Avukata Nasıl Vekaletname Verebilirim?

Avukata Nasıl Vekaletname Verebilirim?

avukata nasil vekaletname verebilirim

Avukata nasıl vekaletname verebilirim? Bu soru avukata vekaletname çıkarmak isteyen her vatandaşın merak ettiği bir konudur. Avukata vekaletname vermek için notere gitmeniz gereklidir. Noter size hangi konular için avukata vekalet vermek istediğinizi sorar. Buna göre vekaletname düzenler. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar ile ilgili olarak açılacak davalar için bu yetkiler açıkça yazılmalıdır. Bu makalemizde avukata nasıl vekaletname verebilirim ve vekaletname nasıl çıkarılır gibi soruların cevaplarını sizlere vereceğiz. Adli veya hukuki işlemlerinizin yürütülmesi için bir avukata vekalet vermeye ihtiyaç duyduğunuz anlar olabilir. Bu hususta yapılası gereken ilk iş, hukuki sorununuzla alakalı uzman ve güvenilir bir avukat bulmak ve vekil tayin etmek amacıyla avukat adına bir vekaletname çıkartmaktır. Bu makalemizde avukata nasıl ve hangi yollar izleyerek vekaletname verilebileceğini detaylıca anlatacağız.

 • Avukat vekaletname çıkarılırken avukatın T.C. Kimlik numarası ve barosunu söylemek yeterlidir. Noter sistem üzerinden sorgulama yaparak avukatın adresi, sicili ve diğer bilgilerine ulaşır.
 • Aynı büroda birlikte çalışan avukatlara verilecek vekaletname için her avukatın vergi numarası veya T.C. Kimlik numarası yazılmalıdır.
 • Bir avukat yanında sigortalı olarak çalışan avukata verilecek vekaletnamede; işveren avukatın adı, soyadı, vergi dairesi ve vergi numarası ile çalışan avukatın S.G.K numarası yazılmalıdır. 
 • Vekalet verilen Avukatlık ortaklığı unvanı ile çalışıyor ise; Ortaklığa ait vergi numarası, ortak olan diğer avukatların Adı, soyadı T.C Kimlik numaraları ilgiliden alınır ve vekaletnameye yazılır.

Vekalet verilen avukatın, birlikte çalışan avukatların, avukatlık ortaklığının kurucusu olan avukatların bağlı olduğu baronun adı, Avukatlık bürosunun, ortaklığının büro adresi  (Avukatın ev adresi vekaletnameye yazılmaz) Birden fazla avukata vekalet veriliyorsa, bunların birlikte veya ayrı ayrı vekaleti kullanabilecekleri mutlaka belirtilmelidir. Bu makalemizde avukata nasıl ve hangi yollar izleyerek vekaletname verilebileceğini detaylıca anlatacağız.

Ahzu kabz hükmolunan şeyi teslim alma yetkisinin vekalet veren ilgililere sorulmasına ve vekaletnameye yazılmasına gerek yoktur.

Vekaletname Nedir ve Nasıl Çıkarılır?

Vekaletname, kendi adına bir başkasının işlem yapabilmesi ve yürütebilmesi amacı ile noter tarafından onaylanması gereken bir vekil tayin etme belgesidir. Vekaletname ile vekalet ilişkisi kurulmuş olur. Vekâlet ilişkisinin kurulması ile vekil, vekalet veren adına hareket etme yetkisine haiz olacaktır. Vekaletname ile yetki verilen kişi, resmi kurumlarda işlem yapabilme hakkına sahip olacaktır.  Özellikle hukuki süreçlerde avukatın vekil adına işlem yapabilmesi için vekaletname ile yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bir avukatın kendisini temsil etmesini istemesi sebebi ile vekaletname çıkartmak isteyenlerin notere başvurmaları gerekmektedir. Kişinin nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportu ile notere başvurması yeterli olacaktır. Yurt dışında bulunan kişilerin ise vekaletname çıkartmak için konsolosluklara başvurmaları gerekmektedir. Avukata nasıl vekaletname verebilirim sorusu ile vekaletname nasıl çıkarılır sorusunun cevabı aynıdır. Avukat vekaletname noterden çıkarılır.

Kendi adınıza veya vasi tayin edildiğiniz kişi adına bir avukata vekalet vermek istediğinizde, size en yakın noterliğe giderek vekaletname çıkarabilirsiniz. Noterde hangi konuda vekalet vermek isteğinizi belirtebilir, özel yetki gerekli bir vekaletname vermek istediğinizde bu hususu notere bildirmeniz gerekmektedir. noterde hazırlanan metni imzalayarak vekaletname hazır hale gelir.

Vekaletname çıkarabilmek için notere giderken bulundurmanız gereken belgeler şöyledir;

 • Vekaleti verecek olan kişinin TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da pasaportu
 • Vekaletin verileceği kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası,
 • Son 6 ay içinde çektirilmiş 2 adet fotoğraf

Vekalet verebilmek için gerekli olan şartlar;

 • Vekalet verecek kişinin akli dengesinin yerinde olması
 • Vekalet verecek kişinin 18 yaşından büyük olması

Bu şartları sağlamayan kişinin avukata vekalet vermesi veya avukatın kendi adına hareket etmesini sağlaması mümkün olmayacaktır. Ancak vasisi ile birlikte noterde vekaletname çıkartabilmesi mümkündür. Burada düzenlenecek olan evrakta kendi adına küçük/ mahcur adına velayeten/vesayeten ibaresinin mevcut bulunması gerekmektedir.

avukata nasil vekaletname verilir
avukata nasil vekaletname verilir

Avukata Nasıl Vekaletname Verebilirim Aşama Aşama?

Dava süreci ile alakalı işlemlerin takibini vekil ile sağlamak istemeniz durumunda avukata vekalet vermeniz gerekmektedir. Dava için vekalet çıkarmak istiyorsanız gerekli belgeler ile notere başvurmanız gerekmektedir. Yurtdışında bulunulan durumlarda ise konsolosluklara başvurabilirsiniz. Davaya vekalet, özel yetkinin gerekli olduğu haller dışında, davada hüküm kesinleşinceye kadar; vekalet verilen avukatın davanın takibi için gerekli bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsiline ve tahsile ilişkin makbuz verilmesine ilişkin yetkiyi kapsamaktadır.

Vekalet verme işlemi noterde yapılır. Noterde vekaletname verme sürecinde vekalet verecek olan kişi ile vekaleti alacak olan kişi notere gerekli belgeleri sunmalıdır. İşlem sırasında vekâlet verecek olan kişi, söz konusu vekaletin hangi işlem ve konuları kapsadığını notere bildirir. Kişinin vekâlet vermek istediği konuların hepsi birer birer vekalet belgesine eklenir. Taraflar arasındaki hazırlanan sözleşme vekalet verecek olan kişi tarafından imzalanır. Bu sözleşmenin bir kopyası ise noterde kalır. Vekaletname vermenin bazı şartları da vardır. Vekâlet verilecek olan kişi 18 yaşından büyük olmalıdır.  18 yaşından küçük bireylerin vekalet verebilmesi için noter tarafından hazırlanan evrakta ‘kendi adına asaleten küçük /mahcur adına velayeten/vesayeten ibaresinin bulunması gerekmektedir. Buna ek olarak vekalet verecek olan kişinin akli dengesinin yerinde olması şartı da aranır. Aksi halde söz konusu kişinin başka bir kişiye vekalet vermesi mümkün olmaz.

 1. Türkiye’de avukatlara verilecek vekaletnameler yurt içinde noterlerde, yurt dışında ise konsolosluklarda düzenlenir.
 2. Yabancı uyruklu kişiler bu kurumlar dışında bulundukları ülkenin noterlerinde de vekalet vermek istedikleri avukat için vekaletname düzenletebilirler. Ancak yabancı noter tarafından düzenlenmiş vekaletnamelerin Türkiye’de geçerli olabilmesi için bu vekaletnamenin uluslararası Lahey konvansiyonu gereği apostille mühürü taşıması zorunludur.
 3. Vekaleti verecek olan kişinin TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı ya da pasaportu yanında olmalıdır.
 4. Vekaletin verileceği kişinin adı, soyadı ve TC kimlik numarası bilinmelidir.
 5. Noterlerin, konsoloslukların ya da yabancı noterlerin avukat vekaletnameleri düzenleyebilmesi için vekaletname verilmek istenen avukata ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile avukatın adresi ile bağlı olduğu baronun ismin de notere verilmesi gerekmektedir.
 6. Avukat vekaletnameleri genel yetki içeren vekaletnameler olup avukata müvekkilini adli ve idari mercilerde temsil ve müvekkili adına gereken tüm başvuruları yapma ve takip etme yetkisi vermektedir.
 7. Türk vekaletname sisteminde müvekkilin vekiline kendine ait araçlar veya gayrimenkulleri satmaya dair yetki verdiği vekaletnameler ile boşanma davası açılması için verilen vekaletnamelerde vekalet verenin resmi de bulunmak zorundadır, bu nedenle bu nitelikte bir vekaletname vermek için notere gidildiğinde mutlaka en az 2 adet vesikalık fotoğrafın da beraberinde notere götürülmesi doğru olacaktır.

Özel Yetki İçeren Vekaletnameler Nelerdir?

Bazı durumların varlığı halinde özel olarak belirtilen işlemler için özel yetki içeren vekaletname düzenlenmesi gerekmektedir. aşağıda belirtilen işlemler için vekaletnamede bu hususların özel olarak belirtilmesi gerekmektedir.

 • Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname
 • Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin vekaletname
 • Tanıma ve tenfize ilişkin vekaletname
 • Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin vekaletname
 • Boşanma davası için vekaletname
 • İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekaletname
 • Şirketler tarafından verilen vekaletname
 • Şirketlerde hisse devrine ilişkin vekaletname
 • Satış vaadi yapmak için verilecek vekaletname
sahsa verilen vekaletname ornegi
sahsa verilen vekaletname ornegi

Vekaletnamenin Süresi Nasıl Uzatılır?

Vekaletnamenin süresinin uzatılması amacı ile notere başvurabilir. Noterde yenilenmiş vekaletname ve başvuru için gerekli belgeler hazırlanır. Bu belgeler, vekalet verenin kimliği, vekalet verilen kişinin kimliği, sürenin uzatılma gerekçesi ve noter tarafından onaylanmış olan ilk vekaletnamedir. Bu belgeler ile birlikte noter onay işlemi gerçekleştirilecektir.  Bu onay aşamasından sonra, yenilenen vekaletname yürürlüğe girecek ve yeni son bulma tarihine kadar geçerli bir vekalet ilişkisi kurulacaktır. Avukata verilecek olan vekaletname genel anlamda iki tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar özel dava vekaletnamesi ve genel dava vekaletnamesidir.

 • Özel Dava Vekaletnamesi: Sadece belli bir veya birkaç davayı takip etmesi için avukata verilen vekaletnamedir. Vekil yani avukat bu tür bir vekaletname ile müvekkilini bu davalar dışında başka bir davada temsil edemez.
 • Genel Dava Vekaletnamesi: Kişi tarafından vekile yani avukata genel dava vekaletnamesi verilmesi durumunda, avukat müvekkile karşı açılmış bütün davaları takip etme yetkisine haiz olacaktır.

Vekil tayin edilen kişinin çalıştığı konuda uzman ve güvenilir olması gerekmektedir.  ancak bazı durumlarda kişiler vekilin temsil kabiliyetinin yeterli olmadığı sebebi ile vekilini değiştirmeyi düşünebilmektedir. Bu konuda yapılamsı gereken öncelikle doğru avukatın bulunmasıdır. Daha sonrasında ise ilk avukata ilgili işle alakalı vekalet ilişkisni sonlandırmak istediğinizi bildirmeniz gerekmektedir. böyle bir durumda kişinin ilk avukatına karşı aralarındaki vekalet ilişkisinden kaynaklı olan borçlarını ödemesi sorumluluğu doğabilmektedir.

İlk avukat ile vekalet ilişkisinin sonlandırılmasının ardından, noterden yeni avukat adına bir vekaletname çıkarılması gerekmektedir. daha sonrasında yeni avukat bu vekaletname ile hakkınızda süren davaya mahkemeye başvurarak vekil olarak katılabilir.

Avukata Vekalet Verme Ücreti Ne Kadardır?

Bir kimsenin belirli iş ve işlemleri kendi adına yapmaya bir başkasını yetkilendirmesi noterde düzenlenecek olan vekaletname ile mümkündür. Vekaletname ücreti, vekaletin kapsamına göre, özel yetki içerip içermemesine göre ve sayfa sayısı gibi nedenlerle değişmektedir. Bu hususlar göz önüne alındığında 2024 yılında avukata vekaletname verme ücreti 700 TL ile 1500 TL değişmektedir. Avukata nasıl vekaletname verebilirim sorusunu sormadan önce vekalet ücretini bilerek hareket etmeniz daha doğru olacaktır. Her yıl vekalet ücreti fiyatları değişmektedir.

Konsolosluklarda yapılacak olan vekaletname çıkarma işlemlerinde ise ücret bundan daha yüksek çıkmaktadır. Genel olarak konsolosluklarda asgari bir vekaletname ücreti 44 Avro tutarındadır. Başkonsolosluktan vekaletname çıkarırken dikkat edilmesi gereken husus gönderilen her belge ve talebin açıkça hangi işlem ile ilgili olduğu belirtilmeli talep edenin adres ve telefon bilgileri yazılmalıdır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık