Askeri Ceza Kanunu 78. Madde

Askeri Ceza Kanunu 78. Madde

askeri ceza kanunu 78 madde

Askeri Ceza Kanunu 78. Madde

Düşman Tarafına, Yabancı Memlekete Kaçanlar Hakkında Mali ve Fer’i Cezalar

A:

 1. Düşman tarafına kaçan veya seferberlikte mükellef olduğu hizmetten uzak kalmak kastiyle yabancı bir memlekete sığınanların veya yabancı memlekette kalanların mevcut ve ileride vücut bulacak menkul ve gayrimenkul bütün mal ve mülklerinin millet namına zaptına karar verilir. Bu karar verilirken suçlunun hısımları bir müdafi tayin etmek hakkını haizdirler.
 2. Bu karar maznuna, mümkün olmadığı halde onun son ikametgahına tebliğ olunur ve askeri mahkeme kapısına asılır, gazetelerle ilan olunur. Seferberliğin bittiğini bildiren emir tarihinden üç ay içinde bu tebliğ bir kere daha yapılır.
 3. Zabıt kararının bir hulasası karar tarihinden sekiz gün içinde tapu idarelerine ve gaiplerin mallarını idare ile muvazzaf olan makama tebliğ olunur.
 4. Zaptına karar verilen mal ve mülkler mezkûr idareler tarafından satılıncaya kadar mahcuz kalır. Bu mal ve mülkler satılmazdan evvel maznun gelir veyahut yakalanır da muhakemesi yapılırsa haciz kaldırılır.
 5. Suçlunun kanunen infaka mecbur olduğu kimselerin geçinmeleri son ikametgahı sulh hakiminin emriyle haciz olunan mallarından kıymetlerine göre temin olunabilir.

B:

 1. Suçlunun füruu, baba ve anası, kardeşleri yahut karısı sağ ise, ölüme bağlı tasarruf hükümlerine göre (K. M. 452, 453) bu kimselerin mahfuz hisseleri miktarı kendilerine verilir ve mütebakisi millet menfaatine satılır. Bu mirasçılardan kimse bulunmazsa, bütün mallar millet menfaatine satılır.
 2. Suçlunun gelmesine maddi bir imkansızlığın sebebiyet verdiği resmi tahkikat ile sabit olmaz ise veya hısımları tarafından ispat edilemez ise (A) fıkrasının 2 rakamında yazılı olduğu üzere seferberlik bittikten sonra yapılacak son tebliğ tarihinden bir sene sonunda zabıt katileşir ve zapt olunan mallar satılır.
 3. Zapt olunan mallar devlet mallarının satılmasına dair kanunlara ve nizamnamelere göre satılır.
 4. Malların satılmasına ve kıymetlerine karşı itirazlar suçlunun Türkiye’de bulunduğu son ikametgahı veya son bulunduğu mahal mahkemelerine arz olunur.
 5. Suçlunun borçları mirasçılara terkedilen hisselerden istifa olunur. Mirasçı yoksa bütün malların dörtte üçü suçlunun borçlarına karşılık teşkil eder.
 6. Mallar satıldıktan sonra A fıkrasının 2 numarasında yazılı müddetin hitamından evvel suçlunun ölmüş olduğu anlaşılırsa satılan malların bedeli mirasçılarına verilir.
 7. Zapt olunan mallar satıldıktan sonra vicahi muhakeme neticesinde suçlu beraat ederse geldiği veya yakalandığı günden ilerisi için bütün medeni haklarına sahip olur. Geçen zaman için mallarının zapt edilmesi yüzünden kendisine ve ailesine vakı olan zarar ve ziyanın tazminini Devletten talep ve iddia edebilir.

C:

 1. Şahsi servetini gizlemek, elinden çıkarmak veya azaltmak kastiyle seferberlikte gerek hayatta bulunanlar arasında cari olan ve gerek ölüme bağlı bulunan akit ve tasarruflardan birine dair suçlu tarafından karşılıklı veya karşılıksız doğrudan doğruya veya bilvasıta yapılan her türlü talep ve müracaatlar ve muamelelerin muteber olmayacağı zabıt kararıyla beraber karar altına alınır.
 2. “A” fıkrasında gösterilen suçlunun mallarının zaptına karar verilmeden veya verildikten sonra bu suçlunun bütün mallarının veya bir kısmının kaçırılmasına veya azaltılmasına doğrudan doğruya ve bilvasıta bilerek yardım eden bütün devlet memurları, varisler, ticari, ve mali müesseseler, şirketler ve bütün üçüncü şahıslar bu suretle gizlenen veya kaçırılan mallar kıymetinin iki mislinden az ve üç mislinden çok olmamak üzere ağır para cezasına mahkum olurlar.

D:

 1. Suçlu Kanunu Medeni mucibince haiz olduğu vesayete müteallik bütün haklarını zayi eder.

E:

 1. Bu maddedeki suçlar hakkında, dava ve ceza müruru zamanı işlemez.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 78. Madde Açıklaması

Maddede yazılı suç, savaş zamanında asker olan ve asker olmayan kişiler tarafından işlenebilir. AY m.38/10 gereğince genel müsadere cezası verilemez. Medeni Kanunun 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Kanunla yeniden düzenleniştir. Yeni Medeni Kanunda saklı pay m.506’da yer almıştır. Maddenin C fıkrasının 2 numaralı bendinde yazılı fiilleri işleyen siviller hakkında adliye mahkemelerince bu madde hükmü uygulanır.

Askeri Kanunu 78. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/
askeri ceza kanunu 78
askeri ceza kanunu 78

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık