İdare Hukuku

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları

Yabancıların Türkiye’de ev satın alması bazı şart ve kısıtlamalar getirilerek mümkün kılınmıştır. Buna ilişkin düzenleme 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 35. maddesinde yapılmıştır. Eski kanun hükmüne göre taşınmaz satın alınması karşılıklılık esasına bağlanmış iken günümüzde yabancıların Türkiye’den ev satın alması için karşılıklılık öngörülmemiş sadece birtakım şartlar ve kısıtlamalar getirilmiştir. Esasen Tapu Kanunu’nun 35. Maddesi sadece satın almayı değil, herhangi bir şekilde mal edinebilmeyi düzenlemiştir. Bu nedenle aşağıda açıklanan şartlar sadece satın alma için değil, bağışlama veya miras yoluyla edinme için de geçerlidir. Yabancıların Türkiye’de ev satın alma şartları katı ve net olarak düzenlenmiştir.

Yabancıların Türkiye’de ev satın almaları halinde kendilerine Türk vatandaşlığı verilebilmesinin şartları değişmekte ve kolaylaşmaktadır. Türkiye’de ev alan yabancılara oturma izni de verilmektedir.

Yabancılar ev satın almadan önce satın alacakları taşınmazın üzerinde haciz ve ipotek olup olmadığına bakmalıdırlar. Satış mutlaka tapu müdürlüklerinde resmi senet düzenlenmek suretiyle yapılmaktadır. Ev satın almanın ikamet iznine sahip olma şartı yoktur. İkamet izni olmasa da kişiler ev satı alabilirler.  Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık hakkı tanınmıştır. Fakat evin belli bir değer üstünde olması gereklidir.

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alma Şartları Nelerdir?

Yabancıların Türkiye’de ev satın alabilmeleri ve taşınmaz veya sınırlı aynı hak edinebilmeleri için düzenlenen şartlar şu şekildedir:

 • Hangi ülke vatandaşlarının ev ve taşınmaz alabileceğine Cumhurbaşkanı tarafından karar verilir.
 • Edinilen taşınmaz ve sınırlı ayni hakların toplam alanı özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Ancak Cumhurbaşkanı kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırma yetkisine sahiptir.
 • Ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Cumhurbaşkanının edinilecek mallara ilişkin ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüz ölçüm ve miktar açısından sınırlandırma ve yasak getirmesi mümkündür.
 • Türkiye’ye sınırı olan ülkelerin vatandaşları, kendi ülkelerine sınırı olan Türkiye illerinden taşınmaz satın alamazlar.
 • Yabancıların taşınmaz alımı öncesinde, bölgedeki askeri makamlardan izin alınması da gerekmektedir. Söz konusu taşınmazın güvenlik bölgesi içinde bulunması halinde, yabancılara satış işlemi yapılması mümkün değildir.

Yabancıların Türkiye’de Ev Satın Alması İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Kimlik belgesi ya da pasaport,
 • Taşınmazın tapu senedi belgesi veya bulunduğu köy ya da mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,
 • İlgili belediyeden alınacak taşınmaza ait “Emlak Rayiç Değeri Belgesi”,
 • İlgili binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,
 • Vekaletname ile yapılan işlemlerde  vekâletnamenin tercümesi ile aslı ya da onaylı örneği,
 • Satan ve satın alan kişinin 2 adet fotoğrafı.

Yabancılara ev satışı prosedürü 2020 yılında idare hukuku avukatı yardımı ile yapılmalıdır. Zira süreç çok karışıktır. Yabancılar ev alması ile vatandaşlık hakkı kazanması hususu da birlikte düşünüldüğünde profesyonel yardım alınması şarttır.

En yukarı çık