uzlasmaya tabi olmayan suclar

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan uzlaştırma, ilgili kanunlarda kapsamına aldığı suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, uzlaştırmacı olarak adlandırılan kişiler tarafından aralarında anlaşma sağlanması ile gerçekleştirilmektedir. Uzlaştırmacılar Cumhuriyet Savcısının onayı ile görevlendirilmektedir. Bu suçlar, kabul edildiği takdirde mahkemeye yansıtılmaksızın taraflar arasında uzlaştırmacı aracılığı ile kısa zamanda, barışçıl yollar ile çözümlenmektedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

m.86/1-2                     : Kasten Yaralama

m.88                            : Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

m.89/1-2-3-4              : Taksirle Yaralama

m.106/1                      : Tehdit

m.116/1-2-4               : Konut dokunulmazlığının ihlali

m.117/1, m.119/1      : İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

m.123/1                      : Kişilerin huzur ve sükununu bozma

m.125/1-2-3(b,c)        : Hakaret

m.130/1-2                   : Kişinin hatırasına hakaret

m.132/1-2-3               : Haberleşmenin gizliliğini ihlal

m.133/1-2-3               : Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması

m.134/1-2                   : Özel hayatın gizliliğini ihlal

m.144/1                      : Hırsızlık

m.144/1(a,b)              : Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık,

m.146/1                      : Kullanma hırsızlığı

m.151/1-2                   : Mala zarar verme

m.154/1                      : Hakkı olmayan yere tecavüz

m.155/1-2                   : Güveni kötüye kullanma

m.156/1                      : Bedelsiz senedi kullanma

m.157/1                      : Dolandırıcılık

m.159/1                      : Dolandırıcılık daha az cezayı gerektiren hal

m.160/1                      : Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf

m.165                         : Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi

m.209/1                      : Açığa imzanın kötüye kullanılması

m.233/1                      : Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

m.234/1-2-3               : Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

m.239/1-2-3               :Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması

Bu suçların soruşturma ve kovuşturma aşamasında ceza avukatı vasıtasıyla kendinizi temsil ettirebilirsiniz.

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

m.25                           : Ticari defterler ve sır saklama hükümleri ve ceza

2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

m.331/1-2-3-4         : Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksilten borçluların cezası

m.332/1-2                   : Aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun cezası

m.333/a-1-2                : Ticari işletmede yöneticinin sorumluluğu

m.334                         : Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında yetkili kimseleri hataya düşüren ya da konkordato veya uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma koşullarına uymayan borçlunun cezası

m.337/a-1                   : Ticareti terk edenlerin cezası

m.338/1                      : Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası

m.345/a                      : Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası

3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanununda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

m.14/3                      : Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahalarına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması

5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanununda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

m.66/1-a,b                  : İhlal sayılan haller ve yaptırımlar

m.71/1(1,2,3,4,5,6)-2 : Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz

m.72/1                        : Koruyucu programları etkisiz kılmaya yönelik hazırlık hareketleri

5941 Sayılı Çek Kanununda Uzlaştırmaya Tabi Suçlar

m.7/4-5                       : Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmama

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

m.62/1 (a,b,c,d)          : Cezayı gerektiren fiiller

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

m.16/1

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu

m.30/1-2-3                 : Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler

Sadece Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar

TCK m.86/1-2-3        : Kasten yaralama

TCK m.90/1               : İnsan üzerinde deney

TCK m.91/2-6            : Organ ve doku ticareti

TCK m.97/1               : Terk

TCK m.98/1-2            : Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

TCK m.101/2             : Kısırlaştırma

TCK m.107/1- 2          : Şantaj

TCK m.108/1             : Cebir

TCK m.114/1             : Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi

TCK m.115/1-2-3      : İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi

TCK m.117/1, 119/1c : İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

TCK m.117/2-3-4      : İş ve çalışma hürriyetinin ihlali

TCK m.118/1-2          : Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi

TCK m.122/1             : Nefret ve ayrımcılık

TCK m.124/1             : Haberleşmenin engellenmesi

TCK m.125/3             : Hakaret

TCK m.135/1             : Kişisel verilerin kaydedilmesi

TCK m.138/1             : Verileri yok etmeme

TCK m.144/1a,1b,143: Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık

TCK m.162/1             : Taksirli iflas

TCK m.163/1-2-3      : Karşılıksız yararlanma

TCK m.166/1             : Bilgi vermeme

TCK m.231/1             : Çocuğun soybağını değiştirme

TCK m.232/1-2          : Kötü muamele

TCK m.233/2-3          : Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali

TCK m.234/1-2          : Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

TCK m.243/1-3-4      : Bilişim sistemine girme

TCK m.244/2             : Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme

TCK m.261/1             : Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf

TCK m.265/1             : Görevi yaptırmamak için direnme

TCK m.287/1             : Genital muayene

TCK m.298/1             : Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme

Uzlaştırmaya tabi suçlar hakkında detaylı bilgiyi Adalet Bakanlığı Alternatif Çözüm Yolları sitesinden öğrenebilirsiniz: http://alternatifcozumler.adalet.gov.tr/Home