Banka Haciz Kaldırma (E-Haciz)

Banka Haciz Kaldırma (E-Haciz)

banka haciz kaldirma

Banka haciz kaldırma işlemleri icra dairesi tarafından yapılır. Bunun için borç tamamen kapatılmalı ya da alacaklının talepte bulunması gereklidir. Başka türlü banka haciz kaldırma yapılamaz. Haciz, borçlunun borcuna yetecek kadar malvarlığına icra dairesince yani devletin yetkili kılmış olduğu kurum aracılığıyla el konulması işlemidir. Borçlu hakkında başlatılan icra takibine karşı borçlunun itiraz etmemesi veya itiraz ettikten sonra bu itirazın kaldırılması nedeniyle takibin kesinleşmesi ile alacaklı borçlunun mal varlıklarına, banka hesaplarına haciz işlemi yapılmasını talep edebilecektir. Banka hesaplarına haciz işlemi yapabilmek için alacaklının icra dairesinde talepte bulunması gerekir. İcra dairesine alacaklı tarafından, borçlunun banka hesaplarına haciz, bloke konulması talep edilmedikçe haciz işlemi tesis edilemez. Banka haciz işlemi e-haciz olarak da bilinir.

Borçlunun banka hesaplarına haciz yapılabilmesi için öncelikle icra takibinin kesinleşmesi gerekir. İcra takibi; borçlu ödeme emrini aldıktan sonra süresinde itiraz etmezse veya itiraz etse de alacaklı itirazın ortadan kalkması için ilgili davaları açtıysa talebi sonucunda alacaklı lehine itiraz ortadan kalkarsa takip tekrar işlemeye devam eder ve alacaklı haciz yapılmasını talep edebilir. Banka haciz kaldırma dilekçe örneği yazımızın en altında yer almaktadır. Kendi dosyanıza göre revize edip icra dairesinden talepte bulunabilirsiniz.

Banka Haciz Süreci

Alacaklı, kesinleşen bir icra takibi sonrasında İcra Müdürlüğünden borçlunun banka hesaplarının tespiti için bankalara müzekkere yazılmasını talep edebilir. Ayrıca alacaklı vekili de UYAP sistemi üzerinden borçlu adına hesap bulunan bankaların sorgusunu kolaylıkla yapabilir. Banka hesabı sorgulama talebi ile borçlu adına hesap bulunan tüm bankaların tespiti sağlanır. Bu sorgu sonucu doğrultusunda borçlunun hesabı bulunan banka hesaplarına haciz konulması icra dairesinden talep edilir. Bu haciz talebinden sonra icra memuru söz konusu banka hesaplarının haczedilmesi için ilgili bankalara müzekkere yazar. Bu müzekkerede; banka hesabındaki altın, döviz, Türk Lirası tüm hesaplarının haczedildiğini, haczin ne miktar alacak için konulduğunu ve alacaklının adı ile adresini ilgili bankaya bildirir.

Banka hesabına haciz işlemi tesis edildiğinin bankaya bildirilmesinden sonra banka, borçlunun hesabı ile ilgili gerekli bilgileri icra dairesine iletir. Borçlunun banka hesabında bulunan miktar, bu miktar üzerinde başkaca haciz olup olmadığı, banka hesabının nevi bildirilir. Eğer ki borçlunun banka hesabında bir miktar malvarlığı varsa banka hesabına bloke, haciz işlemi yapılır. Borçlunun banka hesabında bir meblağın bulunması halinde icra dairesine bildirilen bu meblağın icra dosyasına aktarılmasını alacaklının veya vekilinin talep etmesi gerekir.

Banka hesabında mal varlığı tespit edilememesi veya banka hesabının borçlunun maaş hesabı olması halinde maaşa tamamen el koyma ya da bloke koyma hukuki açıdan mümkün olmadığından haciz işlemi tesis edilemeyecektir. Bu halde icra dairesinden şahsın çalıştığı kuruma veya özel sektör iş yerine maaş haczi talebi müzekkeresi göndermesi için talepte bulunulması gerekecektir. Banka haciz kaldırma talebi hangi bankada haciz konulmuşsa oraya yazılarak yerine getirilir.

banka haciz kaldirma dilekcesi
banka haciz kaldirma dilekcesi

Banka Haciz Kaldırma Nasıl Yapılır?

Borçlunun banka hesaplarına koyulan haciz tasarruf yetkisini kısıtlar. Bu kısıtlama sonucu borçlu kişi banka hesaplarında herhangi bir işlem yapamayacaktır. Başka bir deyişle bu kısıtlamaya karşın borçlu hacze konu banka hesabı üzerinde tasarruf işlemi yapamaz. Borçlu taraf için banka haczinin kaldırılması bu nedenle çok önemlidir. Bankadaki haczin kaldırılması için borçlunun icra dosyasına veya alacaklı vekiline veya alacaklıya takibe konu borcu ödemesi gerekir. Bu durumda borcu ödeyen borçlunun icra dosyası nedeniyle banka hesaplarına koyulan hacizlerin kaldırılmasını talep etme hakkı doğar.

İcra dosyasına konu borcun ödenmesi halinde banka hesaplarındaki haczin kaldırılmasının ayrıca icra dairesinden talep edilmesi gerekir. İcra dosyasına konu borcun ödenmesi halinde, alacaklı veya borçlu taraf icra müdürlüğünden icra dosyasının kapanmasını ve hacizlerin kaldırılmasını talep eder. Bu aşamada icra dosyasına ilgili haciz kaldırılması masraflarının yatırılması da gerekir. Bu masraflar borçlu tarafından veya alacaklı tarafından yatırılabilir. Sonuç olarak dosyadaki hacizlerin kaldırılmasının ayrıca borçlu veya alacaklı tarafından talep edilmesi ve ilgili bankalara haciz kaldırma talebini içerir müzekkerenin gönderilmesi için masrafların yatırılması gerekir.

Banka Haciz Kaldırma Dilekçesi Örneği

ANKARA … GENEL İCRA DAİRESİNE,

DOSYA NO: 2024/…

TALEP EDEN BORÇLU: Ad Soyad (T.C. No 🙂 – Adres

VEKİLİ: Av. Umur YILDIRIM

KONU: Tapu Kaydından Haciz Kaldırma Talebi

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarası yazılı müdürlüğünüz dosyasında borçlunun Vakıfbank banka hesaplarına haciz konulmuş olup dosya borcu ödendiği için banka hesaplarındaki haczin kaldırılmasını talep ederiz.

Av. Umur YILDIRIM

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık