden yürütmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara yapılan itirazın reddine, davacının başarısız sayılmasına ve aday memurluktan ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemler yönünden yürütmenin durdurulması hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karara yapılan itirazın kabulüne, bu işlemler bakımından 2577 sayılı yasanın 27.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen koşullar dava konusu olayda bir arada bulunduğundan yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne, kararın taraflara tebliğine ……… tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

X
kadim hukuk ve danışmanlık