Askeri Ceza Kanunu 72-73-74-75. Madde

Askeri Ceza Kanunu 72-73-74-75. Madde

askeri ceza kanunu 72 madde

Askeri Ceza Kanunu 72. Madde

Firar Cezalarının Sonraya Bırakılması

 1. (Mülga : 25/10/1963-353/259 md.)
 2. Bunlar sevk olunurken, yollardan misafirhanelerden, bulundukları kıta ve müesseselerden tekrar kaçarlarsa evvelce mahkum oldukları ceza iki misline iblağ olunur.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 


askeri ceza kanunu 73
askeri ceza kanunu 73

Askeri Ceza Kanunu 73. Madde

Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi

Kaçak, kaçtığından altı hafta, seferberlikte bir hafta içinde kendiliğinden geri gelirse yukarıdaki maddelere göre verilecek cezalar yarısına kadar indirilir. Ölüm cezası yerine müebbet ağır hapis yahut beş seneden az olmamak üzere ağır hapis cezası verilir.

Askeri Ceza Kanunu 73. Madde Açıklaması

Madde, Askeri Ceza Kanunu‘nun 66, 67, 68, 69 ve 70.maddeeri ile cezalandırılan firar filleri bakımından ortak bir etkin pişmanlık hükmü niteliğindedir.

Kaçağın bu etkin pişmanlık hükmünden yararlanabilmesi için, failin kendi serbest iradesiyle firar durumuna son vermesi, kendiliğinden kıtasına dönmesi veya bir resmi kuruluşa başvurması gerekmektedir. Uygulamada kıtasına veya resmi bir makama henüz teslim olmamakla birlikte, failin, kıtasına dönmek ya da teslim olmak istediği dış dünyaya yansıyan davranışlarından anlaşılabiliyorsa bu hükümden yararlanabileceği kabul edilmektedir.

Firarın, failin iradesiyle sonra erdirilmesi ve firarda geçen sürenin altı haftadan al olduğunun belirlenmesi durumunda 73.maddenin uygulanması gerekir. Bu nedenle failin firarda kaldığı sürenin altı haftadan az olup olmadığı mahkemece resen araştırılmalıdır.

Askeri Ceza Kanunu 73. Madde Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 1.Daire: 06.02.2015-0323/0329

 • Askeri Ceza Kanunu 73. Madde
 • Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi

Suç tarihlerinin 21.11.2013-31.12.2013 olarak belirlenmesi halinde izin tecavüzünde geçen süre 41 gündür. Temadinin askerlik hizmetinin kısaltılması ile sona erdiği kabul edilse bile sanığın elinde olmayan bu durumun sanık lehine değerlendirilerek suçun kendiliğinden gelme ile sonuçlandığının kabulü gerekir.


Askeri Yargıtay 2.Daire: 24.12.2014-1065/1054

 • Askeri Ceza Kanunu 73. Madde
 • Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi

Sanığın 1.2.2013 ve 20.02.13 tarihlerinde ailesiyle beraber birliğine dönmüş olması karşısında, bu eyleminin yakalanmakla sona ermiş olduğu kabul edilemez.


Askeri Yargıtay 2.Dairesi: 19.11.2014-955/952

 • Askeri Ceza Kanunu 73. Madde
 • Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi

12.04.2012 tarihinde başlayan firar eyleminin, 20.04.2012 tarihinde kendiliğinden gelmekle sona ermesi karşısında, Askeri Ceza Kanunu’nun 73.maddesi gereğince cezadan indirim yapılması gerekir.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 13.03.2013-0480/0465

 • Askeri Ceza Kanunu 73. Madde
 • Geri Gelen Kaçakların Cezalarının İndirilmesi

Hüküm fıkrasında, indirimin Askeri Ceza Kanunu’nun 73.maddesi gereğince yapıldığına ilişkin kanun adı ve madde numarasının belirtilmemesi hukuka aykırıdır.


Askeri Ceza Kanunu 74. Madde

Firara Kalkışanları Haber Vermeyenlerin Cezası

Bir firar teşebbüsünü doğru olarak haber alıp da firarın önü alınabilecek bir zamanda bunu amirine haber vermekte ihmal eden askeri şahıs, eğer firar vuku bulmuş ise altı aya kadar ve firar seferberlikte vuku bulmuş ise iki seneye kadar hapis olunur.

Askeri Ceza Kanunu 74. Madde Açıklaması

Maddede yazılı “firara kalkışanları haber vermeme” suçu ancak seferberlik halinde işlenebilir. Bu suçun oluşması için, seferberlik sırasında bir veya daha fazla kişiler firar etmek üzere harekete geçmiş bulunmalı yani somur bir firar teşebbüsü söz konusu olmalı ve bu durumdan bilgisi olan asker kişi, eylemi, üst ve amirlerine kasten bildirmemiş olmalıdır. Ancak bu failin ceza sorumluluğu için yetmez.

Ayrıca firar eylemi gerçekleşmiş olmalıdır. Yani bir veya daha fazla kişinin firar edeceğini öğrenmiş olan failin, bunu bildirmemesi nedeniyle, firarı engellemek için alınması gereken önlem alınamamış olmalıdır.


askeri ceza kanunu 75
askeri ceza kanunu 75

Askeri Ceza Kanunu 75. Madde

Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları

(Değişik: 30/4/1945-4726/2 md.) Asker kişileri kaçmaya kışkırtan veya kaçmalarını veya kaçaklığın devamını kolaylaştıran veya kaçakları, izinsizleri, bakayayı, yoklama kaçaklarını, saklıları ve çağrılıp ta gelmeyen yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile yedek askeri memurları bilerek özel ve resmi hizmete alanlar veya gizleyenler veya Devlet, il ve belediyelerle bunların denetimi altındaki bütün kuruluş ve kurumlarda ve banka ve kamu faydasına çalışan dernek ve mesleki kuruluşlarda her ne suretle olursa olsun çalıştıranlar ve Hükümetten yapılacak tebligat üzerine özel işlerinden çıkarmayanlar barışta üç aydan bir yıla ve tekerrüründe bir yıldan üç yıla, seferberlikte veya olağanüstü hallerde altı aydan iki yıla kadar hapis ve bu eylemin seferberlikte veya olağanüstü hallerde tekerrüründe yedi yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.(3)

Seferberlikte herhangi bir suretle askeri kuvveti tenkise sebep olacak surette vakıa gayrimutabık kasten vesika verenler birinci defasında iki seneden beş seneye kadar ağır hapis ve mükerrirler ölüm cezasıyla cezalandırılırlar.

Askeri Ceza Kanunu 75. Maddesi Açıklaması

Bu suç asker olan ve olmayan kişiler tarafından işlenebilir. Dolayısıyla askeri suç benzeri suçlardandır. Bu nedenle söz konusu suçtan dolayı verilen mahkumiyet hükümlerinde cezanın kişileştirme halleri Askeri Ceza Kanunu’nda ve 353 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler dikkate alınmaksızın doğrudan uygulanır.

Seçimlik hareketli bir suçtur. Asker kişileri kaçmaya kışkırtma, kaçmalarını ve kaçaklığın devamını kolaylaştırma eylemleri, yardım etme şeklinde suça iştirak olmakla birlikte, bu maddeyle ayrı bir suç sayılmıştır.

Bu madde ile korunmak istenen hukuki yarar; askerlik hizmet ve görevlerinin kesintisiz bir şekilde devamlılığını sağlamak, söz konusu işleyişin, özellikle de bu düzenin en önemli parçası olan insan unsurunun yani asker kişilerin askeri disiplinin ağır bir şekilde bozulmasına yol açabilecek nitelikte izinsiz olarak birliğini terk etme veya askeri hizmetten kaçma eylemlerinin önüne geçilmesini sağlamaktır. Suçun tamamlanması için kolaylaştırıcı fiilin yapılması yeterlidir, firar suçunun gerçekleşmesine gerek yoktur.

Askeri Ceza Kanunu 75. Madde Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 4.Daire: 10.11.2015-655/663

 • Askeri Ceza Kanunu 75. Madde
 • Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları

Astsubay olan ve aynı birlikte görevli olan sanığın, üç personeli sevk sistemine aykırı olarak gizlice kışladan çıkardığı, böylece kaçmalarını kolaylaştırmak suretiyle yüklenen suçu işlediği anlaşılmaktadır.


Askeri Yargıtay 3.Daire: 02.12.2014-0781/0792

 • Askeri Ceza Kanunu 75. Madde
 • Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları

Sanıkların belirtilen tarihlerde akşam yoklamalarında Ö.O.B.’nin yerine yoklama vermek ve O.K.’nin 19.11.2012 00.30 civarında Nöbetçi Amirliğine giderek O.B. yerine yoklamaya imza atmak suretiyle Ö.O.B.’nin kaçaklığının devamını kolaylaştırdıkları anlaşılmaktadır.


Askeri Yargıtay 4.Daire: 16.09.2015-521/574

 • Askeri Ceza Kanunu 75. Madde
 • Kaçaklara Yardım Edenlerin Cezaları

Sanık  J.Er Y.G.Ö.’nün KTM’de irtibat elemanı olarak görevli olmasının sağladığı kolaylıktan faydalanarak, diğer sanıkları para karşılığı KTM’den erken ayrılmaya ikna ederek onları kaçmaya kışkırttığı, izin belgelerini vermek, KTM’den çıkışlarına yardım etmek suretiyle de kaçmalarını kolaylaştırdığı anlaşıldığından, Askeri Ceza Kanunu’nun 75/1.maddesinde düzenlenene kaçaklara yardım etmek suçunu işlediği kanaatine varılmıştır.


Askeri Kanunu 72 – 73 – 74 – 75. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık