Adli sicil (Sabıka) kaydı nasıl silinir

Adli sicil kaydı nasıl silinir? Bu soru bir çok memur adayının aklına takılan bir sorudur. Adli sicil kaydı ya da diğer adıyla sabıka kaydı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nde tutulan ve bireyler hakkında varsa yapılan yargılamalar sonucu aldıkları cezaların kayıtlarının tutulduğu bir sicildir. Adli sicil kaydı Devlet kurumlarına bazı başvurularda, iş başvuruları gibi durumlarda başvurduğunuz kurumca hakkınızda sonuçlanmış herhangi bir yargılama ve tahkikatın olup olmadığının görüntülemek için kullanılır. Adli sicil kaydı nasıl silinir sorusunun yanıtını makalemizde bulabilirsiniz.

Adli Sicil Kaydı Nedir?

Türk hukukunda Adli Sicil Kanunu ve bu kanuna dayanarak düzenlenmiş Adli Sicil Yönetmeliği ile ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Adli Sicil Kanunu’nun “amaç ve kapsam”ı düzenleyen 1. maddesine göre Bu Kanun, kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkumiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tabi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesine dair usul ve esasları belirler.”

Kanunun lafzından da anlaşılacağı gibi adli sicil kaydı; kişilerin kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine ve mahkumiyete ilişkin bilgilerinin kaydedildiği bir sistemi ifade etmektedir.

Dolayısıyla kesinleşmemiş mahkeme kararlarının adli sicil kaydına işlenmesi mümkün değildir.

idari yargi

Adli sicil kaydı öncelikle bir kişisel veridir. Kişisel verilerin korunmasını düzenleyen Anayasa’nın 20. maddesinin son fıkrası hükmü adli sicil kaydının korunması ve saklanması için de geçerli olmalıdır. Adli sicil kaydının kimler tarafından kimlere verilebileceği de yine yukarıda adı geçen kanun ile belirlenmiştir. Bu anlamda düzenleme anayasa hükmüne aykırılık teşkil etmemektedir. Adli sicil yani sabıka kaydı güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinde  kişilerin karşısına çıkmaktadır.

Adli sicil kaydının varlığı, kişinin sosyal ve günlük yaşantısında çoğu zaman karşısına bir sıkıntı olarak çıkmaktadır. Özellikle kişinin memuriyete alımında, çeşitli kurumlara başvurusu sırasında adli sicil kaydının istenmesi mağduriyete yol açabilmektedir. Kişi, adli sicile konu olmuş cezasının infazını tamamlamış olsa dahi adli sicil kaydı sebebi ile karşısına çıkan bu ve bu gibi güçlükleri aşamamaktadır. Adli sicil (Sabıka) kaydının silinmesi önemlidir. Zira kişiyi fişleme vasıtası olarak kullanılmaktadır.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır?

Adli sicil kaydı adliyelerde bulunan adli sicil müdürlüklerinden alınabileceği gibi, e-devlet üzerinden de kolaylıkla alınabilmektedir. Bunun dışında, yurtdışında yaşayanlar bulundukları ülkedeki Büyükelçiliklerden de adli sicil belgelerini temin edebilirler. Kısaca toparlamak gerekirse adli sicil kaydı nereden alınır sorusunun dört temel yanıtı vardır.

Bunlardan en basiti e-devlet üzerinden almak iken, diğer seçenekler; Büyükelçilik, Kaymakamlıklar ve adliyelerde bulunan adli sicil müdürlüklerinden bu belgeyi temin etmektir. Adli Sicil kaydı nasıl silinir sorusuna yanıt arayanlar için adli sicil kaydı sildirme dilekçesi örneği yazımızın devamında paylaşılmıştır.

Adli sicil kaydı e devlet üzerinden alınabilir. E devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı ile adliyelerden alınan adli sicil kaydı arasında hiç bir fark yoktur. Aynıdır.

sabika kaydi nasil silinir

Adli Sicil Kanunu’nun 8. Maddesine göre adli sicil bilgileri mahalli adli sicillerde Cumhuriyet başsavcılıklarınca, kaymakamlıklarca, yurt dışında elçilik ve konsolosluklarca, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir. Adli sicil kayıtları e-devlet aracılığıyla ve adliyelerdeki Adli Sicil Müdürlülerinden istenebilir. Adli sicil arşiv kaydı sorgulama yapmak için e’devlet üzerinden adli sicil sorgulama yazıp çıkan linke tıklamanız yeterlidir.

Adli sicil bilgileri talep edilirken kullanım amacının belirtilmesi gerekmektedir. Adli sicil bilgileri kullanım amacı da göz önünde bulundurularak;

 • İlgili kişiye ve vekaletnamede açıkça yetki verilmiş olmak koşuluyla vekiline,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,
 • Yabancı devletler tarafından istenmesi halinde mütekabiliyetm(karşılıklılık) esasına göre verilir.

Adli Sicil Kaydına İşlenen Suçlar

Adli Sicil Kanunu’nun 2. maddesine göre adli sicil kaydına “Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk Hukukuna göre tanınan mahkumiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancıların kayıtları da dâhil tüm adlî sicil bilgileri” işlenmektedir. Adli sicil kaydına işlenecek bu bilgiler öncelikle mahallinde bilgisayar ortamına aktarılır. Ardından Adalet Bakanlığı’na bağlı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğündeki Merkezi Adli Sicilde tutulur. Sicile işlenen suçlar ve adli sicil kaydı sildirme tarafımıza sürekli yöneltilen  soruların başında gelmektedir.

Adli sicil kaydına işlenebilecek bilgiler Adli Sicil Kanunu’nun 4. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Hapis cezaları ile ilgili olarak;
 1. Hapis cezasına mahkumiyet kararı,
 2. Koşullu salıverilme kararı,
 3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
 4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
 5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,
 • Hapis cezasının ertelenmesi halinde;
 1. Denetim süresi,
 2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
 3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,
 • Adli para cezası ile ilgili olarak;
 1. Adli para cezasına ilişkin mahkumiyet hükmü,
 2. Adli para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 3. Adli para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
 4. Adli para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 • Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkumiyet halinde;
 1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adli para cezasına mahkumiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
 2. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
 3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,
 • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;
 1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
 2. Mahkumiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,
 • Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkumiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
 • Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
 • Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
 • Askeri Ceza Kanununa göre verilmiş mahkumiyet kararlarındaki feri cezalar,
 • Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

adli sicile kaydedilir.

Ayrıca aynı maddenin 2. fıkrasına göre kanun yararına bozma ve yargılamanın yenilenmesi hallerinde yapılan değişiklik kararları da aynı şekilde adli sicil kaydına işlenmektedir.

Bazı suçlar ise adli sicil kaydına işlenmezler. Bu suçlar da Adli Sicil Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • Disiplin suçlarına ve sırf askeri suçlara ilişkin mahkumiyet hükümleri,
 • Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
 • İdari para cezasına ilişkin kararlar,

adli sicile kaydedilmez.

Bunların yanında kamu davası açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları da adli sicil kaydına işlemez. Kişinin adli sicil kaydında bu hususlar görülmemekle birlikte Adli Sicil Kanunu’nun 6. maddesine göre bir soruşturma veya kovuşturmaya bağlı olarak mahkeme, hakim veya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep edilmesi halinde gösterilir. Bu nedenle kamu davası açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları ayrı bir yerde kayıt altına alınmaktadır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme

Adli sicil bilgileri belli koşulların gerçekleşmesi ve belli sürelerin geçmesi ile adli sicil kaydından silinerek adli sicil arşiv kaydına işlenmektedir. Adli sicil kaydına işlenmiş olan bilgilerin hangi hallerde silineceği ise Adli Sicil Kanunu’nun 9. maddesinde düzenlenmiştir. Adli sicil kaydı sildirme 2020 yılında aşağıdaki şartların varlığı halinde mümkündür.

 • İlgilinin ölümü,
 • Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
 • Ceza mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
 • Ceza zamanaşımının dolması,
 • Genel af,

üzerine adli sicil kaydına işlenmiş bütün adli sicil bilgileri resen Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından silinmektedir. Her ne kadar yukarıda yazılı durumların oluşması halinde Genel Müdürlüğün resen işlem tesis etmesi gerekiyorsa da işlemlerin daha hızlı gerçekleşebilmesi için ilgilinin Genel Müdürlüğe yazacağı bir dilekçe ile adli sicil bilgilerinin adli sicil kaydından silinmesini talep etmesi daha sağlıklı olacaktır.

Adli sicil kaydına işlenmiş olan cezanın adli para cezası olması halinde, adli para cezasının tamamen ödendiği tarih veya adli para cezasının tazyik hapsine çevrildiği hallerde cezanın infaz edildiği tarihten itibaren adli sicil kaydının silinmesi gerekmektedir.

Adli sicil kaydından silinen bilgiler, adli sicil arşiv kaydına işlenmektedir. Adli sicil kaydı nasıl silinir dilekçe örneği için bir avukata danışmanız önerilir. Zira teknik bir konu olup hukuki destek alınmadığı takdir de talebiniz reddedilebilir.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi dilekçesi nereye verilir? Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü merkezi olan Ankara’ya verilmelidir. Adli sicilin silinmesi konusunda karar verecek makam Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’dür.

Günümüzde anayasa ile koruma altına alınmasa da unutulma hakkı kişinin temel haklarından birini oluşturmaktadır. Uluslararası alanda insan hakları konusunda yapılan çalışmalar ile unutulma hakkı her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Öyle ki Anayasa Mahkemesi de bu hakkı Anayasa’nın 17. maddesindeki “kişi dokunulmazlığı, kişinin maddi ve manevi varlığı” kapsamında ele almıştır. Bu noktada adli sicil kaydının silinmesinin istenmesi de unutulma hakkının kapsamı içinde düşünülmeli ve adli sicil kaydının silinmesi talebi bir temel insan hakkı olarak ele alınmalıdır.

Adli Sicil Arşiv Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi Süreci

Adli sicil arşiv kaydı, adli sicil kaydından farklı bir kavramdır. Bu anlamda adli sicil kaydı, infazı tamamlanmamış ve sonuçları devam etmekte olan kayıtları kapsamına alırken; adli sicil arşiv kaydı ise infazı tamamlanmış ve etkisi tamamen ortadan kalkmış kayıtları içermektedir. Dolayısıyla adli sicil kaydından silinmesi gereken bir bilgi adli sicil arşiv kaydına işlenmektedir. Adli sicil (Sabıka) kaydı nasıl silinir?  sorusunun cevabı 12. madde de tanımlanmıştır.

Adli Sicil Kanunu’nun 10. maddesine göre adli sicil arşiv bilgileri;

 • Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekaletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,
 • Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hakim veya mahkemeler,
 • Yetkili seçim kurulları,
 • Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları,

tarafından istenebilir.

Ayrıca 18 yaşından küçüklerle ilgili adli sicil ve arşiv kayıtları; ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet başsavcılıkları, hakim veya mahkemelerce istenebilir.

Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için gerekli şartlar adli sicil kaydının silinmesi için gerekli şartlardan farklıdır. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için gereken şartlar Adli Sicil Kanunu’nun 12. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • İlgilinin ölümü üzerine,
 • Anayasanın 76. maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;
 1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla 15 yıl geçmesiyle,
 2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın 30 yıl geçmesiyle,
 • Diğer mahkumiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 5 yıl geçmesiyle,

tamamen silinir.

Ayrıca kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkumiyet kararına ilişkin adli sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir.

Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkumiyete ilişkin adli  sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

Yukarıda geçen istisna dışında, adli sicil arşiv kaydının silinmesi için ilgilinin veya vekilinin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Genel Müdürlükçe verilen cevapta talebin reddedilmesi halinde dava açma süresi içinde idare mahkemesinde iptal davası açılabilir. Açılacak idari davada adli sicil arşiv kaydının silinmesi sağlanacaktır. Bu şekilde siciliniz temizlenecektir. Bu konuda idare hukuku avukatı hukuki destek almanız faydanıza olacaktır.

Adli Sicil Kaydı Sildirme Dilekçesi

Adli sicil kayıtlarının silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne ithafen yazılacak bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Adli sicil kaydı sildirme dilekçesi, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasında da paylaşılmış maktu bir dilekçedir.

Aşağıda da bir örneği verilen bu dilekçe ile birlikte başvurunuzu yapmanız durumunda 10 ile 15 gün arasında bir sürede adli sicil kaydınız uygunsa silinecektir. Arşiv kaydınızı bu şekilde sildirme talebinizin ardından, genel müdürlükten alacağınız temiz sicili de alıp Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı’na vermeniz halinde Genel Bilgi Toplama sisteminde de çıkmayacaktır. Adli sicil kaydı sildirme dilekçenize nüfus cüzdanı ya da bunun yerine kullanılabilecek bir sürücü belgesi fotokopisi ve adli sicil kayıt örneği eklemeniz gerekmektedir. Adli sicil kaydı nasıl sildirilir konulu makalemizin yararlı olmasını diler, adli sicil kaydınızın silinmesi ile ilgili sorunlarınızda hukuki destek ihtiyacı duyduğunuz her an yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz.

                ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

Adli sicil / arşiv kaydımın silinmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…. / …. / …..

Adı ve Soyadı

İmza

Kimlik Bilgileri:

T.C. No                                  : 1234567890

Adı                                         : Ali

Soyadı                                   : TECİM

Ana Adı                                 : Fatma

Baba Adı                               : Ahmet

Doğum Yeri                          : Ankara

Doğum Tarihi                       : 01.01.1979

İletişim bilgileri           

Telefon                                  : 05321234567

(SMS ile bilgi talep edildiği takdirde lütfen telefon numaranızı yazınız.)

Adres                                     : Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok No:7   Çankaya/ ANKARA
Paylaş