0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT)

11avukatlik asgari ucret tarifesi

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), avukatların bir davada alacağı en az ücretti gösteren belgedir. Avukat Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT)’den az ücret alamaz. Ama daha fazlasını alabilir. 21 Eylül 2023 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. Türkiye Barolar Birliği tarafından 13 Haziran 2023 tarihinde günümüz ekonomik şartlarına uyum sağlamak amacıyla Avukatların uygulaması zorunlu kılınan en az vekâlet ücreti sınırlarında değişiklik önerisi hazırlanmıştı. Söz konusu öneri işleme alınmak yerine Türkiye Barolar Birliği’nin 2023-2024 yılı için geçerli olacak tarife önerisi 01 Eylül 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı’na gönderilmiş ve genel uygulamadan daha erken bir sürede yürürlüğe alınması önerilmişti. 21 Eylül 2023 tarihinde 32316 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Adalet Bakanlığınca 20 Eylül 2023 tarihinde söz konusu öneri uygun bulunmuş ve yayımlanmak üzere resmi gazeteye gönderilmişti. Genellikle Kasım ayının son günlerinde yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi böylelikle ilk kez Eylül ayında yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak, ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapılmıştır. Aynı şekilde nispi vekalet ücretlerinde kademeli belirlenen miktarlar arttırılmıştır.  2023 – 2024 Asgari Ücret Tarifesi uyarınca avukatların Türkiye genelinde uygulaması zorunlu kılınan en az ücret tarifesi neredeyse iki katına çıkarılacak şekilde düzenlenmiştir.

avukatlik asgari ucret tarifesi guncel
avukatlik asgari ucret tarifesi guncel

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir?

Avukatlar verecekleri hukuki hizmetler karşılığında talep edecekleri ücreti belirlemekte özgürdürler. Sadece bu ücreti belirlerken Avukatlık Asgari Ücret Tarifesindeki mevzu bahis hukuki durumun karşılığı olan ücretin altında olmamasına dikkat etmeleri gerekir. Avukatlık asgari ücret tarifesi avukatların müvekkillerinin dava veya takiplerinde yapacağı tüm hukuki yardımlar için alacağı asgari düzeydeki ücretlerin belirlenmesidir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni (AAÜT) Türkiye Barolar Birliği belirler. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu her yıl ekim ayının sonuna kadar bir tarife hazırlar.

Hazırlanan bu tarife Adalet Bakanlığına gönderilir. Adalet Bakanlığının onayladığı bu tarife Resmi Gazete’de yayımlanır ve böylece yürürlüğe girer. Avukatlık asgari ücret tarifesi en son 21 Eylül 2023 tarihinde 32316 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerliliğini koruyan tarife Resmi Gazete’de yayınlanmış olan bu tarifedir. Avukatlık asgari ücret tarifesinde “nispi ücret” ve “maktu ücret” olarak iki farklı ücret tanımlanmıştır.

Maktu ücret, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmında düzenlenen bir ücret türüdür.  Görülmekte olan davanın konusunun para ile ölçülebilen bir değer olmadığı durumlarda ödenmesi gereken ücrettir. Davanın görüldüğü mahkemeye göre değişir. Görülmekte olan davanın konusunun para olması veya para ile ölçülebilmesi durumunda, dava konusu değere göre hesaplanan ücrete nispi ücret denir. Bu ücret türü tarifenin üçüncü kısmında düzenlenmiştir.

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

 

1.

Büroda sözlü danışma

(İlk 1 saate kadar)

2.300,00 TL
Takip eden her saat için 1.300,00 TL
2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

(İlk 1 saate kadar)

4.800,00 TL
Takip eden her saat için 2.500,00 TL
3. Yazılı danışma için

(İlk 1 saate kadar)

4.800,00 TL
Takip eden her saat için 2.300,00 TL
4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlemesinde 3.600,00 TL
5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
a) Kira sözleşmesi ve benzeri 4.400,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması 19.000,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb ticari işlerle ilgili sözleşmeler 11.400,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 3.800,00 TL
2. a) Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 6.300,00 TL
b) İpotek tesisi ve fekki gibi işlemler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu ve sona erdirilmesi olarak nitelenen işlemler nedeni ile sürekli sözleşme ile çalışılan bankalar, finans kuruluşları ve benzerlerine verilen her hukuki yardım için 1.300,00 TL
 

 

 

 

 

 

 

3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazlarının alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 31.900,00 TL
4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 12.900,00 TL
5. Uluslar arası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız ise 63.300,00 TL
b) Duruşmalı ise 109.400,00 TL
c ) Konusu para olan işlerde ise ücret bu tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
6. 6502 sayılı kanunun 70. Maddesinin birinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla il ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardılar bu tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Ancak üçüncü kısma göre belirlenecek hizmete konu işin ücreti, maktu ücretin altında ise asıl alacağı geçmemek kaydıyla 3.200,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

1136 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde 10.500,00 TL
2. Anonim şirketlerde 15.800,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti 15.800,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde bu tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. Görülmekte olan bir dava olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için;
a) Duruşmasız ise 4.700,00 TL
b) Duruşmalı ise 5.900,00 TL
2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için 7.600,00 TL
3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 17.400,00 TL
4. Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise 10.500,00 TL
b) Duruşmalı ise 20.900,00 TL
5. Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için 8.700,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için 3.600,00
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 4.200,00
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 6.800,00
4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 7.400,00
5. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 5.600,00
6. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 5.300,00
7. Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.700,00
8. Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 8.000,00
9. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.900,00
10. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 9.000,00
11. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 25.500,00
12. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00
13. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 17.000,00
14. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 29.800,00
15. Askerlik Kanunları uyarınca Disiplin Kurullarında takip edilen davalar için 11.700,00
16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için
a) Duruşmasız ise 10.500,00
b) Duruşmalı ise 20.900,00
17. Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için
a) İlk derecede görülen davalar için 16.500,00
b) İstinaf yolu ile görülen bir duruşması olan işler için 10.200,00
c) İstinaf yolu ile görülen birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işleri olan işler için 20.400,00
18. Sayıştay’da görülen hesap yargılamaları için
a) Duruşmasız ise 17.100,00
b) Duruşmalı ise 32.000,00
19. Yargıtay’da ilk derece görülen davalar için 32.000,00
20. Danıştay’da ilk derece görülen davalar için
a) Duruşmasız ise 17.100,00
b) Duruşmalı ise 34.200,00
21. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 17.100,00
22. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 19.800,00
23. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 67.700,00
b) Bireysel başvuru
Duruşmasız işlerde 18.800,00
Duruşmalı işlerde 37.600,00
c) Diğer dava ve işler 38.800,00

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İlk 200.000,00 TL için %16,00
2. Sonra gelen 200.000,00 TL için %15,00
3. Sonra gelen 400.000,00 TL için %14,00
4. Sonra gelen 600.000,00 TL için %11,00
5. Sonra gelen 800.000,00 TL için %8,00
6. Sonra gelen 1.000.000,00 TL için %5,00
7. Sonra gelen 1.200.000,00 TL için %3,00
8. Sonra gelen 1.400.000,00 TL için %2,00
9. 5.600.000,00 TL’dan yukarısı için %1,00
avukatlik asgari ucret tarifesi aaut
avukatlik asgari ucret tarifesi aaut

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Yeni Düzenlemeler

  • Mahkemelerin farklı uygulamalarının önüne geçmek ve uygulamada teklik sağlamak amacıyla Tarife’nin “Avukatlık ücretinin kapsadığı işler” başlıklı 2. maddesine son fıkra olarak “Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.” hükmü eklenmiştir.
  • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret” başlıklı 7. maddesinin birinci fıkrası, görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilmesi durumlarına ilişkin olarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 331. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Görevsizlik veya yetkisizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik veya yetkisizlik kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmemiş ise talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderlerini ödemeye mahkûm eder.” hükmüne uygun hale getirilmiştir.
  • Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “Ceza davalarında ücret” başlıklı 14. maddesinin birinci fıkrasına kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekil ile temsil edilen katılan lehine sanığa yükletilecek avukatlık ücretine katılan vekilinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca zorunlu vekillik görevi üstlenen avukat olması halinde de mahsup işlemi yapılmak suretiyle hükmedileceğine ilişkin düzenleme eklenmiştir. Yani tarifenin 14. maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile fıkrada yer alan “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” kuralının, sanığın Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda kovuşturma için Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanması sağlanmıştır.
  • Tarife’de, maktu ücretlere ilişkin önceki Tarife’nin yayımı sonrası beklenmeyen şekilde oluşan mali tablo dikkate alınarak, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları ve öngörülen yeniden değerleme oranı da değerlendirilmek suretiyle göz önüne alınarak makul ölçüler içerisinde çeşitli kalemlerde farklı oranlarda olmak üzere (%70- %104) ortalama % 90 oranında artış yapılmıştır.
  • Tarife’nin “Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlıklı Üçüncü Kısımında miktarlar, enflasyon dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. Kademeli olarak artan nispi tarifede kademeler arttırılmıştır.

Avukatlık Ücreti Nasıl Belirlenir?

Avukatın üstlenmiş olduğu hukuki hizmetin kaynağı müvekkili ile arasında akdedilen vekalet sözleşmesidir. Ancak vekalet akdi gerçekleştirilmeden de avukat hukuki hizmeti üstlenmiş olabilir. Şöyle ki kişi sözlü ve yazılı hukuki danışmanlık talep ediyorsa yazılı şekilde vekalet akdi gerçekleştirilmemesi mümkündür. Ancak bu durumda da sözlü şekilde avukatlık sözleşmesi akdedilmiş olur. Bu sözleşmeyle de avukat vermiş olduğu hukuki hizmetin karşılığına hak kazanmış olur.

Avukatlık ücreti avukatın hukuki yardımının karşılığını ifade eder.  Avukat sağladı veya sağlayacağı hukuki hizmet karşılığında ücret talep eder. Avukatın talep ettiği/ edeceği ücret sair kanun hükümleri ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine aykırı olmamalıdır. Yasalar çerçevesinde avukatlar müvekkilleri ile aralarındaki ücreti belirlemekte özgürdür. Ancak belirlenecek bu ücret Avukatlı Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen ücretin altında olmaması gerektiği öngörülmüştür.

Sıkça Sorulan Sorular

Avukatlık asgari ücret tarifesi avukatların müvekkillerinin dava veya takiplerinde yapacağı tüm hukuki yardımlar için alacağı asgari ücreti gösteren tablodur.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi her yıl aralık ayı bitmeden yani ekim veya kasım ayında güncellenerek yayınlanır.Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın