Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama

arabuluculuk ucreti hesaplama

Arabuluculuk ücreti hesaplama programı ile hızlı bir şekilde arabulucuya ödenecek ücreti hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki arabuluculuk ücreti hesaplama aracındaki ilgili boşlukları doldurarak hesapla butonuna basınız. Hızlıca ne kadar arabuluculuk ücreti ödeyeceğinizi hesaplayınız. 2024 yılı tarifesine göre verileri güncellenmiştir.


 

[kadimhukuk_arabuluculukucreti]


 

Arabuluculuk ücreti, bazı özel hukuk uyuşmazlıklarının dava şartı arabuluculuk veya ihtiyari arabuluculuk olarak çözümlenmesi halinde arabulucu ile taraflar arasında aksine bir sözleşme olmaması halinde; Resmi Gazetede yayımlanan arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Arabuluculuk ücret tarifesine göre konusu para olan/değeri para ile ölçülebilen veya konusu para olmayan/değeri ölçülemeyen şeklinde, uyuşmazlığın türüne, taraf sayısına, arabulucu sayısına göre bir değerlendirme yapılarak arabuluculuk ücreti hesaplama işlemi yapılır.

arabuluculuk ucreti hesaplama nasil yapilir
arabuluculuk ucreti hesaplama nasil yapilir

Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için mahkemeye başvurmadan önce uyuşmazlıkların çözülebilmesi için başvurulan biz hizmettir. Mahkemelere alternatif olmak üzere geliştirilmiş ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması amaçlanmıştır. Arabulucular, tarafsız alanında uzman ve bağımsız bir üçüncü kişi olarak taraflara uyuşmazlığın kısa sürede çözülmesi adına destek sağlamaktadır. Arabuluculuk uyuşmazlığın çözümü adına taraflara gerekli desteği sağlar ve taraflar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Arabuluculuk görevlerine genel olarak bakacak olursak;

 • Arabulucu tarafsız olmalıdır.
 • Arabulucu taraflar arasındaki uyuşmazlığın çözümü için destek olmalıdır.
 • Arabulucu taraflar arasındaki çözülemeyen konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır.
 • Arabulucu tarafların amaçlarını öğrenmelidir.
 • Arabulucu tarafların anlaşabilecekleri hususları belirlemelidir.
 • Arabulucu tarafların anlaşabilmeleri için çözüm önerileri sunmalıdır.
 • Arabulucu taraflar arasındaki müzakereler için tarih belirleyerek tarafları görüşmeye çağırmalıdır.
 • Arabulucu süreci takip etmeli ve sonuçlandırmalıdır.

Arabuluculuk zorunlu ve ihtiyari olmak üzere iki türlü olmaktadır. İhtiyari arabuluculuk tarafların uyuşmazlığın çözümü adına üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri özel hukuk uyuşmazlıklar için başvurdukları alternatif uyuşmazlık çözümüdür. İhtiyari arabuluculuk tamamı ile tarafların kendi istekleri ile başvurdukları bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Başvurmamanın herhangi bir yaptırımı bulunmamaktadır.

Zorunlu arabuluculuk bazı dava türleri için dava açılabilmek adına başvurulması gereken ön şarttır. Başvurulmaması halinde dava usulden reddedilmektedir. Ticari davalarda ve iş davalarında, tüketici davalarında zorunlu arabuluculuğa başvurma şartı bulunmaktadır. Ayrıca 5 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7445 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 37. Maddesi hükmü ile kira ilişkilerinden kaynaklanan kira tespit ve tahliye davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması zorunludur. Başvurulmaması halinde mahkemece dava usulden reddedilmektedir.

Arabuluculuk Ücret Tarifesine Buradan Ulaşabilirsiniz: https://adb.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/ucret-tarifeleri30092020013011

Arabuluculuk Ücreti Hesaplanırken Hangi Esaslar Dikkate Alınır?

Arabuluculuk ücretlerinin nasıl hesaplanacağına dair düzenlemeler yapılmıştır. 4 Ekim 2022 tarihli  Resmi Gazete ile yayımlanan 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre arabuluculuk hizmeti neticesinde arabuluculuk ücreti belirlenecek ve bu düzenleme ölçüsünde ödeme yapılacaktır. Ancak taraflar arasında ücret belirlenmesi yapılmadıysa veya bu hususta ihtilaf varsa tarafların arabuluculuk ücretinin belirlenmesi için ilgili hükümleri dikkate alması gerekecektir.

2023 yılı asgari ücret tarifesine göre özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda;

 • 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu,
 • 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği,
 • 2023 yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uygulanmaktadır.

Arabuluculuk Ücreti Hesaplama Kapsamı Nedir?

2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında, uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığıdır. Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmemektedir.

2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Taraflardan talep edilen masraf arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması hâlinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım arabuluculuk süreci sonunda iade edilmektedir.

Dava şartı olan arabuluculuk sürecinde ise masraflar bakımından farklılık bulunmaktadır. Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf isteyemez. Arabulucu, arabuluculuk sürecine ilişkin olarak belirli kişiler için aracılık yapma veya belirli kişileri tavsiye etmenin karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edemez. Bu yasağa aykırı olarak tesis edilen işlemler hükümsüzdür.

Arabulucunun Ücrete Hak Kazandığı Durumlar Nelerdir?

Arabuluculuk ücreti taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça eşit ödenmektedir. Arabuluculuk faaliyeti;

 • Tarafların uyuşmazlık konusu üzerinde anlaşmaya varmış olması,
 • Taraflara danışıldıktan sonra arabuluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi,
 • Taraflardan birinin karşı tarafa veya arabulucuya, arabuluculuk faaliyetinden çekildiğini bildirmesi,
 • Taraflardan birinin ölümü
 • Taraflardan birinin iflası halinde,
 • Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi sebepleriyle sona ermesi durumunda,
 • İhtiyari Arabuluculuk sürecinde uyuşmazlık, arabuluculuk faaliyeti devam ederken, arabuluculuk faaliyetinin konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh gibi arabuluculuk yolu dışındaki yöntem ve nedenlerle giderilirse, arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Arabuluculuk faaliyetine başlandıktan sonra, uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığı hususu ortaya çıkar ve bu sebeple arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir ise sonradan ortaya çıkan bu durumla ilgili olarak eğer arabulucunun herhangi bir kusuru yoksa arabuluculuk faaliyetini yürütme görevini kabul eden arabulucu, 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.

Arabuluculuk Ücret Tarifesine Göre Ücret Nasıl Belirlenir?

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir. Bu tarifeye göre;

Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda;

 • Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına, 400,00 TL
 • Bir saate 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 840,00 TL
 • Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 900,00 TL
 • Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 960 TL

 Ticari uyuşmazlıklarda:

 • Bir saati, 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,780,00 TL
 • Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin, 1.600,00 TL
 • Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,1.640,00 TL
 • Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,1.680 TL

İşçi işveren uyuşmazlıklarında;

 • Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,400,00 TL
 • Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,840,00 TL
 • Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,900,00 TL
 • Bir saati, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,960 TL

Tüketici uyuşmazlıklarında;

 • Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,400,00 TL
 • Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,840,00 TL
 • Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,900,00 TL
 • Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,960 TL

Diğer tür uyuşmazlıklarda ise; taraf başına,

 • Bir saati; 2 kişinin taraf olması durumunda, taraf başına,480,00 TL
 • Bir saati; 3-5 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,1.000,00 TL
 • Bir saati; 6-10 kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,1.040,00 TL
 • Bir saati; 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda, taraf sayısı gözetmeksizin,1.080 TL

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir. Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir. Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ödenecek ücret üzerinde anlaşılan miktarın;

 1. İlk 100.000,00 TL’si için Bir arabulucu görev yaparsa %6; Birden fazla arabulucu görev yaparsa %9
 2. Sonra gelen 160.000,00 TL’si için Bir arabulucu görev yaparsa %5; Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 7,5
 3. Sonra gelen 260.000,00 TL’si için Bir arabulucu görev yaparsa % 4; Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 6
 4. Sonra gelen 520.000,00 TL’si için Bir arabulucu görev yaparsa %3; Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 4,5
 5. Sonra gelen 1.560.000,00 TL’si için Bir arabulucu görev yaparsa %2, Birden fazla arabulucu görev yaparsa %3
 6. Sonra gelen 2.080.000,00 TL’si için Bir arabulucu görev yaparsa % 1,5; Birden fazla arabulucu görev yaparsa % 2,5
 7. Sonra gelen 4.160.000,00 TL’si için Bir arabulucu görev yaparsa %1; Birden fazla arabulucu görev yaparsa %1,5
 8. 8.840.000,00 TL’den yukarısı için Bir arabulucu görev yaparsa % 0,5; Birden fazla arabulucu görev yaparsa %1 şeklinde ücret belirlemesi yapılmaktadır.

Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.000,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 1.400,00 TL ücret isteyebilir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az on beş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir. Arabuluculuk Ücret Tarifesinde yazılı olmayan haller için söz konusu Tarifenin birinci kısmındaki diğer tür uyuşmazlıklar için belirlenen ücret ödenir. Arabuluculuk ücreti hesaplama ve hukuki danışmanlık için Kadim Hukuk ve Danışmanlık ile irtibata geçebilirsiniz.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık