Sahsa Verilen Genel Vekaletname Örnegi

Bu yazımızda şahsa verilen genel vekaletname örneğini vermeden önce vekalet sözleşmesi ve vekaletname nedir, vekaletname nasıl çıkartılır, vekaletname neleri kapsar sorularına cevap vermek faydalı olacaktır. Türk Borçlar Kanunu’nun 502. Maddesi vekaletnameyi “ Vekalet sözleşmesi, vekilin vekalet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlamıştır. Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmi sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise örneğin avukat ise bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekalet sözleşmesi kurulmuş sayılır. Avukatın sizin adınıza işlem yapabilmesi için şahsa verilen genel vekaletname örneği bulundurması gereklidir.

Vekilin, vekalet verene ait bir işi, zaman kaydına bağlı olmaksızın ve sonucun elde edilememesi riski vekalet verene ait olmak üzere üstlendiği sözleşmeye vekalet sözleşmesi denilmektedir.

Vekalet sözleşmesinin yoğun güven ilişkisine dayalı bir sözleşme olması nedeniyle taraflara herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanınmıştır. Taraflar arasında güven ilişki son bulmuşsa vekalet sözleşmesini sürdürme durumu artık beklenmez.

Vekaletname Neleri Kapsar?

Vekaletname özel bir iş için verilebileceği gibi genel olarak da verilebilir. Vekalet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar. Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz. Dolayısıyla genel vekaletname çıkartılırken bile eklenmesi gereken hususlar, avukatınızın sizin adınıza hukuki işlerinizi halledebilmesi için vekaletnamenin düzgün bir şekilde hazırlanması çok önemlidir.

Notere  gidip genel vekaletname düzenlemesini istediğinizde; avukatınızın sizin adınıza yapacağı işin özel yetki gerektirip gerektirmediğini öğrenmeniz gerekmektedir. Hazırlattırdığınız vekaletnamenin bir nüshası noterde kalmaktadır.  Bazı özel yetki gerektiren  bazı vekaletnamelerden bahsetmek gerekirse;

1.Özel Taşınmaz Satış Vekaletnamesi

2. Arabuluculuk ve Uzlaşma Yetkileri İçeren Özel Vekaletname

3.Veraset/İntikal Satış Vekaletname

4.Şirket Kuruluş Vekaletnamesi

5.Tapuda yapılacak işlemlerle ilgili vekaletname

6.Veraset ve intikal işlemlerine ilişkin vekaletname

7.Tanıma ve tenfize ilişkin vekaletname

8.Gayrimenkul alım ve satımına ilişkin vekaletname

9.Boşanma davası açmaya açılmış olan boşanma davasını kabul etme yetkisi veren vekaletname

10.İpotek kurmak üzere yetkilendirilmiş vekaletname

11.Şirketler tarafından verilen vekaletname

12.Şirketlerde hisse devrine ilişkin vekaletname

13.Satış vaadi yapmak için verilecek vekaletname

Şeklinde örnekler verilebilir.

Vekaletname Nasıl Çıkarılır?

Vekaletname nasıl çıkarılır sorusu belki de en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesidir. Vekâletname çıkartacak kişinin gerçek kişi olması durumunda vekaletname çıkartmak için, nüfus cüzdanı ya da pasaportla birlikte kişinin bizzat kendisinin herhangi bir notere giderek, vekaletin hangi iş için gerekli olduğunu notere açıklayarak, uygun vekaletnamenin düzenlettirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte kişinin son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet fotoğrafı istenmektedir.

Vekalet verilecek kişinin adı-soyadı, TC kimlik numarası, açık adresinin mutlaka notere bildirilmesi gerekmektedir. Vekâletname bir tüzel kişi için örneğin bir şirket için çıkacaksa, imza sirkülerinin notere ibrazı gerekmektedir. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur. Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler.  Genel vekaletname geçerlilik süresi vekalet verecek kişi tarafından belirlenebilir. Şahsa Verilen Genel Vekaletname Örneği doğru çıkarılmaz ise sizin yerinize işlem yapamaz.

Genel Vekaletname Örneği 2020

Noterde düzenletebileceğiniz genel vekaletname örneği aşağıdaki gibidir;

sahsa vekaletname ornegi
vekaletname ornegi

Vekaletname Yazısı Örneği

Leh ve aleyhimde açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı T.C yargı organlarının, meclislerinin, daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya, davalar açmaya icra takibinde bulunmaya, açılmış davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, tahkime ve hakem tayinine, davayı kabule, davadan vazgeçmeye, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname, ihbarname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklif, kabul ve redde, keşif yaptırmaya keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itiraza, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, icra daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile, yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyiz etmeye, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem şahit,katip ve ehlivukufları şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye kayıt ve suretler çıkarmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konularda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, yabancı ülke mahkeme  kararlarının tanınması ve tenfizi için gerekli işlemleri yapmaya ve tanıma ve tenfize itiraza, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle ve bu yetkileri birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere ahzu kabza, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, icra ihalelerine iştirak etmeye, adıma pey sürmeye mezun ve yetkili olmak üzere…… Barosu avukatlarından ………..adresinde mukim ………………… Vergi Kimlik Nolu Av. ……………………..tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKALETİ VEREN  :

ADRES                       :

Vekaletname örnekleri Pdf
Paylaş