Askeri Ceza Kanunu 117-118. Madde

Askeri Ceza Kanunu 117-118. Madde

askeri ceza kanunu 117 madde

Askeri Ceza Kanunu 117. Madde

Maduna Müessir Fiiller Yapanların Cezası

 1. Madununu kasten itip kakan, döven, veya sair suretlerle cismen eza verecek veya sıhhatini bozacak hallerde bulunan veyahut tazip maksadıyla madunun hizmetini lüzumsuz yere güçleştiren veya onun diğer askerler tarafından tazip edilmesine veya suimuamelde bulunulmasına müsamaha eden amir veya mafevk iki seneye kadar hapis olunur.
 2. (Mülga: 31/1/2013-6413/45 md.)

Askeri Ceza Kanunu 117. Madde Açıklaması

Maddede asta karşı işlenen yaralama suçları ile diğer etkili eylemler askeri suç sayılarak yaptırıma bağlanmıştır. Asta müessir fiil suçu, TCK’nın 86.maddesi ile düzenlenen kasten yaralama suçunun karşılığını oluşturmaktadır. Kasten yaralama suçunda korunan hukuki yarar, mağdurun vücut dokunulmazlığı ve vücut bütünlüğüdür. Bu nedenle Askeri Ceza Kanunu’nun 117.maddesiyle korunan hukuki değer hem ast durumunda olan mağdurun vücut dokunulmazlığı ve vücut bütünlüğü hem de astın hukukuna riayeti sağlayarak disiplinin korunmasıdır. Suçu faili mağdurun rütbe ve kıdem itibariyle üstü durumunda bulunan asker kişidir.

Asta müessir fiil suçunu oluşturan eylemler, sadece yaralamadan ibaret olmayıp birden fazladır. Bu yönüyle asta müessir fiil seçimlik hareketli bir suçtur. Maddede suç oluşturan fiiller; astı itip kakmak, dövmek veya sair suretlerle eza vermek” veya sıhhatini bozacak hallerde bulunmak veyahut “tazip (sıkıntıya  sokma, üzme) maksadıyla astın hizmetinin lüzumsuz yere güçleştirmek veya “ astının diğer askerler tarafından tazip edilmesine veya suimuamelede bulunulmasına müsamaha etmek” şeklinde sayılmıştır.

Asta müessir fiil suçu kasıtlı suçlardandır. Kasten yaralama suçunda, failin astının vücuduna acı verme veya sağlığını ya da algılama yeteneğini bozma kastıyla hareket etmesi şarttır.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 117
askeri ceza kanunu 117

Askeri Ceza Kanunu 117. Madde Maduna Müessir Fiiller Yapanların Cezası Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 29.01.2015-1/14

 • Askeri Ceza Kanunu 117. Madde
 • Maduna Müessir Fiiller Yapanların Cezası

Tanığın, silkelemek olarak nitelendirdiği hareketin, sanık ve mağdur tarafından iteklemek olarak nitelenen hareketle aynı olduğu, Askeri Mahkemece maddi vakıanın “sanığın mağduru omuzlarından tutarak ittiği ve silkelediği” şeklindeki kabulünde ve suç vasfının asta müessir fiil suçu olarak belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı kararına varılmıştır.


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 18.09.2014-78/69

 • Askeri Ceza Kanunu 117. Madde
 • Maduna Müessir Fiiller Yapanların Cezası

Sanığın asta müessir fiil kastıyla mağduru omzundan tutup birkaç kez sarsmak şeklinde gerçekleştirdiği eyleminin mağdurun psikolojik durumunu ve sıhhatini etkileyen bir eylem niteliğinde olduğu ve müessir fiil teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 06.05.2015-0338/0344

 • Askeri Ceza Kanunu 117. Madde
 • Maduna Müessir Fiiller Yapanların Cezası

Askeri Ceza Kanunu’nun 117.maddesinde “Madununu itip kakmak” asta müessir fiil suçu kapsamında kabul edildiğinden, bu bağlamda astını itme gibi hareketlerin bedene yönelik ve bedene tesir eden bir eylem niteliğinde olduğu ve müessir fiil teşkil edeceği kuşkusuzdur.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 10.03.2015-0207/203

 • Askeri Ceza Kanunu 117. Madde
 • Maduna Müessir Fiiller Yapanların Cezası

Sanığın elinde bulunan kalemle sol yanakta 7-8 cm‘ lik basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek sıyrık oluşturacak şekilde mağdurun yüzünü çizmesi asla müessir fiil suçunu oluşturur.


askeri ceza kanunu 118
askeri ceza kanunu 118

Askeri Ceza Kanunu 118. Madde

Müessir Fiillerle Madununun Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Mafevka Verilecek Ceza

 1. 117’nci maddede yazılan fiiller madunun vücudunda tahribatı mucip olmuş ise amir veya mafevk beş seneye kadar hapis olunur.
 2. Daha ziyade vahim hallerde amir ve mafevk altı aydan beş seneye kadar hapis olunur.
 3. Fiil taammüden yapılmış ise amir veya mafevk on seneye kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır.
 4. Fiil ölümü intaç etmiş ise fail on seneden az olmamak üzere ağır hapis cezasına mahkum olur.

Askeri Ceza Kanunu 118. Madde Açıklaması

Madde asta müessir fiil suçunun nitelikli hallerini düzenlemektedir. Bunlar asta müessir fiil suçunun netice sebebiyle ağırlaşmış halleri olup şunlardır:

 • Fiilin mağdurun vücudunda tahribat oluşturması,
 • Fiilin tahribattan daha vahim sonuçlar doğurması,
 • Fiilin taammüdden gerçekleştirilmesi,
 • Fiilin mağdurun ölümü ile sonuçlanmasıdır.
 1. Fıkrada Yer Alan Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Haller:

Kasten yaralama fiilinin mağdurunun;

 1. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 2. Konuşmasında sürekli zorluğa,
 3. Yüzünde sabit ize,
 4. Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 5. Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinde önce doğmasına neden olmasıdır.
 6. Maddenin 2.Fıkrasında Yer Alan Ağırlaşmış Haller:

Kasten yaralama fiilinin mağdurunun;

 1. İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
 2. Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
 3. Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
 4. Yüzünün sürekli değişikliğine,
 5. Gebe bir karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmasıdır.
 6. Maddenin 3.Fıkrasında Yer Alan Kasten Yaralama Fiilinin Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Hali:

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olmasıdır. Ancak bu durumda ecza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre belirlenecektir.

Askeri Ceza Kanunu 118. Madde Müessir Fiillerle Madununun Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Mafevka Verilecek Ceza Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 17.06.1996-56/64

 • Askeri Ceza Kanunu 118. Madde
 • Müessir Fiillerle Madununun Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Mafevka Verilecek Ceza

Üst rütbeli asker kişinin astını öldürmeyi kast etmesi halinde bu hususta Askeri Ceza Kanunu’nda özel bir düzenleme bulunmaması sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun kasten adam öldürmek suçu düzenleyen maddeleriyle uygulama yapılması gerekir.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 08.04.2015-275/278

 • Askeri Ceza Kanunu 118. Madde
 • Müessir Fiillerle Madununun Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Mafevka Verilecek Ceza

Yaralanma nedeniyle tahribat meydana gelip gelmediğinin Adli Tıp Kurumundan aldırılacak bir raporla saptanması gerekir.


Asker Yargıtay 1 Daire: 10.07.2013-0775/0926

 • Askeri Ceza Kanunu 118. Madde
 • Müessir Fiillerle Madununun Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Mafevka Verilecek Ceza

Katılanın sağ kulağının işlevinin sürekli zayıflamasına neden olduğu anlaşıldığından, tahribatı mucip asta müessir fiil suçunu işlediğini kabul eden Askeri Mahkemenin Askeri Ceza Kanunu’nun 118/1.maddesiyle uygulama yapılmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.


Askeri Yargıtay 4.Daire: 25.12.2012-946/1179

 • Askeri Ceza Kanunu 118. Madde
 • Müessir Fiillerle Madununun Vücudunda Tahribat Yapan veya Ölümüne Sebep Olan Mafevka Verilecek Ceza

Askeri Ceza Kanunu’nun 118.maddesinin 1.fıkrasında sözü edilen “vücutta tahribat” halinin 5237 sayılı TCK’nın 87/1-c maddesinde belirtilen, “mağdurun yüzündeki sabit iz” halini de kapsadığının kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.


Askeri Kanunu 117 ve 118. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık