Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş

astsubayliktan subayliga gecis sartlari

Astsubaylıktan subaylığa geçiş nasıl olur? Zor mudur? Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı ne zaman? Şeklinde sorular geldiği için bu makaleyi yazmaya karar verdik. Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylıktan subaylığa geçiş belirli dönemlerde ilan açarak gerçekleştirilir. Bu ilanlarda hangi birime ne kadar kontenjan açtığı ilan edilir. İlanda başvuru şartları, süresi ve usulü gibi detaylar belirtilir. Adaylar bu takvime uyarak başvurularını yapabilirler.  Astsubaylıktan subaylığa geçişte astsubaylara sadece 3 hak veriliyor. Fakat idare bu konuda esneklik tanıyabilmektedir. Bu sınavı geçmek için ciddi manada hazırlanmak lazım. Bunun için önce subaylığa geçiş sınav konularını bilmeniz gereklidir. İkinci olarak da doğru kaynaktan doğru bilgiyi almanız gerekli. Astsubaylıktan subaylığa geçen askeri personel, tüm rütbelere yükselebilmektedir. Astsubaylıktan subay olma şekilleri :

Astsubaylıktan subay olma aşağıda belirtilmiştir. 926 Sayılı TSK Personel Kanunu’nun 109’uncu maddesine istinaden; Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde, emsalleri arasında temayüz etmiş astsubaylar, aşağıdaki şartlarda teğmen rütbesiyle muvazzaf subaylığa naspedilebilirler;

 • Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde ve astsubay olarak 4’üncü hizmet yılını tamamlamış, 7’nci hizmet yılını bitirmemiş olmak,
 • Subaylık için sınava müracaat tarihinde astsubaylığa nasıp tarihinden itibaren almış olduğu sicil notları ortalaması sicil tam notunun % 90 ve daha yukarısı olmak,
 • Askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa layık bulunduğuna dair nitelik belgesi sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak,
 • Sağlık bakımından elverişli olmak,
 • Yapılacak seçme sınavlarında, subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde ve seçilmelerini müteakip gönderilecekleri okul ve kurslarda başarı göstermek,

Astsubaylıktan subaylığa geçmek için yukarıda belirtilen gerekli başvuru şartlarını haiz olup, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekat görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Nedir?

Astsubaylıktan subaylığa geçiş; astsubay rütbesinde personelin gerekli şartları geçtikten sonra subay rütbesini almasıdır. Milli Savunma Üniversitesinde öğrenciler Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulundan “Astsubay Çavuş” rütbesi ile mezun olmakta, sınıf okullarında aldıkları eğitimden sonra ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birlik, karargâh ve kurumlarda ihtisasları ve askeri meslek sınıfları dahilinde görevler almaktadırlar. Ayrıca istekli personel ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan dikey geçiş sınavından başarı sağlaması durumunda dört yıllık bir lisans programına geçiş hakkı elde edebilmektedirler. Lisans programını tamamlayan astsubaylar mensubu oldukları kuvvet komutanlıkları tarafından yapılan iç kaynaktan subay temini kapsamında gerekli sınav ve eğitimlerde başarılı oldukları takdirde “subay” olabilmektedirler. Astsubaylıktan subay olma şartları:

 1. Eğitim Şartı: En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar, bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, teklifi üzerine teğmen olarak nasbedilebilir.
 2. Rütbe ve Hizmet Süresi Şartı: Subaylık için sınava başvuru tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde olmak ve astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak.
 3. Sicil Notu Şartı: Subaylık için sınava başvuru tarihinde sicil notu ortalamasının, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak.
 4. Değerlendirme Şartı: Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa layık bulunmak ve bu durum sıralı sicil üstleri tarafından onaylanmak.
 5. Sınav ve Eğitim Başarısı: Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak. Bu sınavlarda başarılı olanların sıralaması, çeşitli kriterlere göre yönetmelikle belirlenen esaslara göre yapılır.
 6. Eğitimi Başarı ile Tamamlama: Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten itibaren teğmen olarak nasbedilir.
 7. Kademe İlerlemesi ve Üst Rütbeye Yükselme: Subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır.
 8. Yaş Haddi: Teğmen, üsteğmen için 49; yüzbaşı için 55; binbaşı için 56; yarbay için 57; albay için 60 yaş haddi uygulanır.
 9. Harekat Görevleri ve Başvuru Hakları: Harekât görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.
 10. Subay Olamama Halleri: Belli suçlardan mahkum olanlar, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olanlar subay olamaz.

TSK bünyesinde astsubay olarak görev yapan personel subaylığa geçiş yapabilir. Bunun için aranan genel şartlar 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda açıkça düzenlenmiştir. Astsubaylıktan subaylığa geçiş şartlarını açıklamadan önce şunu belirtmek isteriz. Şayet tüm şartları taşıyor ve subaylığa geçiş için başvurunuz reddedilmişse 60 gün içinde yürütme durdurma istemli iptal davası açmanız gereklidir. Askeri avukat için bu https://kadimhukuk.com.tr/makale/askeri-cezalar/ makalemizi okuyabilirsiniz.

astsubayliktan subayliga gecis nasil olur
astsubayliktan subayliga gecis nasil olur

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Şartları

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 109. madde astsubaylıktan subay olma şartlarını düzenlenmiştir. 109. madde uyarınca;

 • Yeterli sayıda kontenjan açılmış olması (Alımlar piyade, tank, hava, istihkam, muhabere, ikmal ya da bakım gibi branşlarda yapılır. Her bir alan için ayrı ayrı kadro belirlenir. Hukuk sınıfında alım yapılmaz.)
 • En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitirmiş olmak,
 • Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az kıdemli çavuş rütbesinde olmak,
 • Astsubay olarak dördüncü hizmet yılını tamamlamış, yedinci hizmet yılını bitirmemiş olmak,
 • Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması, sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak,
 • Askeri disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, mesleki bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak,
 • Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak,
 • Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır. (Seçim hakkı en yüksek puanlı olandan başlar.)

Bu şartları taşıyanlar belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen olurlar. Yukarıda sayılan şartları sağlayan astsubaylar kara ağı personel yönetim bilgi sistemi (PYBS) (https://pybs.kkk.tsk.tr/IntPybs/PagesAnonim/MainPage) üzerinden başvuru yapacaktır. Başvurusu kabul edilen astsubayların belge teslimini bağlı bulunduğu birliklerine yapması gerekir. Daha sonra ilan edilen gün ve saatte subaylık için yazılı sınav yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilan edilmesi ile adaylar en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Daha önceden belirlenen kontenjan kadar subay alımı yapılır.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı

Astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Kurmay Bakanlığının sitesinde duyurulur. İlanları takip etmek gereklidir. Aynı zamanda birliğinizde bu bilgi size verilir. İlan edilen takvim doğrultusunda başvuru, sınav, eğitim, mülakat gibi süreçler gerçekleştirir.

Subay olacak astsubaylar, yazılı ve mülâkat olmak üzere iki aşamalı seçme sınavına tâbi tutulurlar. Yazılı sınav, meslek bilgisi ve genel kültür konularını kapsar. Yazılı sınav sorularının % 80’i meslek bilgisi konularından, % 20’si de genel kültür konularından oluşur. Meslek bilgisi sorularının % 60’ı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği, Askerî Ceza Kanunu ve Silahlı Kuvvetler ile ilgili diğer mevzuattan; % 40’ı da geçirilecekleri subay sınıfının özelliklerine göre tespit edilecek konulardan seçilir. Fakülte veya yüksekokul mezunlarından, öğrenimleri ile ilgili sınıflarda subay olmak için müracaat edenlerin meslek bilgisi sorularının % 40’ı, görmüş olduğu öğrenimle ilgili konulardan belirlenir. Genel kültür soruları; Türkçe, İnkılâp Tarihi, Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güncel konulardan hazırlanır. Mülakatta ise; genel görünüş, anlatım, konuşma düzgünlüğü, kendine güven gibi hususlar değerlendirilir. Şayet astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup harekât görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.

Kanunun 109. maddesine göre subaylık için yapılacak seçme sınavlarında başarı gösteren astsubaylardan; kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen naspedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında onay takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay naspedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez. Millî Savunma Bakanlığınca astsubaylıktan subaylığa geçiş ile ilgili yapılacak sınav, mülakat ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimleri, takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanır ve ihtiyaç duyulan diğer sınıf eğitimleri ise bu tarihten sonra planlanır

Astsubaylıktan subaylığa geçiş kontenjanları: Yukarıda da bahsettiğimiz gibi; Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylıktan subaylığa geçiş belirli dönemlerde ilan açarak gerçekleştirilir. Bu ilanlarda hangi birime ne kadar kontenjan açtığı ilan edilir. Kontenjan tespitiyle beraber ihtiyaç duyulan sınıflara hangi fakülte veya yüksekokul mezunlarının alınacağı; branşlara uygun temayüz etmiş astsubayların, branşlarına göre karşılığı bulunmayan subay sınıfları için hangi sınıfın içinde imtihana girecekleri belirtilir.

astsubayliktan subayliga gecis rutbe
astsubayliktan subayliga gecis rutbe

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınav Soruları

 • İç Hizmet Kanunu
 • İç Hizmet Yönetmeliği
 • Askeri Ceza Kanunu
 • Askeri Disiplin Kanunu
 • TSK Personel Kanunu
 • KKK Devamlı Emirler Muhtırası
 • Karargah Hizmetleri Yönergesi
 • Anayasa
 • Tarih
 • Genel Kültür
 • Jandarma ve Sahil Güvenlik için Kollukla İlgili Sair Mevzuat

Subay istihdam edilecek sınıf ilgili talimatname, yönetmelik, yönergelerde bilinmelidir. Her kuvvet üstteki ana konulara ek olarak kendi alanına özel mevzuattan da sorumlu tutmaktadır.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Yaş Sınırı

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun Geçici 47. maddesinde yaş sınırlarına ilişkin şu düzenlemelere yer verilmiştir: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte,

a) 3713 sayılı Kanun kapsamında icra edilen görevlerde yaralanarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malulü kabul edilen ve ilgili mevzuata göre göreve devam etmesi uygun görülen astsubaylardan, müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla kırk yaşını bitirmemiş olanlara, hizmet yılı hariç 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,

b) Yedinci hizmet yılını tamamlamış ve on dördüncü hizmet yılını bitirmemiş olan bu Kanun kapsamında istihdam edilen astsubaylardan müracaat edilen yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 40 yaşını bitirmemiş olanlara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla, yapılacak ilk iki astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına,

müracaat hakkı verilir.

Astsubaylıktan Subaylığa Sınavsız Geçiş

Astsubaylıktan subaylığa sınavsız geçiş mümkün değildir. Üstte belirtilen şartlar doğrultusunda sınav ve mülakat yapılır. Başarılı olan adaylar sonrasında eğitime tabi tutulur ve atanır. Sınavı geçen personellerden; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dâhilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen naspedilirler. Bu personeller, astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilave edilerek subay naspedilir.

Kanunun 109. maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına haiz olup;

 • Bilfiil savaşa katılanlar,
 • İç güvenlik harekâtına iştirak edenler,
 • Terörle mücadele kapsamında yürütülen asayiş görevlerine katılanlar,
 • Uluslararası anlaşmalar gereğince, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı hariç olmak üzere birlik hâlinde yabancı ülkelerde icra edilen görevlere iştirak edenler,
 • Alarm tedbirlerinin gereği olarak izinlerin kaldırıldığı birliklerde görevli olanlar,

Görevlerinin devam etmesi, bu görevlerinden dolayı yaralanmaları veya tedavilerinden dolayı başvuruda bulunamadıkları veya seçme sınavına katılamadıkları takdirde; bu Yönetmeliğin 105. maddesindeki şartlardan rütbe ve hizmet yılı şartları hariç olmak üzere diğer şartları taşımaları hâlinde, hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.

Astsubaylıktan Subaylığa Geçişte Engel Suçlar

Astsubaylıktan subay olmaya engel haller aşağıda belirtilmiş olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış, haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsalar da subay olamazlar. Astsubaylıktan subaylığa geçişte engel suçlar;

 • Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar,
 • Halkı askerlikten soğutmak,
 • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama,
 • Zimmet,
 • İrtikap,
 • İftira,
 • Rüşvet,
 • Hırsızlık,
 • Dolandırıcılık,
 • Sahtecilik,
 • Güveni kötüye kullanma,
 • Yalan tanıklık
 • Yalan yere yemin,
 • Suç uydurma,
 • Cinsel saldırı,
 • Cinsel taciz,
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak,
 • Fuhuş,
 • Gayri tabii mukarenet,
 • Hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar
 • Kaçakçılık,
 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisini
 • Firar,
 • Amir veya üste fiilen taarruz,
 • Emre itaatsizlikte ısrar,
 • Üste hakaret,
 • Mukavemet,
 • Fesat ve isyan suçlarından,
 • 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak.
X
kadim hukuk ve danışmanlık